Bezoekt de GROOTE KONIJNENTENTOONSTELLING op Zaterdag 12 en Zondag 13 Januari 1946 HetKantoor van de Boerenleenbank Boerenleenbank te Herpt gesloten, De Plaatselijk Bureauhouder een bekwaam Chauffeur flinke Bakkersknecht Hoofd Acquisiteur. een betrouwbaar en actief persoon Meisjes voor Kleermakerij. een R.K. Dienstbode net R.K. MEISJE 497S,E STAATSLOTERIJ. OPROEPING OPROEP. Voor Uw complete BEDDEN - MATRASSEN Fa. CHARLES SCHREUDER ZN. het Griendhout Openbare Streekvergaderingen Nog steeds laat de levering A. v. WIJGERDEN een zwart bont kalf, HUWELIJK RADIO-TOESTEL te koop. een groote EMMER-KACHEL, LEVERTRAAN 2 JONGELIEDEN 2 NETTE MEISJES PIET KLERKX LINNENKASTEN C J VERDOORN Pootaardappelen. Een SURPRISE HAARD Wie wil ruilen veriorerK rechter leeren handschoen, Te koop: Landbouwwerktuigen. TE KOOP! Timmerplanken en Ribben (moet weg) weegschaal met gewichten Te koop: BRANDHOUT een compleet Hitt Goedgek. Pootaardappelen enz. ADR. VERWIJS EEN GITAAR geheel massief Geopend: Zaterdag van 3 uur nam. tot 10 uur nam. Zondag van II uur voorm. tot 9 uur nam. te WIJK EN AALBURG PERZIKSTRAAT 22a. GEVRAAGD: 5 25 slaagt U bij ons naar hartewensch HEUSDEN Te koop bij inschrijving TE KOOP: Kring: Land van Heusden en Altena en den Biesbosch van den C.B.T.B. Wij hebben heden weer ontvangen Burgemeester en Wethouders der gemeente P0EDER01JEN, TE KOOP: verwacht keurige Te koop gevraagd: TE KOOP: HANDEL IN Te koop aangeboden: een twee persoons en een één persoons wit gelakt ledikant. 3 konijnen. van de fabrieken veel te wenschen over. Waaldijk 70 - Brakel Grootestr. 222 Woninginrichting w A A L WIJ K 13 ANDEL (N.-BR.) Telef. 23 Qiro 260943 der Pluimvee- en Konijnenfokvereening „Elshout en Omstreken" 28 in café M. VAN HULTEN, Heusdensche weg 16, ELSHOUT wordt met ingang van 15 Januari VERPLAATST van HOOGEN MAASDIJK, C 3, NAAR Het kantoor zal voor het publiek geopend zijn Dinsdags en Vrijdags van 9-12 en van 1.30 5 uur. 14 Het Kantoor der is van 14 t/m 19 Jan. 1946 voor 11 het publiek behalve WOENSDAG 16 JANUARI van 9—12 uur vm. en 2 5 uur nm. Afhalen restant van de geldkaart. te Sleeuwijk brengt hiermede het volgende ter kennis van belanghebbenden Op Dinsdag 15 jan. en Woensdag 16 Jan. 1946 zal door een inspecteur van de Prov. Voedselcommissaris zitting worden gehou den, voor het in ontvangst nemen van klach ten der boeren over te lang uitblijvende betalingen van geleverde producten, gele verd vee enz Er dient zooveel mogelijk bewijsmateriaal medegebracht te worden. Alle vorige reclames zijn hiermede vervallen. Op DINSDAG 15 JANJAR1 wordt zitting ge houden in café v. d. Heuvel te Nieuwendijk op WOENSDAG 16 JANUARI op het kantoor v. d. Plaatselijk Bureauhouder. Beide dagen van 10—12 en van 2 4 uur. 20 De PI. Bereauhouder te Sleeuwijk. BIEDT ZICH AAN liefst in 't Land van ^tena en omgeving ook goed bekend in 't fruitbedrijf. Brieven onder No. 41 aan het Bureau van dit Blad. 8 GEVRAAGD, voor direct of 1 Febr. a.s., v. gem. bedr., gelegenheid tot intern. A. J. KOK Maasdijk B 142a - AALST De O.L.V.E.H. van 1879 vraagt voor het Land van Altena om een zelfstandige organisatie op te bouwen. Eigenhandig geschreven sollicitaties waaruit organisatie-talent en juist begrip van Service moeten bijken, alsmede opgave van referentie, te richten aan het Bijkantoor van Noord- Brabant, Limburg en Zeeland van de O.L.V.E.H. van 1879 van Coothplein 18 Breda. 16 A. VAN ALPHEN - HEUSDEN. ER BIEDT ZICH AAN, tegen 1 Februari 1946, 20 jaar, zelfstandig kunnende werken en van goede getuigen voorzien. Brieven onder No. 42 aan het Bureau van dit Blad. 9 Wordt gevraagd6 voor enkele dagen per week, in boerengezin. Br. onder no. 38 a. h. Bur. v. ,,De Sirene". Loten verkrij gbaar bij den Hoofdagent: C. TH. PRINSE, G. 82, Babiloniënbroek. Verder b ij A. C. N00TEN, Breestraat, Z 138, Heusden. LEO VERHOEVEN, 14 Breestraat, W 93, Heusden. zoo goed als nieuw. 7 Te bevragen bij L. V A N T I L B U R G, Hoogen Maasdijk A 11, Wijk en Aalburg Bij beschikking van 15 October 1945 van den Vertegenwoordiger van het Neder- landsche Beheersinstituut te Waalwijk werd de Provinciale Voedselcommissaris voor Noord-Brabant te Tilburg tot beheerder benoemd over de vermogens van de na volgende personen 1. Kornelis Joris van Wijk, A 33 te Wijk. 2. Leendert de Waal, B 4 te Wijk. 3. Hendlikus van Loon Czn., B 15 te Wijk. 4. Cornells van Loon Hzn., A 169a te Wijk. 5. Willem van Rijswijk, A 117 te Wijk. 6. Antonie Nieuwkoop, B 143 te Wijk. 7. Adrianus van Bergeijk, B 60d te Wijk. 8. Joost Mans, C 81a te Aalburg. 9 Teunis Wijgers, C 18 te Aalburg. 10. Leendert Lambertus Colijn, D 3 te Doeveren. Allen, die van deze personen iets te vor deren hebben, daaraan schuldig zijn, of daarvan goederen als meubelen e. d. onder zich hebben, worden verzocht daarvan op gave te doen tot uiterlijk 19 JANUARI 1946 aan W. VAN BERGEIJK, Kerkstraat B 38 te Wijk en Aalburg. 33 Nalatigheid is strafbaar ingevolge de Ko ninklijke Besluiton E 100 en E 133. Ondergeteekende, door het Nederlandsch Beheersinstituut benoemd tot beheerder over de vermogens van Hendrik Cornell's - Johannes Willem - Jacob JohLtines Hendrika Johanna en Margaretha Hendrika van der Pol Aartkinderen, wonende te Wijk en Aalburg B 46, verzoekt allen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan een der bovengenoemde personen, goederen, gelden of andere zaken voor hen in bezit hebben of tot hen in eenigerlei rechtsbetrekking staan, schriftelijke opgave of mededeeling daarvan te doen, zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 26 JANUARI 1946, aan on dergeteekende. Niet voldoening aan dit verzoek is straf baar krachtens de Besluiten Herstel Rechts verkeer en Vijandelijk Vermogen. De Beheerder, Notaris G. E. LANDWEER, 28 Ammerzoden. Klanten in het Land van Heusden en Altena Meubelen verkrijgbaar op Schadekaart van de volgende perceelen in «Het Pomp- veld" ter grootte van 2.21.50 H.A. en van 1.44.50 H.A. Te leveren 450 bos en 225 bos stek tegen 15 ets. per bos, geen d. dot. Inschrijvingsbiljetten in te zenden tot en met 19 Januari bij Mevrouw A. Z. Snoek van de Koppel te Almkerk. 13 Brieven onder No. 43 aan het Bureau van dit Blad. 8 van bovengenoemden kring op WOENSDAG 16 JANUARI a.s., nam. 2 uur in café Dek ker te Almkerk en op DONDERDAG 17 JANU ARI a.s., voorm. 9,30 uur in café Kramer te Genderen. Op deze vergaderingen kunnen vragen wor den gesteld over alle zaken en nooden van de landbouw, veeteelt, tuinbouw, enz. Deze vragen zullen beantwoord worden door een vijftal leden van het Dag. Bestuur van de Afdeeling Holland-Brabant van deR C.B.T.B. nl. de heeren P. van den Heuvel, Joh. Ver- kuijl, A. D. van der Schans, C. van Dijk en M. van Berkel. Op deze vergaderingen zijn ook uitgenoo- digd alle consulenten en den Inspecteur van Dienst Landbouwherstel om eventueele inlichtingen te verschaffen. Onze streek is op alle gebied zwaar gedu peerd, voorlichting in alle zaken is dringend noodig. De toegang tot de vergaderingen is vrij. Wij wekken alle landbouwers, vee- teelers en tuinbouwers op deze belangrijke vergaderingen bij te wonen. Namens het Bestuur, 33 L. J. VOGELAAR, Secr.-Penn. maar tot op heden zijn wij er altijd in ge slaagd U iedere week iets nieuws te bieden. Gezien dit feit gaan wij hoopvol het jaar 1946 in en zullen trachten onze klanten zoo vlug en zoo goedkoop mogelijk van het noodige te voorzien, daarbij rekening hou dend dat slechts betere kwaliteit tevreden heid geeft. Keuken-, Gang- en Slaapkamerspiegels, prachtig geslepen glas met eiken lijst voor slechts f 12.75Knipmessen, prima staal f 1.60; Scheermesjes 0.10 m.m. 40 ct. per 10 stuks; IJzersterke schoenveters 25 ct. p. paar; Pakjes shampoo 12 ct.Mottenkogels 50 stuks voor 30 ct.Prima boenwas 55 ct. per doosje. Hebt U iets noodig, wij hebben nog honderden andere artikelen, schrijf ons dan even een kaartje en wij staan steeds voor U klaar. 30 brengen ter algemeene kennis, dat in deze gemeente is aan komen loopen met het oormerk C.W.B. 1050, welk kalf alhier in bewaring is gegeven. De rechtmatigen eigenaar kan tegen be taling van kosten van stalling, voeding en kosten van bekendmaking, bedoeld kalf terug bekomen binnen 4 weken na het ver schijnen van dit blad. Na dezen datum wordt een en ander verkocht. 18 Burgem. en Weth. voornoemd. Jonge man, 29 jaar, P.G., zoekt ernstige kennismaking met jonge Dame of ongehuwde moeder of weduwe met 1 kind, leeftijd 20 tot 30 jaar. Brieven, liefst met foto, te zenden onder No. 39 aan het Bureau van dit Blad. 9 Brieven onder No. 20 aan de Firma Veerman te Heusden. 5 merk „Etna", in zeer goeden staat, ook genegen te ruilen voor een HAARDKACHEL. 9 AdresP. VAN STRATEN, Aannemer, Hoogstraat 337, Woudrichem. kunnen wij U volop leveren, mits U een schone droge flesch meebrengt DROGISTERIJ Firma A. VERSCHUUR-B AERT 10 Botermarkt O 87, Heusden. zoeken kennismaking met van 20 28 jaar. 10 Brieven, liefst met foto, welke op eerewoord retour, te zenden onder No. 40 aan het Bureau van dit Blad. Kerkstraat 128a GENDEREN Tel. No. 6 levert U nog alle gewenschte soorten Met het oog op het beperkte aanbod en de groote vraag, is spoedige bestelling zeer gewenscht. 10 t e r u i 1 e n 6 voor Radio met accu of Auto Radio. M. BEIJERSBERGEN, C 12, Nederhemert Z. een zoo goed als nieuwe zwarte jurk, maat 40, tegen een jurk maat 42, be hoeft geen zwart te zijn, of stof voor een jurk. Bevragen bij Wed. J.VAN VEEN, Molendijk 103, Wijk. 8 Zondagavond in 't dorp of achter de kerk. Tegen belooning terug te bezorgen bij J. M. ROMIJN, D 59, Almkerk. 6 Een z. g. a. n. Korenmaaier merk „Fhar". Een „Melotte" ploeg. Een „Fordson" tractor. Een compleet dorschstel. GEBRs WESTERLAKEN 10 No. 101, Rijswijk (N.-Br.) een mooi partijtje 8 bij H. AERTS, Handel in Lompen, Metalen en Vellen. Ie Zeine 37, BAARDWIJK. of ander weeg-installatie. Maximum weegvermogen 15 K.G. 8 Brieven aan G. VERHOEVEN, A 156a, Andel a 6 ets. per Kilo. 5 TH. BUIJS A 10 OUDHEUSDEN. zadel, broek, zeel, haamke, kepstel. - Zoo goed als nieuw. C. TIMMERMANS, Perzikstraat B 4, Wijk bij Heusden. 9 Bestelling, op directe- of voorjaarslevering, omgaand inzenden aan 7 bij Zaltbommel. MEBBILEERIIG

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 4