Gevonden en verloren voorwerpen. OPROEPING. ONDERWIJZERES Net Bovenhuis te huur, Dienst Landbouwherstel. 497ST£ STAATSLOTERIJ. zvvart-bonte Pink. 3 sleutels aan een touwtje. 2 nette Heeren 2 nette Meisjes Net Dienstmeisje gevraagd, Gevraagd; een bekwaam Chauffeur. een Hollandschen Herder, 2 rijwiel binnen- en buitenbanden Prima Eikenhouten Spekkuipen en Eiken Waschtobben. levertraan Inschrijving Griendhout. POOTAARDAP PELS. Spreek met VAN WIJLEN G. M. VAN WIJLEN, Goedgek. Pootaardappelen enz. MEUBILEERING Firma CHARLES SCHREUDER Zn., HEUSDEN. Advertentiën TE KOOP: een Notenboomstam ADR. VERWIJS ADRIANA JOHANNA. HEDEN 0NTVANGEN^eenzending W. J. VAN GAMMEREN - B 78 - WIJK, Firma W. TIMMERMANS, Zonder vergunning uit voorraad leverbaar: Speciaal adres voor Reparatie Tevens je adres voor: Laat bij ons Uw rijwiel moffelen en vernikkelen. Voor Uw complete s&aagt U bij ons naar hartewensch! BEDDEN - MATRASSEN - COMPLETE MEUBILEERING Aan komen loopen: 5 TE KOOP: een BASCULE en een Antieke SCHEMERLAMP. G. v. d. SLUIJS, Laageinde 92, WAALWIJK. TE KOOP: 6 11 C. TIMMERMANS, Te koop bij inschrijving, het 4-jarig Qriendhout, Ook Reparatie-inrichting. HANDEL IN kundige wonende Wolfshoek 63, te Drunen (Elshout), was sympathiseerend lid der N.S.B. en plaatselijk boerenlei der bij de Nederl. Landstand. Verd. is sympathiseerend lid der N.S.B. gewor den op aandringen van den N.S.B.-bur gemeester Raaymakers. Uit verklaringen bleek dat verd. meerdere personen ge holpen heeft. Het tribunaal achtte verd. door zijn dertien maandenlange interneering vol doende gestraft, doch ontzegde het' kiesrecht voor den duur van tien jaar. Nederlands aandeel in de schadevergoedingen. Op de Parijlsche conferentie over de door Duitschland te presteeren schade vergoedingen is een indeeling van de voor vergoedingsprestatie beschikbare objecten in een categorie a en een cate gorie b vastgesteld. Onder categoriea vallen alle Duit- sche bezittingen en hetgeen de huidige Duitsche productie oplevert. Onder categorie b valt de geheele industrieele en andere outilage in Duitschland, waaronder ook de schepen voor binnenlandsch verkeer. Voor Ne derland is het uit deze categoriën te ontvangen percentage vastgesteld op res pectievelijk 3.9 en 5.6. De percentages voor andere in aan merking komende landen zijn als volgt: Vereenigde Staten 26 en 11.8. Groot-Brittannië 28 en 27.8. Frankrijk 16 en 22.8. België 2.7 en 4.5. Canada 3.5 en 1.5. De Engelsch-Nederlandsche besprekingen over Indonesië. De Nederlandsche Minister-President prof. Ir. W. Soehremerhorn is per vliegtuig in Engeland aangekomen, voor het voeren van besprekingen met de Britsche Regeering over den toestand in Indonesië. Minister-President Schermerhorn was bij aankomst op het vliegveld Croydon in gezelschap van den Minister voor Overzeesche gebiedsdeelen, professor dr. J. H. A. Logeman, den Luitenant-Gou verneur-Generaal dr. H. v. Mook en van den Nederlandschen Minister mr. J. H. van Royen, die den Minister van Buitenlandsche Zaken, Van Klef- fens, wegens ziekte vervangt. De besprekingen zijn reeds begon nen. In hetzelfde vliegtuig bevonden zich ook minister Lieftinck en de Britsche ambassadeur in Nederland, sir Neville Bland. Minister Lieftinck maakte ech ter geen deel uit van de delegatie,, maar is naar Londen gevlogen voor zijn gewone maandelijksche routine be zoek. Bij zijn aankomst in Londen heeft minister-president Schermerhorn ver klaard, dat de duur van zijn verblijf zal afhangen van het verloop der ge- dachtenwisseling met Attlee over In donesië. Tegen het einde van deze week denkt minister Schermerhorn weer in Nederland te zijn. Wijziging Kieswet. In Juni gemeenteraadsverkiezingen. Bij de Tweede Kamer is thans in gediend het door de regeering toege zegde wetsontwerp tot ^aanvulling en wijziging van de kieswet, de provin ciale wet en de gemeentewet, alsmede bijzondere voorzieningen met het oog op de in 1946 te houden verkiezingen. Blijvend gedeelte. De voorgestelde wijziging van art. 1 heeft ten doel, den leeftijd voor het actief kiesrecht tot 23 jaar te verlagen. Het tweede lid van art. 4a geeft de bevoegdheid bij volmacht te stemmen, alleen aan de vrouw, die gehuwd is ,,met een kiezer". Is de man niet kie zer, dan kan haar verzoek niet inge willigd worden. Thans is in deze leem te voorzien. Het wetsontwerp stelt vpor in het vervolg de leden en plaatsvervangen de leden van het hoofdstembureau ter verkiezing van de leden van den raad te doen benoemen door burgemeester en wethouders, in stede van door den gemeenteraad zelf. De verdere wijzigingen beoogen de stemplicht te doen vervallen, hetgeen voor de gemeentebesturen een verlich ting van de administratieve bemoeiingen beteekent en overigens naar de mee ning van het kabinet zonder bezwaar kan geschieden. Tijdelijke afdeeling. In de „tijdelijke afdeeling" van dit wetsontwerp wordt voorgesteld ten aan zien van de daarvoor in aanmerking ko mende artikelen van de kieswet, welker naleving onder de bestaande omstandig heden redelijkerwijze niet mogelijk is, een bijzondere voorziening te treffen. Teneinde de verkiezing voor de ge meenteraden zooveel mogelijk tot haar recht te doen komen, verdient het aan beveling haair niet tegelijk met die voor de Tweede Kamer en de Prov. (Staten te houden. In verband hiermede wordt voorgesteld als dag der candi- daadstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden aan te wijzen den 2en Dinsdag van Juni 1946. De regeering wil bevorderen, dat de stemmingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en de Provinciale Sta ten, indien eenigszins mogelijk, op één dag plaats vindt. Ten einde inmiddels te voorkomen, dat over vier jaar opnieuw de verschil lende verkiezingen in hetzelfde jaar1 zullen plaats vinden, wordt voorgesteld voor de thans te verkiezen gemeente raden den zittingsduur tot drie jaar te verkorten. Een overeenkomstige voorziening zal getroffen moeten worden voor de thans te verkiezen Provinciale Staten, zoodra bij de in uitzicht gestelde grondwetsher ziening het beletsel, dat art;. 130 der grondwet thans tegen het treffen van zulk een voorziening vormt, zal zijn weggenomen. VERLORENeen paar gekleurde wanten, vermoedelijk te Aalburg op den dijk. Terug te bezorgen bij Wed. J. Schreuders te Veen. GEVONDEN: een heerenrijwiel met harde banden, aan de Haven te Heus- den. Inl. bij den havenmeester B. v. Kuijk te Heusden. GEVONDENeen want, B den Haan, Visschersdijk 160, Werkendam. GEVONDEN: eenig geld, B. Koman, Laantje 24, Werkendam. VERLOREN een portemonnaie met in houd, L. Rijkers, Sasdijk 25, Werkendam. Uit het plantsoen op de Uitbreiding te Werkendam meegenomeneen bruine jas, terug te bezorgen bij B. v. d. Werken, Uit breiding 5, Werkendam. Wie heefi per abuis een parapluie mee genomen op de begrafenis bij T. de Waal, Sasdijk, Werkendam Gelieve daar terug te bezorgen. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter K. NIEUWKOOP 9 C. NIEUWKOOP- yan Wijk. Heusden, 26 December 1945. Aan de openbare lagere school te Hank, gemeente Dussen, wordt gevraagd een met bevoegdheden j. en k. Sollicitatiestukken inzenden aan den Bur gemeester van Dussen vóór 10 Januari 1946. Géén bezoek dan na oproeping. 13 in de Breestraat te Heusden. Brieven onder No. 33 aan het Bureau van dit Blad. 7 Voor dezen Dienst zal voortaan wekelijks door een Districtvertegenwoordiger zitting worden gehouden, om landbouwers uit dis trict 44 in de gelegenheid te stellen inlich tingen in te winnen en moeilijkheden te bespreken en wel op de navolgende plaatsen en uren WIJK, iederen Dinsdag van 9 tot 12 uur, Café Meyer EETHEN, iederen Dinsdag van 2 tot 5 uur, Gemeentehuis. Aanvang Vrijdag 4 Januari 1946. 16 Loten verkrijgbaar bij den Hoofdagent C. TH. PRINSE, G. 82, Babiloniënbroek. Verder bij: A. C. N00TEN, Breestraat, Z 138, Heusden. LEO VERHOEVEN, 14 Breestraat, W 93, Heusden. Inlichtingen bij C. SWART, 99, Rijswijk. VERLOREN in Heusden 5 Terug te bezorgen Gemeentehuis, Heusden. zoeken kennismaking met leeftijd 18—25 jaar. Brieven, liefst met foto, onder No. 32 te zenden aan het Bureau van dit Blad. Breestraat 86, Heusden. 4 A. NIEUWKOOP, Aardappelhandel, 5 Burchtstraat 57 Heusden. Batterijen en alle soorten Philips- lampen, ook speciale Nachtlampen. Aanbevelend aanleg licht- en krachtinstallaties, reparatie van alle electrische arti kelen. Ook wikkelen van motoren en stofzuigers. 12 drie maanden oud, bij W. BOUMAN, C 88, Kerkstraat, Aalburg. 8 J. TIMMERMANS Groote Straat 157b, Veen. 8 T JE KOOP: 2 nieuwe drie-deelige vóór-oor- logsche bedden, 1 huiskamer ameublement, keuken- en for nuiskachel, 1 waschmachine met motor, 1-persoons spiraal en een beste hit. io van 3 M. dik, gebruikshout. Te be vragen bij Z. RAAMS, B 231, Dussen. GEVRAAGD: 8 voor oorlogsinvalide, die met doktersattest bij den Distributiedienst Almkerk geen ver gunning hiervoor kan krijgen. Brieven onder No. 31 aan het Bureau van dit Blad. TE KOOP: Bestel zoo spoedig mogelijk. Beleefd aanbevelend, Perzikstraat B 4, WIJK bij Heusden. kunnen wij U volop leveren, mits U een schone droge flesch meebrengt DROGISTERIJ Firma A. VERSCHUUR-B A ERT 10 Botermarkt O 87, Heusden. van Mr. J. Blankers 't Hooft te Alkmaar wassende op een perceel nabij het Neusje van den Zalm op den Biesheuvel onder de kadastrale gemeente Meeuwen, sectie B no. 228, groot 1.61.80 H A. 17 Inschrijvingsbiljetten in te leveren uiterlijk op Vrijdag 4 Jan. 1945, ten kantore van J. WAVERIJN, waarnemend-Notaris te Andel. Nadere inlichtingen ten Notariskantore. H.H. Tuinders en Landbouwers worden er op opmerkzaam gemaakt, dat er reeds bestellingen kunnen gedaan worden voor alle soorten Pootaardappels. Zij, die eerst in het voorjaar de Pootaardappels kunnen ontvangen, gelieven nü toch reeds te be stellen, om niet teleurgesteld te worden. Beleefd aanbevelend, Pootaardappelhandel 17 Tel. 14, VEEN (N.-Br). en 't komt in orde Petroleum kooktoestellen, zoolang de voorraad strekt; ook voor verlichtings artikelen kunt U bij ons terecht, o.a. huis-slaapkamerkappen en diverse verlichting. van Radio's, Waschmachines, Naai machines, Stofzuigers. Hoe zwaar deze ook zijn beschadigd, ze worden weei als nieuw hersteld. Rijwielen, Rijwielbanden, Kachels, Emaille, Touwwerk, enz, Voor goede afhandeling wordt zorg gedragen. Je adres blijft hiervoor: 32 Telef. 18 Genderen. Bestelling, op directe- of voorjaarslevering, omgaand inzenden aan] 13 ANDEL (N.-BR.) Telef. 23 Giro 260943. 58 Klanten in het Land van Heusden en Altena Meubelen verkrijgbaar op Schadekaart. ,r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4