Gevonden en verloren voorwerpen. Gevraagdeen flinke Dienstbode, IJsvereeniging „HEUSDEN". GESLOTEN. Zij, die geld hebben ingeleverd, BOERENLEENBANK - GENDEREN. Gevraagd; een nette Huishoudster, Te koop; 4P.K. Lister hijschmotor. een fornuiskachel een gebruikte fornuiskachel Wij hebben weer ontvangen; A. NEDERVEEN - n 224 - PUSSEN Belangrijk voor H.H. Landbouwers en Veehouders. NIEUWJAARSWENSCHEN Uw Bril kapot? Firma 1h M. NORT Nieuwe Monturen Gediplomeerd Opticiënne Marktberichten Burgerlijken Stand Advertentiën Bijkantoor EETHEN naar: A 15a Eethen. OPROEP!! IETS OVER HET GESLACHT SPIERING. GIJSBERDINA HENDRIKA MARIA. ARIE KR A A IJ, HET KANTOOR der Coöp. Boerenleenbank te Wijk en Aalburg Dinsdag 8 Januari, Woensdag 9 Januari en Donderdag 10 Januari a.s., Gasthuisstraat 13 - GORINCHEM Distributie Werkendam. Uitreiking bonkaarten 2e periode, OPROEP verplaatst van A 5 Eethen. TE KOOP: een Bunzinghond en een gekruiste Hazewind, TE KOOP: Zelfverzorgers. WERKENDAM, Nutszaal, op Maandag 7 Januari, van 9-12 en van 1.30 3 30 uur. KILLE, lokaal Heijstek, op Dinsdag 8 Jan. van 9—12 uur zelfverzorgers en van 1.30- 3-30 uur niet-zelfverzorgers. BIESBOSCH, café van Oversteeg, op Woens dag 9 Januari van 9-12 uur zelfverzor gers en van 1.30 3.30 uur niet-zelfver zorgers. Niet-zelfverzorgers. DE WERKEN, Nutszaal, Donderdag 10 Jan. van 9-12 uur huisn. 1 160 en van 130- 3.30 uur huisn. 161 tot einde. SLEEUWIJK, lokaal de Bok, op Vrijdag 11 Jan. van 9-12 uur huisn. 1-140 en van 1.30-3.30 uur huisn. 141 tot einde. Men dient zich strikt aan de wijk en tijds- indeeling te houden. Zij, die geslacht heb ben, moeten bij de zelfverzorgers komen. FIETSBANDEN. Heden, de eerste tien dagen der maand kunnen weder formulie ren voor fietsbanden worden aangevraagd. 's-BOSCH, Veemarkt. Op de markt van Woensdag 2 Jan. waren aangevoerd: 529 runderen; 644 biggen, 195 loopers en 160 schapen en lammeren. De prijzen waren als volgt: Kalfkoeien f 700f 950kalfvaarzen 550800; Guste koeien 300500; Graskalveren 130190; betere kwa liteit tot 250; Pinken 250500; Big gen 2040; Loopers 50100; Ooi lammeren 3050; Overjarige schapen 6085, alles per stuk. Over het algemeen geen groote aan voer. Overgenomen slachtvee 112 stuks. Bonnenprijs 20—22 cent per kg. Scha pen handel slecht, biggen loopers wer den lui verkocht. Oorzaak vermoedelijk vriezend weer, waardoor gedrukte han del. ACHTERGELATEN: in den winkel bij de Fa. L. J. Veerman te Heusden, een damesparapluie. GEVONDEN: een duimstok. Terug te bekomen bij de Marechaus- sée te Veen. AAN KOMEN LOOPEN: een haan. Terug te bekomen bij A. van Wijk, B. 93, Genderen. GEVONDEN: bij de school te Gen- deren, een das en een ceintuur. Terug te bekomen bij H. Kleinloog,. Doeverensche Steeg B 157, Genderen. WERKENDAM. Ondertrouwd: Hendrikus Visser 29 j. en Jenneke Cornelia Ippel 24 j. Getrouwd: Alois Menhart 32 j. en Hendrika den Hollander 28 j. Het is lang niet zeker, dat alle per sonen, die Spiering heetten, tot hetzelf de geslacht hebben behoord, we kun nen eigenlijk wel aannemen van niet. Wat toch is het geval? Al in de 14e eeuw komen in verschillende ge westen „Spieringen" voor, die absoluut niets met elkaar uitstaande hebben. In dit artikeltje echter spreken we alleen over die Heeren Spiering, van wie wij met eenige zekerheid kunnen aannemen, dat ze wel in stamverwant schap met elkaar stonden en die ge sproten zijn uit het geslacht der Hee ren van Heusden. Als stamvader nemen velen, volgens v. Beurden's beschouwing, van dit ge slacht aan: Wouter Spiering, broeder van den in 1202 overleden vijftienden Heer van Heusden, Robrecht V. De in verschillende werken afgedrukte stam boom van de Heeren van "Heusden heeft echter maar zeer betrekkelijke waarde. De Schr. wijst er dan op, dat b.v. de eerste Heer van Heesbeen niet was een jongere broeder Jan van Jan VII van Heusden, maar diens oom Robbrecht, zoon van Jan VI. Boven dien is het niet juist, dat Wouter Spiering een broeder van Robbrecht V en dus een oom van Jan V zou zijn geweest. Wie de vader van Wouter was, we ten we niet. Zelf komt hij tusschen 1196 en 1212 herhaaldelijk in de Gel- dersche en Hollandsche oorkonden voor. Blijkbaar was hij een aanzienlijk edel man. Verder weten we niets van hem. De geschiedenis spreekt eerst in 1257 weer van Spieringen. Volgens de kro niek van de abdij van St. Truyen, schonken Wouter, ridder van Aalburg, genaamd Spiering, met Ysalda zijnecht- genoote op "29 Aug. hun huis te Aal burg met alle bijbehoorende goederen aan genoemde Abdij, met dien verstan de, dat Ysalda's broeders een tiend in de parochie van Waspik en Capelle zouden kunnen terugkoopen voor 50 Hollandsche ponden, waarbij nog 5 bunder land worden toegevoegd door Jan, Heer van Heusden, welke lande rijen Heer Wouter in leen had van hem. In 1278 sterft Heer Wouter. Dan wordt een steeg, niet met name ver meld, te Aalburg door Jan van Heusden ook aan de Abdij overgedragen. De Abt van St. Truyen kende in 1257 aan den edelman Gysbert Spie ring een lijfrente toe. Deze Gysbert was kannuniek van St. Maarten te Utrecht. 57 jaar late** treffen we weer een Wouter Spifcring aan, die elf hont land te Aalburg overdraagt aan meerma len genoemde Abdij. Mogelijk is dat Wouter Spiering van 1200 in werkelijkheid de stamvader van het geslacht geweest is, maar de gegevens zijn te schaarsch om hier zekerheid te krijgen. Daarbij komt, dat men tot in het einde der 15e eeuw zeer willekeurig toenamen placht aan te nemen. Een eenigszins volledige ge nealogie is dan ook moeilijk te ge ven. De meest bekende takken zijn de tak Spiering van Aalburg en Spiering- van Well. Vaak werden de toenamen „van Aalburg" en „van Well" wegge laten, vaak ook werden ze zonder dpn naam „Spiering" gebruikt. Van een en kelen Spiering zij hier iets vermeld. Zoo (ontvangen b.v. de ingelanden van Aal burg in 1277 van Robbrecht, Heer van Heesbeen en Jan, Heer van Heus den, vergunning tot het graven van een uitwatering tot in de Oude Wetering van Heesbeen. Als getuige treedt in de oorkonde op: Gijsbrecht van Well. In 1362 treedt een Wouter Spiering op als getuige in een opgemaakte akte te Woudrichem. Een Ja*i Spiering van Aalburg ont vangt in 1355 van den Graaf van Hol land landerijen te Aalburg in leen,; gronden in het Wijkerbroek onder Gen deren en bij de kerk van Aalburg. Klaas Spiering staat in 1372 acht mor gen land af in de Vliert onder Gende ren. Als drossaard van de stadje in lande van Heusden vinden wij in 1411 aangesteld Arent Spiering van Aalburg. Deze wordt door Jacoba van Beieren in 1417 in deze functie herbenoemd. Hertog Jan van Brabant, de echt genoot van Jacoba stelde echter in zijn plaats Arent van Zevenbergen aan. Deze Spiering was een der beste en trouwste aanhangers aan genoemde Gra vin en hij wtis een der ridders, die in 1425 Vrouwe Jacob uit de Gentsche gevangenis hielp ontsnappen. Als be looning voor zijn verdiensten ontving deze ridder in 1429 voor zich en zijn nakomelingen de ambachtsheerlijkheid en het dorp Herpt. Jiacoba's neef, Phi lips v^n Bourgondië bevestigde hem in het bezit daarvan, maar de schenking gold alleen voor zijn leven. Meerma len is deze Spiering ook schepen van Heusden geweest. In hoogen ouderdom is hij gestorven. Alleen de leden van bovengenoemde takken van het geslacht Spiering, waar bij nog een tak vermeld moet worden die te Den Bosch in de regeering zat, waren van adel. Wegens misverstand eerst heden geplaatst. /'"Tod schonk ons heden een Dochter, welke wij noemden G. A. Brouwers. H. Brouwers-v. d. Heuvel. Genderen, 22 December 1945. niet onder 20 jaar, goed loon. Brieven aan6 W. P. VAN DER ZALM, B 59c, WIJK. aan alle leden ter bijwoning der Jaarvergadering op Maandag 7 Januari 1946 (heden avond), des avonds 8 uur, in Hotel Concordia". 12 Trouwe opkomst der leden verwacht. HET BESTUUR. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij onzen hartelQken dank. Gorinchem, C. van Rijswijk-Kraaij. J. van Rijswijk en Kinderen. B. de Groot-Kraaij. P. J. de Groot en Kinderen. Wijk, J Roeland-Kraaij. J. Roeland en Kinderen. Gameren, W. van Wijk-Kraaij. J. van Wijk en Kinderen. Peursum, L. Metz-Kraaij J. Metz en Kinderen. IJmuiden, B. Kraaij. A. Kraaij-van der Steen en Kinderen. Andel, A. Kraaij. L Kraaij-Bok en Kinderen. C. Kraaij. A. Kraaij-Sterrenburg en Kinderen. Wijk, 7 Januari 1946. 26 Met ingang van Maandag 7 Januari 1946 is het 12 van het Streekbureau Wederopbouw Land van Heusden en Altena Willen de Dames SJAAN en BEB, die ken nis wenschten te maken met twee Heeren onder No. 19 aan het Bureau van dit Blad, op Vrijdag 11 Januari a.s.5 om 8 30 uur op de door hen aangegeven plaats aanwezig zijn, om verdere inlichtingen te ontvangen 11 is op Dinsdag 8 Januari voor het publiek 9 De KassierP. VOS. zonder spaarboekje, worden verzocht, als zij in aanmerking wenschen te komen om een gedeelte of geheel vrij te krijgen, zich te vervoegen alléén 9 en 10 Januari van 1 tot 5 uur ten kantore der Bank. Ingeleverde briefjes van f 100 en geld- kaart blijven buiten aanmerking. 14 Persoonsbewijzen en stortingsbewijzen dringend noodzakelijk mede te brengen. in staat de geheele huis houding waar te nemen. 6 Br. onder no. 37 a. h. Bureau v. d. Blad. 5 Adres: D. VINK, Oudendijk (gem. Woudrichem) B 43. J. TAMERIS, 8 Hoogen Maasdijk No. 15, Giessen (N.-Br.) wit geëmailleerd zwart geëmailleerd. 10 Brieven onder letter V a. h. Bur. v. d. Blad. Een prachtpartij BORSTELWERK Hebt U een schadekaart Wij kunnen leveren SERVIESGOED. Verder uit voorraad leverbaarschilderijen, tafelmessen, koekpannen, kolenschoppen, kachelpoken, lampenglazen, zuigflesschen en spenen, schuifspeldjes, haarnetten, tandpasta, kachelpoets, schoenenpoets, koehalsters, stroppen, schoppenstelen, boodschaptas- schen, petroleumbussen, siervazen en kast- stellen, enz. 19 BeleeFd aanbevelend, De afdeeling „Voorlichting en Bamiddeling" van het Bureau van den Provinciaal Voed- selcommissaris voor Noord-Brabant is voor nemens in District 44 zittingen te houden op op de gebruikelijke tijden en plaatsen der zitdagen van den P. B. H. Zij, die iets te vorderen hebben voor leveranties aan of voor werkzaamheden verricht voor Den Prov. Voedselcom. te Tilburg of voor den Dislocatieleider te Sleeuwijk, worden in de gelegenheid ge steld zich op deze zittingen te vervoegen met zooveel mogelijk bewijsmaterialen, als: leveringsbewijzen, afrekeningen, getuigen verklaringen, verkoopbriefjes, registratie- merken, enz., enz. 28 Vanzelfsprekend heeft het bovenstaande geen betrekking op oorlogsschade gevallen. J. A. VAN BERGE HENEGOUWEN Electro Technisch Installatie bureau Breestraat Heusden wenscht zijn geachte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Alle vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1946 toegeweuscht. M. G. A BROUWERS, B 41 Genderen. Ik wensch veel Heil en Zegen aan eiken stand, Alsook waarheid, die men niet leest in eiken courant. Tengevolge van de waarheid wordt men zelfs uitgestooten En wel door Officieele personen, niet door klassegenooten. Ook eerlijkheid, waar is die thuis? Niet bij Officieele, doch bij werkende lui 1 Dat wordt echter nog wel eens aangeroerd, Voor Officieelen is dit wellicht beroerd. Ik wensch door eerlijk hard werken, In 't rechte pad te blijven, zooals ieder dat kan merken. Mijn naam stond op 't punt te worden uitgebluscht, Door eerlijkheid in zaken, hoop ik dit te blijven, Dat is wat ieder lust. Nogmaals; «Veel Heil en Zegen!" U aller Dw. Dnr WILLEM VAN HELDEN, Engstraat 92 Heusden. S. HOEVENAREN, Expeditiebedrijf Baan A 30, Dussen, wenscht allen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Aannemer A. v. HOUWELINGEN en de kinderen J. H. DE JOODE, wen schen hun clinëtèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Woudrichem, Kerkstraat 122. J. WESTERLAKEN, Varkens- en Houthandel, Rietdijk 94a Giessen. p. f. Januari 1946. 34 Laat deze vakkundig repareeren Spoedig hopen wij U weer te kunnen leveren. Tel. 2487 Schoolstraat B 138. 11

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 4