Predikbeurten WEKELIJKSCH DAMPROBLEEM Voetbalsport Distributie mededeelingen Binnenland ^2Èè? 322228 WMV, ^32* 58 3338 §3328 W&V. ^2232 3^28 ^232 ^f 58 332^ ^22^ 322228 22^32 3883 V% 32^ '<m% vzk mm-m* _5S8 !%£288 3^28 i^ÜI 5Ji2Zi0 r w%& w&. 8888 w"' 88 3ö88 8888 3888 3838 var/a tam 335555 Y>. m® wm vzm wm 8 ZONDAG 30 DECEMBER. HEUSDEN, (Bewaarschool), 9.30 u. wijk Z en W en 10.45 wijk N en O. Ds. Vogel. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. Klerkxs. Geref. Kerk, 9.30 en 2 u. Ds. Bakker AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. BAB.-BROEK, 9.30 en 6 u. Ds. Eysenga BRUCHEM, 2 u. Ds. Brasser. DOEVEREN, (in de Pastorie) 10 u. Ds. de Tombe. (Coll. Wed. en Weezen en Em. pred.) EETHEN EN DRONGELEN (onder 't Gemeentehuis), 9.30 en 6.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN (Nieuwe Kerk), 9,30 en 6 u. Ds. Koele. Geref. Kerk (school), 9.30 en 2.30 u. Ds. Ritsema. GIESSEN, 9.30 u. Ds. Schoonenboomu 's GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Geref. Kerk, 10 u. leesdienst en 7,30 Öostra. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, (Oude consistorie) 2 u. li Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 9.30 u. Ds. Brasser. NEDERHEMERT (N.Z.) 10 en 2.30 u. Vcrm3.Es RIJSWIJK, 6 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 6.30 u. Ds. G. de Leeuw. Geref. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Ros. Ger. Gem., 9.30 en 6.30 u. leesdienst. VEEN, 9.30 en 6 u. Ds. Kleermaker. Geref. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. WIJK, 9,30 en 6,30 uur Ds. Harkema. WELL—AMMERZODEN, (Ons Huis), 10 u. Ds. v. d. Bosch. WASPIK, 9,30 uur cand. van Drenth en 2,30 uur Ds. v. d. Smit. WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, Art. 31, 10.45 en 6 u. Ds. G. v. Rongen. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. de Bruin. HERPT. Den 19en Februari 1944 bestond de Harmonie ,,De Eendracht" alhier 100 jaar. De oorlogsomstandigheden waren oorzaak, dat dit feit toen niet kon worden herdacht. Behalve dit be langrijke feit, herdacht de heer Ant. D. de Hart, zijn 60-jarig, de heer W. de Hart zijn 50-jarig lidmaatschap, de heer J. M. Buijs zijn zilveren jubileum als voorzitter. Deze heugelijke feiten hoopt de; „Eendracht" thans te vieren op Zater dag 19 en Zondag 20 Jan. a.s. Om half 3 zullen dan de jubilarissen worden gehuldigd in de zaal der Har monie bij den heer J. A. Verhoeven, ter wijl om jhalf 5 een receptie zal worden gehouden. LAND VAN ALTENA. Op 18 Dec. 1.1. werd in café de Beurs te Breda, vanwege de Noord-Brab. Mij v. Landbouw, de eerste algem. vergadering na de bevrijding gehouden. De groote zaal was geheel gevuld met leden, toen de nieuwe Voorzitter, de heer W. G. de Waard, zijn openingsrede uitsprak. Deze noemde het een historische dag, nu de leden der Maatschappij weder in volle vrijheid bijeen konden komen. Hij wees er op hoe de Maatschappij door de Land stand werd verdrongen, die in korten tijd millioenen guldens wist zoek te maken. De Maatschappij kwam evenals alle Zuster- organisatie's met eere, maar met een berooide kas uit den strijd. Maar aldus de Voorzitter, wij zullen trachten met hard werken er boven op te komen. Een gelukkig ver schijnsel is, dat het ledental van onze orga nisatie reeds sterk gestegen is, verschillende nieuwe afdeelingen gaven zich op. Niet alleen onze organisatie heeft veel geleden, ook de gebieden waar onze Maat schappij is gevestigd heeft zijn tol betaald, verschillende leden gingen heen en vele boerderijen zijn totaal verwoest. Voor het verkrijgen van de juiste vergoedingen voor de gedupeerden is voor onze organisatie een taak weggelegd en als nieuw Voorzitter beloofde hij de vergadering, al het mogelijke te doen om dit tot een goed einde te brengen. Komende tot den eisch van den dag „dat thans alle regeeringsmaatregelen moeten verdwijnen" trok hij deze conclusie „weg wat weg kan". Maar de volle vrijheid achtte spr. voor eerst nog onmogelijk De loonpolitiek en de onbillijkheden be treffende de loonen en verdere emolumenten tusschen landarbeiders en de arbeiders in de wederopbouw had ook de volle aandacht van de het Dag. Bestuur. De Regeering heeft te zorgen dat hierin spoedig verande ring komt. Ook de maatregel dat aan melkveehouders margarine in plaats van natuurboter wordt verstrekt, achtte hij een ongezonden toestand, zoolang de arbeiders in de industrie ook extra worden beloond. Alvorens zijn rede, die met groote aan dacht was gevolgd en mermalen door applaus werd onderbroken, te beëindigen, heette de Voorzitter nog in 't bizonder welkom de heeren P. M Sneep (oud voorz.), Ir Mohrmann (secr. staatscommissiën voor annexatie), Mr. v. d. Zouwe secr. grond kamer), Ir. de Rooij (wn. landb.consulent), Ir. v. Hees (secr. voor pachtzaken), Ir. Francken (inspecteur D. L. herstel), C. J. v. Hoven (inspecteur Bureau Oostvoorzie- niug en J. J. Th. Molengraaf (wnd. Secr. der Mij.). Op voorstel van het Hoofdbestuur werden onder applaus de heeren P. M. Sneep en C. G. de Jong, resp. oud voorzitter en secr.-penningm. der Maatschappij, benoemd tot leden van verdiensten. Daarna kreeg de heer Ir. Mohrmann, ge legenheid een lezing te houden over annexatie van een deel van Duitschland. Mén achtte dit noodig in verband met de bevolking- aanwas op het platteland.waardoor een over bevolking voor ons larid dreigende is. Na deze lezing werden nog verschillende vragen gesteld, welke een geanimeerde be spreking uitlokte. Na de pauze werden de verschillende vraagpnnten die door de afdeeling waren ingezonden, behandeld. Zooals gewoonlijk waren deze vragen van zeer verschillenden aard, maar de voorzitter wist steeds een op lossing aan de hand te doen. Wanneer echter de stichting van den Landbonw meer vaste vorm heeft gekregen, zullen echter volgens hem, vele bedrijfsmoeielijkheden door dit orgaan worden opgevangen en op gelost. Hierna sluiting. Voor den Dienst Landbouwher- stel zal voortaan wekelijks door een Districtsvertegenwoordiger zitting wor den gehouden te Wijk. en Eethen, om landbouwers in district 44 in de gele genheid te stellen inlichtingen in te winnen en moeilijkheden te bespreken. (Zie advertentie). MEEUWEN. Tot Consulent der Geref. Kerk alhier is aangesteld Ds. Bakker van Andel. NIEUWENDIJK. De gehouden collecte voor het oor logsmonument alhier bracht ruim f 700 op. NEDEUIIEMERT. Tweede Kerstdag werd in een geheel gevuld kerkgebouw, tezamen met de kinderen der Zondagsschool het Kerstfeest gevierd. De samenkomst werd door Ds. Ver maas geopend, welke ook de leiding had van dezen avond. Door de kinderen der Zondagsschool en Meisjes vereen, werden verschillende Kerstliederen ge zongen. Ds. Vermaas besprak met de kinderen het Kerstgebeuren, zooals dit door Lucas beschreven wordt. In de pauze werden de kinderen en aanwezigen getracteerd. Nadat Mej. Knoop een Kerstverhaal verteld had en nog enkele liederen gezongen waren, werden de meisjes die de Zondagsschool gaan verlaten, door Ds. Vermaas toegesproken. Ook Mej. Knoop werd dank gezegd voor den arbeid die zij gedurende reeds veie jaren voor de Zondagschool heeft verricht en als klein bewijs van erken telijkheid werd haar door J. v. Aalst namens de ouders en kinderen der Zondagsschool een drinkservies aange boden. Mej. Knoop sprak woorden van dank en ook eenige woorden ter nagedach tenis van die kinderen welke door oor logsgeweld en ziekte weggenomen wa ren. Tenslotte werden allen die hadden medegewerkt, hartelijk dank gezegd o.a. de gemeente Zwammerdam, voor de kinderboekjes e.d. waardoor het mo gelijk was om elk kind bij den uitgang een pakketje mee te geven. Ds. Vermaas besloot deze geslaagde Kerstfeestviering met dankegebd en het laten zingen van Psalm 150 vers 1. No. 5 van B. KLERKS, Elshout. Stand in cijfers: Zwart: 6, 9, 11, 17, 19, 20, 30 (7) Wit: 18, 22, 28, 32, 39, 42, 43 (7) Wit speelt en wint 1 Oplossing No. 4 (De Graag) De stand was Zwart: 5, 7, 10, 15, 17, 18, 20, 26 (8) Wit: 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 47 (8) WitZwart 24-19 26x37 47-41 37x46 30 - 25 46x14 29-23! 14x30 25x14! 10x19 35 x 2! Correspondentie-adres A. DE GRAAG, Ridderstr., HEUSDEN SLEEUWIJK. Zooals U wellicht reeds hebt ge lezen in de verschillende dagbladen, is er door de Vereenigingen „Nederland helpt Indië", „Neder! andsch Volks herstel" en „Het Nederlandsche Roo- de Kruis", een actie begonnen om de lijdende bevolking in Indië te helpen. Deze actie is ingezet met een radio rede van Prinses Juliana op 7 Decem ber j.l. Hoewel de inwoners van Sleeu- wijk reeds hebben getoond, te willert helpen, en reeds velen toetraden als lid van de plaatselijke afdeeling ,van „Het Roode Kruis", zullen deze wel licht opmerken, „alweer een collecte" Wij durven daarom bijna niet meer te vragen. Maar de nood van onze overzeesche gebieden is zeer groot. Dagelijks kan men hooren, hoe er daar wordt geleden. Daarom kunnen wij het tot ons gerichte verzoek om obk mede te werken aan deze actie, niet afwijzen en verzoeken U de collecte welke in begin Januari huis aan huis zal wor den gehouden, mild te willen gedenken. Inwoners van Sleeuwijk, wanneer U ziet, hoe goed Uw dorp doör den ofcurlog is gekomen en hoe weinig Uw dorp heeft geleden door het oorlogsgeweld, dan kan het niet anders of de op brengst der collecte voor de in nood verkeerende medemenschen, daar over ?ee, zal alle verwachtingen overtref fen. Dames, welke bereid zijn, om aan deze cdllecte mede te werken, wor den verzocht, zich bij één der be stuursleden aan te melden. De heer L. van Drunen alhier is tot Ouderling der Geref. Kerk gekozen. Tot leden der Evangelisatiecommissie zijn gekozen Ds. Ros, pres., J. v d. Boom, secr.-penningm., M. v. d. Assem, G. Crie- laard, G. Bron, S. de Zeeuw en H. Spiering. WIJK. Op Vrijdag 21 Dec. j.l. werd alhier door de 4 Chr. Jeugdvereen. t.w. de J. V., K. V., M. V. en J, M. V. in de kerkzaal een Kerstavond gehouden. Na het gezamenlijk zingen van Ps. 98 vers 1 en 2, gebed en schriftlezing uit Luc. 2 vers 120, door Ds. Harkema, werd door dezen ook een openingswoord gespreken, waarin hij alle aanwezigen een hartelijk welkom toeriep en daarbij wees op het Kindeke dat geboren werd in de kribbe van Bethlehem, aan wiens komst in het vleesch wij over enkele dagen weer zouden worden herinnerd. Hierna volgde eens adventsmeditatie door den heer Rengersen. Na deze me ditatie volgde orgelspel van eenige Kerstliederen. De hoofdrol van den avond was wel de Kerstcantate, welke zou wordetn uitgevoerd, maar voordat hiertoe werd overgegaan, werd eerst ter inleiding van de cantate een le gende door den heer Rees voorgedra gen. De cantate werd keurig uitge voerd, de verschillende schriftgedeel ten alsmede de psalmen, kerstliederen en orgelspel werden verdienstelijk ver tolkt, zoodat het geheel, door de aan wezigen onder de grootste stilte werd aangehoord. Hierna volgde de pauze, waarin de aanwezigen werden ont haald op krentenbollen en chocolade melk. Na de pauze werd door alle aanwezigen gezongen de lofzang van Maria v.s. 1, 2 en 3. De heer Rees vertelde nog een Kerstverhaal wat zeer in den smaak viel. Er werd nog gezongen Ps. 72 vers 11, waarna Ds. Harkema dank bracht aan allen, die tot het welslagen van dzeen avond hadden meegewerkt. In het bijzonder noemde hij de heer Rees, die de Kerstcantate had samen gesteld en Mej. Nelly de Kok voor haar orgelspet, veel, ja zeer veel, heeft Mej. de Kok gedaan om de verschil lende zangnummers met begeleiding van het orgel in te studeeren, zoodat zeer zeker een woord van dank hier wel op zijn plaats is en wij ons gaarne bij deze woorden aansluiten, waarna Ds. Har kema in dankgebed voorging. Genoemde jeugdvereen. kunnen op een goed geslaagden avond terugzien. WERKENDAM. Op het tweetal voor de Geref. Ge meente alhier, zijn geplaatst Ds. J. v. d. Berg van Krabbendijke en D. L. Aangeenbrug te Leerdam. De heer A. C. Vermeulea alhier, welke als bestuurslid was benoemd van de oud- illegale beweging, afd. Werkendam, heeft voor deze benoeming bedankt. WAARDHUIZEN. Het voornemen bestaat, om voor de Geref. Kerk alhier en te Meeuwen een ge- zamenlijken predikant te beroepen. ZALTBOMMEL. Voor het herstel van de brug alhier zal waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van een overspanning van de oude spoor brug bij Deventer. l)e spoorbrug aldaar was wel door de moffen opgeblazen, maar bij nader onder zoek is gebleken, dat alleen de eindvlakken beschadigd waren. Dit gedeelte wordt nu voor transport gereed gemaakt, om vermoedelijk alhier dienst te doen. HEUSDEN. Zondag 23 Diec. speelde het Ie elftal van de v.v. Heusden tegen Nieuw- kuijk I een competitiewedstrijd, welke gewonnen werd met 71. Het 2e elftal speelde tegen Nieuw- kuijk 2 en wist te winnen met 31„ 2en Kerstdag werd een competitie wedstrijd gespeeld tegen W.B.F. alhier, welke werd gewonnen met 111. Het 2e elftal won met 81 van de Herptsche Boys 2. Zondag a.s. moet Heusden I op bezoek bij R.K.C., terwijl het 2e elf tal vrij is. CAPELLE. Voor de 4e klasse N.V.B. speelde de v.v. „Wit-Zwart" een thuiswedstrijd tegen „R.K.D.V.C." en won met 65. Distributiekring 231 - Almkerk De Directeur van den Distributie kring Almkerk maakt bekend, dat de uitreiking van Bonkaarten 2e periode 1946 zal plaats vinden als volgt: Zelfverzorgers ALMKERK: Woensdag 2 Jan. van 9 12 en van 1.303.30 u. wijk B en C no. 170; Donderdag 3 Jan. van 912 en 1.303.30 u. wijk C van 71einde; Vrijdag 4 Jan. van 912 en 1.303.30 u. wijk D, E en F. NIEUWENDIJK: Maandag 7 Januari. HANK: Dinsdag 8 Jan. wijk C 1175. Woensdag 9 Jan. wijk C 176einde. DUSSEN: Donderdag 10 Jan. wijk A. Vrijdag 11 Jan. wijk B. Telkens van 912 en van 1.30 3.30 uur. Niet-zelfverzorgers- ALMKERK: Maandag 14 Jan. NIEUWENDIJK: Dinsdag 15 Jan. DUSSEN: Woensdag 16 Jan. HANK: Donderdag 17 Jan. Telkens van 912 en van 1.30 3.30 uur. ATTENTIE. De uitreikingen voor Dussen zullen nu en ook in 't vervolg plaats vin den in café Leemans. Het innemen van de bonnen voor de 13e periode 1945 voor Zelfver zorgers, welke bij deze uitreiking) zou moeten plaats vinden, wordt uit gesteld tot uitreiking bonkaarten 3e periode. Distributie Werkendam. Arbeiders, die zeer zwaren arbeid ver richten en 2 kaarten van 50 pCt. ontvingen, moeten hiervan niets gebruiken. Inmiddels zijn 100 pCt. kaarten ontvan gen waaraan zich suiker- en kaasbonnen bevinden. Ruiling van ongeschonden kaar ten kan Zaterdagmorgen plaats vinden in de oude school alhier. Toeslagbewijzen meebrengen. Tribunaal. Op Vrijdag 21 Dec. j.l. werd door het Bossche Tribunaal de volgende maat regel opgelegd: Johannes Wouter Verhoeven, gebo ren 7 Juli 1893, van beroep v#e-verlos-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3