Wijzigingen in de dienstregeling der Ned. spoorwegen. Officiëele mededeelingen Binnenland waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 89 MAANDAG IA JANUARI 1946 VAM Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Regeling Reis- en Verblijfkosten voor arbeiders aan Wederopbouwwerken. Wekelijksche Declaratie door aannemers aan Bureaux voor den j Wederopbouw op srraffe van restitutieverlies. Voor werken ten behoeve van den Wederopbouw moet door de aannemers in den vervolge op afzonderlijke reke ningen bij de Bureaux voor den We deropbouw wekelijks worden gedecla reerd REGELING A: voor arbeiders die slechts wekelijks of 14-daagsch naar hun woongemeenten terugkeeren. 1. Reiskosten. a. trein-, tram- en buskosten b. bij vervoer met vrachtauto's van derden: de rekening van den vervoer der, mits opgemaakt tegen tarieven, welke de instemming der Rijksverkeers inspectie hebben c. bij het vervoer met eigen vracht auto's de rekening van den aannemer opgemaakt als onder b d. rijwielvergoeding alleen in bij zondere gevallen en na voorafgaande goedkeuring door bureau voor den We deropbouw e. alle vergoeding voor winst, ad ministratiekosten, omzetbelasting enz. een bedrag van 10 pCt. over de bedra gen als genoemd onder a t.m. d. Vervoer met vrachtauto's is slechts toegestaan, indien geen openbaar mid del van vervoer ter beschikking staat, na voorafgaande goedkeuring door het Wederopbouwbureau. 2. Reisuren. De reisuren noodzakelijk voor het periodiek gezjnsbezoek mogen na voor afgaande, wekelijks te hernieuwen schrif- te.ijke goedkeuimg door het betreffen de Wederopbouwbureau geheel wor den gedeclareerd tegen de ter werk- gemeente geldende uurloonen. De reis uren op geheele kwartieren naar bene den af te ronden. Voor werken tot f 3000 wordt vojor winst, administratiekosten, omzetbelas ting, sociale lasten enz. over de eerste 48 werk- en reisuren een toeslag van 56 p ^t., o er de uren boven de 48 echter 28 pCt. toegestaan. Voor werken boven f 3000,zijn deze percentages 42 pCt. en 28 pCt. 3. Loonsverschillen tusschen woon- en werkgemeente, mogen noch voor werkuren noch voor reisuren in rekening Worden ge bracht. Voor arbeiders, die regelmatig 's avonds niet naar hun woongemeente terugkeeren, wordt immers het loonver- schii zoowel over de werkuren als over de reisuren uitbetaald door het gewestelijk arbeidsbureau in de woon gemeente van den arbeider. Het is den aannemer echter toegestaan een percentage van 10 pCt. over het toon verschil in rekening te brengen, zulks in verband met door hem te voe ren extra administratie. 4. Verblijfkosten en Voeding. De aannemer kan declareeren per nacht, door leden van zijn personeel ten behoeve van het werk buiten de woonplaats doorgebracht uitvoerder of onderbaas (gehuwd) f2,50 (ongehuwd niet kostwinner f 1.5G voorman (gehuwd) f2,(oingeh. niet kostwinner f 1, werkman (gehuwd) fl,S0; (ongeh. niet kostwinner f 0,80. Het verschil in deze bedragen is te verklaren, doordat de aannemer op het loon der ongehuwden f 1,per dag voor voeding dient in te houden. Deze bedragen worden slechts uitbe taald. indien de aannemer schriftelijk op de declaratie verklaard heeft, dat de huisvesting en voeding der arbei ders niet geheel of gedeeltelijk door eenige overheidsinstantie is of wordt bekostigd. Indien de overheid zorgt voor huisvesting (zonder voeding) zal de vergoeding aan den aannemer per week en per dag met f 0,80 worden ver minderd. Zorgt de overheid geheel of gedeel telijk voor voeding dan zal het hoofd van het Wederopbouwbureau een af trek hiervoor vaststellen. Indien hoo- gere uitgaven voor verblijfkosten en voeding onvermijdelijk ziijin, moet de aannemer zich vooraf om goedkeuring tot het Wederopbouwbureau wenden. Over de bedragen voor verblijfkosten en voeding mag door den aannemer voor winst, administratiekosten, omzet belasting enz. 10 pCt. in rekening wor den gebracht. REGELING B: (Voor arbeiders, die re gelmatig 's avonds naar hun woon gemeente terugkeeren). 1. Reiskosten. Geheel als regeling A. 2. Reisuren. Geheel als regeling A, doch alleen voor bijzondere groote af standen, ter beoordeeling van het We deropbouwbureau ter plaatse. 3. Bij loongeschillen, tusschen woon- "en werkgemeente mag het hoogste loon worden uitbetaald. Is het loon in de woongemeente hon ger dan in de werkgemeente dan moet het verschil op afzonderlijke rekening worden gedeclareerd. De aannemer mag hier percentages rekenen als aangege- geven in 2, Reisuren, Regeling A. ALGEMEENE BEPALINGEN: Deze regeling is van toepassing voor alle sloop-, puinruimings-, herbouw- en herstelwerkzaamheden, waarbij niet in de werkgemeente wonende arbeiders» zijn betrokken. Het maakt dus geen verschil of gewerkt wordt in aangeno men werk in opdracht van ons Col lege van een gemeente, van een pro vincialen waterstaat, een polder of een particulier. De regeling geldt onvoor waardelijk voor alle voornoemde wer ken, welke vanaf 13 December in be handeling werden of worden genomen. Voor zoover er voer loopende ge vallen reeds contracten door eenige der vorengenoemde instanties, of een particulier zijn afgesloten vóór dien datum, moeten deze contracten zoo spoedig mogelijk in den zin dezer re geling aangevuld en gewijzigd worden. De declaraties moeten afzonderlijk in gediend worden voor: a. herstel- en wederopbouw; b. noodwoningbpuwc. barakkenbouw, en wel bij het hoofd van het desbetreffende wederopbouwbureau. Indiening moet wekelijks over de voor afgaande week plaats vinden op straffe van verval van aanspraak op restitutie. Voor werken ten behoeve van nood- woningbouw moet vóór indiening de opzichter noodwoningbouw v(cx>r ac— coord teekenen. Voor werken ten behoe ve van „Wederopbouw boerderijen" moeten de rekeningen ingediend worden op het „Districtsbureau Wederopbouw Boerderijen" te Mill (N.Br.) De Wederopbouwbureaux zijn ge vestigd Bureau BOXMEER, Steenstraat 60 aldaar, waaronder de volgende gemeen ten en hunne kerkdorpen behooren: Oeffelt. Boxmeer, Cuyk, Grave, Vier- Inigsbeek. Haps, Mill, Wanroy, Oploo. Bureau DRUNEN, p.a. gem.huis al daar, waaronder de volgende gemeenten en hunne kerkdorpen behooren: Was pik, Sprang-Capelle, Waalwijk, Drunen, Vlijmen, Heusden, Engelen. Bureau SCHIJNDEL, Hoofdstr. 115 aldaar waaronder de volgende gemeen ten en hunne kerkdorpen behooren: Schijndel, Boxtel, St. Oedenrode, Liemp- de Veghel, Dinther, Heeswijk, Erp, Boekei, Nistelrode, U den, Zeeland. Bureau 's-HERTOGENBOSCH. Bui tenhaven 5, Den Bosch. Bureau VUGHT, p.a. Waterstraat 16 's-Hertogenbosch, waaronder de volgen de gemeenten en hun kerkdorpen be hooren: Rosmalen, Empel, Nuland en Berlicum. Bureau OSS, Gasstraat 1, aldaar, waaronder de volgende gemeenten en hunne kerkdorpen behooren: Oss, Alem. Lith, Lithoyen, Megen, Ravestein, Hees, Geffen, Berchem, Schaik. De indeeling der rekening moet over eenstemmen met de indeeling dezer publicatie. Op de rekening moet de aannemer verklaren „Ik verklaar, dat deze gegevens door mij naar waarheid zijn opge maakt en uitsluitend betrekking heb ben op wederopbouw-werkzaamhe-- den." HERSTEL OORLOGSSCHADE ONROEREND GOED. Vanaf 1 Januari 1946 moeten herstel werkzaamheden aan door oorlogsgeweld beschadigde peroeelen zondier uitzonde ring in aangenomen werk worden uit gevoerd. Regiewerk is dus uitdrukkelijk verbo den. De aanbestedingen moeten voor de gunning door den Dienst van den We deropbouw worden goedgekeurd. Overtreding van deze voorschriften brengt verlies van restitutie mee, Voor de adressen der Wederopbouw Bureaux verwijzen wij naar onze publi catie in deze courant. Voor het College van Algemeene, Commissarissen v.d. Wederopbouw STREEKBUREAU N. O. BRABANT. (Adv.) t Met ingang van Maandag 7 Jan. zijn onderstaande wijzigingen en aanvullin gen in de dienstregeling aangebracht. 1 AB. De treinen, die 8.13 en 9.43 uit Leiden naar Den Haag vertrekken, zullen evenals de treinen van 7.39 en 9.09 uit Den Haag naar Leiden, voortaan alleen op werkdagen rijden. De trein van 23.13 uit Leiden naar Den Haag daarentegen alleen op Zon en feestdagen. De trein van 22.14 uit Haarlem naar den Haag vervalt, evenals de trein van 6.09 uit Den Haag naar Haarlem. Daarentegen komt er een nieuwie, late verbinding AmsterdamRotterdam, die dagelijks wordt gereden. Vertrek Amsterdam C.S. 22.55, aankomst Rot terdam D.P. 0.26. Vertrek Rotterdam D.P. 23.10, aankomst Amsterdam C.S. 0.42. De trein van 6.55 uit Leiden naar Haarlem zal voortaan te Heemstede Aerdenhout stoppen. De trein van 22.20 van Rotterdam D.P. naar den Haag vertrekt voortaan te 22.10. De trein van 7.15 van Roosendaal naar Esschen vertrekt voortaan te 7.00, de trein van Esschen naar Roosendaal van 6.18 voortaan te 6,03. 2. A. De trein van 8.40 uift Amster dam naar Haarlem rijdt voortaan ook op Zon- en feestdagen; die van 8.55 uit Amsterdam zal niet meer op Zon- en feestdagen rijden. 3. A.B. Op het baanvak Den Haag PijnackerRotterdam v.v. zullen de vroege diensten (Den Haag H.S. 6.53 en V. Rotterdam D.P. 5.30) niet meer op Zon- en feestdagen worden gereden. 8. A. De eerste trein van Goes naar Vlissingen zal voortaan te 6.01- ver trekken. 10. A.B. De lijn Boxtel-Uden v.v. is doorgetrokken naar Mill. Vertrek tijden Boxtel 6.28 en 15.55; uit Mill 7.30 en 16.56. 11. A.B. Geheel nieuw in deze dienstregeling is de verbinding Lage- ZwaluweBreda v.v. Te 7.02, 10.38 13.31, en 16.50 vertrekken er treinen uit Lage Zwaluvve; te 8.00, 12.01, 15.26 en 17.58 uit Breda. Rijtijd 27 min. 12. A.B. Alle treinen Amsterdam (Haarlemmermeer)Amstelveen v.v. zullen voortaan stoppen aan de halte Amsterdamscheweg. 13. A.B. De laatste trein van Uit hoorn naar NieuwersluisLoenen ver trekt voortaan 6 min. later (18.40). De trein van 17.39 uit Nieuwersluis-Loe- nen naar Uithoorn vertrekt 11 min. later, en sluit daardoor aan op den trein van 17.10 uit Utrecht- De trein van 19.15 uit Nieuwersluis vertrekt voortaan te 19.21. 14. A. Op het baanvak Roermond Maastricht zal de eerste trein 10 min. vroeger (6.36) uit Roermond vertrek ken. 15. B. De trein van 18.00 uit Gro ningen vertrekt te 18.30. 17. A.B. De eerste trein uit Sittard vertrekt te 7 32. De trein van 13.13 uit Sittard stopt te Nuth en komt daar door 5 minuten later te Heerlen aan (13.51). De trein vapi 11.33 uit Heerlen zal eveneens te Nuth stoppen en 5 min. later te Sittard arriveeren (12.00). Van Heerlen naar KerkradeRolduc zal nog een late trein loopen, die 23.15 vertrekt en 23.33 aankomt. Van Kerkrade— Rolduc naar Heerlen komt er een vroege verbinding, vertrek 4.52, aankomst 5.10. 22. A. De eerste trein uit Venlo zal 14 min. vroeger vertrekken (5.29). 24. B. De eerste trein uit Arnhem naar Utrecht vertrekt te 5.30 en stopt dan te Oosterbe^k Hoog en Wolfheze. De trein van 16.56 uit Utrecht naar Amsterdam vertrekt te 17.10 en sluit dan aan op den trein uit Gouda die 16.59 arriveert. 34. A.B. Alle treinen Hilversum Utrecht v.v. zullen stoppen te Soest- dijkerstraatweg, met uitzondering om 3.54 uit Hilversum en 22.30 uit Utrecht. 37. A.B. De verbinding Zwolle Raalte is een verder teeken van het herstel van onze oude spoorwegnet. Voorloopig rijden er twee treinen per dag in beide richtingen, alleen op werk dagen. Vertrek Zwolle: 7.26 en 16.10; vertrek Raalte 9.15 en 16.50. Alle trei nen stoppen te Heino. 43. A. De trein, die te 16.38 uit Stadskanaal Pekelderweg naar Zuid- broek vertrok zal 13 min. vroeger ver trekken (16.25). 52. A. B. De bussen Beverwijk Alkmaar v.v. zullen te Heiloërbrug stoppen. Onze spoorbruggen. Volgens de officieele gegevens wa ren van de 21 spoorbruggen in ons land over de groote rivieren en na den oorlog 18 radicaal onberijdbaar. Voor al de spoorbruggen werden door de moffen vernield, dit in teggenstelling! met de verkeersbruggen. De taak van de Waterstaat is dus: vrijmaken der ri vieren en wederom tot standbrengen van de verbroken landverbindingen. Petitie aan H. M. de Koningin. Een aantal officieren, zich noemende soldaten van het „oude leger", heeft een petitie gericht tot H.M. de Konin gin, waarin zij hun bezorgdheid uitspre ken om het behoud van het Kotiinkrijk en over de wanordelijkheid en ondoel matigheid van 's lands defensiebeleid. De petitie gaat vergezeld van een uit voerig memorandum. Uitkeering personeel der provincie Noord- Brabant. In het Provinciaal blad van Noord brabant no. 56 van 3 Jan. '46 wordt medegedeeld dat de Ged. Staten van Noordbrabant hebben besloten „Het Kon. Besl. van 15 October '45, no. 7. houdende bepalingen nopens in de maand September 1944 aan het Rijkspersoneel toegekende voorschot ten op salarissen en loonen alsmede met betrekking tot het toekennen van een uitkeering op dezelfde basis aan dat gedeelte van het Rijkspersoneel, hetwelk in 1944 het voorschot niet heeft ontvangen, of heeft gerestitu eerd, v^n overeenkomstige toepassing te verklaren voor het personeel der provincie."

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1