Gevonden en verloren voorwerpen. „ANDEL'S FANFARE" „MISKENDE TROUW" Predikbeurten Distributie mededeelingen Marktberichten Voetbalsport Advertentiën UITVOERING l;o u k, ANNA~~MAAS HENK ZUIDGEEST SIJKE JOHANNA AMBROSIUS, HUIBERTUS VAN GAMMEREN, LODEWIJK CORNELIS WILHELMUS MARIE. ZONDAG 20 JANUARI. HEUSDEN, (Bewaarschool), 9.30 u. wijk N en O en 10.45 wijk Z en W. Ds. Vogel. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. AALST, 10 u. Ds. v. d. Kooij ep 2.30 u. dhr. v. d. Ent. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. Klerkxs. v.m. Bed. H. A. en nm. Nabetr. Geref. Kerk, 9.30 en 2 u. Ds. Bakker BRUCHEM, 2 u. Ds. v. d. Heuvel van Gameren. DOEVEREN, (in de Pastorie) 10 u. Ds. de Tombe. EETHEN EN DRONGELEN, (in de school), 9.30 en 6.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 9.30 en 6 u. Ds. Koele. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Rit- sema. GIESSEN, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. HEESBEEN, (Oude consistorie) 2 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, geen dienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 10 uur Ds. Verm hhs« POE DE ROI JE N, 9.30 u. dhr. de Rooi j van Rijswijk en 2 u. Ds. Vermaas. Chr. Geref. Kerk, 9.30 en 6.30 uur dhr. Roos van Utrecht. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 6 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 6.30 u. Ds. G. de Leeuw. Geref. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Ros. Ger. Gem., 9.30 en 6.30 u. leesdienst. VEEN, 9.30 en 6 u. Ds. Kleermaker, (v.m. Voorber. H. A.) Geref. Gem. 9.30, 2.30 en 6.30 u. Ds. Aangeenbrug van Leerdam. WIJK, 9, 10.30 en 6.30 u. Ds. Har- kern a WELL—AMMERZODEN, (Ons Huis), 10 u. Ds. v. d. BosGh. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. Voorber. H. A. WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, Art. 31, 10.45 en 6 u. Ds. G. v. Rongen. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. de Bruin. WERKENDAM, 9.30 en 3 u. Ds. van Wieringen. Geref. Kerk, 11 en 5 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 9.30 en 6 u. Ds. Overduin. Ger. Gem., 11 en 5 u. leesdienst. Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw), 10 en 6 u. dhr. de Groot 'van Am- merstol. Woensdag 23 Jan. 7 u. Ds. Dors man van Schelluinep. oogstte veel bijval. Het geheel getuig de van veel studie. 5 Onze dorpsgenoot de heer G. v. d. Stelt Johz. slaagde te Utrecht voor het candidaat-examen geneeskunde. POEDEROIJEN. De alhier gehouden collecte langs de huizen, voor het op te rich ten monument van oorlogsslachtoffers: in den, Bommelerwaard, heeft de mooie som opgebracht van f 900. Op de alhier gehouden herop richtingsvergadering der IJsclub Poede- roijen, werd het bestuur als volgt sa mengesteld: H. v. Westrenen, voorz. Jo ten Hagen,, vice-voorz.Jo van Giessen, secretarisJan van Giessen W.dzn.. penningm. en de heeren H. v. d. Wetering, Jo v. d. Ven, en Adr. Brienen, leden. SLEEUWIJK. Dhr. D. J. Lock alhier, slaagde te Amsterdam voor het examen En- gelsch L. O. VEEN. Donderdagavond 10 Jan. werd door den Ring Wijk van Jong. Vereen, op Geref. Grondslag in de Ned. Herv. kerk alhier, een ringvergadering gehou den. Na de gebruikelijke opening werd door C. v. d. Pol ingeleid Matth. 2 vs. 112, waarop een uitvoerige be spreking volgde. Na de pauze werd door den heer v. Baaien uit Aalburg een referaat naar voren gebracht, geti teld: „Het Zionisme". Nadat de hierop gestelde vragen beantwoord waren, werd deze goedgeslaagde vergadering door Ds. Kleermaker gesloten. WIJK EN AALBURG. Naar wij vernemen zal door de Öranjevereeniging „Wilhelmina" alhier tér gelegenheid van den verjaardag van Prinses Beatrix, een uitvoering wor den gegeven op 31 Jan. en 1 Febr. 'voor de leden en op 2 Febr. voor niet- leden. Opgevoerd zal worden het Hi storisch spel in 4 bedrijven: „De Spi on van den Prins". Het stuk speelt in de maand Junr van het rampjaar 1672. Een en ander belooft een leer rijke avond te worden (Zie advertentie). WERKENDAM. Benoemd tot hulpprediker voor de Herv. Geref. Evangelisatie vereen, alhier Ds. Dorman van Schelluinen. Op Zaterdag 19 Jan. a.s. geeft het Mannenkoor „Ons Genoegen" te Nieuwendijk, een uitvoering in de Nuts- zaal alhier. In de op 3 Jan. gehouden ver gadering van den noodgemieeinteraad van Werkendam zijn als raadsleden ge- installeerd de heeren A. v. d. Caaij. Ant. v. Drunen, G. Kornet, D. v. Oord, C. v. d. Stelt Tzn., A. C. Vermeulen en A. Wijnja. Als wethouders zijn gekozen, de hee ren A. Wijnja en A. v. d. Caaij. Mej. O. Paans heeft voor haar benoeming aan de Chr. School te Slie- drecht bedankt. Distributiekring 251, Waalwijk DISTRIBUTIE VAN VASTE BRAND STOFFEN. De Directeur van den Distributie kring 251 Waalwijk maakt bekend: De bonnen B.V.47 en BV 48 van de Brandstoffenkaart T505 en T509, welke onlangs werden geldig verklaard voor het koopen van resp. een eenheid vaste brandstoffen, dienen door het publiek vóór 19 Jan. a.s. bij den brandstoffen- handelaar te worden ingeleverd. De brandstoffenhandelaren dienen de ze bonnen vóór 31 Januari a.s. op de daarvoor vastgestelde dagen en tij den bij den plaatselijken distributies- dienst om te ruilen tegen aanvullings toewijzingen. De uit te reiken aanvuU lingstoewijzingen zullen gedurende 14 dagen na den datum van afgifte geldig! zijn. DISTRIBUTIE VAN SPIJSOLIE. Personen, die wegens bijzondere om standigheden niet in de gelegenheid waren de voorinleveringsbon voor spijs olie binnen den daarvoor vastgestelden. termijn in te leveren, kunnen thans de aangewezen koopbon 368 of 468 bij den plaatselijken distributieedienst om* ruilen tegen 1 rantsoen spijsolie. In het algemeen .zullen de detaillis ten niet voldoenden voorraad hebben om op de aangeboden rantsoenbonnen onmiddellijk spijsolie af te leverenzij dienen daarom deze bonnen in ontvangst te nemen en door te geven aan den grossier, die eveneens de rantspenbon- nen, indien noodig, moet doorgeven aan den fabrikant. Het publiek gelieve er daarom reke ning mede te houden, dat in de meeste gevallen op de rantsoenbonnen spijsolie niet direct kan worden afgeleverd. DISTRIBUTIEKRING ALMKERK TOESLAG ZWARE ARBEID LANDARBEIDERS. Met ingang van 1 Maart a.s. ko men Landarbeiders weder in aanmer king voor toeslagkaar ten zware arbeid. Werkgevers kunnen voor hun perso neel dat vanaf dien datum bij hen werkzaam is op onderstaande dagen en uren nieuwe naamlijsten afhalen, welke volledig ingevuld en geteekend uitsluitend op 1 Febr. a.s._ moeten worden ingeleverd aan het Distributie kantoor te Almkerk van 912 u. vm. en van 24 u. nam. Uitreiking der nieuwe naamlijsten: DUSSEN, 28 Jan. van 9.3Ö12 u. in café Leemans te Dussen. HANK, 28 Jan. van 24 u. «ïam. in café v. Dinteren, Hank. ALMKERK, 29 Jan. van 912 u. v.m. Distributiekantoor Almkerk. NIEUWENDIJK, 29 Jan. van 2— 4 u. .nam., gebouw Tavenu te Nieuwendijk. Den Bosch, 16 Januari. Op de markt van heden waren aan gevoerd 2408 stuks vee, zijnde: 610 Runderen, 791 Biggen, 642 Loopers, 165 Schapen en Lammeren, 200 Gei ten. De prijzen waren als volgt: Kalfkoeien en Melkkoeien 750950; Kalfvaarzen 700850; Guiste Koeien 400500; Klamvaarzen 400 550; Pinken 300475; Graskalve ren 175280; Biggen 3050; Loo pers 6090; Ooilammeren 4060; Overjarige schapen 70120; Extra fokschapen" 170; Jonge Geiten 1525; Oudere Geiten 2565. Rundvee vlugge handel met stijgen de prijzen. Biggen en loopers groote aanvoer, handel goed. Geiten groote aanvoer, handel flauw met dalende prij zen. Over het algemeen handel vlugger dan vorige week. Betere kwaliteiten gingen boven genoemde prijzen uit. 11EUSDEN. Zondag j.l. speelde het le en 2e elftal van Heusden een competitie wedstrijd tegen Baardwijk 2 en 3. Onze elftallen wonnen b^ide wedstrij den resp. met 41 en 4—0. Zondag a.s. gaat het le en 2e elf tal op bezoek bij R».»K. D.V.C. te Drunen. AALST? De v.v. „Rhoda" speelde j.l. Za terdag 12 Jan. voor de competitie op eigen terrein tegen „Sparta" uit Andel, waarbij de punten gedeeld werden.. (22) Ruststand 20 voor de gasten. (A.s. Zaterdag komt NOAD uit Wijk op bezoek. Aanvang 3 uur. CAPELLE. De v.v. Wit-Zwart speelde te Loon op Zand tegen „Uno Animo" en ver loor met 32. WIJK EN AALBURG. In deze omgeving is een competitie begonnen onder auspiciën van N.V.B. afd. Dordrecht (Zaterdagmiddag-compe titie). Hiervoor zijn reeds de volgende wedstrijden gespeeld 26 Dec. Veen—Wijk 3^1. AndelAlmkerk 52. AalstAalburg 13. 29 Dec. AalburgWijk 10. 12 Jan. AlmkerkWijk 04. AalstAndel 22 AalburgVeen 30. Het programma voor a.s. Zaterdag is als volgt: VeenAlmkerk; Wijk Aalst; ZuilichemAalburg. Alle wedstrijden beginnen om 3.15 u. VERLOREN: 2 textielkaarten met enkele loss e bonnen voor schoen repa ratie. Tegen belooning terug te bezor gen Kantoorboekhandel, Veen. VERLOREN: een zoo goed als nieuw zakmes, vanaf de Rievel tot de kerk te Veen. Terug te bezorgen bij Jan Vos, Rievel, Wijk. GEVONDENeen beige wollen hee renhandschoen, a.d. Onderweg, 'Sleeu- wijk. P. C. Beukenkamp, Sleeuwijk. VERLOREN: een want. C. den Haan. Visschersdijk 67, Werkendam. VERLOREN: een grijze pet. P. Post. Over de Haven. Werkendam. VERLOREN: een stamkaart. G. Groene veld, Zevenhuizen 54, W'dam. VERLOREN: een paar blauwe gebor duurde kinderwanten. J. J. v. Oord. Keizerstraat 16, Werkendam. VERLOREN: een gouden Amerikaan- sche .bewerkte armband. Tegen goe de belooning terug te bezorgen bij A. H. Quartel, Prikpolder te Nieu wendijk. VERLOREN: een portemonnaie met inhoud. Tegen belooning terug Je be zorgen. R. Katerberg, Visschers dijk Werkendam. VERLOREN: een paar wollen hand schoenen. A. v. Drunen, Kreintjes- weide, Biesbosch. VERLOREN: 3 kinderwantjes, één zwart en twee beige. B. Koman, Laantje 24, Werkendam. VERLOREN: een gebit, op weg van Heusden over Elshout naar Nieuwkuijk. Terug te bezorgen tegen belooning bij C. Vesters, Grootestraat, Nieuwkuijk. VERLOREN: mijn tasch, in de auto van den Tol naar Sleeuwijk, op 24 Dec. j.l. Terug te bezorgen bij S. Verlee, Oantelbrug, Almkerk. VERLOREN: een gouden armband horloge met lederen riem, op 16 .Jan., gaande van Rijswijk naar veerboot Wou- drichem. Tegen belooning terug te bezorgen bij J. C. Bron, 31, Rijs wijk (N.Br.). GEVONDEN: in de Naaischool. Za terdagavond, een glacé handschoen (lin ker). Terug te bekomen bij A. M. Smits, B 29, Nederhemert. VERLOREN: Engstraat. Botermarkt of Hoogstraat, Heusden, een dasspeld van halve gulden. Terug te bezor gen bij W. v. Helden, Engstraat, Heus den. GEVONDENtwee bossen jonge boomen. Terug te bekomen bij J, Versteeg, Genderen B 17. GEVONDEN: een lederen muts, aan de Schans. Terug te bekomen bij J. C. Roubos C 159, Almkerk. VERLOREN: een paar lederen hand schoenen met kappen en een paar kin derwanten. Terug te bezorgen bij W. v. Straten B 95, Almkerk. GEVONDEN: op den Kornschendijk. een Kickstarter van een motorrijwiel. Terug te bekomen bij L. Straver. Korni B 59 Almkerk. VERLORENop den weg van de pont naar Heusden, een paar kinderwantjes, bruin met wit. Terug te bezorgen aan het Bu reau van dit blad. [De Heer en Mevrouw VREESWIJK- Smulders, BOB en PETER-PAUL geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon en Broertje, Bij het H. Doopsel ontving hij de" namen Soest, 13 Januari 1946. [1IXZXX X/X X X X X ONDERTROUWD. EN hebben deneer, kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 7 Februari a.s. in de Parochiekerk van de H. Lidwina te Hillegersberg te 9.30 uur. 20 Hillegersberg Monster Receptie: 3-4 uur, 7 Febr. Hotel „Overheide" Monster. 0 X^CXTCXXKXXXXXi Heden overleed plotseling, zacht en kalm, onze innig geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mevrouw Weduwe van ROELOF JOHANNES VAN DOVEREN, in den ouderdom van ruim 75 jaren. Asperen, J. van Doveren. A. van Doveren-van Meeuwen. Wijk, H. van Doveren. C. J. van Doveren-Campagne. Opijnen, K. H. C. van Doveren. H. E. van Doveren-Michon. En Kleinkinderen. Wijk en Aalburg, 13 Januari 1946. De begrafenis heeft plaats gehad op Donderdag 17 Januari 1946 op de be graafplaats te Veen. 29 Den 9den Januari overleed, na een kortstondige ziekte, in het Binnen Gast huis te Amsterdam, onze geliefde Broe der, Behuwd-Broeder, Oom en Neef, in den leeftijd van 36 jaar en 4 maanden. Nieuwendijk (N.-Br.), N. M. de Graaf-van Gammeren. J. de Graaf en Kinderen. Rijswijk (N.-Br), T. van Gammeren. H. van Gammeren-Tamerius en Kinderen. En verdere Familie. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad te Amsterdam op Maandag 14 Ja nuari 1946 te 11 uur, vanuit het Binnen gasthuis. 22 FILM VOORSTELLING. De Damclub „D.V." geeft op Woensdag 23 Jan. a.s. in Hotel „Central" te Heusden een FILM AVOND. Vertoond zal worden: „ROTTERDAM IN VLAMMEN" - „SPOKEN" „CHARLY ALS HUISKNECHT" en als hoofdnummer: „PAS OP, VAL NIET". Aanvang 7 en 9 uur. Entrée: le Rang f 1.25; 2e Rang f 1.-. Vóórverkoop bij „Centtal" en drukkerij De Graag. 17 te geven door de Muziekvereeniging in het verenigingsgebouw te ANDEL, op ZATERDAG 19 JANUARI 1946, des avonds te 7 uur (precies) Opgevoerd zal worden Tooneelspel in drie bedrijven. Heideweg 41 A. n Adri v. d. Doesl. 43b. Poeldijkscheweg 7.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 3