Goöp. Boerenleenbank „Genderen" VLOER- en WANDTEGELS Gevraagdeen nette Dienstbode, Flinke Hulp gevraagd 20 a 30 M. Textuf. H.H. Paardenhouders Hebt U soms nog Paardenhaar Inschrijving Griendhout. Diergeneesmiddelen; A. M. SWART - RIJSWIJK [N.-Br.] zvvart-bonte Pink. Het kost U slechts 5 een NIEUWJAARSWENSCHEI KOOKPANNEN 11 A. TREFFERS, piriniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii Weest er van overtuigd, 1 IiiinniiiiiiiiiiiiiiM Burgerlijken Stand Advertentiën Assistente=Huisvrouw Te koop: BRANDHOUT A. v. Wijgerden - Waaldijk 70 - Braker R0S1NA JOHANNA SPOOR, J. SPIERING ZONEN, Borstelmakers, BRAKEL RUILING: Wij kunnen leveren zoolang de voorraad strekt TE KOOP: M A C H I E L. of alleen staand Meisje Te koop bij inschrijving, het 4-jarig Qriendhout, Aan komen loopen: 5 Wij hebben weer ontvangen Zoo juist ontvingen wij nog H Ook in dit nieuwe jaar: LEEN VOOGT uit Den Haag ANDEL. Over de maand November. Geboren: Wouter, z. van H. Duijzer en J. D. Verbeek; Neeltje M.# d. van J. Visser en M. Schermers. RIJSWIJK. Over de maand November. TTeboren: Hendrika A., d. van J. C. Scherff en J. Hak. Ondertrouwd: Frederik van Daalen 27 j. en Antonia M. Schouten 24 j. Overleden: Cornells v. Tilburg 81 j. echtgen. van Judik J. Westerlaken Wouter v. Dijk, 84 j., wedn. van Hen- drina A. v. Masbergen. WERKENDAM. Geboren: Jenneke, d. van C. Versteeg en H. C. Holster. Overleden: Adriaan de Waal, 20 j.Ma- rius de Vries, 31 j. SPRANG-CAPELLE. Over de maand November. GeborenMarinus T., z van J. C. Rou- bos en D. C. BogersDirk P., z. v. D. P. van Tilborgh en W. H. Schiedonjacoba, d. van J. Haverhals en J. v. Campen; Ma- rijnus J., z. van M. E. v. Campen en C. de RooijGerarda, d. van A. M. Dekkers en H. A. Dekkers; Johannes C. A., z. van J. W. Snijders. Gehuwd: A. van Tilborgh, 58 j. enj. A. van der Hoeven, 48 j.C. Boer, 28 j. en P. Snijders, 25 j.A. J. C. Spierings, 29 j. en H. P. Karsten, 26 j.J. Quist, 26 j. en E. M van Vuuren, 32 j. Overleden J. van den Hoek, 84 j., echtg. van G. Wagemakers; Martina Tactor, 83 j., wed. van J. A. v. VuurenC. G. Chabot, 10 mnd.J. de Rooij, 86 j., echtg. van J. van BeekL. P. van Wijk, 4 mnd.W. L. F. Hoevenaars, 9 mnd.E. L. van Winger den 4 j. Het kantoor der bank zal met ingang van 1 Januari tot en met 21 Januari 1946 voor het publiek gesloten zijn, gedurende deze dagen zal niemand geholpen kunnen worden. Da eerste zitting zal plaats hebben op Dinsdag 22 Januari a.s. 10 HET BESTUUR. een flinke partij gebruikte, doch in goeden staat verkeerende 10 15 x 15 c.M. en 10 x 10 c.M. Ook in gedeelten. T. TANKENS, Aannemer, Metselaar, ANDEL. De Heere verblijdde ons met de geboorte van een Zoontje en Broertje W. VAN DRUNEN E. H. VAN DRUNEN-Lankhaar en Kinderen. Almkerk, 22 Dec. 1945. 9 Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Zuster, Behuwd-zuster en Tante, in den ouderdom van 65 jaar. Uit aller naam i3 m j. spoor irzn. Woudrichem, 24 Dec. 19454&3ÜZ} De begrafenis heeft plaats gehad op Vrijdag 28 December, nam. 1 uur. Mevrouw DE HAAN-Odé, Scheepswerf Heusden, vraagt een bekwame Assistente voor de Huishoudingzich schrif- 9 telijk of mondeling te vervoegen. voor~dag of dag en nachtT" 5 Brieven onder letters H. P. a. b. v. d. bl. voor dag of dag en nacht. Adres: ROYAL" 9 Groote straat 233, Waalwijk. 7 cent per K G. 5 A. M. DE WAAL ANDEL. WIE HELPT MIJ, zoo spoedig mogelijk, aan Brieven met opgaaf van prijs aan 7 G. LITTOOIJ, B 87, Almkerk. Nu is het tijd voor het opkorten van paardenstaarten. Wij maken daarvan voor U Handvegers, Kamervegers, Raagbollen, Kleerborstels, Kachelborstels enz. enz. Even een berichtje en wij komen het bij U ophalen. 1 paar Rijglaarzen maat 45 tegen 1 paar gummielaarzen m. 45. 1 paar z g a n. schaatsen 8 model schuitjes. J. WESTERLAKEN, 94a, G1ESSEN (N.-Br.) van Mr. J. Blankers 't Hooft te Alkmaar wassende op een perceel nabij het Neusje van den Zalm op den Biesheuvel onder de kadastrale gemeente Meeuwen, sectie B no. 228, groot 1.61.80 H.A. 17 Inschrijvingsbiljetten in te leveren uiterlijk op Vrijdag 4 Jan. 1945, ten kantore van J. WAVERIJN, waarnemend-Notaris te Andel. Nadere inlichtingen ten Notariskantore. Leverbotcapsules, Virusol, Ontsmet tingsstaafjes, tarwekiemolie, tepel- stiften, zogpoeder, anti-luis, klauwen- zalf, bloedpoeder, navuilpoeder. Wagensmeer, Ledervet en Olie, Machine olie, Vaselineolie, Kleefpasta 0.95, tegels 1.25, badzout 0.35 geldétuis 0 35, persoon- bewijs-étuis 0.35, schuifspelden 0.55 p. kaart, scheermesjes 0.45 per 10 stuks, vork en lepelbakken 1.50, spaarpotten 0.35, pulletjes 1 00, vazen 2.50, tandeborstels 0.65, koek pannen 1.95, kachelpooken 0.45, bouwplaten 0.30, zoolbeslag, zuigflesschen motballen, sponzendoozen, foto-albums, kleurboeken, poezieplaatjes, vischsnoeren, pantoffels zon der bon, lekstoppen, tafelmessen, kachel poets, tandpasta, gezelschapsspelen, schilde rijen, theelepeltjes, raspen, elec rijwiellampen, as-beschermers, hand-beschermers, spat- appen, schemerlampen, lampenkappen, tronen, ganglantaarns, koehalsters, stroppen, visschersgaren enz. Iedere cliënt krijgt een maandkalender. Beleefd aanbevelend, Inlichtingen bij C. SWART, 99, Rijswijk. voor een postzegel en elke bestelling 't zij groot of klein/ komt franco thuis, is dat niet fijn Hebt U voor U en Uwe kinderen reeds het nieuwste BEVRIJDINGSSPEL Zoo r bestel het dan direct en ga met Uw gezin om de tafel nog eens de mof uit j vaderland verjagen, 't Is werkeiijk heel aardig. Vastgestelde prijs f 2'.. Aschbakken 25 ct., Spaarpotten 10 ct., potloodverlengers 20 ct.. Bloedstillers 12 «t Asbestplaatjes 15 ct., Boodschaptasscnen 2.50, Houten pijpen 1.65, Prima petrol err bussen inh. 4 lt. 2.25, Maandkalenders 30 ct., Lees- en Prentenboeken 20 ct., matier kloppers 75 ct., enz. enz. Wij hebben ook nog een klein partijtje withouten tafefs, keuken en woonkamerstoelen en slaapkamerkleedjes. Kachelpoken 65 ct., kachelhaakjes 25 ct., kolenschoppen 1.25 en een mooie collet siervazen en stellen. Hebt U verder nog iets noodig, wend U dan tot ons en U slaagt zeker. heeft TOON DE METIC0 weer aangekregen. Voorts uit voorraad te leveren: stof blikken, Chr. kalenders - pracht schilden, maandkalenders, all-haarkrullers, boorden- rechthouders, manchetknoopen, broches, armbanden, schilderijen geschikt voor ca deau, pakjes plaksel v. bonnen, kolenschop pen, garen, notitieboekjes, mottenkogels - denkt om Uw Textielgoederen, spenen voor zuigflesch, sigarettenrollers, lampenglazen 20, legpuzzles, trekwagentjes, boekjes, enz. enz. Voorts wenschen wij Familie, Vrienden en onze geachte Cliëntèle zoowel in Genderen als omstreken Gods onmis- baren zegen toe in 1946 en bevelen wij ons als van ouds in ieders gunst aan. FIRMA L. J. VEERMAN - Heusden. p. f. 1 Januari 1946 REDACTIE „SIREN E" p. f. 1 Januari 1946 De Stamboek Varkens Fokvereeniging „Land van Heusden en Altena en Bies- bosch", wenscht leden en begunstigers een gelukkig 1946 toe. De Secretaris, H. v. ANDEL. SIKKO BARGHOORN, Korporaal der Mariniers, wenscht vrienden en kennissen langs dezen weg een gelukkig Nieuwjaar. Ned. Oost-Indië, Januari 1946. C. VAN HELDEN A 10 W IK B. S.-leden van Wijk en Aalburg vrienden en bekenden een gelukkig 1 GEBRS. VAN HULTEN, Schoenmakerij Herpt wenschen al hun cliëntèle en ken., sen een Zalig Nieuwjaar. Cliënten en vrienden een voorspoedig 1946 toegewenscht door M. G. BLANKERS, Rijwielen- en Motoren- Reparatie-Inrichting - Wijk en Aalburg. J. BONIS, Slee persbedrijf, B 32, Genderen, wenscht allen een gelukkig en voorspoedig jaar. P. BOUMAN Aalburg, wenscht zijn geachte cliëntèle, vrien den en bekenden een gelukkig en voor spoedig 1946. Vanuit de Indische Archipel via 5th Coy I R. J., wenschen wij ouders, familie, naaste verwanten, vrienden en bekenden, een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toe. A. VAN DIEMEN, No. 22112400 H. L. WIJNSTEKERS, No. 26052201 COUWENBERG'S Expeditiebedrijf en Brandstoffenhandel Herpt, wenscht zijn bekenden en cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. J. J. v. LOON, Slagerij, Perzikstraat 31b p. f. 1 Januari. Wij J. NOORDERMEER, Ass. b. d. Rijkstuinbouwvoorlichtir dienst C 501, Gameren. m.l DE LEIDER VAN DEN DISTRIBUTIE- DIENST TE HEUSDEN, wenscht alle inwoners van Groot-Heusden gelukkig Nieuwjaar. JAC. A. J. VAN DONGEN. J. S. VAN GORKUM, Stalhouderij en Sleepersbedrijf B 37, Genderen, wenscht cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig 1946. Al mijn cliëntèle, zoowel oude als nieuwe wensch ik een voorspoedig en gelukkig 1946. W. J. VAN GAMMJZREN, Kerkstraat B 78. Wijk en Aalburg P. SMITS en Zn. Brood- en Banketbakkerij, wenscht zijn cliënten, vrienden en k nissen, een gelukkig Nieuwjaar t Nederhemert, 1 Jan. 1946. A. M. SWART, Rijswijk (N.-Br Motor-, Rijwiel-, Radiohanclel, Was en Naaimachines, Electriciteit, Glas- Aardewerk, Olieën en Vetten, wenscht zijn geachte cliënten, vri den en bekenden, een gelukkig Nie' jaar. Ik wensch aan al mijn vrienden bekenden een gelukkig Nieuwjaar. K. J. v. TILBORG, Schapenhandelaar Wijk (N.B H. M. VERHULST, Accountant. Lid N.U.V.A. Belastingc sulent. Leiden, Hooge woerd 1 Tel. 21371 (K. 1710). p G. J. WECK en Zn. /Manufacturenhandel Heusde, p. f. 1 Jan. 1946. Aan alle vrienden, kennissen en Hj kenden een voorspoedig 1946 toeg wenscht door K. J. WALRAVEN, Genderen, B M 4 H Staat altijd volar U klaar. 1 LANGENDIJK GORKUM. wenscht iedereen een voorspoedig 1946. S Kerkstraat B 121 GENDEREN. Een goede wensch voor 't Nieuwe Ja^ Vrede, Voorspoed en Zegen, Daarbij een BRIL van Firma NC Dan bent U vast tevreden. 24 Gasthuisstraat 13, GOR Dijk c 53. 18 i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 4