Officiëele mededeelingen Bonvrije artikelen. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Uit een Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden i82l. 2E JAARGANG. NO. 86 VRIJDAG 4 JANUARI 1946 u*D van altéNA uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur ...Den weg op de Maas en de Waal vervolgende, zegt onze 19e eeuwsche reiziger door Sliedrecht en Hardinx- Veld, komen wij te Gorinchem, Gorin- :hem of Gorkum, aan de zamenvloeij- g.der Linge met de Waal. Deze stad, 5000 inwoners tellende, rijft eenen aanzienlijken handel. De paarden in derzei ver nabuurschap ge fokt, worden zeer gekocht. Van den to ren der voornaamste kerk heeft men een gezigt op meer dan twintig steden .en dorpen. De Doelen, voorheen tot een andef einde gebezigd, is in een logement herschapen. De overige loge- jmenten zijn: de Zon en de Hooiwagen. Er vertrekt dagelijks eene diligence naar Breda en Vianen, viermaal in de week een schip naar Vianen en vier maal des daags naar Rotterdam. Er vertrekt driemaal in de week een schip naar Dordt en Rotterdam, en eens in week naar Delft, Gouda, Den Haag, Hertogenbosch, Leyden, Middelburg, ijmegen, Schoonhoven en Tiel. Tegenover Gorinchem ligt Woudri- chum of Workum, slechts 670 inwoners Bevattende. De overstrooming van den jare 1740 verwoestte al de omstreken. Er vertrekt viermaal des daags eene boot naar Gorinchem en Rotterdam. Een weinig boven Gorkum verdeelt de Waal zich in twee armen, waardoor de Bommelerwaard wordt gevormd. Aan het Westelijke gedeelte dezer Waard ligt Loevestein, eene voormalige staats gevangenis, door de vlugt van den grooten Hugo de Groot benoemd. Bommel, de voornaamste stad op het eiland, telt 2.900 inwoners, die zich voornamelijk van den akkerbouw gene ren. Het beste logement is: Het Hof van Gelderland. Er vertrekt dagelijks eene postkoets naar Utrecht en 's-Her- togenbosch, en eene schuit naar Go rinchem, Loevestein, Dordt en Rotter dam. De reiziger zakt de noordelijke stroom af, gaande door Loevestein en Brakel n den regteroever, vervolgens door lluw, Hoosten en Thijel (alwaer het thuis is)... Ten Noordwesten van 's-Hertogen- isch ligt Heusden, eene der sterkste stingen van de noordelijke provin- n met 1400 inwoners. Hetzelve is er aan overstroomingen blootgesteld, den jare 1680 sprong er het kruit- gazijn, waarin zich 70.000 pond bus- uid bevond, in de lucht, en verwoest- het grooter deel der stad. voornaamste logementen zijn: het of van Holland, het Wapen van Am- terdam. Van den Bosch op Rotterdam ver- :kt visa versa alle dagen des mor ns ten 5 ure en arriveert aldaar om ure des avonds eene Diligence, de racht van eiken persoon, de veergelden aaronder gerekend zijn Tot Heusden f 112 stuiverrs, tot Woudrichem f 32 st., tot Gorinchem 'jjF 315 stuivers, Met dezen wagen kan v*nen ook dadelijk van Gorinchem op ./Utrecht vertrekken. De vracht van eiken persoon met 25 Ponden bagaadje is: van den Bosch naar Utrecht f 78 st., 100 ponden tot Heusden f :15; Woudrichem fl10, Gorinchem f 2 De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend: INLEVERING CONSUMENTEN BONNEN DOOR DETAILLISTEN Detaillisten dienen in de week van 612 Jan. 1946 onderstaande consu- f mentenbonnen in te leveren ter verkrij ging van aanvullingstoewijzingen. Versnaperingen V05, V06, X06, en restant V03, V04, X04, 1 rantsoen; Suiker 605,, 6/10 r. en restant 346, r 4/10 r.; 509 en restant 442,. J/2 r.; Cacao 511, 606 en restant 747, 1 r. Koffie 510, 1 r. en restant 110, 2 r. Thee 347, 1 r.Brood 500 t.m. 506, 600, 601, 8 r. en B41, B42, D41, D42 4 r. en de geldige bonnenBloem 507, 508, 602, 603 en restant 342, 343, 437, 438, 2 r.rijst 604, E 41 en res tant 439, E31, 1 r.Boter 512 en rest. 147, 311, 1/2 r.607 en restant 443, 1 r.Margarine 513 en restant 348, 349, 1 r.608 en restant 444, M09, 1/2 rants.; Kaas 515, 609, 1 r. en restant 350, 445, 2 r.Melk A46 en restant A43, 3/4 r.IB (46, C46, en restant B43, C43, 11/2 r.621 en res tant 610, 2 1/2 r.Vfleesch 516), 517*. 518, 519 en restant M12, 1 r.611, 612, 613, 614, 1 r. en restant 361, 456, 1 1/2 r.Aardappelen 526 en rest. 520, 2 r.B45, 620 en restant 521, 615, B44, 1 r.Rookartikelen T05, T06, X05 en restant T03, T04, X03, 2. rantsoenen. Voorts dienen de detaillisten op te geven hoeveel rantsoenen thee zij van grossiers hebben ontvangen zonder dat zij hiervoor coupures hebben afgegeven. In de week van 612 Jan. a.s. zal voor de artikelen Versnaperingen, Sui ker, koffie, bloem, rijst en tabak ver goeding worden gegeven voor handels- verlies. In verband hiermede behoeven de detaillisten op elke 20 vakjes van het opplakvel slechts 19 bonnen tie plakken. De vakjes, genummerd 20, 40, 60, 80 en 100, worden dus niet ge bruikt. Uiteraard mogen op een op plakvel slechts bonnen van dezelfde rantsoenwaarde worden geplakt. Grossiers in lucifers dienen op Maan dag 7 Jan. 1946 de van detaillisten ontvangen coupures 520 en 521 in te leveren ter verkrijging van grossiers toewijzingen. NUMMERCOUPURES. In de week van 612 Jan. a.s. worden nummercoupures uitgereikt voor versnaperingen, suiker, cacaopoeder, koffie, thee, bloem, rijst, boter, mar garine, kaas en rookartikelen. Deze coupures zijn geldig voor de taillisten van 13 t.m. 26 Jan. en voor grossiers van 13 t.m. 19 Jan. a.s. Voorts worden uitgereikt nummer coupures voor melk en aardappelen. Deze zijn ook geldig van 13 t.m. 19 Januari. Voor brood worden uitgereikt: Ame- rikaansche bloem, Inlandsehe bloem en voor reductie. Deze zijn geldig van 13 Jan. t.m. 2 Febr. 1946. Voor grossiers in lucifers worden uitgereikt coupures voor 1 doosje lu cifers. Deze zijn geldig van 13 t.m. 26 Janl. 1946. Zooals onlangs door den Minister van Landbouw, Visscherij en Voedsel voorziening in de Tweede Kamer werd aangekondigd, komen een groot aantal artikelen thans in aanmerking om zon der bon in vrijen verkoop te worden gebracht. Hiermede wordt de eerste stap ge daan op den weg naar geleidelijke li quidatie van de officieele rantsoenee ring en distributie van levensmiddelen. Een belangrijke stap, niet alleen voor den groot- en kleinhandel en de indu strie, maar ook voor den verbruiker, die thans de mogelijkheid krijgt naar eigen inzicht de keuze van soort en hoeveelheid bij den aankoop van een deel van zijn levensmiddelen zelf te bepalen. Toch zal men er rekening mee dienen te houden, dat we nog maar aan het begin staan van een nieuwe periode en men mag zijn eischen bij gevolg niet te hoog stellen ten aanzien van de hoe veelheid van een begeerd artikel. Ze ker zullen alle producten niet in onbe perkte mate verkrijgbaar zijn. Op 1 Januari zijn vrijgekomen: GRUTTERSWAREN Gort en gortproducten, gemengd meel (z.g.n. pannekoekenmeel). Havermout. Aardappel tapioca. Tarwegries-meel. Vermicelli-puddingpoeder. Vermicelli. Macaroni. Spaghetti. Puddingpoeder. Vlapoeder. Maizena. Aardappelmeel. Aardappelsago. Peulvruchten. Zout. BISCUITS: Biscuits. Wafels. Crackers. Beschuit. Toast, (tot dusver op den bloembon). Paaschbrood, (matzes, tot dusver op den bloembon. Paneermeel (tot dusver op den bloem bon). Koekjes, banket, gebak, ontbijjt'koiek', taai-taai. Poffertjes, Oliebollen, Parijsche en Hollandsche wafels zullen voortaan zon der inlevering van bloembon, maar nog wel op wisselbon voor boter verkrijg baar zijn. In afwijking van de eerste mededee lingen over deze vrijmaking van een aantal producten, zal dit dus niet in twee etappes geschieden, maar zijn op 1 Jan. alle aangekondigde artikelen te gelijk in vrijen verkoop gekomen, uit gezonderd cacopoeder, dat nog distri- butiegoed blijft. DAMMEN. Voor de hoofdklasse, alsopk voor de eerste klasse van dé competitie! over Noordbrabant werden onderstaande wedstrijden gespeeld, welke de uitsla gen hadden, die daarbij vermeld staan: Hoofdklasse Tivoli 1, EindhovenExcelsior 1, Den Bosch 911 D.S.V. 1, Breda B.O.Z.D.C., Bergen op Zoom 164; Excelsior 1, Den BoschPhilips Dam club 1, Eindhoven 173; Tivoli 1, EindhovenD.S.V. 1, Breda 317. Eerste klasse: D.V.D., VlijmenOns Genoegen, Haar steeg 146; D.V.D., VlijmenW.D.V. Waalwijk 8—12. Op Zondag 6 Januari 1946 worden de wedstrijden voor hoofd- en eerste klasse voortgezet. HEUSDEN. In de door den raad voorloiopig vastgestelde begrooting komt een bedrag van f 200.000 voor verbetering van stra ten en wegen en f 5500 voor herstelling der aanlegsteigers, die tengevolge van de oorlogshandelingen zeer veel hebben geleden. De navolgende straten komen in aan merking voor vernieuwing: Drie Trom- petterstraat langs Wilhelminaplein, Mo lenstraat, Lombardstraat en Gasthuis straat. In Herpt en Hedikhuizen de Hoog- en Laagstraat, den weg van den hand wijzer naar Hedikhuizen en den weg in de Kom van Hedikhuizen. Deze laat ste wegen hebben zeer veel geledén door het verkeer van tanks en zware wagens der geallieerden. Het is te ho pen, dat Ged. Staten aan deze postten hun goedkeuring hechten, zoodat de voorgestelde verbeteringen ook werkelijk tot stand gebracht kunnen worden. Het personeel der pont alhir, mag zeker een woord van lof niet wor den onthouden. Immers, tijdens d!en zwaren storm van Vrijdag werd het verkeer slechts drie kwartier onder broken. Het motorbootje, dat de pont overtrekt, kreeg het op een gegeven moment te kwaad en dreigde om te slaan, tengevolge van het noodweer. Dank zij echter het flinke optreden van den rijksbeambte de Weerd, werd erger voorkomen. Deze wist n.l. onmid dellijk de kabel los te gooien, waardoor het bootje vrij kwam en dus kon ma- nou vree ren. Onze vroegere stadgenoot de heer J. F. Bouman, thans Hoofd der V. G. L. O. School te Krimpen ad. IJssel, is in gelijke betrekking benoemd te 's-Gravenhage. De uitslagen van de Onderlinge Biljartcompetitie van de vorige week luiden Afdeeling A: N.V.Herpt 120 D.E.S.Stoottroep 75 Afdeeling B: K.O.T. 2—Herpt 2 120 K.O.T. 3Stoottroep 3 48 AALBURG. Zaterdag 5 Jan. hoopt de heer Hegeman des middags om half 3 en des avonds om 7 uur voor de Ger. Gem. alhier op te treden. In verband met den rouwdag zal om half drie een rouwdienst worden gehouden., Ook hoopt de heer Hegeman Zon dag 6 Jan. om half 10 en 6 uur voor te gaan in den dienst des Woords. Voor de verhuring der zitplaat sen in de Ned. Herv. Kerk alhier, be stond veel animo, zoodat er weer hoioge prijzen werden besteed. Gezien die groo- te onkosten teiigevolge van den oorlog, welke zoowel kerk als pastorie vorde ren, komt het bedrag zeer van pas. De storm, die vorige week Vrij- dag woedde, heeft ook hier veel scha de aangericht. Verschillende boomen, moesten het ontgelden, terwijl ook vele huizen werden beschadigd. Bij den land- I bouwer L. Hoeflaken woei de achter- i gevel van zijn huis om, waardoor ook het dak nogal schade' opliep. ANDEL. 2en Kerstdagmiddag gaf de be kende organist Jan Bonefaas uit Sleeu- wijk in de Ned. Herv. Kerk alhier een prachtige orgelbespeling. Jammer, dat de belangstelling niet grooter was. Mej. Raats alhier, die als onder wijzeres benoemd is te Barendrecht en Muiden heeft de benoeming naar Mui den aangenomen. AALST. /j Tot notabel bij de Ned. Herv. Kerk is met algemeene stemmen her kozen de heer P. de Heer, die deze benoeming heeft aangenomen. ALMKERK. De lange, verschrikkelijke oorlog is achter den rug, welke aan den vee stapel in onze streek veel schade heeft gebracht. Vooral het vrouwelijk rund vee heeft door oorlogsgeweld, evacuatie, transport naar Duitschland enz. het zwaarst geleden. Dit is voor het Land van Heusden en Altena te meer te be treuren, daar juist hier de laatstje jaren een krachtige verbetering van den vee stapel viel waar te nemen, waardoor deze streek den vroeger bestaanden ach terstand al aardig had ingehaald en met êere op het gebied der rund veefokkerij genoemd kon worden. Men zal hier gedeeltelijk weer van' voren af moeten beginnen, maar de getoonde ambitie der fokkers in dit ge west mag als een waarborg worden beschouwd dat er flink zal worden aan gepakt, om de belangrijke schade, welke aan den veestapel is berokkend, in den 'kortst mog^Iijken tijd te boven te ko men. Momenteel wordt er een grootje activiteit waargenomen in schier elk dorp van het Land van Altena en or gan i sec ren de veehouders zich in Fck- en Controle-vereenigingen. Het rendabel maken van de bedrijven is een kwestie, die zeer urgent is en waarvan het besef steeds meer baan breekt. De productie-controle en het selec- teeren van den melkveestapel, ge paard gaande met gebruik van goede dekstieren, zijn middelen, die onmiddel lijk dienen ter hand te worden genomen. Een merkwaardige eensgezindheid in deze richting valt thans waar te nemen. Er werden reeds Fok- en Controle- vereen. opgericht te Andel, Giessen,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1