B. ROZA 10 WIJK. Vermist: een drie-harige Poes, net Meisje voor de Huishouding. N.V. H.A.R.K.,HEUSDLN Te koop: een PAARDENWA6EN, EEN CIThER, Te koop: een bruine Jachthond Kinderwagen, WINKEL Of WOONHUIS MEUBILE RING Firma CHARLES SCHREUDER Zn., HEUSDEN. PIET KLERKX Assistente=Huisvrouw Gevraagd2 bekwame Metselaars. 497STi STAATSLOTERIJ. een zwart Keeshondje (teef) Te koopModerne Kinderwagen een kippenhok voor 20 a25 kippen. CJ VERDÖORN Pootaardappelen. Adverteert In „De Sirene" LEVERTRAAN VLOER-. en WANDTEGELS Spreek met VAN WIJLEN G. M, VAN WIJLEN, Voor Uw complete slaagt U bij ons naar hartewensch! BEDDEN - MATRASSEN - COMPLETE MEUBILEERING ROHYP KINDERBE VLOERBEDEKKING 3000 TAKKENBOSSEN ARIE BAAIJENS, Mahoniehouten tafel met idem kast, 6 stoelen. WONIHGINRICHTIHG'bedlljl vraagt GR. Y I STAMBOEKZEUG, Werptijd Febr. OPFOKZEUGJE, Dekrijp, Gr. Y I St.B. Zonder vergunning uit voorraad leverbaar: Speciaal adres voor Reparatie Tevens je adres voor: Laat bij ons Uw rijwiel moffelen en vernikkelen. J E N N I, Zaterdag 5 Januari a s. vanaf 12 uur gesloten, TE KOOP: een GROENENDAALER 15 METER GAAS 8 TE ROOP of TE RUIL InspecteurN. TH. R UIT E R, Kruisstraat 31, 's-BOSCH, Tel. 8427 GROOTESTR. 222 WAALWIJK TE KOOP: Te koop gevraagd Te koop aangeboden: Firma A. VERSCHUUR-BAERT TE KOOP: io Ook Reparatie-inrichting. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam 11 J. E. BAAIJENS-Neef. Heusden, Januari 1946. Voor de buitengewone vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het plotseling overlijden van ons innig geliefd Dochtertje en Zusje, betuigen wij onzen hartelijken dank. P. VAN TILBURG 12 G. VAN TILBURG-Vink en haar Zusje GERA. Almkerk, Doorn C 28, 3 Jan. 1946. In verband met de op te houden rouwdienst, is onze zaak dien dag (rood wit zwart) 7 met groen lintje om den hals. Tegen belooning terug te bezorgen bij B. NIEUWKOOP, Perzikstraat B 17, WIJK. Familie M. PAARDEBEK te Haarlem, vraagt voor direct, een Goed kunnende werken en van goede getuigen voorzien. Klein gezin, goede be handeling en goede kost. Loon f 40,— a f 50,- per maand, alles vrij. Brieven of persoonlijke aanmelding aan M. PAARDEBEK - Garenkokeiskade 63, Haarlem. 12 maakt bekend, dat de aanvraag voor goederen van C. N. V. gesloten is. Te koop zijn nog, voor het publiek buiten de gemeentp Heusden, LEDIKANTEN met vóór-oorlogs spiraalmatras, alsmede enkele TAFELS. Zich te vervoegen in „Het Wapen van Amsterdam" van 10—12 30 en van 2-5 uur. 13 met 32/6 banden. Brieven onder No. 36 aan het Bureau van dit Blad. Zelfde adres: 9 oud 5 maanden, met hok. 2 Meter hoog, nieuw. V1VEEN GENDEREN Te koop aangeboden 6 nieuw model, 32 snaren met leerboek. Br. onder No. 35 a. h. Bur. van dit Blad. oud 8 maanden. Te bevragen bij JOHANNES FITTERS te Herpt, Laagstraat B 42. 6 een zoo goed als nieuwe vóór-oorlogsche verchroomde uitvoering. 9 M. TIMMERMANS, Burgem. v. d. Schans straat 178 Andel (N.-Br.) te huur voor oprichting filiaal te Dussen, Almkerk en Andel. Desgewenscht kan huurder of eigenaar als filiaalhouder optreden. Vlotte bevoorrading verzekerd. Brieven onder No. 34 aan het Bureau van dit Blad. 15 58 Klanten in het Land van Heusden en Altena Meubelen verkrijgbaar op Schadekaart. oil*015 ,S*" GÉ*"0 40 WONINGINRICHTING Mevrouw DE HAAN-Odé, Scheepswerf Heusden, vraagt een bekwame Assistente voor de Huishoudingzich schrif- 9 telijk of mondeling te vervoegen. J. A. VAN WIJK, 5 Nieuwstraat, Heusden. Loten verkrijgbaar bij den Hoofdagent: C. TH. PRINSE, G. 82, Babiloniënbroek. Verder bij: A. C. N00TEN, Breestraat, Z 138, Heusden. LEO VERHOEVEN, 14 Brees'raat, W 93, Heusden. WEGGELOOPEN: 7 Luisterd naar den naam «KEES". Terug te bezorgen, tegen belooning, bij J. BOUMAN, Heistr. A 178, Wijken Aalburg. vóór-oorlogsche kwaliteit, op kogellagers 6 Te bevragenKantoorboekhandel, Veen. J. WESTERLAKEN, 94a, Giessen (N.-Br) 8 J. LANKHAAR Pzn., G 62, Babiloniënbroek. Griendhout. Te bekomen bij I. GROENENBERG, Steeg 88a, Giessen. 8 Kerkstraat 128a GENDEREN Tel. No. 6 levert U nog alle gewenschte soorten Met het oog op het beperkte aanbod en de groote vraag, is spoedige bestelling zeer gewenscht. 10 kunnen wij U volop leveren, mits U een schone droge flesch meebrengt DROGISTERIJ 10 Botermarkt O 87, Heusden. een flinke partij gebruikte, doch in goeden staat verkeerende 15 x 15 c.M. en 10 x 10 c.M. Ook in gedeelten. T. TANKENS, Aannemer, Metselaar, ANDEL. en 't komt in orde Petroleum kooktoestellen, zoolang de voorraad strektook voor verlichtinge artikelen kunt U bij ons terecht, o.a. huis-slaapkamerkappen en diverse verlichting. van Radio's, Waschmachines, Naai machines, Stofzuigers. Hoe zwaar deze ook zijn beschadigd, ze worden weer als nieuw hersteld. Rijwielen, Rijwielbanden, Kachels, Emaille, Touwwerk, enz, Voor goede afhandeling wordt zorg gedragen. Je adres blijft hiervoor: 32 Telef. 18 Genderen. M. BOUMAN, Aalburg, Handel in Manufacturen wenscht cliëntèle, familie en vrienden een gelukkig en voorspoedig 1946. W. F. BALLEGOOIJEN, Schildersbedrijf Genderen, wenscht zijn cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig jaar. D. L. DUISTER-Wiersma en Kinderen, Zuivelproducten Aalburg, wenschen^ familie, vrienden, bekenden en cliëntèle een gelukkig en voorspoe dig 1946. A. DORUIJTER, Heusden, Rijwielhandel en Re pa ra tie - In ridh t ing,j wenscht cliëntèle, vrienden en be kenden, een voorspoedig 1946. Firma W. DEN DEKKER Zonen, Expediteur Fruit- en Aardappelhandel, B 84, ANDEL, wenscht Vrienden en Bekenden een voor spoedig 1946. Een beter Nieuwjaar toege wenscht. W. LA GROUW, Nieuwendijk Rijwielen, Radio-, Wasch- en Naai machines en Reparatie-Inrichting" J. KENTIE, Woudrichem, Oud-Organist Herv. Kerk, Heusden. G. N. 1 Januari 1946. De beste wenschen voor 1946 C. C. v. d. POL, Koloniale Waren, Uitwijk. Familie M. PAARDEBEK te Haarlem, wenscht alle vrienden in Genderen en omgeving en Heusden, met groote dankbaarheid, gedenkende alles wat zij voor hen gedaan hebben een gelukkig en voorspoedig 1946. Firma CHARLES SCHREUDER en Zn. Complete meubileering. Bedden en Matrassen. wenscht hare geachte cliëntèle een; voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Heusden, Jan. 1946. B. TREFFERS, B 159, Genderen, Winkelier. wenscht aan alle vrienden, kennissl en zijn geachte clinëtèle >n gelukkig '41 Onder dankzegging voor het genotë vertrouwen in 1945, beveelt hij zic< voor 1946 weer beleefd in ieders gunsl aan. P. VAN DER VELDEN en Zn. Wijk en Aalburg, wenschen hun geachte cliëntèle, vriei den en kennissen een gelukkig en voo spoedig Nieuwjaar toe en zeggen tevei| dank voor het genoten vertrouwen, dal zij in het afgeloopen jaar mochteil ondervinden. Zij bevelen zich voor Mwki ook weer aan voor het leveren van verschillende artikelen op rijwiel- en huishoudelijk gebied. Januari 1946. Ondergeteekende wenscht zijn familie, vrienden en cliëntèle van „De Neder landen van 1870" Levensverz. Mij. N.V.Z., Gouda, Ongev.- en Ziekenhuis- verplegings Mij., Noord-Hollandsche Brandwaarborg Mij e.a., De Oude Zwol- sche van 1895, Paarden- en Veeverz. Mij. en alle spaarders bij de Rohyp- bouw-spaarkas, een voorspoedig 1946. G. C. VERHAGEN, Alle verzekeringen. C 146, Almkerk. Vrienden en bekenden een gelukkigl Nieuwjaar. Mach.-Electr. v. d. Rijkswaterstaat TH. G. VERMEER Hank C 284 teder dte werkt, kin e eisen buis bezitten! U bekwfl 9«M liggende gelden te hebben, d» n*et 't systeem- Rohyp 'n eigen huh to koopen. Wie binnen afzienbare» tijd in zijn eigen hui? wil wonen, schrijve om om inlichtingen. N.V. BOUWKAS HEERENGR. 124-128 - AMSTERDAM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 4