UITVOERING H M. Winkeliers PRIMA RIJZEBEZËMS Fa. C. VAN SETERS, Groothandel, G0R1NCHEM AMBACHTSSCHOOL - GOR1NCHEM. NOTARIS OUYNE te Heusden. OPROEPING Veehouders, Melkleveranciers „De Bommelerwaard" ah Heusden Drie nette Jongens een 3-jarige warmhl. premie Merrie of een IVjarige pr. Merrie. Dienst Landbouwherstel. Dienst Landbouwherstel. Spreek met VAN WIJLEN „REMPLECENTEN" G. M. VAN WIJLEN, een Huiskamer Ameublement een Slaapkamer Ameublement D. v, d, SLUIS Z'"s A. M. v. d. WAL - a 103 - Gameren Burgerlijken Stand Advertentiën CON AM MARUS VERBEEK KESIA CORNELIA SONNEVELD, N.V, Melkproductenfabriek tsjes 2 klpkarwielen met as en een kar op wielen wagen op luchtbanden. Zonder vergunning uit voorraad leverbaar: Speciaal adres voor Reparatie Tevens je adres voor: Laat bi] ons Uw rijwiel moffelen en vernikkelen. TERUGHALEN DER GELDEN gestort op de geldkaarten. - - H. N. JISKOOT, 34 WED. W. F. COLET, Inschrijving van leerlingen voor TIMMEREN, SCHILDEREN, ELECTROTECHNIEK, RIJWIEL- en MOTORRIJTÜIOHERSTELLEN, SMEDEN, BANKWERKEN en het MACHINEVAK P. B. MENSING BOTER TE KOOP: Te koop of te ruil: Ook Reparatie-inrichting. Op Vrijdag 18 Januari 1946, Op Vrijdag 18 Januari 1946, Te koop aangeboden: BOQMKWEEKERUEN TE HOHSELERSDUK h.H. Fruitkweekers I door eenige misdaad overvallen, wij door den geest der zachtmoedigheid hebben terecht te brengen en door onzen wandel voor Christus te winnen, n.l. deze op wien wij van onze gewaan de hoogte neerzien. En zoo niet, dan zullen de hoeren en tollenaren ons voorgaan in het koningrijk der hemelen. Ook voor Indië geen vertrouwen ge steld op wagenen en op paarden en om vleesch tot onzen arm te stellen maar te vertrouwen op Hem, die magtig is te verlossen door velen, maar ook door weinigen. Tot de wet en tot de getuigenis! „Wat afvalt van den hoogen God, moet vallen. Een zelfde schuld: een zelfde lot voor allen. 't Gezin, 't geslacht, het volk, de staat, De kleinen en de grooten: Verlaten wordt wat God verlaat,, Wat God verstoot, verstoeten Wel hoort men daaglijks stem op stem Weerklinken: „Geen noodwij redden 't zonder Hem Maar die het zeggen zinken." (Beets). Land, land land, hoor des Heeren woord 't Geheim van allen zegen (Oranje en Neerland hoor 't) Is in Gods vrees gelegen. Zijn dienst, zijn gunst zijfn Woord!" (da Costa). Met dank voor de plaatsruimte. JAC. v. d. POL. NEDEIU1EMEKT. Over de maanden Nov. en Dec. 1945. Geboren Marius, z. vaif A. van Balle- gooijen en M. S. Verheij. GetrouwdM den Otter, 26 j. en G. C. van Loon, 23 j.H. v. d. Werken, 39j.en L. van Zandvliet, 26 j. OverledenM. van Heemskerk, 21 m. S. Schilders, 72 jechtgen. van W. van A phen. WERKENDAM. Geboren: Rocus B., z. van B. B. Ruijtenberg en J. S. v. d. Straaten. Ondertrouwd: Willem Viveen en Eli zabeth v. d. SchuitHendrikus Kuijpers en Neeltje W. Visser. ra-Vvxv/ww ~vv/v/Vi\rr^ /v#v✓vJÜI Op Maandag 21 Januari a.s. hopen D.V. onze geliefde Ouders en hun 25-jarige Echtvereeniging te her denken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch vanshunne dank bare kinderen. Joost Wilhelmina Goossen Boudewiena Cornelis Alida Janna Louwrens Antje Geertrui. Veen, 14 Januari 1946. 26 Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan Familie, Vrienden en Kennissen voor de betoonde belangstelling en laatste eer aan onze Familieleden slachtoffers van het bombardement op 5 Januari i945 bewezen. KINDEREN C. KUIPERS Aalbnrg, Januari 1946. 9 te geven door het Gemengd Koor te WIJK EN AALBURG, 9 9} Ondergeteekende maakt haar geachte clientele bekend, dat zij haar Metselbedrijf per 1 Januari 1946 heeft overgedragen aan Dankend voor het groote vertrouwen aan wijlen mijn Man en mij tijdens onze vestiging geschonken, beveel ik mijn opvolger beleefd in ieders gunst aan. VEEN, Januari 1946. Wed. W. F. COLET. In aansluiting op bovenstaande kennisgeving, deel ik het geachte publiek van Veen en Omstreken mede, dat ik met ingang van 1 Januari 1946 het Metselbedrijf van de heb overgenomen. Hopende het zelfde vertrouwen te mogen genieten het welke mijn voorgangster van U heeft ontvangen, beveel ik mij beleefd in ieders gunst aan. VEEN, Januari 1946. H. N. JISKOOT. uit voorraad leverbaar: drie-bandsdraad. 24 DE NIEUWE CURSUS BEGINT 2 APRIL A.S. Toegelaten wordenJongens, die op 1 April a.s. het eerste leerjaar van de school voor voortgezet lager onderwijs of het zevende leerjaar van de school voor gewoon lager onderwijs zullen doorlopen hebben. 34 Verklaringen van het Hoofd der School moeten worden overgelegd. Aangifte tot en met 26 Januari a.s. bij den Directeur der school, 's morgens van 9-11.30, 's middags van 2-4, 's Zaterdags van 9-11.30. HET BESTUUR. zal op VRIJDAG 18 JANUARI 1946, des na middags 2 uur, ten huize van B. A. Ver steeg te Genderen B 107, publiek en a contant verkoopen 5 melkkoeien, 1 pink, 2 kalveren, wagen, eg, ploeg, bietensnijder, maaimachine en wat verder ten verkoop zal worden aange boden. Aankoopvergunning voor vee vereischt. Bezichtiging 1 uur voor den verkoop. Aangezien oor- tengevolge van het logsgeweld een gedeelte van het pro tocol van Notaris J. R. RIETRA te D u s s e n is verloren gegaan, worden allen voor wie genoemde Notaris RIETRA te eeniger tijd een TESTA MENT heeft gepasseerd, verzocht, zich zoo spoedig mogelijk te wenden tot ondergeteekende. S.v.p. afschrift van het betreffende testament en eventueel trouwboekje meebrengen. De waarnemend Notaris kantoor: Dussen-binnen A 54 huis: Hoek A 114 21 Bij levering van al Uw melk aan onze fabriek, krijgt U met ingang van de nieuwe periode per 20 Januari op al Uw margarine-, vet- en boterbonnen reeds NU AL Uw melk 19 Levert dus daarom aan onze fabriek. WINKELIERS: Momenteel weer verkrijg baar onze van ouds bekende, en alom ge waardeerde honing, in blokken van 1 pond. uit de stad, met rijksbetrekking, werkzaam in Heusden, zoeken kennismaking met eerlijk, mak en trekvast. Gedekt van Fambo. Moeder de Concourse 1 pr. W. P. C. Dalburge Vader Ridderslag WOUTH v. d. BRAND 15 B 30, Haarsteeg (N.-Br.) De landbouwers, die sloten te schonen hebben of granaat- en bomgaten te dichten in geïnundeerd en of geëvacueerd gebied, dienen hiervan opgaaf te do n vóór 26 Januari 1946. Na dien datum worden deze zaken niet meer in behandeling genomen. Voor district 45 kan opgaaf geschieden op het kantoor te Sleeuwijk, Rijksstr weg 35. Voor district 44 kan men dit doen op de reeds eerder gepubliceerde zitdagen te Wijk en Eethen. 15 HET DISTRICTSHOOFD. Aan de landbouwers deelen wij hierbij mede dat, om etn goede gang van zaken te waarborgen, het kantoor te Sleeuwijk niet langer den geheelen dag voor het publiek geopend kan zijn. Vanaf heden wordt alleen bezoek toegestaan gedurende de ochtenduren van 9-12 uur met uitzondering van Zater dag, waarop het kantoor voor het publiek gesloten is. 14 HET DISTRICTSHOOFD. en 't komt in orde 12 O op ZATERDAGEN 19 EN 26 JANUARI 1946 lijfje OCttC M in het Vereen igingsgebo uw. oc Kir, „i ar a leeftijd 20 tot25jaar. Na de pauze zal door „Con Amore s 0 Tooneelvereeniging" worden opgevoerd Bne^n, met foto's, op eerewoord retour, de klucht in drie bedrijvenonder no- 44 aan het Bureau van dit Blad. ENTRÉE f 1.— per persoon. Plaatsbespreken op den dag der uitvoering van 23 uur, a 10 cent per persoon. AANVANG 7 UUR PRECIES. Op 19 Januari kunnen uitsluitend Donateurs worden toegelaten. HET BESTUUR. tegen een Te bevragen bij10 D. VAN LOON, Vaart 239, 's-Gravemoer. Petroleum kooktoestellsn, zoolang de voorraad strektook voor verlichtings artikelen kunt U bij ons terecht, o.a. huis-slaapkamerkappcn en diverse verlichting. van Radio's, Waschmachines, Naai machines, Stofzuigers. Hoe zwaar deze ook zijn beschadigd, ze worden weer als nieuw hersteld. Rijwielen, Rijwielbanden, Kachels, Eraaille, Touwwerk, enz, Voor goede afhandeling wordt zorg gedragen. Je adres blijft hiervoor: Een blijde koopman wenscht nog steeds met blijden moed U allen een Gelukkige Nieuwjaarsgroet l A. VAN DELFT-OKKE. Waalwijk, 11 Januari 1946. 8 Burgemeester eu Wethouders van de ge meente Eethen, maken bekend, dat er op de postkantoren en bankinstellingen gelegen heid is tot het Pe terugbetaling kan geschieden op de navolgende dagen: Dinsdag 15 Januari 1946, aan hen wier namen beginnen met de letters A tot eu met D. Woensdag 16 Januari 1946, aan hen wier namen beginnen met de letters E tot en met L. Donderdag 17 Januari 1946, aan hen wier namen beginnen met de letters M toten metS. Vrijdag 18 Januari 1946, aan hen wier namen beginnen met de letters T tot en met Z. Na 19 Januari kunnen geen geiden op geld kaarten meer worden teruggenomen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. A. v d. SCHANS, Burgemeester. G. v. d. BEEK, Wethouder. Eethen, 11 Januari 1946. 30 In afwijking van de bekendmaking van het gemeentebestuur der gemeente Eethen, brengen wij onder de aan dacht van belanghebbenden: 32 Telef. 18 Genderen. 's middags van 25 uur zal er ten kantore der Btank gelegenheid zijn voor het afhalen van geld wat op geld kaarten werd gestort. Meegebracht dienen te worden, de geldkaarten etn persoonsbewijzen van betrokkenen. Voor het afhandelen van andere Bankzaken zal er dien dag geen ge legenheid zijn. COöP. BOERENLEENBANK 22 IS GENDEREN" M. J. VAN DER BEEK, Kassier. In afwijking van de bekendmaking van het gemeentebestuur der gemeente Eethen, inzake het afhalen van gel den welke werden gestort op de geld kaarten, brengen wij het volgende onder de aandacht van belanghebbenden. des middags van l tot 5 uur zal er door onze bank zitting worden gehouden op het gemeentehuis te Eethen, voor het uitbetalen van de op de geldkaarten gestorte gelden. Medegebracht moeten worden de geldkaarten en de persoonsbewijzen van betrokkenen. Deze zitting is uitsluitend bedoeld voor het uitbetalen van geld kaarten. zoodat geen andere bankzaken behandeld kun n'e n worden. Voor personen, welke woonachtig zijn in An del. zal er op Zaterdag morgen van 1012 uur op het gemeentehuis te Andel gelegenheid zijn voor het afhalen van bovengenoemde gelden. C00P. BOERENLEENBANK „MEEUWEN", 32 M. G. A. BROUWERS, Wn. Kassier. en 8 N. vam Ballegooijen, Kerkstr. B38, Wijk. In beperkte hoeveelheid kunnen wij U nog op verschillende types de onderstaande soor ten Vruchtboomen e d. leveren o.a. APPELEN Cox Orange Pippin, Laxton Superbe, Jonathan, James Grieve, Golden Delicious, Early Victoria, Sterappel, Schel linkhouten. 21 VoortsPerziken, Hoog- en Halfstam, Zure morellen, Kersen, Zwarte bessen en kruisbessen in soorten. Bestel spoedig bij den Vertegenwoordiger:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 4