Burgerlijken Stand Advertentiën NET MEISJE H.H. Fruittelers! VOLKSTUINTJES. een Schildersknecht. 2 autobuitenbanden, 550 x en 1 autobinnenband met die maat ot 2 Chrevoletwielen maat is SCHILDERIJEN EEN HAARD, EEN EIKEN BUREAU, NU IS HET TIJD M. G. BLANKERS, GALVANISEEREN het GR1ENDHOUT, een Perzisch kleedje en Vloerkleed. Prima Eikenhouten Spekkuipen en Eiken Waschtobben. Spreek met VAN WIJLEN C. M. VAN WIJLEN 50 gulden belooning 2 WERKMEISJES MEISJE GEVRAAGD wintermantel, MARINUS VAN TILBORG, J. BAX' GROOTHANDEL EN FABRIEKEN N.V., STADHUIS EN HERV. KERK TE HEUSDEN LEGUSTER, DOORN, BEUK en TAXUS Aanleg of verandering van siertuinen. L. J. A. DE ROOY - A 43 - DUSSEN. Zonder vergunning uit voorraad leverbaar: «1 Speciaal .adres voor Reparatie Tevens je adres voor: Laat bij ons Uw rijwiel moffelen en vernikkelen. een in goeden staat zijnde Dorschmachine een F0RDS0N-M0T0RBL0K - Type 1938. BEK E N D M A KING. J. M. EYRE Wm. D. KOLKMAN. Biedt zich aan WAARSCHUWING. VERGADERING Spreker den WelEd. Heer Ruger, WIJ ZIJN WEER HERREZEN!! PELSCHESTR. O 73, HEUSDEN. 12 C. J. GOORDEN. 2 WAGENKNECHTS, 2 KANTOORBEDIENDEN, EEN PAKJONGEN. EEN NETTE JUFFROUW, Firma C. VAN DE WATER, Te koop bij inschrijving: 11 C. TIMMERMANS, Ook Reparatie-inrichting. Te koop aangeboden: Aan hetzelfde adres te koop VOOR KLEERMAKERIJ TE HEUSDEN Alle rekeningen van leveringen en/of~ diensten, [verricht ten behoeve van de hierboven genoemde Interneringskampen, HEUSDEN. Van 1 t.m. 13 Deoember. Geboren: Johannes H. M., z. van W. v. Kasteren en M. M. v. Diem; Gerrit A. C., z. van G. Schouten en D. A. Blom; Alfred, z. van W,. H. En- sing en J. C. K. SchwegmanCornelia D., d. van D. Baak en D. J. Verbunt. Ondertrouwd: Machiel Vos 23 j. en Adriana M. v. d. Berg 22 j. '«-GRAVENMOER. Over de maand November. Geboren: Rembold J., z. van J. Loeff en J. F. B. Baert. Ondertrouwd: Pieter van Beek en Klarina SprangersMarinus Piet v. Beek en Maria P. HeyblomHubertus Smits en Lamberdina van Dongen. Getrouwd: Adriaan Rozenbrand en Johanna W. Timmermans; Jacobus M. van Suylekom en Teuna J. Faro. SLEEUWIJK. OverledenW. Kolijn, 77 j. WIJK EN AALBURG Over de maanden October en November Geboren: Kuinira A., d. van H. v. Gammeren en J. G. v. Os; Antonia W.,, d. van W. Vos en W. C. Bouman Aaltje, d. van C. v. d. Velden en A. van Loon; Jan A., z. van Govert v. Lier en J. de Waal; Jan B., z. van M. Millenaar en T. WittebolChristof- fel, z. van P. Bouman en M. C. G. y. d. MoorenBastiaan W. C. M., z. van W. J. v. Gammeren en J. A. Schouten; Anneke J., d. van H. v. d. Wetering en J. v. Veen; Pieter, z. van G. Vos, en K. E. Bouman; Geert, z. van H. de Vries en P. v. Loon. Getrouwd: Juriaan J. Garsman en Adriana P. v. Rijswijk; Cornelis Vos en Marrigje MansHendrikus van Oud- heusden en Berta HoeflakenJanus M. Oomen en Hendrika A. v. RijswijkRoe land Schmidt en Wilhelmina Blijen- berg; Peter Brugmans en Lijntje Schef- fers; Bastiaan Bax en Maria Bouman; Antonie G. de Kok en Adriana Nieuw koop; Joost W. Bouman en Heiltje v. BallegooijenWillem Bouman en Wil helmina C. Versteeg. "Overleden: Adrianus Wijgers, echtg. van Maaike Verdoorn, 70 j.; Eimert v. Kuijk, echtg. van Johanna Treffers, 77 j.Arie Kraaij, wedn. van Ditje van Rijswijk, 92 j. WERKENDAM. Geboren: Maaike, d. van W. de Heus en P. Potters; Neeltje Antje, d. van A. Kant en B. P. v. Berchum. Geboren: Johannes A., z. van J. Groeneveld en S. W. v. d. Neeke. Ondertrouwd: Alois Menhart 32 j. en Hendrika den Hollander 28 j. Getrouwd: Paulus v. d. Heuvel 25 j. Ten Cornelia J. W. de Heer 20 j. Overleden: Arigje B. de Man 72 j., echtgenoote van A. J. v. Herwijnen Mechelina v. d. Stelt 15 j.Maaike Ippel 57 j. echtg. van A. den Dunnen; Barend v. d. Werken 77 jBarend v. d. Stelt 84 j. WOUDRICIIEM. Over de maand November. Geboren: Willemijntje A. E., d. van J. C. Spronk en A. ColijnGrieta A., d. van H. Borg en A. H. Baks; Anna M., d. van C. Baks en A. M. Vink; Cornelia W. M., d. van H. C. Spitters en A. M. T. Gorissen. Ondertrouwd: Arie Kant 36 j. en Maria Schaap 34 j. Getrouwd: Francois J. Sybema 32 j. en Adriana Baks 37 j. Overleden: Lena Struik, 75 j. wedu we van A. Baks; Johanna J. van Schup- pen 1 j.; Christina A. Lankhuysen,' 75 j., weduwe van A. v. Vugt. GETROUWD en De Heer en Mevrouw Kolkman-Eyre zeg gen, mede namens wederzijdsche familie, dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. 12 Heusden N.-Br, 24 Dec. 1945. Christ, beginselen v. d. en n. Brieven onder no. 30, Bureau van dit Blad. Heden behaagde het den Heere, on verwachts van ons weg te nemen, onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer in den leeftijd van 62 jaar en 3 maanden. Wijk, M. van Tilborg-Versteeg. Hilversum, G. Kuipers-van Tilborg. W. Kuipers en Kinderen. Wijk,- H. van Ballegooijen-van Tilborg. B. van Ballegooijen en Kinderen. J. van Tilborg. J. van Tilborg-de Wind en Kinderen. C. van Tilborg. K. van Tilborg-Honings en Kind. Amersfoort, M. te Loo-van Tilborg. W. J. te Loo en Kind. Wijk, G. van Tilborg. G. van Tilborg-Vos. M.a van Tilborg en Verloofde. F. J. van Tilborg Mar.s van Tilborg. IB. A. van Tilborg. G. B. van Tilborg. 35 I W ij k, 19 December 1945. TERSTOND GEVRAAGD: Gelieve geen geld of goederen af te geven aan mijn echtgenoote JACOBA ABRAHAMS-DAGGELDER, daar door mij niets wordt betaald. 10 A. J. ABRAHAMS, Gantelbrug C 103, Almkerk (N.-Br.) van de afd Meeuwen der Ned. Pom. Ver- eeniging op DONDERDAG 27 DEC. a.s., in café Smits te Meeuwen. Lid van het Kringbestuur. Alle leden worden verzocht, dezen zeer belangrijken avond vrij te houden Komt allen, brengt Uw collega früitkweeker mede. 20 Namens het Bestuur: A. D. VAN BUUREN, Voorzitter. JAC. DE HAAN, Secretaris. Levert tl.ans Uw lederbonnen in bij de van ouds bekende Schoenen reparateur de Wed. R. SMITS. Uw reparatie binnen 8 dagen netjes en solied klaar gemaakt. Bonnen en Reparatie inleveren Namens de Wed. R. SMITS: Burgemeester en Wethouders van Hensden maken bekend, dat op 28 December 1945 des voormiddags 10.30 uur a contant zullen worden verpacht, voor den tijd van een jaar, de z.g. 15 Heusden, 20 December 1945. Burgemeester en Wethouders van Heusden, A. VAN DELFT. J. M. BU1JS. wnd. Burgemeester. Wethouder. W. F. VAN BALLEGOOIJEN, Schildersbedrijf, Kerkstr. B 117, Genderen (N.Br.) Te KOOP of te HUUR gevraagd WOUDR/CHEM, Vraagt, voor spoedige indiensttreding: leeftijd niet beneden 20 jaar. (mnl.), liefst met eenige kantoor ervaring; leeftijd niet beneden 16 jaar. voor het schoonhouden der kan toren. Aanmelden dagelijks van 10 12 en van 14-18 uur. 19 r-r.-'- van EERSTE KLAS WERK Te zien en te bestellen bijA. BOUMAN, Wittebroodstraat 49, Heusden. 14 (Bestellingen van gebouwen uit andere gemeenten worden ook aangenomen.) Burgemeester en Wethouders van Heusden maken bekend dat op 28 December 1945 des voormiddags 10 uur ten gemeentehuize a contant zal worden verkocht 22 te bezichtigen bij H. van Beers, smid te Heusden, Oudheusdenschestraat. te bezichtigen op het gemeentehuis (Distri butielokaal.) De te verkoopen goederen kunnen worden bezichtgd op 27 December 1945 van 10 tot 11 uur. Heusden, 29 December 1945. Burgemeester en Wethouders van Heusden, A. VAN DELFT, J. M. BUIJS, wnd Burgemeester. Wethouder. om Uw oude gammele rijwiel weer eens wat op te laten knappen 1 0NDERDEELEN komen nu weer zachtjesaan los. Wij LAKKEN en BIEZEN voor redelijken prijs. Ook M0FFELWERK wordt weer aangenomen. BANDEN kunnen spoedig geleverd worden, na inlevering van Uw bandenbon. KOMT ZIEN EN VRAAGT PRIJS bij Rijwielen en Motoren, Reparatie-inrichting. WIjK EN AALBURG. 18 Nog steeds geen nieuwe emmers of teilen, doch uw oude worden als nieuw, door ze te laten Inname geschiedt door 10 WOUDRICHEM. _l van de voormalige eendenkooi in den Duil, ter grootte van 4.37.88 H.A. Te leveren 1000 bos stek tegen 15 ets. per bos, geen d. dot. Inschrijvingsbiljetten in te zenden aan den eigenaar A. Z. SNOEK te Almkerk, tot en met 31 December 1945. 12 Genegen te ruileneen vóór-oorlogsche voor leeftijd 17 18 jaar, tegen mantel voor leeftijd 19 21 jaar, eveneens vóór-oorlogsche kwaliteit. H. ELSHOUT, Burgemeester v. d. Lelystraat 149 b, Woudrichem. £8 voor haagen. Voor spoedige levering wordt gezorgd. Voor Dussen en omgeving nog VRUCHTB00MEN voorradig, 10 alles tegen vastgestelde prijzen. Achtergelaten door de Duitschers: Tegen nauwkeurige aanwijzing terug te bekomen. Adres te bevragen aan het Bureau van dit Blad. 8 TE KOOP: Bestel zoo spoedig mogelijk, Beleefd aanbevelend, Perzikstraat B 4, WIJK bij Heusden. en 't komt in orde Petroleum kooktoestellen, zoolang de voorraad strektook voor verlichtings artikelen kunt U bij ons terecht, o.a. huis-slaapkamerkappen en diverse verlichting. van Radio's, Waschmachines, Naai machines, Stofzuigers. Hoe zwaar deze ook zijn beschadigd, ze worden weer als nieuw hersteld. Rijwielen, Rijwielbanden, Kachels, Emaille, Touwwerk, enz, Voor goede afhandeling wordt zorg gedragen. Je adres blijft hiervoor: 32 I Telef. 18 Genderen. Dr. VAN DER LOO, Veen. 10 geheel compleet. .Holthaus". Brieven onder No. 29 aan het Bureau van dit Blad. 10 voor diengene, die aanwijzingen kan geven tot opsporing van den dader die 8 canada- boomen en 5-jarig hakhout heeft gestolen, aan de Wijksche Steeg bij Hakkeveld. Aangifte bij Marechaussée te Wijk of H. v. d. Heuvel te Genderen. 9 Overheidsinstelling in Noord-Brabant vraagt voor spoedige in diensttredi voor hospitaalschip. 14 Brieven te richten aanPOSTBUS 47, 's-HERTOGENBOSCH. 12 Brieven onder No. 28 aan het Bureau van dit Blad. Ondergetekende, administrateur der Interneringskampen Bakkerskil, Steurgat en Giessen, brengt hiermede aan belanghebbenden het volgende ter kennis: IL gelieve men zoo spoedig mogelijk bij mij in te dienen op het administratiekantoor fort Bakkerskil. Tevens moeten de rekeningen, welke betrekking zullen hebben over het tijdvak vanaf plaatsing dezer bekendmaking tot en met 31 December 1945, vóór of op laatstgenoemden datum ingediend worden, dit in verband met het feit dat alle reke ningen, betrekking hebbende op het tijdvak tot en met 31 Dec. welke na 31 Dec. 1945 zullen binnen komen, betaald moeten worden door het Afw. Bureau, Militair Gezag, Subsectie 1I-D, afd. Financiën, Groenhovenstraat 15, ten l)en Haag. 38 De Administrateur, (w.g.) J. H. IPPEL. Fort Bakkerskil, 14 December 1945.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4