Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. No. SS VRIJDAG 11 JANUARI 1946 VAN altena UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden DrukkerijFIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur De Directeur van het Centraal Distribu tiekantoor te Vught maakt het volgende bekend. Ten eerste. Inlevering consumentenbonnen door de taillisten. Detaillisten dienen in het tijdvak van 13 Fm 19 Januari 1946 onderstaande consu mentenbonnen bij de distributiediensten in te leveren ter verkrijging van aanvullings toewijzingen. Jam 524-618 (half r.) en restant 357-451 (half r.); Brood 535 t/m 541-635-636 (8r.). B51-B52-D51-D52 (4 r.); Melk A53 en re stant A46 (drie vierde r.), B53-C-53 en re stant B46-C46 (1 en half r.), 644 en restant 621 (2 en half r.)Huishoudzeep 528-622 en restant 327-421 (1 r.)Aardappelen 553 en restant 526 (2 r.), B54-648 en restant B45-620 (1 r); Groenten G03 (1 r.). Voor het artikel jam wordt bij deze in levering vergoeding voor handelsverlies toe gekend. Hiertoe behoeven de detaillisten bij inlevering van de bonnen 524 en 618 voor elke 20 vakjes van het opplakvel slechts 19 bonnen in te leveren. De vakjes, gen 20, 40, 60, 80 en 100 blijven derhalve onbeplakt. Ten tweede. Nummercoupures. In het tijdvak van 13 t.m. 19 Jan. 1946 zullen de volgende nummercoupures wor den uitgereikt. 592 voor 500 gr. jam per rantsoen595 voor ongeveer 225 gram huishoudzeep per rantsoen. Deze coupures zijn geldig voor de detail listen van 20 Jan. t.m. 2 Febr. 1946. Voorts worden uitgereikt de nummer coupures 593, 594 voor 2 liter melk per rantsoen596, 597 voor 1 kg. aardappelen per rantsoen. Deze zijn geldig van 20 t.m. 27 Jan. 1946. Voor brood worden uitgereikt573 voor 50 kg. Amerikaansche bloem per rantsoen; 574 voor 50 kg. Inlandsche bloem p. rants.; 575 voor reductie. Ten derde. Inlevering fruitbon F 04. Fruithannelaren dienen op Zaterdag 12 en Maandag 14 Januari 1946 bon 04 aan gewezen voor 500 gram sinaasappelen (1 rants.) in te leveren bij de distributiedien sten. Zij ontvangen dan coupures 565. HEUSDEN. Op Dinsdag 15 Januari hoopt voor 't Nut in Hotel „Concordia" op te treden de Heer H. J. Stuvel, jour nalist te Rijswijk, met 't onderwerp „Glorie van Nederland". Spreker leidt zijn toehoorders aan de hand van een 150-tal fraaie gekleurde lichtbeelden naar de schoonste plekjes van ons land. Aantrekkelijke oude stadjes - ook Heus den - mooie landschappen, karakteris tieke kleederdrachten zullen aan 't oog voorbijgaan. Voor velen zullen deze omzwervingen een openbaring zijn van niet vermoede schoonheid en mo gelijk een aansporing, om zelf eens op verkenning binnen onze landsgren zen te gaan, om met eigen oogen de „Glorie van Nederland" te aanschou wen en te beleven. In het vaderland is gearriveerd onze oud-stadgenoot de eerw. Broeder Wenceslaus Burghouts van de orde der Capucijneu, die als missionaris op Borneo werkzaam was en vanwege de Jappen eenige jaren in een concentra tiekamp heeft doorgebracht. Op Dinsdag 8 Januari had te Heer- jansdam de begrafenis plaats, voorafgegaan door een rouwdienst, van Ds. J. H. Huygens die de Ned. Herv. Gemeente aldaar 16 jaren, de gemeente Heusden 10 en de gemeente Oud Gastel 4 jaren als predikant heeft ge diend. Treffend was het défilé, dat door alle Jeugdvereen. ter plaatse Maandag werd ge houden langs de kist in de Pastorie, waar zij een laatste bezoek brachten aan hun onvergetelijken dominee, die hun steeds een waar vriend was. Namens elk der vereen, werd een krans achtergelaten. Het was Dinsdag een ontroerend oogen- blik, toen om 2 uur de kist bedekt met bloemen door den Kerkeraad werd binnen gedragen in het kerkgebouw dat tot de laatste plaats toe was bezet. Allen verhieven zich van hun zitplaats en het orgel speelde voor het laatst het geliefde Gezang van den scheidenden Herder nl. Gez. 112 (N.B.) Na het zingen van Ps. 103 vers 8 en 9 en gebed las Ds. v. d. Zee van Ridderkerk 2 Cor. 5 vers 1 10 en hield een lijkrede naar aanleiding van het le vers. Spreker was dankbaar dat hij kort geleden aan het ziekbed was geweest van zijn beminde collega en aan diens verzoek om dezen dienst te leiden, thans kon voldoen. In ontroerende woorden herdacht Ds. v. d. Zee ook in tekstverband den overledene. Hij was algemeen bemind bij iedereen in zijn gemeente en ver daar buiten. Hij ging aldus spreker „om troost te brengen". Hij kwam ook met troost thuis, omdat hij in zijn gemeente een wederkeerige liefde onder vond, waardoor hij zelf ook als mensch gesterkt en getroost werd. Dit bevestigde ouderling Vlasblom, die als eerste spreker het woord verkreeg en namens Kerkeraad en Gemeente in gevoelige innige woorden het groote verlies betreurde van hun voorganger die 16 jaren de Ge meente, méér dan een voorganger heeft gediend. Ook de president kerkvoogd, E. G. Mast, moest hiervan getufgen met be trekking tot de voortreffelijke adviezen en samenwerking tusschen kerkvoogdij en kerkeraad. Hierna was het woord aan i). Simons, oud kerkeraadslid, die Ds. Huygens inder tijd in Heusden heeft gehoord naar aan leiding van het uitgebrachte beroep, 't Was moeilijk voor den reeds bejaarden man om zijn aandoening meester te blijven, doch hij moest bij zijn verdriet spn ken van zijn dominee die was heengegaan naar zijn Heiland, waarvan hij had mogen getuigen. Hij was dankbaar en blijde en hoopte hem daar eenmaal te ontmoeten. Hierna verkregen de heeren Van Loenen, Hoofd der Chr. School, 't Hooft, Hoofd der O.L. School en de Geref. predikant Ds. Kamferbeek achtereenvolgens het woord. Uit de woorden van al deze sprekers kwam duidelijk naar voren welk een voorname plaats de overledene in veler harten, ja bij allen in de gemeente zonder onderscheid van kerkelijke richting of politiek, had in genomen. Steeds weer kwam tot uitdrukking hoe Ds. Huygens een eigenschap had om zich bij iedereen beminnelijk te maken en door zijn groote liefde tot zijn ambt door zijn vele talenten waartoe ook „bewogenheid" behoorde, zooals een der sprekers het op merkte, niets anders kon doen dan overal het Woord te brengendat is vreugde, geluk en blijdschap. De heer Kool sprak namens het Chr. Schoolbestuur woorden van waardeering en dank en voor de vereen. .Onze Kinde ren", waarvan de overledene secretaris was, Ds. Roskott uit H.I. Ambacht. Deze laatste spreker, een vriend van Ds. Huygens, die zijn ambtelijke loopbaan met hem in Oud Gastel begon, sprak met innige deelneming ook tot Mevrouw en Anneke Huvgens. Niets was onze vriend Huygens, aldus spreker, te veel ook bij het zware werk voor de jeugd in onze vereen. „Onze Kinderen". Moeilijk zal het zijn om ook hier zijn plaats weer aan te vullen. Ds. Metselaar uit Niftrik een vriend van Ds. Huygens, nog kort geleden door hem bevestigd, zeideDs. Huygens had iets bij zonders in zijn gaven. Je kon met alles bij hem komen, daar in die rustige studeer kamer. Je kon hem je lief en je leed aan hem toevertrouwen. Neen hij was geen collega, hij was „dominee voor dominee's". Ook namens de classis Dordrecht werden zeer hartelijke woorden van dank en waar deering gesproken ter nagedachtenis aan dezen begaafden predikant, die ook op de vergaderingen door zijn inzicht en beleid steeds aller genegenheid afdwong. Zijn belangstelling en liefde voor alles wat tot de kerk behoorde was onbeperkt, maar ook het werk onder de jeugd lag hem nauw aan het hart. Een Zwager, de heer J. S. Deurloo uit Alphen aan de Rijn sprak een kort woord tot nagedachtenis van hem die ook in de familiekring zoo'n groote plaats innam en dankte dat hij hem in zijn leven had mogen leeren kennen. Hij dankte voor het groote medeleven dat de overige bewoners der pastorie en de familie in de laatste dagen en tijdens de ziekte in zoo ruime mate hadden ondervonden. Tenslotte sprak de heer A. Paauwe uit Rotterdam, die als hulp-prediker te Heer- jansdam geruimen tijd werkzaam is geweest. Zichtbaar bewogen memoreerde de heer Paauwe in welsprekende woorden de aan leiding van zijn spreken aan het slot van dezen rouwdienst. Het is aldus spreker in opdracht van hem die wij binnen enkele oogenblikken aan den schoot der aarde willen toevertrouwen. .Hij heeft mij reeds dezen gepasseerden zomer gesproken over dit oogenblik. Om nog eens te zeggen hoe lief en dierbaar zijn werk en de gemeente Heerjansdam hem was". Ik kan het U gemeente niet naar waarde zeggen. Maar gij weet het zelf inwoners van Heerjansdam. Bewaar hetgeen hij U heeft gebracht en ge zult het misschien eenmaal ten volle beseffen wat hij voor U geweest is. Bewaar dat eene wat hij U heeft gebracht. Die ééne Naam Jezus, in wiens naam hij is heengegaan. Laat ons dat lied van zijn hope nog een maal in zijn nabijheid op de lippen nemen. De gemeente zong hierop Gezang 191 vers 6 (O.B.) Onder de tonen van het orgel passeerden de kerkgangers voor het laatst de baar van hun onvergetelijken Herder en Leeraar, hun dominee, hun vriend, die daarna gedragen door den kerkeraad en gevolgd door de familie naar zijn laatste rustplaats werd ge bracht. Op het kerkhof werd niet gesproken. Ds. v. d. Zee las de Twaalf artikelen des Geloofs. De broeder van den overledene, de heer P. Huygens uit Den Haag, dankte ontroerd allen voor zooveel blijken van liefde en belangstelling aan den dierbaren doode bewezen. Ds. v. d. Zee eindigde met het .Onze Vader". Diep onder den indruk verliet de groote menigte het kerkhof. Ds. Huygens is heengegaan, maar zijn nagedachtenis zal bij allen die hem gekend hebben, tot in lengten van jaren blijven voortleven. Hij ruste in Vrede Door eenige jongelui alhier is opge richt eene vereeniging van postzegelverza- melaars(sters), die zich ten doel stelt door onderling ruilen of goedkoop in- en ver- koopen, hun verzameling uit te breiden. Zij, die hieraan willen deelnemen, kun nen gratis inlichtingen ontvangen aan het secretariaat (zie advertentie). Bij de damclub werd Maandag j.l. in haar clublokaal Hotel .Central" de onderlinge competitie voortgezet. De uit slagen waren Groep I. Klaren—Schaap 0-2 Deurloo te Vruchten 1 1 Kalden Klerks 0 2 Groep II. Sakes - Verbeek 2 0 Timmermans Baaijens 2 0 Joh. de Graag v. Driel 2 0 Kuis v. d. Donk 1 1 Maandag a.s. voortzetting om 7 uur. Op het Consultatiebureau voor Zuigelingen alhier, werden op 8 Januari 31 zuigelingen ter onderzoek aangeboden, w arvan uit Heusden 18, Genderen 2, Aal burg 5, Wijk 1, Veen 2, Herpt 1, Heesbeen 1, Oudheusden 1. AALBURG. De collecte, die in de Ned. Herv. Kerk alhier wordt gehouden, voor het restauratiefonds heeft over 1945 op gebracht de mooie som van f 1726,27. Aangezien dit slechts na de evacuatie (dus over 7 maanden) is, blijkt wel de offervaardigheid voor dit goede doel. Doordat het kerkbestuur voor zeer groote uitgaven komt te staan, wordt verwacht, dat de gemeente ook in 1946 naar vermogen zal bijdragen. Ds. H. Jonker uit Molenaars graaf heeft voor het beroep naar Aal burg en Heesbeen bedankt. De leesbibliotheek der J.V. „Augustinus" alhier is weer geopend. De bibliotheek is met verschillende nieuwe boeken uitgebreid. Vrijdagavonds is voor een ieder gelegenheid om boeken af te halen. Ongetwijfeld zal met deze lange winteravonden door velen daar een gretig gebruik van worden ge maakt. Zie advertentie. ALMKEKK. Op 60-jarigen leeftijd is over leden de heer H. A. v. d. Hoven van Genderen, rustend hoofd der Oranje-Nassauschool te Rotterdam, die ook eenigen tijd in onze gemeente onderwijzer is geweest. Bij de jl. Zaterdag alhier ge houden ijswedstrijd werd den „Wissel beker" voor de 2de keer gewonnen door den heer C. Burghout. Onder groote belangstelling werd op Zaterdag 5 Jan. j.l. alhier, op de ijsbaan „de Plomperd" een hardrijderij op schaatsen gehouden. De prijzen werden behaald door de heeren: Aart Verhoeven (Dussen), le prijs; C. Burghout, Almkerk, 2eprijs; A. v. Wijngaarden, Almkerk, 3e prijs Th. Verbeek, Almkerk, 4e prijs. Ook werd een wedstrijd gehouden voor jongens van 1214 jaar, de prij zen hiervan behaaldenM. de Peuter, le prijs; G. de Peuter, 2e prijs ;J. v. d. Heuvel, 3e prijsZ. v. Herwijnen 4e prijs. Alles had een zeer ordelijk verloop. Het bestuur kan met trots terug zien op dezen wedstrijd. Ook van elders waren er zeer velen gekomen om van dezen wedstrijd getuigen te zijn, temeer daar de ijsbaan „de Plomperd" de eenigste was in den omtrek, waarop men deze sport kon beoefenen. BABILONIëNBROEK. Zondag 6 dezer, des nam. 2 uur, nam Ds. Eysenga afscheid van deze ge meente na een ambtsperiode van ruim 3 jaren, waarin Z.Eerw. deze gemeente heeft gediend. Geruimen tijd van te voren was het kerk gebouw tot in alle hoeken met belangstel lenden gevuld. Tot tekst voor deze bij zondere ure had Z.Eerw. gekozen Numeri 6 23 tot einde. Na de prediking over dit schriftgedeelte richtte spr. zich achtereenvolgens tot den Burgemeester der gemeente Eethen, den consulent Ds. Koele van Genderen, de ring- predikanten en vertegenwoordiger van de classis Heusden, de kerkeraad, de kerk voogden en notabelen, de organist en ten slotte tot de gemeente. Het zou ons te ver voeren om dit alles weer te geven, doch één uitzondering willen we hier maken en wel wat spr. zoo heeft ontroerd, n.l. toen hem door de kinderen van de O. L. School elk een gulden werd aangeboden, als hij voor het beroep naar Noordeloos zou willen bedanken, iets wat door spr. nooit zal worden vergeten. Daarna werd Z.Erw. toegesproken door Ouderling van den Brugge, Ds. Heufft van Velsen namens classis Heusden, Ds. Koele als consulent en ten slotte door Burgemeester v. d. Schans, waarna den scheidenden Herder staande werd toegezongen Ps. 121:4. Na dankgebed werd deze dienst besloten met het zingen van Ps. 898. J.l. Zaterdag had op een vergadering van de IJsclub „Juliana" alhier, een bestuurs verkiezing plaats. Het bestuur was in zijn geheel afgetreden en wenschte niet meer in aanmerking te komen. Een geheel nieuw bestuur werd gekozen, bestaande uit de heeren Abr. Straver, Voorzitter M. Lank- haar, Secretaris; W. Vos, Penningmeester; M. Branderhorst en P. v. Enkhuizen, be stuursleden. BRAKEL. T ot wethouders dieper ge meente zijn gekozen de heeren. B. v. d. Veer en C. v. Tuijijj. Door het 'bedanken van ou derling B. Pelle bij de Ned. Herv. kerk alhier, werd in diens plaats

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1