De Sirene loeit!! Officiëele mededeelingen Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2e JAARGANG. NO. 90 VRIJDAG 18 JANUARI 1946 ju. Ti j!? }r/v s tf(>, VAN alteHA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdae- Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 et.;-losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten werden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur GELDIGHEID COUPURES VOOR TABAK. De Directeur van het Centraal Distri butiekantoor brengt nogmaals met na druk onder de aandacht van tabaksde taillisten, dat de geldigheid van de nummercoupures voor tabak eerst aan vangt des Maandags n a de week van uitreiking. De grossiers in tabak mo gen niet vóór de geldigheid aanvangt tot aflevering overgaan. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend iINLEVERING CONSUMJENTEn- BONNEN DOOR DETAILLISTEN Detaillisten dienen in het tijdvak? van 20 t.m. 26 Jan. 1946 onderstaan de consumentenbonnen bij de distri butiediensten in te leveren tier ver krijging van aanivullingstoewijzingen. Versnaperingen V07, V08, X08 en restant V05, V06, X06, 1 rantsoen. Suiker 640 en restant 509, half r., 544 en restant 605, 4/10 r.Brood 535 t.m. 541, 635, 636, 8 r.. B51, B52, D51. D52, 4 r.Bloem 542, 543, 637, 638 en restant 507, 508, 602 603, 2 r., 522, 616 2*fa r. Bij wijze van uitzondering mogen voor dit artikel meer rantsoenen wor den ingeleverd dan het af te rekenen voorschot bedraagt. Per ontvangstbewijs MD 24208 mag echter ten hoogste een aantial rantsoenen gelijk aan het af te reke nen voorschot worden ingeleverd. Het overige dient per ontvangstbewijs MD 24201 te worden aangeboden. Rijst 639, E51 en restant 604. E41, 1 r.Boter 546 en restant 512, x/2 r.; 641 en restant 607, 1 r.Margarine 547 en restant 513, 1 r., 642 en res tant 608. "72 r>Vet 514, 548 en res tant 313, 1/2 r.Kaas 549, 643 en restant 515, 609, 1 r.Melk A55 en restant A53, 3/4 r.B55, C55 ën res tant B53, C53, 11/2 r.650 en rest. 644 2 1/2 r.; Vleesch 550, 551, 552 en restant 516 t.m. 519, 1 r.645,; 646, 647 en restant 611 t.m. 614, lr.; Vleesch waren, idem als Vleesch. Aard appelen 555 en restant 533, 2 r.B56, 651 en restant B54, 648^ 1 r.Luci fers 529, 623 en restant A25, 2 r. Rookartikelen T07, T08, X07, en rest. T05 T06, X05, 2 r.; Zuidvruchten 360, 454 en restant 161, 255, 1 r. Vergoeding voor handelsverlies wordt bii deze inlevering niet toegekend. NUMMERCOUPURES. In het tijdvak van 20 t.m. 26 Ja nuari 1946 zullen de volgende num mercoupures worden uitgereikt. 599, 600 voor 100 gram versnape ringen per rantsoen; 601 voor 1000 gram suiker; 605, 606 607 voor 100 gram bloem; 608 voor 250 gram rijst; 609 250 gr. boter; 610, 611 voor 250 gr. margarine; 612 voor 200 gr. vet; 613, 614 voor 100 gr. -kaas; 619.> 620 voor 1 doosje lucifers; 621, 622 voor rookartikelen, 623 vopr 100 gr. zuidvruchten. Deze nummercoupures zijn geldig voor detaillisten van 27 Jan. t.m. 9 Febr. 1946 en voor grossiers van 27 Jan. t.m. 23 Febr 1946. Voorts worden uitgereikt de num mercoupures 615, 616 voor 2 liter melk per rantsoen; 617, 618 voor 1 kg aardappelen p. rantsoen. Deze zijn geldig van 27 Jan. t.m. 2 Febr. 1946. Voor brood worden uitgereikt: 602 voor 50 kg Amerikaansche bloem per 10 rantsoenen603 voor 50 kg Inl. bloem p. 10 r. 644"voorred. De coupures 602 en 603 zijn geldig van 27 Janjuari t.m. 16 Febr. 1946 en cou pure 604 van 27 Jan. t.m. 23 Febr. Vergadering van den tijdelijken raad der gemeente DUSSEN, op Vrijdag n Jan. des nam. 4.30 u. Voorzitter: de wnd. Burgemees ter Wethouder B. G. Koekkoek. Aanwezig met den Secretaris,, de leden v. Daal, Nieuwsteeg, Schelle, Snoek, v. Biezen, v. Etten, v. Honsewijk en v. Vught. De Voorzitter opent de vergade ring met de volgende woorden Daar eertijds onze raadsvergade ringen begonnen, met het uitspre ken van het ambtsgebed, moet ik dat nalaten, doordat miet zooveel andere geschriften, de formulee ring hiervan destijds bij een raads besluit vastgesteld, verloren is ge gaan. Zeer wel tot mijn groote spijt moet dit achterwege blijven, daar toch alle erkenning van het Goddelijk Opperwezen als de hoog ste en grootste macht, die alles regeert en bestuurt, ook hier niet nagelaten mag worden. Onder deze woorden roep ik U allen een hartelijk welkom toe en verklaar hiermede deze vergade ring geopend. Hierop leggen de raadsleden de vereischte eeden af, waarna de Voorzitter sprak als volgt: 'Mijne Heeren: Door-deze plech tigheid, dat gij de verklaring onder eed zweren hebt afgelegd, verklaar ik als waarn. Burgemeester, U als raadsleden geïnstalleerd in den noodgemeenteraad der gemeente Dussen. Voor de eerste maal na een tijd van 41/2 jaar is onze raad weer in openbare zitting bijeen. Heel veel gaat er op het oogen blik door onze gedachten heen. Op 30 Juni 1941 had de laatste openbare zitting plaats. Allereerst wensch ik hier op deze plaats stil te staan en te gedenken, aT dege nen uit onze gemeente die hun le ven hebben gelaten en vielen als slachtoffers van het verzet of oor logsgeweld. Voor de bevrijding van ons Vaderland, beeft ook hun le ven bijgedragen. In het bijzonder wiL ik hier noemen uit de vorige raad het raadslid de heer C. Schel le die door een ongeluk om het leven kwam. Van deze gelegenheid wensch ik gebruik te maken om hem, maar ook alle overige raads leden dank te zeggen voor al dat gene dat zij in het belang van de gemeente verricht hebben. Hierop volgen enkele jaren van verschrikking en bange worsteling, dood en verderf, verwoesting, roof dwinglandij dat als een zwarte blad zijde in de geschiedenis opgetee- staat, waardoor alles uit zijn voe gen is gerukt en niets anders heeft; achtergelaten dan een chaos van moeilijkheden, die zich in het he den van oogenblik tot oogenblik aandienen, en die zich in de toe komst ook nog sterk zullen doen gevoelen. Niet alleen zijn voor on ze inwoners de gevolgen zwaar te dragen, maar ook het Bestuursap paraat heeft met de moeilijkheden te kampen. Door fanatieke mid delen van de duitsche bezetting ging op 22 Mei 1945 het gemeen tehuis de lucht in. Het geheele gemeente-archief op enkele dingen na is hiermee verloren gegaan. Wij staan op het moment in een tijd van overgang. De ruïne van den oorlog die is er, en ligt daar voor ons. Wij kunnen daar niet stil bij blijven staan, maar moeten vooruit. Een andere tijd roept ons, de tijd van wederopbouw en herstel. Zoo juist hebt U aanvaard de moeilijke en verantwoordelijke taak in den raad der gemeente. En al is het ook dat de bevoegdheden van den j noodgemeenteraad aanmerkelijk minder zijn, dan die van den oor spronkelijke raad, het gewichtvolle van de omstandigheden laat niet toe, dat wij bet er met een Jantje van Leiden, of afschuivingssysteem afmaken. Ik vertrouw dan ook dat gij Uw verantwoordelijkheid be wust zijt en voor de aanwezigheid van moeilijkheden niet uit den weg zult gaan. Grooter en zwaarder nog is de eisch die gesteld wordt aan het Dagelijksch Bestuur, de Burgemeester en de Wethouders. Zoo dadelijk zullen wij overgaan tot de verkie zing van de twee wethouders. En zoo ik reeds genoemd heb, dat de bevoegdheden voor den raad door de instelling van den noodgemeen teraad minder zijn, zijn zij voor B. en W. grooter. Zwaarder wordt daarbij d'e taak nog voor de Wethouders in deze gemeente omdat er op het oogen blik een vacature is door het ver trek van Burgemeester Mol, welke open plaats niet makkelijk te vul len is, omdat hij was de rechte man op de juiste plaats. Ik zal hier niet meer van zeggen. Zijn werk spreekt voor hem en zal tot ge dachtenis blijven. Een zeer groote verantwoorde lijkheid en grootsche taak wordt op de schouders gelegd van dien persoon, die zijn plaats tijdens de vacature zal moeten waarnemen. Eén van de te kiezen wethouders die als loco-Burgemeester benoemd wordt zal daarvoor de aangewezen man zijn. Ik heb persoonlijk onder vonden wat dit zeggen wil, met de werkelijkheid kennis te maken, de veelomvattende arbeid, die een Burgemeester in dezen tijd op zich heeft, over te nemen en uit te voe ren. Ik denk hierbij aan den bouw Van ons toekomstig gemeentehuis. Het uitbreidingsplan. De wederop bouw. De Commissie Noodvoorzie ning, de Hark, met meer andere, grootendeels voorzieningen en maatregelen, die uit den tijd van nood en lijden voortkomen. Vele inwoners vragen om hulp en raad geving. Heel wat menschen zijn werkelijk in moeilijkheden. Door deze werkelijkheid te gevoelen zal de deur steeds voor hun open moe ten staan. Ik hoop en vertrouw dan ook, daar gij onder aanroeping van God de Almachtige beloofd hebt, zoowel de nog te kiezen wet houders als de overige raadsleden, doelbewust Uw krachten zult ge ven aan het welzijn van onze ge meente met zijn inwoners. Dat gij eensgezind uit saamhorigheidsge voel de belangen van alle inwoners zonder onderscheid des persoons zult behartigen. Ik wensch U Gods zegen toe op Uw arbeid, zoowel aan het be gin van 1946 als in den noodge- meenteraad, die hiermee zijn be slag heeft gekregen. Verkiezing Wethouders: Bij de eerste stemming verkreeg de heer J. v. Etten 5, de heer T. v. Daal 3 stemmen, één stem blan co, zoodat de eerste is gekozen. Voor den tweeden wethoudersze tel werden uitgebracht 5 stemmen op den heer H. v. Honsewijk en 3 op den beer T. v. Daal, één blan co, zoodat de heer v. Honsewijk is gekozen. Beide gekozenen verkla ren bun benoeming te willen aan vaarden. De heer v. Honsewijk acht het wel gewenscht dat er, zoolang er Ja, inderdaad, DE SIRENE loeit en... groot alarm. Het is thans, na meer dan een jaar, dat de corruptie en intrige op ondubbelzinnige wijze naar vo ren komt en zich op alle mogelijke manieren doet gelden. Gedurende meer dan anderhalf iaar heeft DE SIRENE tijdens de bezetting- iHegaal gestreden tegen Duitsche corruptie en rechtsverl krachting en aarzelt daarom ookj niet, thans legaal den strijd aani te binden tegen de wantoestanden in het bevrijde Nederland en op deze manier het eigen hok met vasten bezem schoon geveegd te zien. Nu komen we eerst 'op het reeds zoo_ vaak besproken onderwerp „zuivering", waarin men zoo ge makkelijk zijn doorgevoerde per soonlijke rancune kon botvieren, en de personen, welke zich tot hulpverleening aan deze zuivering opdrongen Nog nooit is het Nederlandsche spreekwoord: „Het zijn niet allen koks, die lange messen dragen" zoo juist van toepassing geweest als na de bevrijding. Immers juist toen reeds zagen wij„Het waren niet allen volbloed Nederlanders, nog minder verzetsmehschen, die Oranje-banden droegen". Wij heb ben toen kunnen constateeren, dat de O. T. maar al te gemakkelijk verwisseld kon worden voor de O. D. Zooiets behoeft ons evenwel niet te^ verbazen, wanneer wij slechts in enkele plaatsen de per sonen, die zich met deze samenstel ling belast hadden, wat meer van nabij bekijken en ons de moeite getroosten hun prestaties tijdens de bezettingsjaren eens wat nader onder de loupe te nemen. Ware Vaderlandsliefde en idea lisme uit zich niet in het tegen zwarte prijs verkoopen van goede ren, evenmin door laffe insinuaties ten koste van personen, waarvan men door een vooroordeel hun goede daden uit het oog verliest. Toch is het voorgekomen dat der gelijke lieden niet alleen lid wa-- ren van een, gebanderolleerde or ganisatie, doch zelfs een leidende functie hierin vervulden en perso nen, die tijden^ de Duitsche bezet-, ting voor hen de kastanjes uit het vuur haalden zonder pardon aan den kant schoven. Het algemeen belang moest hier plaats maken voor het eigen belang. Dit ver schijnsel openbaarde zich spoedig bij alle organisaties die 'na de be-1 vrij ding als paddestoelen uit den grond verrezen, wij denken slechts aan Roode Kruis en wat dies meer zij. Maar al te vaak gold hier de leuze: „De vlag dekt de lading". Allerminst de juiste vorm van de mocratie, nog minder van Vader landsliefde. In een serie volgende artikelen zullen we hierover aan de handi van gestaafde feiten meer vertel len, want DE SIRENE blijft loeien. in het Dag. Bestuur een vacature bestaat, een derde wethouder wordt aangewezen. Dit voorstel 'wordt in rondvraag gebracht en aangeno men met 1 stem tegen, die van den heer v. Daal. De heer Honsewijk doet een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1