INGEKOMEN GIFTEN Aanvullende Bonnenlijst bruciiem. bommeler waard eethen. land van altena. nieuwendijk. poederoijen. rijswijk. veen. sleeuwijk. wijk. wijk en aalburg VOOR MONUMENT SLACHTOFFERS HEUSDEN Motto: de Eer van Heusden c.a. spreekt*' Geeft van harte, geelt spontaan ,,'tZijn onze dooden die daar gaan'*; Verstoor hun rust en vrede niet, Door kleinzieligheid zij zingen 'tEeuwig Lied! Vorige verantwoording f 5637.13 Nagekomen enveloppen-collecte 0.50 5.- f 5642.63 Igiekozen. ide h!e<er J. v. Willigen, diaken, en to>t diaken de heer Adr. Pelle Bzn. Oe heer D. v. d. Oever behaal de o.p de konijnententoonstelling te Gameren, waar ongeveer 100 konijnen werden geëxposeerd een ©ereprijs voor de mooiste collectie dieren, liet mooiste en op één na het mooiste exemplaar. Het voornemen bestaat om voor Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen een dam- en schaakclub op te richten. Belanghebbenden in den Bom- melerwaard wordt medegedeeld, dat zij, wier geit, tijdens evacuatie is gestolen daarvan ten spoedigste aangifte moeten doen bij de politie te Zaltbommel. De Landelijke Rijvereen. „De Bommelerwaard" hield haar eerste wedstrijd, waaraan 28 ruiters deel namen uit Brakel, Driel, Rossum en Zaltbommel Het voornemen bestaat om in de Bommelerwaard tot oprichting eener schapenfokkerij te komen. BABILONIëNBROEK. Zaterdag 5 Januari had op de ijsbanen van de ïjsclub „Juliana" alhier, een wedstrijd plaats De prijzen wer den behaald alsvolgtle prijs W. Walraven met Mej H. Hoeflaken 2e prijs D. v. Wijlen met Mej. N Walraven 3e prijs M. Lankhaar Azn. met Mej. M de Graaff. DU8SEN. Op Zondag 13 Januari a.sdes morgens half 10 en 's avonds 6 uur, hoopt voor de Chr. Geref. Gemeente alhier op te treden Ds R. Slutstra van Noordeloos. Ds. Hindriks, die 3 Maart a.s. zijn intrede doet bij de Geref. Kerk te Vlissingen, zal bevestigd worden door Ds. Smeenk van Breda. De heer A. Z. Snoek alhier, is ge kozen tot Dijkgraaf van het Waterschap „De Zuid-Hollandsche Polder". Tio/t koster van de nieuwe noodkerk alhier is benoemd dhr. P. v. Olst. De Burgemeester van Eethen ver zoekt namens Mrs. M. Edwards te Londen, aan alle personen, die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent nummers van onder deden van het op 14 Juli 1943 te Genderen neergestort vliegtuig, merk Halifax Serial, zich daartoe op het gemeentehuis te Eethen aan te melden. HEDEL. Namens de Hedelsche ouders en kinderen heeft de Wachtmeester der Kon. Marechaussée alhier, de volgende dankbe tuiging aan Alphen a. d. Rijn gezonden Namens de Hedelsche ouders en kinderen zeg ik U allen, Hopman en verkenners van de padvindersgroep, de „Blauwe Reiger" te Alphen a. d. Rijn, heel hartelijk dank voor het prachtige speelgoed en de mooie boeken, die U aan de Hedelsche kinderen hebt ge schonken. Daar ik weet, dat U zich veel moeite en arbeid getrootst hebt om de speelgoederen, die een „opknappertje" noodig hadden, weer in zoo prachtigen toestand te krijgen, zooals U dit aan onze kinderen hebt gegeven, past het mij om U ook daar voor hartelijk dank te zeggen. Ik weet wel, een padvinder vraagt niet naar een „dank je wel", maar toch moet het mij van het hart en het mag U gerust tot tevredenheid en trotsch stemmen een lichtstraaltje te hebben gebracht in de harten van onze kinderen. Door de Noord-Brabantsche Mij. van. Landbouw wortit te Almkerk met de besturen van alle afdeelingen in dit Gewest een vergadering gehouden, ter bespreking van het instellen eener overkoepelings instantie met andere organisaties in het Land van Altena. Tot leden van de Commissie van Beheer der Geref. Kerk werden gekozen de heeren J. Groen^veld Johz. Adr. Lagrouw en W. Verschoor. Het bestuur der Chr. School- vereeniging is o.m. als volgt samenge steld: Joh. v. d. Stelt Gz., voorzitter; H. C Ottevanger, secretaris; J. Bak ker, penningmeester. Naar we vernemen geeft de Chr. Muziekvereen. „Crescendo", direc teur dhr. S. Kuiper te Drimmielen,'. een uitvoering in gebouw „Tavenu" op Zaterdag 19 Jan. a.s. Op Zaterdag 19 Jan. a.s. geeft het mannenkoor „Onderling Genoegen", directeur de heer J. de Graaf, een uit voering in de Nutszaal te Werkendam. Bij de gehouden collecte op het ge- honden Kerstfeest van de Ned. Herv. Zondagschoolvereeniging, ten bate van den Bond van Ned. Herv. Zondagscholen, bracht de mooie som op van f35. Onze dorpsgenoot J. Bok Wzn. is in opleiding gegaan bij het corps Mare chaussee met als standplaats Papendrecht. Naar wij vernemen, zal er op Dinsdag 15 Januari 1946 een groots opgezette ge combineerde zang- en .muziekavond ge houden worden door 't Ned. Herv. Kerk koor en het kinderkoor „De kleine Lofstem" alhier, met medewerking van het Ned. Herv. Kerkkoor te Almkerk, beiden onder leiding van den WelEd. Heer A. M. v. Yperen. Tevens zullen eenige orgel- en piano-soli door min of meer gevorderde leerlingen van den WelEd. Heer A. M. v. Yperen ten gehoore gebracht worden. De uitvoering zal plaats hebben in het verenigingsgebouw alhier. Woensnag 9 Jan. slaagde te Utrecht voor de acte Engelsch, onze dorpsgenoot de heer G. Vos. Wegens bedanken van B. van Balle- gooijen is als diaken in de Herv. kerk al hier benoemd C. v. d. Pol RAAivlSDONKS YEEH. 4 Jan. vierde Jacomijn Honcoop haar lOOsten verjaardag. Het krasse oudje is te Capelle geboren. Miej. Bretel alhier is benoemd tot onderwijzeres aan ide O. L. sdhool te Dubbeldam. Vrijdag 5 Januari 1945. De dag begon niet ongunstig, maar naar ge lang deze meer vorderde werd liet steeds rumoeriger. Toen onze bevrij ders de verschillende plaatsen bene den de Maas hadden, bezet werd on ze gemeente voortdurend onder vuur gehouden, zoowel door artilleriebe schieting alsook vanuit de vliegtuigen. Zoo ook op bovengenoemden dag. In de middaguren begon de beschie ting met granaten en versch(ijle»ndfe vliegtuigen cirkelden boven ons anders zoo stil dorp. Zij werpen bommen af. Verschillende menschen zien het en vluchten naar binnen, anderen gaan plat op den weg liggen. Waar zullen zij te recht komen? Angst en siddering, greep ieder aan. De afgeworpen bom komt met angstwekkende snelheid naar beneden en dan... een plof welke tot ver in de omgeviing is te hooren.: Zij is op het woonhuis van Ant. v. d. Pol, waar verschillende menschen in den kelder, voor de beschieting, een.; schuilplaats hadden gezocht, terecht ge komen., en heeft haar vernielingswerk gedaan. De beschieting met granaten blijft aanhouden, zoodat niemand het waagt om naar buiten te gaan, naar de plaats des onheils. Toen het echter weer wat rustiger was geworden, werd een oproep gedaan om naar de ver nielde woning te gaan en te zien of er nog wat te redden valt. Onmiddellijk na deze oproep namen de reddingswerkzaamheden n aanvang. Ook des Zaterdags, toen de lijken onder het puin werden weggehaald, en in alle stilte wierden begra- graven, gingen eenige menschen met spade en schop naar den doodenakker, om daar een graf te delven voor de geliefde dooden, die de bevrijding niet hebben mogen aanschouwen. J.l. Zaterdag werden deze dooden in een lijkdienst herdacht. Hiervoor was men met de familieleden van de gesneuvelden samengekomen in de Kerk- zaal, welke Hienst onder leiding stond van Ds. Harkema. Na het zingen van Psalm 103:8 werd gelezen Klaagliederen 3 vs. 1 tot 39, waarna Ds. Harkema voorging in gebed. Het voorgelezen hoofdstuk I werd hierna besproken en inzonder heid over het eerste gedeelte van het 14e vers waar staat: „De Héere is mijn deel". Na deze herdenkingsrede ging Ds. Trouwborst voor in dankgebed en werd nog gezongen 'Ps. 73: 13. Hierna werd de stoet opgesteld om gezamenlijk naar de begraafplaats te gaan. Daar aange komen verkreeg Ds. Trouwborst het woord, welke wees op de verganke lijkheid van het Leven. Spr. wees er op lat wij allen eenmaal zullen sterven, maar zalig zijn zij, die dan in Christus. Jezus zijn geborgen, zij behoeven niet te sidderen van den dood, want zij gaan naar hun eeuwig huis, waar geen rouw meer zal zijn, waar men elkander geen leed zal aandoen en ook den krijg niet geleerd wordt, maar waar God zal zijn alles en in allen. Na deze Spr. verkreeg Ds. Harkema het woord. Hij zeide dat het niet in de bedoeling lag pp het graf te spreken, maar hier staande, vermenigvuldigen mijn gedach ten in mij en moet ik toch nog wat zeggen. Terugdenkende aan dien ver- schrikkelijken dag moet ik in de al lereerste plaats dank brengen aan hen die op den eersten oproep zich heb ben opgemaakt om het reddingswerk te beginnen. Velen van ons moesten evacueeren, maar have en goed in den steek latende, begon men miet war^ heldenmoed onder de beschieting, met de opruiming van de puinhoopen waar even te voren nog een huis stond;. Verschrikkelijk was het, toen men on der de puin de menschen nog om hulp, hoo:de loepen Zoo werd er dien dag en nacht gewerkt om de lijken te ber gen. Ook dank aan hen, die den volgen den dag met schop en spade er op: uittrokken om een graf te graven waar de dooden ingelegd konden worden. Verder ook een woord van dank aan Zuster den Boesterd en Dr. Aanen voor het vele dat zij hebben gedaan. De begrafenis van hen, die gevallen waren had in alle stilte plaats. Als derde spreker trad op Ds. Rit- sema, Geref. Pred. te Genderen. Deze bracht in de allereerste plaats hartelijk dank aan Ds. Harkema, voor de vele troostwoorden, die hij tot de bedroef den mocht spreken. Niet alleen had hij de geestelijke verzorging, maar ook was hij verantwoordelijk gesteld voor de burgerlijke regeering, in welk ambt hij vele onheilen voor de gemeente heeft mogen afwenden. Verder bracht hij dank aan allen, die iets hadden bij gedragen om de dooden een nog zot) eervolle begrafenis te bezorgen. Als laatste spreker trad op dhr^ v. d. Hoven, hoofd der Chr. School te Dussen. Deze bracht dank aan Ds., Harkema en aan alle Wijkenaren, voor hun resolute houding, dat zij hen die uit een andere gemeente in Wijk door dit droevig ongeval den dood hadden gevonden, gelijkgesteld hadden met hun eigen dooden, zoodat de familieleden van hen niet één penning behoefden bij te dragen in de kosten. Wijkenaren, dat zullen we nooit ver geten Inzonderheid ook een woord van dank aan den doodbidder de Graaff, die, hoewel hij moest evacueeren toch klaar stond evenals nu, om de dooden voor te gaan naar hun laatste rustj- plaats. Ontvangt hiervoor ook onzen welgemeenden dank. Na deze plechtigheid verlieten allen zeer onder den indruk den doodenak ker. De familieleden gingen weer naar de Kerkzaal, alwaar nog werd gelezen Hebr. 12 vs. 113 en dankgebed, waarmede deze plechtige doch zeer droeve dienst was beëindigd. Wij laten de namen hieronder volgen van hen die in den kelder omgekomen, zijn, alsook van hen, die dien dag door de granaten om het leven kwamen. L. v. Masbergen, Adra v. Rijswijk, Mare. Schouten, P. v. Mersbergen, Ant. Mouthaan, F. de Leeuw v. Weenen, A. Verzijl, Ruth v. d. Pol, Marta v. d. Schans, Bartha Mout haan, C. B. Kuipers, C. Kuipers, Suz. v. Rijswijk, D. v. Rijswijk, Corna B. Kuipers, D. Lakerveld, T. Lakerveld, Joha Lakerveld, Adr. Smookers, G. v. d. Pol. Uit Drongelen: Joha v. Tilborg, O- A. v. Tilborg, A. v. Wijk, J. v. Tilborg. Behalve bovengenoemden, die hun leven lieten tengevolge van het bombardement op 5 Januari, lieten in den tijd van No vember—Jan. nog door granaten de volgende personen het leven F. A. Kramer, G. van Helden, H. van Bergeijk, Corst. Nieuwkoop, Ant van Rijs wijk, G. P. L. Bouman, P. Versteeg, C. Bax, Nic. Vos. - De heer P. Vos, kassier van de Boe renleenbank alhier, heeft met ingang van 1 Januari als zoodanig eervol ontslag ge vraagd en gekregen in verband met zijn leeftijd. Vanaf de oprichting der bank heeft de heer Vos deze functie waargenomen. Door voor de 2e helft van de le periode. 6 Januari t.m. 19 Januari 1946, Elk der volgende bonnen geef recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 601 554 250 gram jam, stroop e.d. 555 1 kg aardappelen. A 55 li/2 liter melk. B 55, C 55 3 liter melk. B 56 1 kg aardappelen. Bonkaarten KD, KE 601 649 250 gram jam, stroop e.d., 650 5 liter melk. 651 1 kg aardappelen. Tabakskaarten enz. T 08 2 rantsoenen tabaksartikelen. (geen import-cigaretten) V 08 100 gram chocolade of sui kerwerken. X 08 100 gram chocolade of sui kerwerken. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Januari a.s. van des middags 12 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aardappelen, waar op eerst met ingang van Maandag 14 Januari mag worden afgeleverd. Op bon 555 wordt 1 kg aardappe len voor personen van 4 jaar en ouder beschikbaar gesteld. Gere kend wordt, dat dit door de weers omstandigheden tijdelijk zeer lage rantsoen uit de eerder verstrektfe wekelijksche voorschotten met 2 kg kan worden aangevuld. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keukens moeten aldaar de bonnen 551 of 646 voor vleesch en 555 voor aardappelen worden in geleverd. zijn vriendelijk en correct optreden, wist hij de achting der leden te verwerven en mede door zijn arbeid heeft de Bank zich steeds uitgebreid. Op den 1ste Januari werd in een speci ale vergadering door het bestuur afscheid genomen. De Voorzitter, de heer B. v. Wijk, richtte zich, na de leden welkom te hebben ge- heeten en een voorspoedig 1946 te hebben toegewenscht, tot den heer Vos en zei Voor u geldt het woord niet het minst, dat zegt, het oude is voorbij, 't is alles nieuw geworden. Reeds ruim 29 jaar zijt u kas sier geweest van onze coöporatie, niet min der dan 375 vergaderingen zijn in die pe riode gehouden en niet éénmaal hebben we u bij die vergaderingen gemist. Verschil lende tegenslagen heeft de coöperatie on dervonden wegens sterfgeval van bestuurs leden en leden van den Raad van Toezicht. Persoonlijk hebt gij door het verlies van uw vrouw e^n zwaar verlies geleden. Na mens het bestuur en den raad van toezicht brengt spr. den heer Vos hartelijk dank voor al het werk dat hij in de achterlig gende 29 jaren in het belang van de Bank heeft gedaan. Steeds stond de heer Vos voor de leden klaar, indien het slechts eenigszins mogelijk was'werden zij terstond geholpen, ook al was hij met zijn gewone werkzaam heden bezig, nimmer was hem iets te veel. Spr. brengt den scheidenden kassier namens de leden hiervoor dank en dankt hij tevens voor de uitstekende samenwerking die tus- schen den heer Vos en zijn persoon steeds heeft bestaan. Namens het bestuur en den raad v. toezicht overhandigde spr. een leun stoel en sprak daarbij de hoop uit, dat de heer Vos deze, nog veel jaren in het genot van een goede gezondheid, zal mogen ge bruiken en eindigde met deu wensch, dat de heer Vos zal mogen zeggen, zooals in het Woord staat: „De Heere heeft groote dingen aan mij gedaan, dus ben ik ver blijd." Tot waarnemend kassier is benoemd de heer M. Schouten Mzn. Het kantoor van de boerenleenbank Wijk en Aalburg zal in verband hiermede met ingang van 15 Jan. worden Verplaatst van Hooge Maasdijk C 3 naar Perzikstraat B 22a. De O ran je ve reeniigin g alhier hoopt dien verjaardag; van Prinses Beatrix te vieren, door het doen opvoeren van het historisch spel „De spion van den Prins". Deze opvoeringen zullen plaats 'hebben in het Ver eenigings gebouw en wel op 31 Januari en 1 Februari voor de Leden en op 2 Februari voor het publiek. WELL. De heer K. Schreuders alhier, is benoemd tot directeur der fanfare te Nederhemert.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 2