Melk- en vetpositie. Beleggingsmogelijkheden voor vrij en geblokkeerd geld. Ingezonden. Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland 2e jaargang, no. 87 maandag 7 januari 1946 van alï^ GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN INDIË. UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden DrukkerijFIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Het Bedrijfschap voor Zuivel zet in een brochure de melk- en vetpositia voor ons land uiteen, voor dezen win ter, dit naar aanleiding van de tal rijke vragen die haar hierover bereikten. De melkpositie wordt beheerscht door de melkproductie en de hoeveelheid melk die aan de fabrieken wordt gele-' verd. Dit is vanzelfsprekend afhanke- kelijk van de grootte van den melk veestapel. Uit statistische gegevens blijkt, dat het aantal melk- en kalf koeien vergele ken met 1939 met 24.4 pCt. is afge nomen, met den jongveestapel staat het er echter goed voor. Bovendien is de productie per koe ook aanzienlijk ge daald, deze werd in 1939 berekend op rond 3500 kg, terwijl reeds in 1943 deze productie was teruggeloopen op 2350 kg. Voor het tijdvak October '45 tot October 1946 is de melkproductie geschat op 3000 kg per koe. In de periode van 28 October 1945 tot 16 Maart 1946 wordt de melkpro ductie geschat op 742000 ton, voor consumptie op de boerderij en kalfop- fok gaat hiervan 225.000 ton af, met een paar andere factoren wordt de aftrek nog vermeerderd met 117500 ton, zoodat uiteindelijk 385.000 ton be schikbaar zou blijven voor consump- tiemelk en de bereiding van zuivel- en melkproducten, zoodat voor dit laatste dezen winter slechts in beperkte matle sprake zal kunnen zijn. Voor de handhaving van het* huidige consumptiemeik rantsoen per periode van 4 weken is circa 100.000 ton melk noodig, waaruit dus blijkt, dat er perioden zullen zijn, waarin niet aan de behoefte van consumptiemeik kan worden voorzien. Met gevolg, dat niet zooveel ondermelk en karnemelk kan worden teruggeleverd als de veehouders wenschen. Een dringend beroep wordt op de veehouders gedaan, om derhalve op de boerderij geen volle melk te vervoede ren, aangezien daardoor de consump- tiemelkvoorziening gevaar zou loopen, vooral als men daarbij in aanmerking neemt dat het consumptieverbruik hoo- ger is dan voor den oorlog.: 0.38 kg p. hoofd p. dag in '39 tegen 0.39 kg in 1945, terwijl de bevolking met 330.000 personen is toegenomen. Om het groote tekort eenigszins te dekken tracht de regeering een groot quantum melkpoeder of gecondenseerde melk te importeer^n, lukt dat niet,d (an zou het melkrantsoen verlaagd moeten worden, wat wij inmiddels ook reeds hebben zien gebeuren. Import van melkproducten kost de viezen, die voor den invoer van zoo veel andere voor opbouw en herstel dringend noodige zaken kunnen dienen, een zoo groot mogelijke melklevering aan fabrieken is dus aller belang. In Maart wordt een stijging van de melkproductie verwacht en zullen ver moedelijk de moeilijkheden op het ge bied van de consumptiemelkvoorziening tot het verleden behooren. De beschikbare hoeveelheid boter is zeer gering. Indien de regeling zou blij ven bestaan dat de melkveehouders op de bon boter kunnen betrekken, dan zou op de basis van de huidige distributieregeling voor personen van 4 jaar en daarboven gedurende den ge- heelen winter geen boter beschikbaar zijn en deze groep zou dus uitsluitend op margarine en vet zijn aangewezen. den gesteld, op basis van één consump tie per werkdag. Deze extra rantsoenen kunnen door de bankdirectie schriftelijk bij den plaat selijken distributiedienst worden aan gevraagd, onder opgave van het aantal personen, dat overwerk verricht. PETROLEUM VOOR KOOKDOEL- EINDEN. Zij, die in het bezit zijn van kaarten voor petroleum voor kooikdoeleinden of verlichting kunnen op de bonnen 17 t.m. 20 van de kaarten UA 510, 17 en 19 van de kaarten UB 510, 65 van de kaarten UC 510 en 117 en 118 van de kaarten UD 510 gedurende de maand Januari 4 liter petroleum koopen. LIJNOLIEBONNEN NIET MEER GELDIO. De oude rantsoenbonnen voor lijnolie zijn niet meer geldig. Geldig zijn al leen de paarsgekleurde rantsoenbonnien met rood veld en zwarten opdruk: 1 rantsoen lijnolie. Geheime Joodsche strijdmacht in Europa. Volgens Amerikaansche berichten heeft lt.-generaal Frederick E. Morgan leider van de UNRRA in Duitschland, dezer dagen verklaard, dat er een ge heime Joodsche strijdkracht in Europa bestaat, die als doel heeft een massa uittocht naar Palestina mogelijk te ma ken. De politieke secretaris van het Jood sche wereldcongres te Londen, A. L. Easterman heeft den inhoud van dit bericht ten stelligste tegengesproken. Easterman zeide: „de bewering van generaal Morgan is niet alleen fan tastisch onwaar, maar het is duidelijk bedoeld als een poging een voorojor- deel te scheppen voor de bevindingen van de Engelsch Amerikaansche com missie van onderzoek inzake Palestina. De Liberale „News Chronicle" zegt in een artikel, dat de vage en tevens alarmeerende verklaringen van generaal Morgan uit een dermate betrouwbare bron komen dat zij om een onmiddellijk onderzoek vragenf Het blad dringt er op aan, dat de verklaring van den ge neraal voorgelegd zal worden aan de Engelsch-Amerikaansche commissie van onderzoek inzake Palestina. Deensch evangelist vermoord. Heethoofdige „Pemoeda's" hebben op Sumatra een nieuwen gruwelijken moord op hun geweten. Dezer dagen is de Deensche evangelist Egon Ostrom in Tebing Tinggi, een plaats op 70 km van Medan gelegen, door Indonesiërs om het leven gebracht. De heer Ostrom was met vijf gewa pende Japanners voor zijn bescherming naar Tebing gereisd, met een vrijge leide van den nationaal-socialistischen „gouverneur" van Sumatra Tengkoe Hassan. De Japanners zijn eveneens ver moord. De Britsche autoriteiten hébben van den „gouverneur" van Sumatra de uit- levering geëischt van degenen in Te- 1 bing Tinggi, die voor dezen misdaad verantwoordelijk zijn. Goering's zoon ontsnapt. Het Tsjecho-Slowaaksche ministerie van binnenlandsche zaken heeft mede gedeeld, dat de zoon van Herman Goe- ring (uit zijn eerste huwelijk met een Zweedsche vrouw) in het gebied vani Teschen bij de Poolsch-TsjechiosloJ waaksche grens uit een transport gé- vangenen is ontsnapt. De bevolking is verzocht naar dezen Goering Jr., die ongeveer 35 jaar oud is, uit te zien. Conferentie voor vredesverdragen te Parijs. Volgens A.F.P. is per 23 December j.l. door de te Moskou in conferentie bijeengekomen big three aan Frankrijk voorgesteld, dat de conferentie voor het opstallen van de vredesverdragen met Italië, Hongarije, Roemenië, Bulga rije en Finland te Parijs zou worden gehoudjen. Naar thans verluidt zou de Fransche ministerraad besloten hebben dit voor stel in principe te aanvaarden. Deze aanvaarding zou definitief wor den, zoodra de Fransche regeering te vredenstellend antwoord heeft ontvan gen op haar verzoeken tot nadere toe lichting omtrent de bevoegdheden van die conferentie. Voor zoover men gebruik wil maken van geblokkeerd geld, is men gebon den aan een maximum van f 300. per geblokkeerde rekening. Afgezien van de rente ligt het voordeel dezer certi ficaten voornamelijk in het feit, dat zij verhandelbaar zullen zijn, al zullen zij anderzijds niet door de Nederland- sche Bank in onderpand worden geno men. De nota's van aan- en verkoop zijn vrijgesteld van beursbelasting. De certificaten zullen kunnen worden ge bruikt voor de betaling van vermogens- aanwasbelasting, vermogensheffing en successierechten. De koers van uitgif te bedraagt 100 pCt. De storting is bepaald op 15 Febr. a.s. De gelegenheid tot inschrijving op de Grootboekschuld staat open t.m. 5 Febr. 1946; voor de spaarcertificaten zal alsnog een einddatum worden be kend gemaakt. Teneinde opeenhooping van werkzaamheden te voorkomen, wachte men niet tot het einde van den inschrijvingstermijn. KOFFIE, SUIKER EN MELK VOOR BANKPERSONEEL. De Directeur van den Distributie kring 251 Waalwijk maakt bekend: Met ingang van de le periode 1946 (23 Dec. '4519 Jan. 1946) kan ten' behoeve van het bankpersoneel, dat in verband met de geldsaneering over werk verricht, een extra hoeveelheid koffie, suiker en melk beschikbaar wor Handelsverdrag Frankrijk-Rusland. Tusschen de Franschen en de Rus sen is een handelsverdrag tot stand ge komen voor den duur van 5 jaar. De Duitsche kroonprins geïntervieuwd. De Duitsche kroonprins, die momen teel huisarrest geniet, heeft in ©en intervieuw verklaard, dat Duitschland zonder bezwaar een monarchie kan wor den daar het in geen enkel opzicht een democratie verlangde. Italiaansche regeering teleurgesteld. De Italiaansche regeering heeft ©en communiqué uitgegeven, waarin zij haar teleurstelling uitspreekt over het fa len van de conferentie te Moskou om aan Italië een speciale behandeling te geven inzake een vredesverdrag. Van Acker is tevreden. Van Acker, eerste minister in België, heeft voor de radio in een rede mede gedeeld, dat de kolenslag gewonnen is. Vrijdag 28 Dec. was de voortbrenging 80.244 ton. De ravitailleering, waarover in F'ebr. zoo zeer geklaagd werd, is thans beter danom het even in welk land, dat door Duitschland werd bezet. Ze is zelfs beter dan in $ommige landen die het geluk hadden buiten den oorlog te blijven. De economische hervatting is een feit dat niemand loochenen kan. De financiëele toestand is gezond. De vastheid van den frank is verze kerd, dank zij de weldoende wefking van de economische hervatting. Het ministerie van Financiën deelt mede, dat op 5 Jan. de prospectussen voor de reeds aangekondigde 3 pCt. Grootboekschuld en de 2.5 pCt. Spaar certificaten zullen verschijnen. Uit de ze prospectussen, welke door de poste rijen huis aan huis zullen worden be zorgd, blijkt, dat de inschrijving op 15 Jan. a.s. wordt opengesteld. Naast de mogelijkheid om nieuw ge spaard, vrij geld, op veilige wijze te beleggen biedt deze inschrijving in het bijzonder de gelegenheid om een nutti ge bestemming te geven aan de over gebleven geblokkeerde tegoeden. Dit laatste is te belangrijker, nu het vrij geven van deze tegoeden in beginsel is stopgezet, hetgeen voor de eigenaars de bestendiging van een zeer onbevre digende situatie zou beteekenen. In schrijving op 3 pCt. Grootboekschuld 1946 biedt nu een uitweg, welke tevens het nationaal belang dient in den vorm van consolidatie van een zoo groot mogelijk deel van de vlottende schuld. De voordeden van de inschrijving op het Grootboek boven geblokkeerd te goed zijn in de eerste plaats het hoo- gere rendement (3 pCt.) en de moge lijkheid om de inschrijvingen uiterlijk 1 Maart 1949 over te dragen. Voorts zal de Grootboekschuld kunnen worden gebruikt voor de voldoening van aan slagen in de te verwachten vermogens- aanwasbelasting en de vermogenshef fing, waarbij zij tot de nominale waar de zal worden aangenomen. Op nader te stellen voorwaarden zal zij als ze kerheid voor herstelcredieten kunnefn worden verbonden. De koers van uitgifte is 100 pCt. De storting moet plaats vinden op 1 Maart a.s. De 2i/2 pCt. spaarcertifi caten groot f 100 hebben een looptijd van 5 jaar. r. In 't brandpunt van belangstelling van elk recht geaard Vaderlander staat mo menteel Nederl. Oost-Indië oftewel: „Indonesië". Nederlandsch Oost-Indië, de erfenis onzer vaderen, de koene zeé- vaarders uit de 16e en 17e eeuw. Enkele korte grepen uit de geschie denis van ons Indië moge eenige plaats ruimte in uw blad vinden. In 1498 ontdekte de Portugees Vas- oo de Gama de zeeweg om de Kaap de Goede Hoop naar Indië. In de 16e eeuw kochten Neerlands kooplieden Oost-In dische koopwaren van de Portugee- sche zeevaarders te Lissabon. Op het einde dezer eeuw werden onze Hol- landsche kooplieden hierin zeer bemoei lijkt, doordat koning Filips II van Spanje, meermalen Hollandsche sche pen en ladingen liet in beslag nemen. Plannen werden gemaakt om zelf naar Indië te varen. Ondernemingsgeest vindingrijkheid en moed, geduld, offer vaardigheid sierde ons volk in den tijd van een opgewekt godsdienstig leven. Meerdere Hollanders hadden de reis naar Indië wel eens op Portugeeschei schepen meegemaakt. De beroemde Ne- derlandsche reiziger Jan Huygen Lin- schoten, die jaren onder de Portugee- zen had geleefd, had vele Portugeesch© geschriften in het Nederlandsch ver taald en een „Reysgeschrift" („Wine- rano, Voyage ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1596") uitgege ven, waaruit de Hollander kon lezen: wat zaken de Portugees in Indië deed en wat de Hollander zoo hij moed had er doen kon. Men beproefde eerst een weg langs het Noorden naar Indië te vinden. In 1594 voeren vier schepen uit op aandringen van Balthasar de Moucheron, hoofd van een handelshuis in Antwer pen, voorgelicht door den Amsterdam- schen predikant Plancius, welke laatste een man was zeer ervaren in aardrijks kunde en zeevaartkunde. In 1595 werd een tweede tocht gewaagd, doch sneeuw en ijs versperden den weg om de Noord. „Hier houdt geen sterv'ling 't uit^ hier komt geen Noorman landen." In 1596 volgde de bekende tocht van Heemskerk en de Rijp en de overwinte ring der Hollanders op Nova-Zembla. Inmiddels had men op aandringen van Plancius, die de ziel was van alle scheepvaart naar Oost-Indië, ook de fortuin zuidwaarts beproefd. Amster- damsche kooplieden richtten een „Maat schappij van Verre" op en 2 April 1595 voeren Pie ter Dirksz. Keyser en Cornelis Houtman van Texel uit en landden na een reis van 446 dagen in Juni 1596 te Bantam, en voor het eerst wapperde het Oranje, blanje, bleu on der Java's blauwen hemel. In 1598 deed Jakob Cornelisz. van Neck de reis in SIRE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1