De toestand in Oost-lndië. Predikbeurten Binnenland Advertentiën ributie mededeelingen JANTJE GERDINA. M. J. DEN DEKKER VAN DER SCHANS, ANNA WILHELMINA BURGHOUT, ADRIAAN ZWEER SNOEK Sr., A. Z. SNOEK Sr., geb. UYTHOVEN, ZONDAG 6 JANUARI. DEN (Bewaarschool), 3 u. Ds. Tombe. URG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Gem. 9.30 en 6 u. dhr. Hege- n. HEM, 2 u. Ds. Brasser. EREN, (in de Pastorie) 10 u. de Tombe, i iN EN DRONGELEN (onder 't uneentehuis), 9.30 en 6.30 u. Ds. jezer. DEREN (Nieuwe Kerk), 9,30 en u. Ds. Koele. er. Kerk, 9.30 en 6 u. Ds. Ritsema. SEN, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. kVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. d. Roest, eref. Kerk, 10 u. leesdienst en 7,30 stra. v Geref. Kerk, 10 en 3 u. Ds. sma. 1 3EEN, (Oude consistorie) 2 u. T rouwhorst. WIJK, 9.30 u. Ds. Brasser. Bevestiging Kerkeraadsleden. iDERHEMERT (N.Z.) 10 en 2.30 u, Ds. Vermaas, (v.m. Bev. v. Ouderl. en Diakenen). 3WIJK, 6 u. Ds. Schoonenboom. RANG, 9.30 u. leesdienst en 3 u. een ngpredikant. r. Kerk, 9 ten 3 u. Ds. v. Lummel. n. Voorber. H. A.) UW IJK, 10 en 6.30 u. Ds. G. de !W. ,f. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Ros. Gem., 9.30 en 6.30 u. leesdienst. 9.30 en 6 u. Ds. Kleermaker. 4 Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. 1 10,30 en 6,30 u. Ds. Harkema. V J -AMMERZODEN, (Ons Huis), Ds. v. d. Bosch. .K, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. WAARDHUIZEN,' Geref. Kerk, Art. 31, ^45 en 6 u. Ds. G. v. Rongen. KENDAM, 9.30 en 3 u. Ds. van vieringen. ,-ref. Kerk, 11 en 5 u. Ds. Jonker, iir. Geref. Kerk, 9.30 en 6 u. Ds. Overduin. Ger. Gem. 11 en 6.30 u. leesdienst. Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw) 10 en 6 u. dhr. D. Dekker van Epe. mil... I .1 GEVONDEN: een portemonnaie met 'houd: bonnen enz. Terug te be- »men bij Jo Schreuders, Hooge Maas- jk, Veen, bij G. Volk. GEVONDEN: een damesportemon-- ie met inhoud. Terug te bekomen Wed. G. v. Helden, Heistraat A 196, ijk en Aalburg. GEVONDEN: een lederen cigaretten- ker. J. Visser, Hoogstraat 219, 'aa^am. K* ^NDEN: een paar wollen wan- pj- 'M.Braun, Slikstraat 57, Wer- OREN: len Kerstdag 's avonds, ve inêian^ der kerk te Aalburg, ei; Kooekje, rouw, met vilten om- ze klepsluiting. Terug te be- Ir bnj W. Wijtmans, Korte Steeg, m - VSTAAN: in de Geref. Gem., te pluie. Terug te bezorgen Kloots, Werkenschendijk 217, j-i iam. s ie kerkdienst der Ger. Gem. jven liggen een paar zwarte t. benen. L. v. d. Heuvel, o aat, Werkendam. f iGEDREVEN: een groene roei- x Tegen belooning terug te n bij T. Konings, 't Kooike, ch, Werkendam. Distributie Werkendam. vlPEN. Aet ingang van 1 Januari worden r penbonnen niet meer door de Gem.- :tarie) afd. Sociale Zaken) afge ven, doch door den Distributiedienst rei kt. anvragen kunnen worden afgehaald Werkendam op Dinsdagmorgen en leverd Donderdagmorgen, 'e Sleeuwijk afhalen op Maandag- inleveren op "Woensdagmiddag, 'oor nadere bijzonderheden verwijzen naar de officieele publicatie ih blad van Maandag 10 Dec. 1945. Agentschap Woudrichem. itreiking nieuwe bonkaarten. Zelf verzorgers: ESSEN, Maandag 7 Januari. JSWIJK, Dinsdag 8 Januari. JUDRICHEM, Woensdag 9 Jan. 'DENDIJK, Donderdag 10 Jan. UITWIJK, Vrijdag 11 Januari plus niet-zelf verzorgers. Telkens van 9.3012 u. en van 1.303.30 u. Niet-zelf verzorgers ANDEL, Maandag 14 Jan. GIESSEN en RIJSWIJK, Dinsdag 15 Januari. WOUDRICHEM, Woensdag 16 en Don derdag 17 Januari. OUDENDIJK, Vrijdag 18 Januari. Telkens van 9.3012 u. en van 1.303.30 u. Zwaren Arbeid: ANDEL, Maandag 21 Jan. van 9.30 11 uur. GIESSEN, UITWIJK en RIJSWIJK, Maandag 21 Jan. van 1.30—3.30 u. WOUDRICHEM. Dinsdag 22 Jan. van 9.3012 en van 1.303.30 u. Distributiekring Zaltbommel. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Zelfverzorgers POEDEROIJEN, 5 Jan. A t.m. Z. AALST, 7 Jan. A t.m. Z. BRAKEL, 8 Jan. A t.m. Z. ZUILICHEM, 9 Jan. A t.m. Z. GAMEREN, 10 Jan. A t.m. Z. De zittingen worden gehouden van ,915.30 u. Zaterdags van 912 u. met uitzondering voor de gemeenten Brakel en Poederoijen, waar de zitting aanvangt om 9.30 u. Stamkaart en inlegvel medebrengen. Zelfverzorgers behoeven bij deze uit reiking de bonnen van de 13e periode niet in te leveren, doch moeten deze zorgvuldig bewaren, daar deze bij de eerstvolgende uitreiking ingeleverd moe ten worden. RIJWIELBANDEN: In het tijdvak van 2 t.m. 10 Januari 1946, kunnen bakkers^ melkslijters en kruideniers beperkt transportbanden aan vragen. 5e en 6e kolenbon aangewezen. In het tijdvak van 4 tot en met 19 ian. a.s. dienen de bezitters van een bonkaart T 509 en T 505 de daarop voorkomende bonnen 47 en 48 bij hun leverancier in te leveren. Op elk waarvan zoo spoedig mogelijk één eenheid voorradige brandstof zal worden geleverd. De klantenbinding blijft gehandhaafd, zoodat het niet is toegestaan van brand- stoffenhandelaar te veranderen. Aangezien de voorraden bij de brandstoffenhandelaars gering zijn en bovendien nog niet iedereen op de bonnen 45 en 46 is bevoorraad, zal prompte levering op de thans aangewezen bonnen 47 en 48 in het algemeen niet mogelijk zijn. Er is reeds eerder op gewezen, dat aan verzoeken om levering van gewilde soorten, zooals anthraciet, eierkolen, parelcokes en dergelijke, niet altijd gevolg zal kunnen worden gegeven, omdat groote hoeveelheden andere soorten voor huisbranddoeleinden moeten worden ingezet, ten einde het in het vooruitzicht gestelde rantsoen te kunnen verstrekken. Zelfs heeft het Rijkskolenbureau zich genoodzaakt gezien, om hoeveelheden Amerikaansche kolen voor huisbranddoel einden in te deden. Ten einde den ver bruiker in staat te stellen, deze vrij veel gruis bevattende kolen op de meest effectieve wijze te benutten, zullen binnenkort hier voor stookadviezen worden gegeven. Eieren op ziekenbonnen. Wegens de geringe productie van eieren en de beperkte voorraden geconserveerde eieren, is het nog niet mogelijk alle detail listen in eieren van een werkvoorraad te voorzien. Om deze reden kon slechts een klein aantal handelaren aangewezen worden "oor het leveren van eieren op ziekenbonnen. Ter tegemoetkoming aan den wensch naar uitbreiding van den detailhandel in eieren zijn thans nog een duizendtal z.g. speciaal zuivelzaken voor dezen verkoop ingescha keld In totaal kunnen momenteel ongeveer 3.5000 detaillisten eieren op ziekenbonnen leveren. Bij uitbreiding van de eierenproductie zullen geleidelijk ook meer detaillisten voor den verkoop worden ingeschakeld. Uit Buitenzorg komt het verontrustende nieuws, dat de extremisten actiever zijn en van plan zijn tusschenbeide te komen bij de Britsche troepenverplaatsingen ten Wes ten en Zuidwesten van de stad Een deta chement, dat de brug brwaakt, waarover de pijp van de waterleiding naar Batavia voert, werd beschoten, terwijl het hoofd kwartier van de brigadiers door verdekt op gestelde scherpschutters werd beschoten. Voorts wordt bericht, dat Tegal, 100 K-M. ten Westen van Semarang, in staat van wetteloosheid verkeert. Een T K R.-patrou- ille stelde een onderzoek in en deed daarna een landing vanuit zee, met het resultaat, dat zij volkomen controle over de stad kre gen zonder bloedvergieten of tegenstand. Iu Tiumpak (teil Zuid-Oosten van Sema rang) ontmoette een patrouille van de 49ste brigade Indonesische extremisten, die geor ganiseerd streden met bunkerverdediging. Deze gevechten brachten 1 machinegeweer, 10 geweren en 10 handgranaten op voor de geailleerde soldaten, van wie 1 Britsch- Indieër gewond werd. 4 Op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag is 1 bataljon (800 man) van de Nederlandsche mariniers, die zich aan boord van de „Noor- dam" bevonden, aan wal gegaan. Op order van den geailleerden commandant zullen de andere mariniers niet van boord gaan. De „Noordam" vertrekt weer spoedig uit Tandjong Pirok. Dit beteekent, dat de in Amerika getrainde Nederlandsche brigade mariniers gesplitst is. Andere schepen, die de rest van de mariniersbrigade vervoeren, zullen geen koers naar Java zetten. Een belangrijke verbetering voor het verkeer tusschen Noord en Zuid. De verkeersbrug over het Hollandsch Diep geopend. Op den laatsten dag van het jaar 1945 heeft ir. W. J. H. Harmsen, directeur-gene raal van den rijkswaterstaat, de verkeersbrug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk open gesteld. De brug is nog op geen stukken na in zijn ouden luister hersteld. Van de tien overspanningen van ieder 100 meter—, waaruit de brug bestond, waren er 4 ver nield De pijlers waren gelukkig allen nog in goeden staat. De nieuw ingezette deelen zijn smal, zoodat er maar éénrichtingsver keer mogelijk is. Daarom zal het ook in de toekomst weieens noodzakelijk zijn, als er druk verkeer is, een oogenblik te wachten. Lichtsignalen regelen het verkeer. Het zal echter van nu af aan niet meer noodzakelijk zijn uren geduld te oefenen, om van Rot terdam naar Breda te gaan. Het herstel van de spoorbrug over het Hollandsch Diep zal thans met kracht ter hand worden genomen. Men hoopt hier mede in Juni gereed te komen. Van de 21 groote spoorbruggen, welke ons land telde, zijn er thans nog 11 niet te gebruiken. Uiteraard vergt het herstel van deze bruggen nog de grootst mogelijke moeilijkheden, maar er wordt aan gedaan, wat er aan gedaan kan worden. Vooral van Engelsche zijde wordt veel hulp en steun verleend. Men hoopt in den loop van 1946 toch wel met het herstel van deze 11 belangrijke rivierovergangen gereed te komen. Landmijnontploffing in Scheveningen. Omstreeks half 5 van Oudejaarsmid dag werd Den Haag opgeschrikt door een geweldige' exploisie, die glasschade over het geheele Noord-Westelijke deel! van de stad heeft veroorzaakt. Het bleek, dat een bunker, die als opslagplaats diende voor landmijnen, gelegen op het militaire terrein achfjer de Nieuwe F rederiks kazerne, in de lucht was gevlogen. De ontploffing ging met een dusdanige kracht gepaard, dat er een krater werd gevormd, welke naar schatting een diepte had van 25 metjer en een middellijn van 45 meter. Onmiddellijk na de ontploffing ruk ten brandweer en geneeskundigen dienst met groot materiaal uit. Gelukkig stond de bunker in het duinterrein en op grooten afstand van de huizen verwij derd, terwijl er geen menschen in de directe omgeving waren. Brand had de exploisie dan ook niet tengevolge. De geneeskundige dienst kon geen slachtoffers vinden. Slechts een wiel rijder, die zich op ongeveer 100 meter! afstand van de plaats der ontploffing bevond, moest eenige hulp worden ver leend. De man was n.l. bedolven geraakt onder meer dan een halven meter opge stoven zand. Hij kon echter snel wor den uitgegraven en bleek ongedeerd. Van de zijde van de politie werd medegedeeld, dat de oorzaak van djeze ontploffing vermoedelijk gezocht moet worden in het feit, dat kinderen, het zij met landmijnen hebben gespeeld, hetzij er een vuurtje hebben gestookt?. Indien dit waar ist vreest men het ergstfe voor het lot dezer kinderen. Nieuwe bruggen. De KNAC deelt mede, dat wordt ver wacht, dat de in aanbouw zijnde nieuwie verfceersbruggen bij Zutphen en Kam pen zoomede de nieuwe noodbrug bij Roermond reeds in den loop van de volgende maand zullen kunnen worden in gebruik genomen. Ontkopte binnenschepen. De moffen hebben ongeveer 1000 bninenschepen ontkopt. Hiervan bevin den zich er nog verschillende in het buitenland, terwijl men van 350 vaartui gen elk spoor mist. Ir. A. S. Tuinman gaat heen. In verband met de vervulling van een regeeringsopdracht op landbouw kundig gebied, heeft de heer Ir. A. S. Tuinman, Hoofd der 'Inspecties Gel derland van den Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken (D.U.W.) en van den Rijksdienst voor Landbouwher- stel (D.L.H.) per 1 Jan. a.s. als zoo danig ontslag genomen. Voor den landbouw, speciaal in de provincie Gelderland, beteekent dit een gevoelig verlies, immers gedurende de periode, waarin de heer Tuinman zich van zijn taak heeft gekweten, heeft zich in dezen tak van dienst, onder zijn bezielende leiding, een ontwikkel- lings- en vernieuwingsproces voltrok ken, hetwelk analoge ambtelijke instel lingen in alle opzichten tot voorbeeld mag strekken. Tot opvolgers zijn benoemd Ir. G. Hol uit Lienden voor den D. U. W. en Ir. J. Verkoren uit Utrecht voor Landbouwherstel Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte onzer Dochter H. A. CLEMENT 11 J. P. L. CLEMENT- Bouman. Heusden, 29 December 1945. Tijdelijk adres: Grootziekengasthuis Kamer 37, Den Bosch. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon K A R E L. J. A. v. d. KOLK M v. d. KOLK- v. d. Wetering. Eethen, 31 December 1945. 9 Op Zaterdag 5 Januari a.s. worden de slachtoffers van het bombardement op 5 Januari 1945, waaronder zich ook bevond onze geliefde Vrouw en Moeder, in de Kerkzaal te Wijk herdacht. Wegens de weinige plaatsruimte, kun nen alleen naaste familieleden in de Kerk worden toegelaten. Overige familieleden en belangstellenden worden verzocht, des namiddags half drie aanwezig te zijn, teneinde zich aan te sluiten om naar het massagraf te gaan. J. DEN DEKKER en Kinderen. Wijk, 4 Januari 1946. 22 Heden nam de Heere van mijn zijde weg, mijn onvergetelijke Vrouw, in den ouderdom van precies 67 jaar. J. W. BURGHOUT. Eethen, 22 December 1945. 12 Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer in den ouderdom van 71 jaar. Almkerk, A. Snoek-van de Koppel. A. B. Snoek. H. C. Snoek-Dekker en Kinderen. Hank, A. Z. Snoek Jr. F. Snoek-Smit en Kinderen. Almkerk, L. A. Snoek. Almkerk, 29 December 1945. 21 Tot ons diep leedwezen overleed plotse ling, op Zaterdag 29 December 1945, onze zeer geachte Patroon en Oud-Patroon de Heer in den ouderdom van 71 jaren. Zijn heengaan wordt door het Per soneel, waarvoor hij steeds op de bres stond en bij wien zij nooit tevergeefs aanklopten, diep betreurd. Zijn nage dachtenis zal dan ook steeds in eere blijven. HET PERSONEEL VAN DE FAMILIE SNOEK. Almkerk, Januari 1946. 19 L, 9.30 en 2 u. Ds. Klerkxs. ef. Kerk, 9.30 en 2 u. Ds. Bakker BROEK, 2 u. Ds. Eysenga. 1 scheid).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 3