Girale geld en geldkaart met Nieuwjaar vrijgegeven. Aanvullende Bonnenlijst Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws aan, het lijkt wel of men 100 jaar terug leeft. De Voorzitter merkt op, dat het ge brek aan voldoende licht in de nood woningen een gevolg is van den glas- nood. Ziet men naar andere streken, dan heeft men heusch niet te klagen. Spr. zal gaarne zooveel mogelijk aan dacht aan de geuite klachten schén- ken en deze onder de aandacht van de bevoegde instantie's brengen. De heer Gouda wijst nog op den slechten toestand waarin de wegen in de gemeente verkeenen, vooral in Bab.- Broek en Drongelen. Spr. gelooft dat de werkzaamheden in deze verricht door de Heide Mij., veel geld heeft gekost, doch als men ziet wat één man alleen, voor den polder in denzelfden tijd heeft verricht, dan blijkt, dat deze alléén veel beter werk heeft geleverd. De Voorzitter zegt dat B. en W. aan deze kwestie hun aandacht zullen schenken. De heer v. Andel vraagt of er niets aan te doen is, dat arbeiders van den wederopbouw zooveel brandhout uit de gemeente wegsleepen. De Voorzitter antwoordt dat deze arbeiders is toegestaan, ieder wat hout mee te nemen. De vergadering wordt hierop geslo ten. Liquidatie van het Centraal Aan- en Verkoop bureau. In verband met de liquidatie van het Centraal Aan- en Verkoopbureau voor de Voedselvoorziening, verzioeken wij al degenen, die nog vorderingen hebben loopen op de regeeringsdepots, zooals vrachten etc., deze'in te die nen bij de betreffende depots, uiterlijk vóór 5 Jan. 1946. Onder bovenbedoelde vorderingen worden niet verstaan de vorderingen uit hoofde van ingeleverd emballage-mate riaal. Rantsoenbonnen schoenreparatie. Het C.D.K. deelt mede, dat met ingang van 15 Dec. rantsoenbonnen met een opdruk AA 1 rantsoen, in ge bruik zijn genomen voor het doen re- pareeren van schoenen. Voor deze bon nen komen uitsluitend in aanmerking groote instellingen en bedrijven, waar de werkzaamheden het noodzakelijk ma ken, dat het personeel in de gelegen heid wordt gesteld veelvuldiger schoe nen te doen repareeren. Deze bedrijven kunnen hun aanvrage indienen bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam. Schóenherstellers moeten deze bonnen tezamen met de bonnen der lederkaart bij een lederhandel aar inleveren. Leder handelaren moeten de bonnen bij den Distributiedienst op dezelfde wijze als de bonnen der lederkaart indienen. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 30 Dec. 1945 tot en met 5 Januari 1946 zullen de vol gende nummercoupures worden uitge reikt: 549, 550 voor 100 gram zout per rantsoen, 551 voor 250 gr. peul vruchten, 552 voor 500 gr. jam, 553 voor 250 gr. gort, 554 voor 100 gr. vermicelli 555 voor 210 gram ontbijt koek, 560 voor 250 gram waschpoeder. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 6 t.m. 19 Jan. 1946 en voor grossiers van 6 Jan. t.m. 2 Febr. Voorts worden uitgereikt de nummer- couperes556, 557 voor 2 liter melk en 561, 562 voor 1 kg aardappelen p. rantsoen. De minister van Financiën, prof. dr. P. Lieftinck heeft Vrijdagavond over de slotacte van de geldsaneering een radiorede gehouden, waaraan wij het volgende ontleenen. Met ingang van 1946 zal het girale geld worden vrijgegeven, alsmede het geld, dat nog op de geldkaart staatfc en daarmede nadert de geldvernjjeuwing haar einde. De hoeveelheid van gereed en giraal geld samen is tot een economisch ver antwoorden omvang teruggebracht en de ernstige gevaren waarmede de geld- overvloed ons land heeft bedreigd, zijn krachtdadig bezworen. De splitsing van het geld in giraal en vrij, die tijdelijk noodzakelijk was, wordt opgeheven. De mogelijkheden van gebruik en beschikking worden t.a.v. al het geld, dat in omloop is dus met uitzondering van het geblokkeerde ge deelte - weer gelijk. Over enkele dagen kan een ieder weer zelf volgens zijn voorkeur bepalen, in welken vorm hij zijn geld binnen de grenzen der mogelijkheden, die zullen worden geopend, wil besteden. Hervatting van den effecten handel. Dé hervatting van den effectenhandel waartoe in de eerste dagen van Januari zal worden overgegaan, moet voorloo- pig nog beperkt blijven tot overdracht van binnenlandsche obligaties en pand brieven tegen betaling van geblokkeerde rekening. Vrij geld kan tot den handel in oud effectenbezit nog niet worden toegelaten, juist omdat op het vrije geld een beroep zal moeten worden gedaan voor nieuwe kapitaalvorming ten behoeve van den wederopbouw. Nieuwe beleggingsmogelijkheid. Met het oog daarop is voor dit geld een nieuwe beleggingsmogelijkheid ge schapen. Begin Januari zal een aanvang wor den gemaakt met de uitgifte van ver handelbare spaarcertificaten ter waarde van f 100, die een rente zullen dragen van 2xl2 pCt. Renteverlaging Rijkspost spaarbank. Bij het begin van het nieuwe jaar zal de rente op tegoeden bij de Rijks postspaarbank van 2.64 op 2.16 pCt. worden verlaagd, waarmede een aanslui- tnig zal worden bereikt aan de rente die tegenwoordig door de meeste spaar- instellingen wordt vergoed. Krachtig herstel economisch leven in Nederland. Het econmisch herstel voltrekt zich in ons land bijzonder snel. Wanneer men denkt aan den enormen achter stand met betrekking tot de meiesitj noodzakelijke goederen, waarmede wij moeten beginnen, en let op het latte uur der bevrijding van het grootste deel van ons land, is dit herstel zelfs sneller verloopen dan in eenig ander, land, dat tijdens den oorlog was bezet en actief aan den strijd heeft deelge nomen. Voor het jaar 1946 openen zich hoopvolle perspectieven, maar deze zul len alleen kunnen worden bereikt, wan neer wij bereid zijn de ruggein te krom men en ons veel te blijven ontzeggen van wat wij na de jaren van schaarschte en kommer zoo gaarne terstond weer zouden genieten. De slotactie van de geldsaneering is ingeluid. Een operatie als thans heeft plaats gevonden, voert men, als zij1 slaagt, slechts eenmaal uit. Ik durf te zeggen, dat zij geslaagd is en voor een herhaling behoeft u dus niet be ducht te zijn. Bestemmingsmogelijkheden geblokkeerde rekening. Voor uw tegoed op geblokkeerde rekening staan verschillende bestem mingsmogelijkheden open. Gij kunt er, behalve de bijzondere heffingen en suc cessierecht, vele andere belastingen mee betalen, b.v. de inkomstenbelasting over het jaar 1945 en voorafgaande jaren, zekerheidsstellingen en navorderingen. Bovendien biedt de staat u een beleg gingsmogelijkheid in de grootboekin schrijving en kunt u er straks gebruik van maken voor aankoop van oud ef fectenbezit. Op verdere deblokkeering mag ik u echter geen hoop geven, behoudens individueele gevallen. Het geld op uw girale rekening en op uw geldkaart wordt per 1 Jan. a.s. vrij. In het vervplg zal uw vrije bankrekening ongemoeid worden gela ten. Het gevaar voor inflatie is afgewend hetgeen van de allergrootste beteeke- nis is, vooral voor hen, die van e*en vast inkomen moeten leven, zooals pen sioengerechtigden en kleine renteniers. Mocht dit gevaar onverhoopt opnieuw den kop opsteken dan zullen tijdig andere middelen worden gebezigd om het optreden daarvan de voorkomen. IIEUSDEN. De heer J. M. Buijs werd door B. en W. herbenoemd als regent der Godshuizen. De heer J. F. v. d. Broek werd benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht voor het L. en tevens tot lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim, beiden in de vaca ture ontstaan door het vertrek van den heer C. G. Carpay. De Damclub V.D. zette Maan dag in haar clublokaal Hotel Central" haar onderlinge competitie voort. De resultaten waren Groep 1. Klerks wint van Jonker. Klaren wint van Te Vruchten. Groep 2. Joh. de Graag wint van Saakens. Fitters wint van de Waard. Maandag 7 Jan. a.s. voortzetting om 7 uur. AALBURG. Zaterdag 29 Dec. zal des nam. om 1 uur in de Ned. Herv. Kerk alhier de gewone jaarlijksche verhuring van zitplaatsen gehouden worden. AM3IERZODEN. De heer A. Goesten alhier is be noemd tot directeur van het Plaatselijk Ver koopkantoor der V.B.N.A. te Den Bosch. BABILONIëNBROEK. De landbouwer C. Schelle al hier, had dezer dagen het ongeluk zicih zoodanig met kokend water aan den voet te branden, dat geneeskundige1 hulp moest worden ingeroepen. Op de 1.1. Woensdag gehouden stemming van lidmaten in de Ned. Herv. Kerk alhier werd met overgroote meerderheid besloten om een beroep uit te brengen op Candidaat van Male- stein te Amersfoort. Den daarop volgenden dag heeft Z.Eerw. met zijn a.s. echtgenoote, een bezoek aan deze gemeente gebracht, waarbij verschillende personen met hem kennis gemaakt hebben. Op de 1.1. Woensdag gehouden stemming in de Ned. Herv. Kerk wer den tot ouderling en diaken herkozen B. de Graaf f en H. Boom. Beiden heb ben hun herbenoeming aangenomen. De collecte, welke 1.1. Zondag gehouden werd ten bate der Zondags school bracht op ruim f 105, Ds. Eysenga, Ned. Herv. Pred. alhier, hoopt 13 Jan. a.s. zijn intrede te doen bij de Ned. Herv. Gem. te Noordeloos. BOMMELERWAARD. De teelt van aardbeien is in de oor logsjaren achteruitgegaan. De oorzaak daar van lag vooral ook in het gebrek aan ar beidskrachten. De beplante oppervlakte be droeg in 1940 280 ha. Daar in de Bomme- lerwaard vooral de Deutsch Evern geteeld wordt, een aardbeiensoort, die erg vroeg is, heeft dit gebied op andere streken een goe den voorsprong. Later echter, toen deze teelt zich meer en meer uitbreidde, verspreidden zich ook meer en meer verschillende ziekten onder deze planten, waarom uit andere streken plantmateriaal werd aangevoerd. Afdoende was dit echter niet. Geboden is selectie, waarvoor kennis van zaken noodig is. Naast de aardbeienteelt kan men gevoeg lijk bramen teelen, omdat daar weinig vak kennis voor noodig is, terwijl het teelen van uien kan gestimuleerd worden met het oog op export naar Engeland. CAPELLE. De muziekvereen. Kunst na Ar beid, gaf in verband met haar 25-ja- riig bestaan Dinsdag 18 Dec. voor haar begunstigers en donateurs en op Woensdag 19 Dec. d.a.v. voor niet-le- den in de zaal van den heer E. C. Cové aan de Nieuwevaart een jubileum- uitvoering. 'In zijn openingswoord memoreerde de secretaris der jubileerende veneeni- ging het ontstaan enz., hetgeen U kunt] vinden in ons nummer van Maandag 10 December 1.1. Spr. heette de talrijke aanwezigen, waaronder we o.m. opmerkten den Ed. Achtb. Heer Burgemeester dezer ge meente, den beschermheer der vereen. Notaris R. Middelkoop en Mevr. Mid delkoop-de Wit, den oud-voorzitter en mede-op rich ter, den heer J. Michael en afgevaardigden van de plaatselijke Gem. Zang vereen, 't Rozeknopje, het muziekgezelschap Sirena te Vrijhoeve-Ca- pelle en van de Kon. Harmonie Sophia's vereeniging te Loon op Zand, hartelijk welkom. Nadat spr. er nog op gewezen had, dat de vereeniging, die, tengevolge van de bezetting en oorlogsgeweld als mede andere omstandigheden, achteruit was gegaan, thans onder leiding van haar nieuwen dirigent weer opbloeiende is, werd bqgonnen mét Me afwerking van een met zorg samengesteld pro gramma, dat geopend werd met een pittigen marsch. De verschillende num mers, waaronder een tweetal solo's wer den op verdienstelijke wijze uitgevoerd. Nadat de muziekvereen. haar pro gramma beëindigd had werd gelegen heid gegeven de jubileerende vereén. te complimenteeren, waarvan een druk gebruik gemaakt werd. Voor het tweede gedeelte van deze uitvoering was geëngageerd ,,Breda's Revue Ensemble" en het bleek, dat het bestuur een goéde keus gedaan had, want in een non-stop programma heeft dit ensemble, de aanwezigen gedurende enkele uren geboeid van het begin tot het einde. voor de le helft van de le periode. 23 December t.m. 5 Jan. 1946, voor het Zuiden des lands. Bonkaarten KA, KB, KC 601 522 250 gram bloem 523 200 gram zout 524 250 gram jam, stroop enz. 525 500 gram peulvruchten 526 2 kg aardappelen 528 plm. 225 gr. huishoudzeep 529 2 doosjes lucifers. A 46 1 "72 liter melk B 46, C 46 3 liter melk B 45 1 kg aardappelen. Bonkaarten KD, KE 601 616 250 gram bloem 617 200 gram zout 618 250 gram jam, stroop enz. 619 250 gram peulvruchten 620 1 kg aardappelen 621 5 liter melk Tabakskaarten enz. T 06 2 rantsoenen tabaksartikelen geen import-rigaretten V 06 100 gram chocolade of suiker werken X 06 100 gram chocolade of suiker werken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 December a.s. van des voormiddags 12 uur worden gebruikt, met uitzondering van melk en aardap pelen, waarop eerst op Maandag 30 Dec. mag worden gekocht. Bij deelneming van maaltijden aan de Centrale Keuken moet bon 516 of 611 voor vleesch of 526 voor aardap pelen worden ingeleverd. VOLGENDE WEEK 2 KG. AARDAP PELEN OP DEN BON EN 1 KG. UIT RESERVE. Moeilijkheden bij den aanvoer van aardappelen tengevolge van de feest dagen maken het noodzakelijk, dat reeds volgende week de bij de verbruikers gevormde reserve van 9 kg aardappelen wordt aangesproken. Het op de bon te verstrekken rantsoen voor personen van 4 jaar en ouder zal voor de komen de week 1 kg minder bedragen dan tot dusver. Het ontbrekende kg kan van de reserve worden afgenomen. Het muziekgezelschap kan met ge noegen op zijn uitvoeringsavonden ter herdenking van het 25-jarig bestaan terugzien, want beide avonden hebben een schitterend verloop gehad. Was den eersten avond de zaal geheel bezet, den tweeden moesten verschillenden zich met een staanplaats tevreden stellen. Door de Ned. Herv. Jeugdver- een. op Ger. Grondslag werd Donder dagavond een Kerstwijdingsavond ge houden in het vereenigingsgebouw ,,E1- thato", welke druk bezocht was. Er werd een inleiding over het Kerst evangelie gehoudnen, terwijl zang en declamatie het verdere van dezen avond vulden. Onze predikant Ds. H. K. v. Wingerden, die op Zondag 6 Jan. a.s. van de Ned. Herv. Gem. alhier afscheid hoopt te nemen, hoopt Zondag 13 Jan. d.a.v. te Delft zijn intreerede te houden, na aldaar in zijn ambt te zijn bevestigd door Ds. P. Bouw te Woudenberg. De heeren B. v. Achterberg en J. Rozenbrand hebben hun benoeming tot notabel der Ned. Herv. Gem. a. d. Loonschendijk aangenomen. Door den kerkeraad der Ned. Herv. Gem. alhier, zijn tot ouderling herkozen de heeren A. de Rooij en Joh. v. d. Schans en tot diaken de heer J. v. Pelt. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gem. a. d. Loonschendijk is benoemd de heer P. Michaël, tot ouderling de heer M. v. d. Hoeven en tot diaken de heer A. Wijnands. Op alle scholen in de gemeente Sprang-Capelle is een onderzoek inge steld naar het nog altijd veel voorko mende scabiès. Verschillende kinderen bleken besmet. De kinderen en hun huisgenooten werden in het Groene Kruisgebouw behandeld. Te Utrecht slaagde voor het le gedeelte examen Gem.-Finantiën de heer A. de Bruijn, ambtenaar ter secretarie van de gemeente Sprang-Capelle. Ds. J. C. Westera, predikant bij de Geref. Kerk alhier, heeft voor het beroep naar de Geref. Kerk te Zierik- zee bedankt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2