Gevonden en verloren voorwerpen. Distributie mededeelingen Buitenland Ingezonden. ZUILICHEM. Met ingang van 1 Jan. 1946 is aan den Ed.Achtb. Heer G. Hobo, burgemeester dezer gemeente, eervol ontslag verleend als zoodanig, wegens het bereiken van den pensioengerech tigden leeftijd. In verbarüd daarmede had op Maan dag 31 Dec. 1945 ten gemeentehuize het officieele afscheid van den Raad, de Ambtenaren en de Burgerij van Zui- lichem plaats. Nadat in de raadsvergadering enkele gewone zaken waren behandeld, en o.a. mededeeling werd gedaan van het besluit van den C. der K. in deze provincie, dat de heer C. Hobo 'als waarnemend burgemeester is be noemd met ingang van 1 Jan. 1946, hield de burgemeester zijn afscheids rede. Spr. zegt, dat het geen gemak kelijke taak is, dit afscheid te moeten nemen van een taak, waarvoor men leeft en zooveel jaar geleefd heteft, en ook omdat het 't teeken is dat de levensavond wenkt. Ruim 8 jaren is spr. burgemeester van Zuilichem ge weest. 53 jaren geleden, zegt spr., ben ik bij de gemeente-administratie gekomen en veel op deze zelfde secre tarie, onder leiding van wijlen burge meester S. F. Monhemius en leerde hier alzoo de eerste beginselen. En nadat ik 35 jaren te Zaltbommel en te Ga meren was werkzaam geweest, was het voor mij een grootie vreugde en eer om op 1 April 1937 het Bur gemeestersambt in Zuilichem te aan vaarden. Moeilijke jaren zijn het zeker geweest, die achter mij liggen. Eerst de crisis en werkloosheid, daarna de 5 jaren bezetting, onderdrukking en vrijheidsberooving door den overweldi ger, zijn hoogtepunt bereikend in de 8 maanden, dat we in het frontgebied lagen en de moeilijkheden schier niet te overkomen waren. Ook onze gemieen- te heeft zijn tol betaald aan den oor log, hoewel wij in veel zeer bevoor recht zijn boven anderen. Het is een moeilijke tijd geweest, waarin allerlei gevaren zijn gerisoeerd en getrotseerd en toen de bevrijding kwam, viel daarover voor mij een scha duw, door het feit, dat ik 5 maanden lang werd gestaakt en tot werkloosheid werd veroordeeld, juist toen we met nieuwen moed meenden te kunnen be ginnen aan den wederopbouw. In de achter mij liggende 8 jaren, heb ik niet veel voor de gemeente kunnen doen. Gaarne had ik straatver lichting en waterleiding tot stand zien komen, ook de woningbouw meer willen stimuleeren, maar de oorlogshandelin gen hebben dit verhinderd. Alleen en kele zaken zijn onder mijn leiding trots alles nog tot stand gekomen n.l. ver betering van de wegen, grondaankoop voor landarbeiderswoningen. Voorts is een begin gemaakt met het vormen van een reserve voor den bouw van een nieuw gemeentehuis. Ik weet, dat ik in veel heb te kort geschoten, maar ik heb eerlijk getracht mijn plicht te doen en voor de gemeen te en hare inwoners het goede te zoe ken. Dankbaar ben ik voor de vriend schap en medewerking ondervonden vart de wethouders, raadsleden en de gem.- ambtenaren. Ook zeer dankbaar ben ik voor die blijken van belangstelling en medieleven mij betoond bij bepaalde gelegenheden in mijn ambtelijk of hui selijk leven. Tot den secretaris richt spr. eer. bijzonder woord van dank, eveneens tot den Gem.-ontvanger, de ambtenaren ter secretarie, het onderwijzend personeeJ de brandweer, enz,. Tenslotte wenscht spr. op deze ge meente, haar bestuur en haar ambtena ren alles goeds tot een stoffelijk en geestelijk opzjcht. Zoolang ik hier nog ben als waarnemend burgemeester hoop ik getrouw te zijn in mijn ambt en het goede voor U te blijven zjpeken. Weth. Hooijkaas brengt in herinne ring, dat hij met den scheidenden bur gemeester op dezelfde banken der O. L. School heeft gezeten. U hebt Uw talenten verder mogen ontplooien en bent opgeklommen op den maatschap- pelijken ladder tot burgervader van Uw geboortegemeente. En nu na 50 jaren ontmoeten we elkander weder van zeer nabij, nu ik als wethouder met U samenwerk. Veel is helaas in Uw ambtsperiode niet tot stand geko men, waar evenwel de oorlogsomstan digheden veel schuld aan hebben. Spr. wenscht den scheidenden burgemees ter toe, dat hij nog vele jaren van zijn welverdiende rust zal mogen ge nieten. De secretaris hierna het woord ver krijgende, richt een enkel vroord tot den scheidenden burgemeester namens het personeel der gemeente. Hij brengt dank voor de prettige en aangename samenwerking die steeds onderling heeft mogen heerschen. Aan deze 8 jarige ambtsperiode, hoe moeilijk dik wijls de omstandigheden ook zijn ge weest, zijn voor ons herinneringen ver bonden, welke wij ambtenaren nooit zullen vergeten. Om nu ook bij den burgemeester de herinnering en de tijd, dat hij als bur gemeester van Zuilichem hier de scep ter zwaaide, in zijn toekomstige amb- telooze periode eenigszins levendig te houden, wordt hem een boekwerk aan geboden. De burgemeester dankt voor de hem toegesproken woorden en is daarvoior zeer erkentelijk. Het geschenk zal ze ker een plaatsje krijgen in zijn boeken kast. Hierna volgt sluiting van de open bare raadsvergadering. Dadelijk daarop neemt dhr. Becker- man, als voorzitter van de Commissie uit de burgerij tot aanbieding van een huldeblijk aan den burgemeester, het woord en spreekt eenige hartelijke woor den. Hij weet, dat hij namens de ge- heele burgerij spreekt, want dit is gebleken bij het inzamelen van bijdra gen voor een stoffelijk blijk van waar deering. Spr. biedt den burgemeester aan een lichtkroon, een vulpen en eenige boekwerken en hoopt dat hij van al deze voorwerpen nog jaren veel ge noegen zal hebben. Tenslotte felici teert spr. den burgemeester nog met zijn benoeming als wnd. burgemeester dezer gemeente, wat volgens hem er kenning is van een zeer zuivere politie ke zuiverheid. De Ed.Achtb. heer Pos, burgemeester van Brakel en Poederoijen spreekt den scheidenden burgemeester nog toe als goede buur en goede vriend en zal steeds dankbaar de prettige en aange name samenwerking blijven gedenken. De burgemeester beantwoord de sprekers en is zeer erkentelijk, dat hem deze scheidingsdag zooveel vriend schap en blijken van waardeering wor den gebracht. Steeds zal hij Zuilichem blijven gedenken, omdat vele aange name herinneringen hieraan zijn verbon den. Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk DISTRIBUTIE VAN VISCH. De Directeur van den Distributie kring .251 Waalwijk maakt bekend: In den Distributiekring 251 Waal wijk is bon V 05 van de Vischkaart geldig verklaard voor het koopen van 2 stuks gemarineerde haring. De verkoop van deze haring begint te Waalwijk en Kaatsheuvel op Maandag 14 Jan. 1946 des middags om 12 uur. In de overige gemeenten van den kring zal de verkoop in verband met den aanvoer eerst eenige dagen later kunnen beginnen. De aangewezen bon behoudt daarom zijn geldigheid, totdat een ieder het hem toekomende rantsoen heeft ontvangen. Het publiek wordt verzocht, met' het oog op de schaarschte aan ver pakkingsmateriaal, emmert of pannen mede te brengen. Mededeelingen van de Commissie Voorziening jWaalwijk.j KACHELS. Namens de Commissie Voorziening Waalwijk, Distributiekantoor Kamer 20 wordt medegedeeld, dat de verkoop van zwarte gegoten fornuizen G 62 thans geheel is vrijgegeven. Ten aanzien van de noodkachels blijft de bekende regeling van kracht. GEREEDSCHAPPEN. Binnenkort wordt een partij gereed schappen uit Engeland verwacht ten behoeve van door den oorlog getroffen bedrijven/ambachtslieden te verstrekken op .toewijzingen. Aanvragen: door middel van een formulier A verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel. De kolom benoodigde materialen dient te worden ingevuld door den leverancier met bijzondere inachtne ming van de kolom contingentsgewicht. SCHOENEN VOOR OORLOGS GETROFFENEN. Oorlogsgetroffenen kunnen bij de winkeliers A. Bergmans, Grootestraat 153 te Waalwijk en J. Smits, Drietrom- petterstraat 55, Heusden aanvraagfor mulieren verkrijgen voor het aanschaf fen van schoenen. Alleen zij, die bij de Commissie Voorziening Waalwijk als oorlogsgetrof fene bekend en ingeschreven zijn ko men voor aanvragen in aanmerking. Distributie Werkendam. Uitreiking nieuwe bonkaarten. 2e Periode. Niet-zelf verzorgers. WERKENDAM (Nutszaal). Maandag 14 Jan. van 912 u. Vis- schersdijk en van 1.302.30 u. Hoog straat. Dinsdag 15 Jan. van 92 u. Zeven huizen van 1.303.30 u. Koppenhof, Nieuwe Weg en Laantje. Woensdag 16 Jan. van 912 u. Uit breiding, Keizerstraat en Kruisstraat; (Werkendam en van 1.303.30 u. Sas- dijk (Werkendam), Slikstraad en Za gerij. Men dient zich aan de wijk en tijd-indeeling te houden. WINKELIERS. De winkeliers moeten in het vervolg alle bonnummers apart opplakken, daar deze. zooals bekend, op de nieuwe ontvangstbewijzen gespecificeerd tot uit drukking moeten komen. Wanneer een ander voor den winke lier inlevert, moet de aan het ontvangst bewijs gehechte machtiging worden in gevuld. Voorts wordt medegedeeld, dat de verstrekte toeslag voor handelsverlies voor vijf inleveringen geldt. VISCH EN FRUIT. Vischhandelaren moeten de van de vischkaart aangewezen bonnen in de tweede week na afloop van den gel digheidsduur inleveren (op Maiajndag of Dinsdag) Fruithandelaren moeten bon F 04 van de Fruitkaart, aangewezen voor sinaas appelen, a.s. Maandag inleveren (onge acht het aantal). Emigratie van Europa naar Amerika. Ugo Carusi, Amerikaansch commis saris voor de emigratie, heeft medege deeld. dat de commissie, die de kwes tie van de emigratie van Europeesche evacué's zal bestudeeren, op J8 Jan. naar Europa zal vertrekken. Behalve Carusi zelf bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van het departe ment van Handel en van den Ameri- kaanschen gezondheidsdienst. Men zal in Europa de noodige maatregelen tref fen om uitvoering te geven aan de door President Truman gegeven richtlijnen voor de emigratie van evacué's in Euro pa. Voorrang zal worden verleend aan ouderlooze kinderen en de visa's zullen rechtvaardig worden verdeeld onder de personen van ieder geloof. - Belgische Kamers ontbonden. De Belgische minister-president heeft in de Kamer voorlezing gedaan, van een decreet waarin beide kamers van het parlement ontbonden wordien verklaard. Hoewel het nieuws betreffende de parlementsontbinding in de lucht hing lijkt het een aantal parlementsleden toch wel te hebben verrast. Want voor vrijwel ledige banken heeft Van Acker voorlezing gedaan van het be sluit van den regent houdende ontbin ding van beide kamers. Dit besluit verordent de ontbinding van kamer en senaat, verkiezingen bin nen de 40 dagen en bijeenroeping der Kamers binnen twee maanden. De verkiezingen zullen gehouden wor den op 17 Februari. GEVONDENeen paar wollen want jes. Terug te bekomen bij J. Roubos P 29 Almkerk VERLOREN: een goud kettinkje met collier. Tegen belooning terug te be zorgen bij Wed. L. Bouman, Veen 206. GEVONDEN: een zilverbon van één gulden, een das en een kinderwantje. Inl. bij den Postcommandant der Kon. Mar. P. L. Schipper te Wijk. VERLOREN: een bos met sleutels. Bij het terugbezorgen van deze sleutels ontvangt de vinder een belooning. Inl. bij den Postcommandant der Kon. Mar. P. L; Schipper te Wijk. VERLOREN tusschen Kievitswaard en de Kroon, een bloedrood armbandje. L. Hagen, polder Maltha, Biesbosch, Werkendam VERLOREN een portemonnaie met in houd. T. A. Klop, A 343, Boven-Hardinkx- veld. VERLOREN een paar wanten met glacé handschoen W. Visser, Hoogstraat, Wer kendam. GEVONDENEen portemonnaie met inhoud. Terug te bekomen bij C. van Eg- gelen, gemeente-bode te Heusden. ACHTERGELATEN in de Kerkzaal te Wijk op Oudejaarsdag, een paar witte wol len kinderwanten. Tegen belooning terug te bezorgen bij J. van Loon, B 14a, Wijk. GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN INDIË. II. In 1835 vroeg de Resident «.van Banjoemaas een som geld aan van f 30,per anaand ter bevordering van het inlandsch onderwijsna verloop van tien maanden werd hierop afwijzend beschikt om redenen van algemeene toe passing opdat niet alle Residenten zulks zouden vragen voor „een overtollige zaak als het inlandsch onderwijs." In veel zijn we als moederland te genover de Inlandsche bevolking te kort geschoten, en toch steekt onze koloniale politiek gunstig af bij die van andere koloniale mogendheden. In de vorige eeuw kwamen verschil lende opstanden voor van de inlandsche bevolking tegen ons gezag, men denke slechts aan den oorlog met Atjieh,i verder het verraad van Lombok, opstan den op Bali, Celebes. Sumatra en op de Molukken. Meer en meer is echter orde op zaken gesteld geworden en vooral de GouverneurGeneraal Van Heutsz. (19041909) wist met alle inlandsche rijkjes in den Ned.-Ind. Ar chipel. door uniforme regeling rust vrede en veiligheid te verkrijgen. In 1916 instelling van den Volksraad van Ned.-Indië, bestaande uit 49 le den. de voorzitter wordt door den Kroon benoemd, de helft der leden wor den aangewezen door den Gouverneur- Generaal, de andere helft wordt geko zen door de locale raden. Europeanen,, Oosterlingen en Inlanders, moeten er naar vaststaande verhouding in verte genwoordigd zijn. Vele verbeteringen zijn sindsdien tot stand gekomen en Indië is sindsdien meer den weg opge gaan van het Aziatisch deel van het koningrijk der Nederlanden te zijn, dan enkel maar een koloniaal bezit. En nu? Wat v zal er van de erfe nis onzer vaderen geworden? In veel zijn wij, is onze regeering ten opzich te van den inlander te kort geschoten en zal niet te verantwoorden zijn wan neer er rekenschap wordt gevraagd van ons rentmeesterschap. En niet al leen wat het materieele aangaat zooals hierboven is aangetoond, maar meer nog hierin: „Om het Woord des Evan gelies overal te doen prediken." Het levensprogram van Jan Pietersz. Coen beschreef hij zelf eens: „God heeft dier mertschen de kennis der zeevaart niet alleen gegeven, opdat hij van het eenei land hale wat hem in 't zijne ontbreekt, maar ook, omdat Hij het aardrijk zou vervullen en Zijn Woord over de ge- heele wereld gepredikt en verbreid worden, 't Is ook meer dan tijd en hoog noodig dat alhier goede leeraren worden gezonden: de religie is de< sterkste band waarmede voornamelijk den zegen Gods verkregen en behou den wordt." r Voor een paar jaren terug lazen we een modern boek (Johan van der Wou- de: „Coen") waarin de stichter van )ons gezag in Indië beschreven werd als een „bijzonder, hardvochtig, onaan doenlijk volgeling van Calvijn, dien onverdraagzame." Ondankbaar nage slacht. Het moge dan misschien als bijzon der verdraagzaam er voor doorgaan als bij de mijnwerken op Java in plaats van den dag des Heeren te heiligen* men ter wille van den valschen profeet en diens volgelingen, de Vrijdag voor rustdag houdt. Maar hierin wordt aan de eere Gods tekort gedaan, om andere goden, afgoden of zelfs den Antichrist te dienen. Dat er in ons Vaderland dan in den weg der verootmoediging en schuld- erkentenis van het gansche volk. een gedurig gebed opga tot God in den hemel: Wees Gij ook met onze kolo niën, .geef ook daar uwe kennis en uwe vreeze. Wie weet, Te midden Zijns toorns gedenkt Hij des ontfer- mers. „Want ziet de Heere is uit zijne standplaats uitgegaan om de ongereg- tigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken." Niet in hoogmoed zich boven ande ren verheffen, maar met den profeet van het oude volk uitgeroepen: Wij hebben gezondigd, wij zijn afgeweken, onze koningen, onze vorsten onze pries ters. staat en kerk en al het volk des lands. De springader des levende wa ters verlaten hebbende, hebben zij zich- zelven gebroken bakken uitgehouwen. Maar ook wederom een beroep op de genade en ontfermens des Heeren ge daan: „Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk", en dan gaat het niet om een vroom clubje of om een chris telijk volksdeel, maar dan gaat het om heel de kerk en om heH het volk, en dan zal deze onze naaste zijn die

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 3