Buitenland Plaatselijk Nieuws i j,De Telegraaf" Dezer dagen meldde de World's Press News, dat een Britsche combinatie een aanbod heeft gedaan om het Ne- derlandsche dagblad f „De Telegraaf' te koopen. Het A.N.P. verneemt dat van een dergelijk aanbod ter bevoegder plaatse niets bekend is. De hadji van Garoet gesneuveld. De beruchte hadji van Garoet is bij de laatste gevechten te Bandoeng om het leven gekomen. Hij was één der voornaamste extremistische leiders in dit gebied en had degewoonte amuletten te verkoopen, die onkwets baar maakten. Zijn dood heeft aanzien lijke onrust onder zijn volgelingen ver oorzaakt, die nu beginnen te gelooven, dat de amuletten wel eens niet zoo onfeilbaar zouden kunnen zijn, als ge zegd werd. Telegram aan Ministerraad en Staten-Generaal. Een groep Nederlanders heeft zich telegrafisch met klem gewend tot ajle leden van den ministerraad en van de staten-generaal, opdat te Londen geen overhaaste besluiten worden genomen, welke leiden tot een omwenteling in heti staatsbestel van het koninkrijk en het gevolg zouden zijn van persoonlijke besprekingen tusschen den volksleider Shajrir en den luitenant-gouver.neur- generaal, die veler vertrouwen heeft verspeeld. Oiïder de onderteekenaars bevonden zich: M. Boerstra, oud-legercomman dant van het KNILM, J. T. Fürstner, gep. lt.-admiraal, Dr. J. W. Meyer Ranneft, oud-voorzitter van den volks raad, Mr. K. Onnen, oud-president van het hooggerechtshof in Ned.-Indië, Ch. J. I. M. Weiter, oud-minister. Sommige soorten glas zonder bon. De directeur van het Rijksbureau, voor keramische producten maakt be kend, dat met ingang van 1 Jan. 1946 nieuwe bonnen in vaste waardecoupures voor verschillende soorten vlakglas' (vensterglas, spiegelglas, tuindersglas) in gebruik moeten worden genomen. Enkele glassoorten worden vrij ge geven zooals o.m. matglas, gekleurd glas, alle glassoorten dikker dan 10 mM. seinglas, etc. Import van deze vrije glassoorten zal voorlojopig vrijwel niet plaats hebben. Men behoeft dan ook niet te verwachten, dat deze glassoorten in een ©enigszins ruimer mate beschik baar zijn. Voorts zullen alle soorten substitute- glas na 1 Jan. 1946 buiten de distri butie vallen, evenals stroken venster en spiegelglas met een breedte vain resp. 15 en 21 cM. en smaller. Verplichte rundveelevering wordt in 1946 afgeschaft. De verplichte rundveelevering, die vooral de laatste jaren onder den boe renstand zooveel stof heeft doen op waaien, zal met ingang van Sept. '46 voorgoed afgeschaft kunnen worden, omdat met ingang van dien datum zoo veel vrijwillige afzet van slachtvee wordt verwacht, dat de handhaving van het thans geldende vleeschrantsoen gewaar borgd zal zijn. Deze mededeeling die voor eenigie dagen een belangrijk punt van bespre king heeft uitgemaakt in een vergade ring van het Bedrijfschap van Vee en Vleesch, zal vooral in Veehouders kringen met vreugde worden begroet, alhoewel men reeds eerder een afschaf fing van de verplichte rundveelevering had verwacht. Dit laatstie is echter, niet mogelijk gebleken, omdat daarvoor de vleesehvoorziening gevaar zou loo- pen. De totale rundveestapel in ons land is, als wij de cijfers van 1945 5(Dec. Invent.) en 1939 vergelijken, met 19 pCt. teruggeloopen en bedraagt momenteel 81 pCt. van het totaal aan tal stuks rundvee, dat wij in 1939 'bezaten. Voor de "provincies Noord-Bra bant en Gelderland zijfn deze cijfers resp. 71 pCt. en 86 pCt. Scheepsbel wordt kerkklok. De Geref. Kerk van Pingjum (Fr.) heeft een luidklok gekregen. Het is een klok met historie. Oorspronkelijk was het een schetepsbel, doch toen dit schip in sloopershanden viel, kocht de Geref. Kerk van Ridderkerk deze. Toen echter vlak voor den oorlog een nieuwe kerk gebouwd werd, maakte men daarin geen plaats voor een luid klok. De koster heeft ze aan de han den van den bezetter weten te onf- trekken, door de klok te laten onderdui ken in eigen tuin. En nu hangt ze Tn het torentje te Pingjum. Na al haar omzwervingen, mocht zij in dit plaatsje dat de sporen van den oorlog draagt, den Kerstvrede inluiden over het wijde Friesche land. S.S. „Drechtdijk" weer in ons land. De „Drechtdi|k", die eertijds door de Duitschers geroofd was, is den nieu wen Waterweg weer binnengeloopen. Het schip behoort tot de vloot van de Holland-Amerika-Lijn.. Het was niet in staat op eigen kracht de reis naar Ne derland te maken. Daarom was de sleep boot „Zwarte Zee" er op uitgezonden om het in Kiel te halen. De „Drechtdijk" is naar de werf Wilton-Fijnoord te Schiedam gesleept om gerepareerd te worden. Cordon om Batavia getrokken. In een officieel communiqué, dat is uitgegeven, wordt gezegd, dat een militair cordon is getrokken om Bata via, teneinde de identiteit, na te gaan van alle menschen, die de stad bin nenkomen of verlaten. De bewegingen van de burgers, die de wet eerbiedi gen zullen niet gehinderd worden. Het doel is het binnenkomen van bandieten, kidnappers en terroristen te voorkomen. Deze stap is noodig als voorzorgs maatregel voor de wederinvoering van een staat van vrede in de stad. Er zijn geen incidenten gemeld. Conferentie te Moskou. Amerikaansche perstelegrammen .ma ken er melding van dat de ontwikkeling der conferentie van de „big three" te Moskou invloed zouden kunnen oefe nen op den toestand in Indië. De Londensche correspondent vain de „Chicago Sun" berichtte aan zijn blad dat Attlee al besloten is aan de Nederlandsche delegatie te zeggen dat Groot-Brittannië van plan is haar troe pen van Java terug te trekken, zoo dra hun taak volbracht zal zijn en tevens de dominionstatus voor 'Indië te vragen, maar „Molotov schijnt zwa- ren druk op Groot-Brittannië uit te oefenen, om Indonesië spoedig te ver laten." Radio-Moskou meldt, dat de confe rentie der drie ministers van buiten- landsche zaken een verklaring heeft gepubliceerd, zeggende: „De re|ieerin gen der Unie van Sovjet-Socialistische republieken, Groot-Brittannië en de Ver. Staten, verklaren, dat zij overeenstem ming hebben bereikt en de regeeringe;n van Frankrijk en China uitnoodigen met haar tot overeenstemming te geraken1 inzake een te volgen procedure be treffende de voorbereiding van vredes verdragen. Eén der te Moskou genomen besluiten is, dat slechts zijl, die de wapenstil standsverdragen hebben apderteekend, hun handteekening zullen plaatsen onder de vredesverdragen. Tot de ondertee kenaars behooren in elk geval Groot- Brittannië, de Ver. Staten, de Sovjet- Unie, België, Nederland, Tsjecho-Slo- wakije en Joego-Slavië. Welke verdragen het betreft, ver meldt het bericht niet. Politieke waarnemers in Londen ver moeden, dat het herstel van de samen werking tusschen de drie .mogendhe den ook zal leiden tof overeenstemming inzake het probleem van de controle over de atoom-energie. Duitschers moeten Hongarije verlaten. In overeenstemming met de besluiten van Potsdam heeft de Hongaarsche re geering vastgesteld, dat alle in Hon garije woonachtige personen, wier moe dertaal de Duitsche is, Hongarije zullen moeten verlaten. Het is mogelijk, dat deze maatregel ook zal worden toege past op Duitsche Joden. Zij, die wor den uitgezet, mogen enkel kleeren en voedsel meenemen. Ruim een kwart millioen menschen zullen onder de be trokken bepalingen vallen. Het betreft hoofdzakelijk kleine boeren en melkvee houders. HEUSDEN. Met de kinderen van de Herv. Zondagsschool werd Dinsdagavond en Woensdagmiddag onder leiding van Ds. Vogel het Kerstfeest gevierd in de Chr. Bewaarschool. Beide dagen was het ge bouw tot op de laatste plaats bezet, doch ondanks de beperkte ruimte ver liep alles zeer ordelijk en kon de Kerst-» liturgie, die de eerste dag hoofdzakelijk bestond uit de Kerstcantüte „Vredie op Aarde", naar behooren worden uit gevoerd. Ds. Vogel behandelde beide dagen de kerstgeschiedenis, de groote kinderen hadden stille aandacht voor het ver haal van den heer Hus, terwijl de klein tjes genoten van het Kerstverhaal dat door den heer Groen werd verteld. Wat was het verleden jaar anders! Dit memoreerde de heer Hus, die een gedachtenisrede hield naar aanleiding van de stadhuisramp, waarbij 17 kinde ren van de Zondagsschool den dood vonden. De kinderen hebben hun best gedaan en de cantate werd onder lei ding van de heeren Deurloo en Groen in alle stilte gevolgd. Het was weer een waar genoegen, ook de kleintjes, zoo met blijde gezicht jes, bij genot van den kerstboom, cho colade en lekkernijen, te hooren zingen van „Stille nacht". De heer Deurloo sprak een opwek kend en een dankwoord, waarin hij al len betrok, die op eenig£rlei wijze hadden medegewerkt aan het welslagen van deze dagen, doch dat als hoofd gedachte bevatte: „Dankt God in alles". De kinderen werden onthaald op chocolade, speculaas, enz. en ontvin gen allen een dik pakje waarin behalve het gebruikelijke mooie boek, ook nog voor elk een goed stuk kleeding be vond. Gememoreerd mag worden, dat de Zondagsschool dit jaar van in en buiten de gemeente groote blijken van mede leven en hulp heeft ondervonden wat: van zelf op zeer hoogen prijs is ge steld. De storm van Vrijdagmiddag heeft aan verschillende huizen schade berokkend. Dakpannen vlogen door de straten, het overzetten met de pont werd een tijd ge staakt, doch kon later in den avond gelukkig weer worden hervat. Persoonlijke ongelluken kwamen niet voor. AALBURG. Donderdag 3 Jan. hoopt Ds. Aangeenbrug te Leerdam des nam. half 3 en des avonds half 7 voor de Geref. Gem. alhier op te treden. (Des middags Bed. H. A.). ANDEL. Onder zeer veel belangstelling vierden de schoolkinderen, onder leiding van het school personeelhet Kerstfeest in de N. H. Kerk alhier. 24 Dec. vierde de Kleine Mei?? j es.vereen, alhier, onder leiding der dames Hoesen en v. Houwelingen het Kerstfeest in de Christelijke School, in besloten kring. Het was een zeer gezellig samenzijn. ALMKEKK. 3 en 4 Januari bestaat nog ge legenheid om de stamkaarten ten ge meentehuize te toonen, in verband met de reconstructie der distributiiestam— kaart. Tot nadere aankondiging kunnen geen HARK-goederen meer aange vraagd worden. De heer Ant. Verschoor Jz. alhier had te Scheveningen tijdens zijn werkzaamheden zich zoodanig aan zijn been te verwonden, dat opneming in in het ziekenhuis te Den Haag nood zakelijk was. Onder leiding van Ds. v. Krug- ten, Herv. Pred. alhier, vierden 2en Kerstdag, de kinderen der Herv. Zon dagschool vereen. „Samuël" in de Ger. Kerk onder groote belangstelling het Kersttfeest. Na gebruikelijke opening door Z.Eerw., werden door de kinde ren der Zondagsschool verschillendie Kerstliederen gezongen. Eveneens wer den door de meisjeskrans „Dorcas" onder leiding van den heer Geudeke eenige kerstliederen ten gehoore ge bracht, terwijl door mej. Kant het Kerstverhaal aan de kinderen werd ver teld] Aan het einde werden eenige versnaperingen en pakjes uitgedeeld. Na 't zingen van Psalm 50 vers i, sloot Ds. v. Krugten dezen avond met dankgebed. BRUCHEM. De heer E. v. Straten alhier is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School te Klaaswaal. BOMMELER WAARD. Te Woerden hebben o.a. de padvinders gezorgd, dat niet minder dan 51 katten naar het dorp Kerkdriel konden worden gezonden. Onder leiding van een lid de r die renbesdielr'ming| werden de muizenvangers getranspor teerd. De begeleider vertelt hiervan het volgende: „Om acht uur arriveerden wij te Kerkdriel ep werden met gejuich ont vangen. Het enthousiasme was zoo groot, dat èr een viertal hulpagenten aan te pas moesten komen, om een ordelijke verdeeling van de mauwerik- ken te garandeeren. Als we honderd katten bij ons gehad hadden, waren er nog te weinig geweest. Het N.V.H. werd van harte bedankt voor het initiatief en toen men hoorde, dat er geen kosten aan verbonden wa ren, collecteerde men spontaan voor de t.b.c.-bestrijding. Een boer vroeg, of hij alsjeblief., twee katten kon krijgen, want het - wa- al een paar maal gebeurd, dat hi 's morgens naast zijn bed wakker were De muizen hadden hem dan 's nach uit bed gegooid," CAPELLE. Met de leerlingen der beide Ne*; Herv. Zondagscholen werd j.l. Woensds 26 Dec. (2de Kerstdag) in het vereeniging gebouw „EIthato" het Kerstfeest gevier Denzelfden dag werd ook met de kinder»; der Chr. school a.d. Loonschendijk in c Ned. Herv. Kerk aldaar het Kerstfeest g. vierd. Het Kerst-evangelie werd met kinderen behandeld, terwijl zij ook een Kerstvertelling te hooren kregen, een en ander afgewisseld met het zingen van Kerst liederen. De kleinen werden rijkelijk op gebak en versnaperingen onthaald. Door de Ned. Herv. Jeugdvereenigingen aan den Loonschendijk werd 1 ste Kerstdag, 's avonds 7 uur, in de Ned. Herv. Kerk aldaar een Kerstsamenkomst gehouden, waar bij zeer v.eel belangstellenden, ook ouderen, aanwezig waren, die met stille aandacht de afwerking van het programma, dat o.m. een Kerstmeditatie en verhaal, afgewisseld met zang en declamatie omvatte, volgde. Door de postduivenvereniging D Luchtvaart" werd 2en Kerstdag in het club lokaal bij den heer E. C. Cové aan d< Nieuwevaart een onderlinge postduiventen toonstelling gehouden. Ongeveer een hor derdtal duiven, verdeeld in vijf afdeelinge» waren ingezonden. Door de jury werde de volgende bekroningen toegekend Afd Oude doffers: W. Zijlmans, le t 2e prijs, H van Kampen, 3e prijs. Afd. Oude duiven: G. Vos, le, 2e e 3e prijs. Afd. Jonge doffers: M. van Peer, leprij J. Meter, 2e prijs en G. Vos, 3e prijs Afd. Jonge duiven: G. Vos, le prijs, A Mesch, 2e prijs, J. Meter, 3e prijs. Afd. Late Jonge duivenM. van Pee le prijs, J. Zwart, 2e prijs, G.Vos, 3eprij Van onzen dorpsgenoot J. W. wer op 2en Kerstdag zijn rijwiel, dat hij evt onbeheerd voor een café liet staan, gestole In verband met het aanstaand ve trek van onzen predikant, Ds. H. K. v: Wingerden, naar Delft, zullen dan in d< Ring 's-Grevelduin-Capelle een viertal Ned Herv. Gemeenten vacant zijn en wel dit te Drunen, Waalwijk (voormalig Baardwijk), 1 Sprang en die te dezer plaatse. GENDEKEN. Op den 2e Kerstdag werd in de school Kerstfeest gevierd met de kinderen der Geref Zondagschool. Om half twee opende de Voorzitter, de heer G. v. d. Beek, het feest, door te laten zingen de Lofzang van Zach. 1, waarna hij voorging in gebed en vervolgens zijn openingswoord sprak. De vragen die aan de kinderen wer den gesteld, werden vlot beantwoord, als mede het zingen werd op keurige wijze uitgevoerd. Het Kerstverhaal werd door den Zondag schoolleider op keurige wijze verteld. Ook de teksten werden door de kinderen goed en duidelijk opgezegd. Het vrije verhaal na de pauze werd doo Treffers uitstekend verteld, hetwelk als tite1 droeg .Naar de gouden stad". Het zingen ging afwisselend, zoowel 'oc 1 en 2 meisjes als meerderen. Het getuigde van goede studie. Ook wei gezongen door hen die de Zondag gingen verlaten, waarna deze do Voorzitter werden toegesproken. De kinderen werden verschillend, rijkelijk getracteerd. Om kwart ovei dit zoo druk bezochte Kerstfeest, zingen van den lofzang van Zach. 1 Ds. Ritsema met dankgebed gesloten De Chr. Gem. Zangvereeniging gaf op den le Kerstdag met een gevuld schoolgebouw een goed ges uitvoering. «GRAVENMOER. Eersten Kerstdag gafzde Zangvereen. „Exelsior" een goeo slaagde uitvoering in de Ned. 1 Kerk, die tot de uiterste hoeken luisteraars was gevuld. Vooral eer. praansoli van Mej. Blom viel erg het publiek in den smaak. Het geli» van den avond mag geslaagd heeten Tweeden Kerstdag des gaven de Chr. Gem. Zangvereen. lelujah" en het Chr. Mannenkoor sum Corde" een gecombineerde uitv^< ring in de Geref. Kerk alhiier. HC kerkgebouw was tot het uiterste gevulcF en het publiek heeft genoten van diy schitterend^ stukken, die ten gehoore werden gebracht. Tusschen dfe ver schillende zangnummers door werden enkele stukken gedeclameerd door den heer v. Efferink. Het gelaeel was een schitterende avond, waarop de beide vereenigingen met genoegen op ter kunnen zien.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2