Plaatselijk Nieuws Distributie mededeelingen WEKELIJKSCH DAMPROBLEEM. No. 6 Stand in cijfers: Zwart: 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 26, 29 en 30 (11). Wit: 17, 21, 22, 28, 31, 32, 37, ,38, 43, 45 en 47 (11). Wit speelt en wint Oplossing No. 5 (Klerks). De stand was Zwart: 6, 9, 11, 17, 19, 20 en 30 (7). Wit: 18, 22, 28, 32, 39, 42 en 43 (7). WitZwart 18-12 17X 8 28-23 19x48 39-34! 48x17 34 x 21 Gewonnen. Correspondentie-adres A. DE GRAAG, Ridderstr., HEUSDEN CORRESPONDENTIE. Op verzoek van enkele lezers laten we hier het afspel volgen van probleem no. 3. Stand na Wit 45x3 is: Wit dam op 3. Zwart schijven op 12 en 24. WitZwart - 12-18 gedw. 3-8 24-29 8-3! 29-33 Op 18 23 volgt 3-14 Op 29-34 3-9, 14-20 enz. 3-9 en verder 18-23 23-29 Op 18-22 als ia hoofdvariant. 3-9 9-14 14-20 enz. A. T. te Veen. Uw gezonden opl. van no. 4 is foutief. U speelt als zet 2 19-14 maar zwart kan dan ook 9 x 20 slaan. Zie oplossing cour. 28 Dec. Uw oplossing van no. 5 is goed. Politieke moord te Dordrecht. Vorige week is te Dordrecht ver moord de heer J. v. Dijk, directeur van de commanditaire vennootschap v.h. v. Dijk en Co. steenfabriek, die eenigen tijd geleden in voorloopige vrijheid is gesteld uit interneering, waarin hij was geraakt wegens leveringen aan de weer macht. Door het raam van zijn slaap kamer is vermoedelijk een bom of een handgranaat gegooid. Van Dijk was op slag dood, zijn vrouw werd ernstig aan het hoofd verwond. Is hier sprake geweest van een veemgericht? De in de vroege morgenuren van Oudejaarsdag gepleegde moord op den steenfabrikant Van Dijk te Dordrecht heeft vermoedelijk een achtergrond, wiel- ke zich verder uitstrekt dan men oogen- schijnlijk zou zeggen. Deze moord is waarschijnlijk een uiting van het ge bleken algemeene verzet in ons land tegen het er toe over te gaan, de zwa-' re politieke misdadigers uit den bezet tingstijd te berechten, de z.g.n. lich tere gevallen vrij laat. Deze geest van verzet valt overal te bespeuren, maar vooral in Dordrecht is men wel zeer fel gekant tegen dezehandelwijfzs. Aangenomen mag worden, al is de ze moord dan niet gepleegd met mede weten van de kopstukken der Dordt- sche illegaliteit, toch wel hun instem ming heeft. Daarbij komt nog, dat de vrijlating van dezen v. Dijk een wel heel ongelukkige greep wordt ge acht, daar het wel is komen vast te staan dat hij niet bepaald tot de lichte gevallen kon worden gerekend. Het plan bestond dan ook hem een dezer dagen opnieuw in arrest te stellen. Dit geeft den gepleegden moord een tragischen kant. De feiten zijn, dat de invrijheidstel ling is gelast door den desbetreffendeji officierfiscaal, en wel op grond van de laatste wijzigingen van het besluit: bijzondere rechtspleging. Zooals reeds gezegd lag het echter in het voorne men v. Dijk wederom te interneer&n. Van bevoegde zijde achtte men het zeer betreurenswaardig dat in ons land dingen kunnen gebeuren zoo als die zijn geschied op 31 December in Dord recht en verzekerd werd, dat, indien inderdaad zou blijken, dat de illegali teit in ons land er toe zou komen een ioort veemgericht in te stpllen, de overheid genoodzaakt zou zijn maatre gelen te nemen, waarmede in het alge meen noch de bijzondere rechtspleging nog het prestige van het Nederlandsche volk gediend zou zijn. (O.-Br.) HEUSDEN. Onder algemeene deelneming werd Vrijdag hier het droeve bericht ontvangen dat onze vroegere Predikant Ds. J. H. Huygens te Heerjansdam aldaar na een kortstondige ziekte vrij plotseling is overleden. Ds. Huygens diende de Gemeente Heusden een reeks van jaren en was algemeen be mind. De begrafenis is bepaald op Dinsdag a.s. Vrijdag had nabij de haven al hier een ongeluk plaats, dat nog be* trekkelijk goed is afgeloopen. Een van de grootste bokken van ons land de „Heracles" die pas kort geleden uit Duitschland is teruggehaald en werk zaam is geweest aan de brug bij den Moerdijk was op weg naar Hedel, voor het verrichten van werkzaamhe den aan de brug aldaar. Het gevaarte kon vanzelfsprekend niet onder de groote brug door en moest wiorden gestreken, waarvoor een dekschuit, die aanwezig is bij de werkzaamheden van de brug alhier, werd beschikbaar ge steld. Twee sleepbootjen sleepten den bok tot aan de haven alhier, waar men hem weer omhoog lierde;. Op een gege ven oogenblik, toen hij bijna zijn stand had bereikt, vloog ef een stuk uit een kamwiel, het 73 ton wegende gevaarte dat door een reservelier even w'erd tegengehouden, doch ook deze rem vloog stuk, stortte naar beneden. Het personeel dat er onder stond, zag het ^groote gevaar, waarin het ver keerde aankomen en kon zich bijtijds in veiligheid stellen. De man, die aan de lier stond werd evenwel zoodanig gewond, dat hij neerviel. Een genees heer was niet bij de hand. Mej. Swa- gemakers en G. Jonkers van de EHBO verleenden de eerste hulp, waarna het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis te 's Bosch. Daar bleek, dat hij een arm had gebroken en een paar vrij diepe arm - en beenwonden had opgeloopen en voortotopig opgenomen moest blijven. Gelukkig zal het voor den betrokkene geen ernstige gevolgen meebrengen. Hedenavond wordt in Hotel „Concordia" de jaarvergadering gehou den der „IJsvereeniging Heusden". We twijfelen niet of alle leden zullen aan den oproep van het bestuur gehoor geven ter bijwoning van deze belang rijke vergadering, temeer daar de ver- eeniging dit jaar haar 40-jar|ig bestaan herdenkt. Eere wien eere toekomt. Men deelt ons mede, dat niet de pontbe- ambte de Weerd, doch G. Bouman uit Aalburg, den draad bijtijds wist los te gooien, waardoor omslaan van het motorbootje dat de pont overtrekt, werd voorkomen. Nabij het overzetveer naar het „Eiland", zijn weer een vijftal mijinen ontdekt, terwijl dit ook nog op andere plaatsen het geval is. De uitslagen van de competitie biljarten om het kampioenschap van Heusden luiden de afgeloopen week als volgt: Afdeeling A D.E.S.—NV. Herpt 93. K.O.T.N.V. Heusden 111 Afdeeling B: St.tr. 2—K.O.T. 2 66. D.E.S. 2—N.V. Herpt 2 102. Door de 93 overwinning op Herpt nestelde D.E.S. zich in de kopgroep met „Stoottroep" die beiden gelijk kwa men te staan. Het was zaak voor N.V. Heusden om een flinke overwinning te behalen om zich met de leiders te kunnen handhaven. Het heeft er dan ook Donderdag avond in café Nooten danig gespan nen en er was voor de biljartliefheb bers volop te genieten van de soms sensationeele partijen. N.V. Heusden heeft een verdiende zij het wat ge flatteerde 111 overwinning be haald, maar overigens niets dan lof voor alle spelers die zich, geen uit gezonderd ten volle hebben gegeven. Met deze overwinning plaatste N. V. Heusden zich ook in de kopgroep met evenveel punten. De stand in Afdeeling A is thans als volgt gesp. gew. verl. p. Stoottroep 3 '2 1 25 D.E.S. 3 3 0 25 N.V. Heusden 3 2 1 25 K.O.T. 3 1 2 12 Herpt 4 0 4 9 Vooraf deeling B: gesp. gew. gel. verl. p. K.O.T. 2 4 2 1 0 35 D.E.S. 2 3 2 0 1 22 Stoottroep 2 3 1 1 1 18 K.O.T. 3 3 1 0 2 15 Herpt 2 3 0 0 0 6 Woensdagavond wordt gespeeld de belangrijke ontmoeting N. V. Heusden D.E.S. in Hotel „Concordia", waar het dan weer geducht zal spannen. ALMKERK. Op 18 Jan. 1946 zal het 25 ja ren geleden zijn, dat de lieer Joh. v. d. Stelt te Nieuwendijk werd benoemd tot Directeur van het Gem. Electri- citeitsbedrijf te Almkerk. Dat is zeker wel een gelukwensch waard. Ten eerste natuurlijk aan het adres van den jubilarjs zelf. Maar ook mag de geheele gemeente van Almkerk worden gefeliciteerd en wel daarom, omdat onder de deskundige en ener gieke leiding van den heer v. d. Stelt in de afgeloopen jaren van het G.E.B. iets gemaakt is, dat er wezen mag; waardoor bewezen is, dat het gemeente bestuur op 18 Jan. 1921 een goede keuze gedaan heeft Nu weet ik wel, dat de heer v. d. Stelt er niet de man naar is om er behagen in te scheppen in het open baar geëerd en geprezen te worden. Maar dit verandert niets aan het feit, dat een jubileum als dit, voor het voetlicht dient te worden gebracht, om dat een dusdanige functie niet in het verborgen wordt uitgeoefend, en toch ook de weerschijn van het „licht" waar voor hij zorgt, wel eens op hem terug mag vallen. .Gedurende den tijd van zijn directeur schap is hij steeds de eenvoudige Van der Stelt gebleven. Hij is al? die jaren niet als een deftig „directeur" achtier zijn bureau blijven zitten, neen, hij pakte aan, waar dit noodig was. Hij klom zoowel in zijn penhouder, tot het voeren van de administratie en de boekhouding, als in de langs de wegen staande palen, gewapend met klimspo- ren, combinatietang en schroevendraai er, om de noodige herstellingen te ver richten en storingen op te heffen. Dag en nacht stond hij voor het bedrijf op de bres. En dit niet alleen om het bedrijf als zoodanig te dienen, maar ook om de afnemers zooveel mjogelijk ter wille te zijn en tevreden te stellen. Hij is steeds geweest en is nog: „de ziel" van het G.E.B. Wie aan het bedrijf raakt, raakt zijn leven Toen na de capitulatie van Duitsch land het electrisch net, dat deerlijk) gehavend was, in oogenschouw genomen werd, leek het er op alsof men het in de nabije toekomst zonder electrisch licht zou moeten stel len. 'Onze Directeur ging echter niet bij de pakken, of moet ik zeggen: de palen, neerzitten, maar pakte energiek met zijn persfoneel het werk aan, met het resultaat, dat na een be trekkelijk korte periode van hard wer ken de zaak weer draaide. Hoe hij naast zijn druk ambtelijk bestaan nog tijd kan vinden voor het vervullen van diverse functie's in het plaatselijk kerk-,school- en vereeni- gingsleven, ja zelfs nog voor een ge moedelijk praatje of ook een geani meerd-, soms vaak heftig-, dispuut, is bewonderenswaardig. Ik vraag U, lezers, is zulk een man niet waard dat hij op den dag van zijn jubileum gehuldigd wordt? Ik spreek den wensch uit, dat de heer v. d. Stelt nog tal van jaren zijn Directeurschap mag bekleeden en dat hem op 18 Jan. a.s. zooveel be langstelling getoond wordt, dat die dag voor hem een onvergetelijke zal zijn. A. GEUDEKE, Gem.-Secr. De classis Almkerk adviseert, de kerken van Meeuwen en Waardhuizen gecombineerd een predikant te beroe pen. BOM31ELER WAARD. Opgericht is een Melkslijters- bond Bommelerwaard e.o., als afd. van de Vakgroep Melk en Zuivel. Bestuursleden zijn: W. v. Wijk, voorz.H. Versteeg, Brakel, secr. Mej. Spiering, penn.H. v. Doornma len, Ammerzoden en H. v. d. Biggelaar te Kerkdriel. De herstelwerkzaamheden aan boerderijen wordt behartigd door «ten Alg. Wederopbouw. De landbouwers dienen zich voor dit doel in verbinding te stellen met het districtshoofd van den Dienst Landbouwherstel, onder wiens ambtsgebied zij ressorteeren. Te Hedel zal het oorlogsmonu ment voor de slachtoffers van de Bom melerwaard verrijzen. BARILONlëNBROEK. Als bevestiger van Ds. Eysenga, beroepen predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Noordeloos, zal 13 Jan. a.s. optreden Ds. Harkema van Wijk. CAPELLE. In de plaats van den heer G. 't Hooft Jr., die zijn benoeming tot notabel der Ned. Herv. Gem. alhier niet heeft aangenomen, is als zoodanig gekozen de heer Joh. Kerst Gzïi., die zijn benoeming aannam. Ook de heeren H. J. Versteeg, H. Mayers en P. Heur- ter Pzn. hebben hun benoeming tot notabel aangenomen. DUSSEN. Dit jaar was, mede door gebrek aan meststoffen, de opbrengst der lan derijen nog laag, terwijl de ex-geïnun deerde gebieden nog heel geen oogst hebben geleverd. RAND VAN ALTENA. Veehouders, die vee gestald hebben van gedupeerde landbouwers,» omdat deze geen of onvoldoende stal ling hebben, kunnen daarvan opgave doen op de registratiekaart, die elke vier weken verschijnt. Landbouwers, die lijnzaadbollen wenschen te dorschen, moeten daarvoor een dorschvergunning aanvragen bij den P.B.H. Klachten over te late uitbetaling van producten kunnen de landbouwèrs bij den P.B.H. indienen. NEDERIIEMERT. De fanfare „Concordia", die vlak na de bevrijding haar 25-jarig be staan herdacht, doch toen tengevolge van de oorlogshandelingen nog geen voldoende instrumenten bezat, zal dit feit thans Zaterdag in besloten kring en op eenigszins feestelijke wijze her denken. Tevens ligt het in de bedoe ling om een dergelijke avond voor de inwoners van Nederhemert te geven, als tegenprestatie voor hun bijdrage orn de vereeniging weer op gang te helpen. RIJSWIJK. Op Donderdag 10 Jan. a.s. des avonds half zeven, hoopt de J. V. op G.G. alhier een jubileumvergaderingl te houden ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan der vereeniging. SLEEUWIJK. Tot onderwijzeres aan de O. L. School alhier is benoemd Mej.- A. Za- nen te Arkel. VEEN. Donderdagavond 7 uur zal in de Herv. Kerk onder leiding van Ds. Harkema te Wijk, een vergadering worden gehouden van den ring Wijk van Jongel.vereen, op Ger. grondslag. WERKENDAM. Door de Chr. Ger. Gem. is een beroep uitgebracht op Ds. P. de Smit te Utrecht. Het Nutsbadshuis alhier is vanaf heden weder des Vrijdags en des Zaterdags geopend. Distributiekring 231 - Almkerk KLOMPEN. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd dat met ingang van 5 Jan. 1946 een aanvang is gemaakt met die distributie van klompen. Een aanvraag kunnen alleen indianen zij, die bij het verrichten van hun werk zaamheden op het dragen van klompen zijn aangewezen, welke deze zijn kunt U vinden in de officieele publicatie in het nummer van ons blad van Maandag 10 Dec. 1945. Aanvragen ten behoeve van kinderen kunnen alleen geschieden door het hoofd der school, die dit collectief aanvraagt bij den Distributiedienst. Werkgevers die meer dan 10 per sonen in hun dienst hebben, kunnen collectief op één formulier aanvragen met bijvoeging van een lijst waarop ver- ,meld de naam van den werknemer, adres en maat van de klompen. Afhalen formulieren op. 7 Jan. 1946 en indienen 9 Jan. 1946 op het Distri butiekantoor ter plaatse. Stamkaart me debrengen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 3