Gevonden en verloren voorwerpen. De weinig welvarende Bommelerwaard Predikbeurten Distributie mededeelingen Bekendmaking 31 DECEMBER (Oudjaar). JSDEN, (Bewaarschool), 6.30 u. -ijk N en O en 7.30 u. wijk W en Ds. Vogel. 3URG, 6.30 u. Ds. Trouwborst, •r. Gem. 7 u. leesdie/zst. /EL Geref. Kerk 7 u. Ds. Bakker CHEM, geen dienst. SEN, Geref. Kerk, 7.15 u. Ds. ndriks. 1EN EN DRONGELEN (onder 't meentehuis) 7 u. Ds. Boezer. DEREN, 6.30 u. Ds. Koele. :r. Kerk, 6 u. Ds. Ritsema. 1 SBEEN (Oude Consistorie), 2 u. Trouwborst. KWiJK, 6.30 u. Ds. Brasser. SWIJK, Geref. Kerk 7 u. Ds. Hei- ner. RANG, Geref. Kerk, 7 u. Ds. v. Lummel. :EN, 6.30 u. Ds. Kleermaker. ASPIK, 7 u. Ds. v. d. Smit. ELLAMMERZODEN, (Ons Huis), 7.30 u. Ds. v. d. Bosch. IJK, 6 en 7.30 u. Ds. Harkema. ZRKENDAM, 6 u. D.s v. Wierin- gen. Ger. Kerk, 8 u. Ds. Jonker. Chr. Ger. Kerk, 6 u. Ds. Overduin. leref. Gem., 8 u. leesdienst. rierv. Evangelisatie (Nutsgebouw), r u. dhr. Luitjes van Oegstgeest.' 7 1 JANUARI (Nieuwjaar). USDEN (Bewaarschool, 10 u. Ds. o gel. BURG 9.30 u. Ds. Trouwborst. ,er. Gem. 9.30 u. leesdienst. 3EL Geref. Kerk 9.30 u. Ds. Bakker CHEM, 9.30 u. Ds. Brasser. •SEN, Geref. Kerk, 9.30 u. lees- enst. HEN EN DRONGELEN (onder 't emeentehuis), 9.30 u. Ds. Boezer, ev. Kerkeraadsleden. ADEREN, 9.30 u. Ds. Koele. Bev. uderl. en Diakenen, er. Kerk, 9.30 u. Ds. Ritsema. 'KWIJK, geen dienst. WIJK, Geref. Kerk, 9.30 u. Ds. .einer. ANG, Ger. Kerk, 9.30 u. Ds. v. rmmel. v'N, 9.30 u. Ds. Kleermaker. Bev. v-nbtsdragers. kSPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. ILLAMMERZODEN, (Ons Huis), 10 u. Ds. v. d. Bosch. Bev. Kerke raadsleden. UK, 9.30 u. Ds. Harkema. ErRKENDAM, 9.30 u. Ds. v. Wie- ringen. Ger. Kerk, 11 u. Ds. Jonker. Chr. Ger. Kerk, 9.30 u. Ds. Over duin. Uer. Gem., 11 u. leesdienst. Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw), 10 u. dhr. Luitjes van Oegstgeest. KEDIKIIUIZEN. Ook hier heeft de storm geducht :sgehouden. Tal van woningen werden schadigd. Mej. v. Hemert-de Bruijn kreeg b dakpan op het hoofd en werd zoodanig •/ond, dat ijlings geneeskundige hulp est worden ingeroepen. SLEEUWIJK. to1. .Onder groote belangstelling fjhet echtpaar H. A. d. Dekker- njn gouden huwelijksfeest. SPRANG. Kerstdag des voorm. 10 uur werd acnt< ,:r aihier een Kerstwijdings- *7° t gehouden onder het motto „Chris- ie volkeren". Als meditatie werd ®aa van Lummel verzorgd „De aan- "gezocht" en door Ds Westra „De 7g gevonden", deze naar aanleiding i wijzen uit het Oosten". Een en erd afgewisseld door toepasselijke to gezongeraNloor het Ger. Kerkkoor iding van Mevr. L. Verhoeven-van Y' it Waalwijk. Een drietal sopraan ,verden gezongen door Mej. Gré v. ,t. Een groot aantal belangstellenden hi dezen wijdingsdienst bij. Onder leiding van den heer Groen O usden gaf het Chr. Gem. Zangkoor gélsior" alhier een goed geslaagde Kerst viering. Het kinderkoor „Klein Excel- verleende haar medewerking. Zoowel verdienden alle lof. werd op de gebruikelijke >eg in de Wey geopend de Ned. Herv. Zon- kwam 2e Kerstdag >ring van het Kerst- eren als ook voor n gezellig Kerst- werden aan de adeaujjes mee- zich [steeds in jen. WIJK. 2e Kerstdag werd alhier in de Kerkzaal het Kerstfeest met de kinderen der Zondagsschool gevierd. Te onge veer 1.30 li. opende Ds. Harkema voor een goed bezette zaal deze bijeen komst, door gezamenlijk te laten zingen van Ps. 98: 2. Na gebed, lezing van het Kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas en een kort openingswoord door Ds. Harkema, zongen de kleine kinderen van Ps. 81:1, waarna door Mevr. Harkema de Kerstgeschiedenis werd verteld. De kinderen zongen na de vertelling ,,'t Was nacht in Betjhle- hems dreven", terwijl door enkele kin deren teksten werden opgezegd. Door leiders en leidsters werden twee kerst liederen gezongen, door de kinderen „Stille nacht". Door Ds. Harkema werd het Kerst verhaal verteld, waarnaar de kinderen met gespannen aandacht luisterden. Gezamenlijk werd nog gezongen Ps. 118 vs. 13 en 14, onder welks zingen werd gecollecteerd. Hierna volgde de uitdeeling van de verschillende versnaperingen, kleurboe ken, kleurplaten en bijbelsche wandteks- ten. Deze goed geslaagde bijeenkomst werd gesloten door het zingen van Ps. 150: 1 en dankgebed door den leider. Des avonds was het de beurt van de groote kinderen der Zondagsschool. Toen door Dis. Harkema deze bij eenkomst werd geopend, door het la ten zingen van de Lofzang van Zacha- rias vs. 1, was de zaal tot in de ui terste hoeken bezet, zelfs in de ramen was alles in beslag genomen door be langstellenden. Na gebed, lezing van het Kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas ejn openingswoord door Ds. Harkema, werd door leider Van Kapel, de Kerstgeschiedenis verteld. Hierna werden door de leiders en leidsters evenals des middags kerstlie deren gezongen alsook door de kinde ren der Z. S. Onder het zingen van Ps. 150: 1 en 2 werd gecollecteerd, welks opbrengst ten goede komt aan den Herv. Z.S.-bond voor de op te rich ten cursus, om leiders meer in de gehei men van het vertellen in te leiden ien eventueel jonge krachten op te leiden tot leiders. Ds. Harkema vertelde ook de-s avonds het Kerstverhaal, waarna Z.Eerw. de kinderen, die de Zondags school gingen verlaten, toesprak. Na deze toespraak kwam een van de kinde ren, welke tot de scheidenden behoorde, naar voren en sprak den leider, als mede Ds. en Mevr. Harkema in een hartelijke bewoording toe. De leider dankte voor de tot hem gesprokjen woorden, evenals Ds. Harkema. Hierna wendde Ds. Harkema zich in het bijzonder tot leider Van Kapel, in verband met het feit, dat het in Mei van dit jaar 25 jaar geleden was, dat hij als leider van de Z.S. toetrad., Daar toen de omstandigheden het niet toelieten, wilde spr. van deze gele genheid gaarne gebruik maken om den leider namens den Kerkeraad en de Ouders dank te zeggen voor het vele werk dat hij in het belang van de Z.S. heeft mogen verrichten. Hij hoopte dat God het hem geven mocht, nog tal van jaren in het belang van de jeugd dezer gemeente te mogen arbei den. Spr. verzocht, den leider staande toe te zingen de zegenbede uit ps. 134 vers 3. Zichtbaar ontroerd, dankte de leider Ds. Harkema voor zijn goede woo: den, alsmede de kinderen en be langstellenden voor de hem toegezongen zegenbede. Er werd nog gezongen Ps. 136 vers 1 en 2. Nu volgde nog de uitdeeling, waar na leider Van Kapel met dankgebed deze bijeenkomst sloot. Verder nog een woord van dank aan de organiste Mej. Nelly de Kok en den heer P. Versteeg, welke 's middags en 's avonds deze bij eenkomsten met orgelspel opluisterde. GEVONDENeen paar rose hand schoenen en een blauwe handschoen (linker). Terug te bekomen bij Marechaussée te Veen. Distributiedienst Heusden. De uitreiking der bonkaarten der 2e periode voor de gemeente Heusden is als volgt vastgesteld: Voor Normaal verbruikers Woensdag 2 en Donderdag 3 Jan. Voor Zelfverzorgers: Vrijdag 11, Zaterdag 12 en Maandag 14 Januari. De uitreiking heeft plaats telkens van 912.30 en 24 uur. Zaterdags van 912 uur. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk WERKKLEEDING VOOR OORLOGS GETROFFENEN. De Directeur van den Distributie kring 251 Waalwijk maakt bekend: Oorlogsgetroffenen, die hiervoor uit hoofde van hun beroep in aanmerldng komen, kunnen in de week van 3 t.m. 8 Jan. 1946 op het plaatselijk distribu tiekantoor aanvragen indienen voor werkkleeding. De werkgeversverklaring op de ach terzijde van het aanvraagformulier dient daarbij volledig door den werkgever te zijn ingevuld. Agentschap Wijk. Uitreiking bonkaarten 2e periode Niet-zelfverzorgers WIJK c.a. Café Meijer: Maandag 7 Jan. de huisnos wijk A tot einde en Wijk B t.m. 100 van 912 en van 1.303.30 u. Dinsdag 8 Jan. De huisnos. van B 100 t.m. einde en wijk C t.m. einde van 912 en van 1.30-3.30 u. VEEN. Café de Waal: Woensdag 2 Jan. Alle niet-zelfver zorgers van 912 en 1.303.30 u. EETHEN. Gem.huis. 1 Donderdag 3 Jan. Gendereh B 1 t.m. einde van 912 u.huisnos A 1 t.m. einde en f 1 t.m. einde van 1.303.30 uur. Vrijdag 4 Jan. huisnos F 1 t.m. einde van 912 u.huisnos G 1 t.m. einde van 1.303.30 uur. Zelfverzorgers VEEN. Café de Waal: Woensdag 9 Jan. de huisnos 1 t.m. 90 van 912 u.de huisnos 90 t.m. 180 van 1.303.30 uur. Donderdag 10 Jan. de huisnos 180 t.m. einde van 912 uur. WIJK c.a. Café Meijer: Vrijdag 11 Jan. de huisnos van wijk A 1 t.m. A 110 van 912 uur. de huisnos A 110 t.m. einde van 1.303.30 uur. Maandag 14 Jan. de huisnos wijk B 1 t.m. B 110 van 912 uur; wijk B 110 t.m. einde van 1.303.30 u. Dinsdag 15 Jan. de huisnos van wijk C 1 t.m. C 110 van 912 uur; de huisnos C 110 t.m. einde van 1.303.30 uur. EETHEN. Gem.huis. Woensdag 16 Jan. de huisnos van wijk B 1 t.m. B 110 van 912 u., de huisnos. van wijk B 110 t.m. einde van 1.303.30 uur. Donderdag 17 Jan. de huisnos van wijk A 1 t.m. einde, F 1 t.m. einde, wijk E 1 t.m. E 40 van 912 uur. Vrijdag 18 Jan. de huisnos G 1 t.m. einde van 912 u.de huisnos van wijk E 40 t.m. einde van 1.30 3.30 uur. Na-uitreiking vindt niet meer plaats. TOESLAG BIJZONDEREN ARBEID. Het inleveren van de naamlijstent voor de 2e periode vindt plaats voor de gemeenten Veen en Wijk op Woens dag 2 Jan. 1946 van 9-12 uur te Wijk en voor de gemeente Eethen op Woensdag 2 Jan. van 1.303.30 uur op het gemeentehuis te Eethen. Medegebracht dient te worden de naamlijst van de le periode geteekend door de werknemers en de volledig ingevulde naamlijst voor de 2e periode. AFHALEN TOESLAG ZWARE ARBEID. WIJK en VEEN op Maandag 21 Jan. 1946 van 912 uur te Wijk. EETHEN, Gemeentehuis op Dinsdag 22 Jan. 1946 van 912 uur. Hiermede verzoek ik degene, 'die! Woensdag 19 Dec. tusschen 2 en '4 uur textiel afgehaald heeft en formulier no. 22019 ontvangen heeft, met bo vengenoemd formulier op het kantoor te Eethen of Wijk te komen voor het verstrekken van inlichtingen. De Agent D. K., Wijk. De Burgemeester van Heusden Gezien de veiligheid van het verkeer op het kruispunt, gevormd door de Wittebrood straat - Putterstraat Burchtstraat, elk voor zich zijnde een weg in beheer en onder houd bij de gemeente Heusden, voor het algemeen verkeer openstaande en gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente Heusden, vereischt, dat er maatregelen wor den getroffen ter beveiliging van dat ver keer Gezien door het hierna te nemen besluit de vrijheid van het verkeer niet wordt be lemmerd Gelet op artikel 5 van de Wegen verkeers regeling en artikel 3, le lid, puut c van de Uitvoeringsbeschikking Wegenverkeer BESLUIT: ingaande 1 Januari 1946 een gedeelte van bovengenoemde Putterstraat, vanaf den hoek Putterstraat Wittebroodstraat in de rich ting van en tot het kruispunt Putterstraat Pelschestraat Lombardstraat vooralle voer tuigen, rij- en trekdieren en vee in die richting gesloten te verklaren (één richting verkeer). Heusden, 29 December 1945. De wnd. Burgemeester van Heusden, A. VAN DELFT. De weinig welvarende Bommelerwaard. Diep en grimmig zijn de sporen, die de oorlog in de Bommelerwaard heeft achtergelaten en de verwoestingen van den wreeden oorlog zijn vooral langs de groote rivieren, als eigenlijke frontlinieevident: Hedel, Ammerzoden, Well b.v. hebben zwaar geleden. Opnieuw is dit vruchtbaar gebied in diepe ellende gedompeld en kunnen de oorlogsjaren 1940-'45 toegevoegd worden, o.a. aan het rampjaar 1848 toen de aardappelziekte de aardappel oogst teisterde, met als noodlottig ge volg: hongersnood in vele deelen van ons vaaerland, en in de Bommelerwaard in het bijzonder. Hoe velen stierven hier niet van hongeroedeem. Wat dat zeggen wil, heeft de gepasseerde winter ons wel geleerd. Armoede en ellende wa ren meester in de Bommelerwaard. Geen voldoende loonafwerpende arbeid in dien tijd voor de boeren, waarom de Regeering den breeden verkeerswég Hedel-Zaltbommel in werkverschaffing liet aanleggen. Rijke en welvarende jaren volgden op dit catastrophale jaar ook niet: de meeste boeren waren en bleven pachters. Volgens de gegevens werd 65 pCt. van het land, de uiterwaarden medegerekend, o.a. te Hedel, door pach ters gebruikt en „op het land, dat door de eigenaars gebruikt wordt, drukte voor 1940 een hypotheek aanmerkelijk grooter, dan de gemiddelde hypotheek op landerijen in overig Nederland, ter wijl bovendien de gemiddelde hypo theekrente een half a driekwart pCfl. hooger was dan de gemiddelde hypo theekrente op land in Nederland". En hoe de kleine boerenbedrijven in de Bommelerwaard zijn, kan men opma ken uit het feit, „dat 77 pCt. van de landgebruikers een bedrijf hebben, klei ner dan 3 ha. Nog 7 pCt. der landge meenten heeft een bedrijf grooter dan 10 ha." Daarbij komt, dat de verpachtingen meestal eenjaarlijksch zijn, zoodat de pachtprijzen natuurlijk zeer hoog wor den. Ook de kwaliteit van het grasland is niet zooals in de weidegebieden van Noord-Holland b.v. Prof. v. Vuuren zegt, dat typeerend voor het lage welvaartspeil in de Bom melerwaard de volgende cijfers zijn: het gemiddelde inkomen volgens de belastingstatistieken over het jaar 1937 tot 1938 was in Nederland f 1579, en in de Bommelerwaard f 1144, zonder de stad Zaltbommel was dit cijfer f 1009; het aantal aangeslagenen in de Rijksinkomsten- en Gemeentefonds- belastingen over 19371938 was in Nederland 25 pCt. van de geheele be volking in de Bommelerwaard was dat 15 pCt. van de bevolking. Een ander sprekend bewijs voor de armoe de in deze streek is het aantal ge zinnen, dat een gratis fietsplaatje ont ving. Dit aantal bedroeg, Zaltbommel is hierbij buiten beschouwing gelaten, 2246, d.i. 51 pCt. van het totaal aan tal gezinnen. De geboortecijfers waren in den Bom melerwaard hooger, dan die van het Rijk. Een uitzondering hierop vormt, Volgens Prof. v. Vuuren', de periode 19301934, waarin dit geboortecijfer van de Bommelerwaard lager is dan van het Rijk. „Deze verlaging zal wel het gevolg zijn van de crisis, die <Je landbouwbevolking in de Bommeler waard in hooger mate dan het Rijk treft. Huwelijken werden door de slech te economische toestanden uitgesteld, waardoor het geboortecijfer daalt." De geringe welvaart was mede een factor, dat in de Bommelerwaard som migen zich aansloten aan de N.S.B., die immers den boeren gouden bergen beloofde, waarvan ondertusschen niets is terechtgekomen. Thans neemt de aardbeienteelt in de Bommelerwaard een belangrijke plaats in en bieden fruit- en groententeelt on getwijfeld voor de toekomst van dü vruchtbare gebied perspectieven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 3