Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2e jaargang. no. 91 maandag 21 januari 1946 PAARDEN EN MOTORTRACTIE VOOR HET BOERENBEDRIJF. VERGADERING uitgeschreven door de Stichting voor den Landbouw in Gelderland te Zaltbommel op 10 Januari 1946. uHD van ALÏÉNA UitgeverK. VELTMAN te Drunen Algemeen RedacteurJ. H. ROZA te Heusden DrukkerijFIRMA L. J: VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdaff Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur NIEUWE PETROLEUMBONNEN Voor het tijdvak va,n 21 Jan. t.m. 23 Febr. a.s. zijn* op de bonnen 730 en 830 der bonkaarten KA 602, 3 liter petroleum beschikbaar gesteld. In verband met de bevoorrading van den handel is het mogelijk, da,t de pe troleum niet overal direct verkrijgbaar is. Vóórinlevering der bonnten is ech ter niet toegestaan. SCHOENENBONNEN WORDEN ONGELDIG. Maatregelen worden getroffen om binnenkort tot de uitgifte van een nieuw type schoen en bon over te gaan. "Deze bon zal slechts een beperkten geldig heidsduur hebben. In verband hiermede zullen de thans aan het publiek uitgereikte schoenen bonnen binnen afzienbaren tijd ongeldig verklaard worden. Het publiek voor zoover nog in het bezit van schoenenbonnen, wordt ge adviseerd, zoo spoedig mogelijk het daarop vermelde schoeisel te koopen of indien geen passend schoeisel in voorraad is, den bon op de voorge schreven wijze bij een schoenhandelaar in te leveren. BON GO3 VOOR GROENTE. In kringen van den detailhandel in aardappelen en groenten heeft; men ge meend de door het Centraal Distributie kantoor aangewezen bon G 03 voor groente niet in ontvangst te moéten nemen. Men gaat daarbij ten onrechte van de meening uit, dat bon G03 niet geaccepteerd kan worden, omdat op den voorgaanden bon nog geen groen te is afgeleverd. De groentebon is echter uitsluitend een middel om klan tenbinding te regelen en om aan de hand der ingeleverde bonnen de toe wijzingen voor de handelaren te kun nen bepalen. De bon verzekert den consument niet van een bepaalde hoe veelheid en soort groente. De groente handelaren, die dus de voorschriften van het C.D.K. niet opvolgen, bena- deelen daarmee hun klanten en zich zelf. SCHEERMESJES VAN DEN BON. Scheermesjes zullen binnenkort vrij mo gen worden afgeleverd. In het buiten land is een voldoende hoeveelheid grondstoffen aangekocht, waardoor de voorziening van ons land t.a.v. dit ar tikel is gewaarborgd. NIEUWE RANTSOENBONNEN. Binnenkort zullen nieuwe rantsoen bonnen voor voedings- en genotmidde len in gebruik worden genomen. De thans in omloop zijnde rantsoen- bonnen voor voedings- en genotmidde len blijven geldig tot 17 Februari. De wisselbonnen blijven ook na 16 Februari geldig evenals de bonnen der rantsoenkaartjes voor bijzonderen ar beid en voor a.s. en jonge moeders. IN HET NOORDEN EN IN ZEE LAND AARDAPPELEN VAN DEN BON. Met ingang van 20 Jan. zullen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland de aardappelen zonder bon aan de<n consument ver kocht mogen worden- Op onrechtmatig vervoer van aard appelen uit deze provincies naar ande re deelen van het land zal evenwel' streng gelet worden. Bij vergelijking van Paarden- en Mo- tortractie voor het landbouwbedrijf, slaat de balans zeer zeker door ten voor-i deele van het paard. Dr. Brand wijst in dit opzicht er op, dat het aanschaf fen van paarden goedkoop-er is door aelf te fokken. Overtollige dieren bren gen bij verkoop geld op, terwijl bii lage prijzen de boer zelf goedkooper trek kracht fokt. Verder is het onderhoud van paarden goedkoop, omdat de boer uit eigen bedrijf kan voederen. Ook kan men met paarden veelal zekerder werken. Paardenkracht is veelzijdig: een paard kan voor korten tijd zijn kracht door extra krachtsinspanning enorm verhoo- gen en is in het gebruik en de bewe gingen zeer soepel, wat met een motor niet het geval is. Daar bij komt, dat een paardenbedrijf door ziekte van één of meer dieren niet dadelijk gedupeerd is. De voordèelen van een tractor daar tegenover zijn, dat een tractor geen voer kost, als hij een dag niet werkt, en nooit moe wordt. Dr. Brand is ech ter van meening, dat het paard op het boerenbedrijf nooit door de motor ver vangen zal kunnen worden. Hij wijst ook op de ideëele beteekenis van het paard en zegt, dat de boer, die dage lijks met zijn paard omgaat, het dier beschouwt als zijn trouwen vriend. Verder gaat er van het paard een groote bekoring uit. Het dier is een le vend organisme, een paard, gespannen voor een wagen, of een gespan voor een ploeg, door een boer bestuurd, vormt een geheel, waarvan elk onder deel leeft, in tegenstelling met ©en tractor of auto, die altijd doode din gen zijn. Het paard heeft steeds de volle belangstelling van het heele boe rengezin, ook van het vrouwelijk ele ment. Het is voor de vrouw des hui zes altijd weer opnieuw en mooi schouw spel als zij den boer of haar zoon be zig ziet de paarden aan te spannen en daarna wegrijden en bij ziekte is het de vrouw, die zorgt, dat de voorschriften éan den dierenarts stipt worden opge volgd. De groote belangstelling voor het paard, blijkt steeds uit 't enorme pu bliek op keuringen, fokdagen en de monstraties. Dr. Brand wijst tevens op 3e groote beteekenis van de landelijke rijver.ee- nigingen voor het paard. De landelijke ruitersport is de sport van het platte land. Deze brengt muziek in den boe renstand en is voor de boerenzoons veël nuttiger.dan zooveel ander ver maak van dezen tijd. Daarbij biedt het warmbloedpaard een veel edeler schouw spel door zijn snit en lijnen. Deze paardensoort is ook veelzijdiger dan het koudbloed- of trekpaard. Dit laat ste is practisch alleen geschikt voor zwaar en stappend werk, het warm bloedpaard daarentegen is voor alle werk geschikt, zelfs op de zware kléi in Groningen, worden bijna niet anders dan warmbloedpaarden gebruikt, maar dan van het Groningsche type, dat weer verschilt van het Gelderschë,r door meer zwaarte. Doch het Gelder- sche paard is chiquer. Wat de handel betreft, bestaat voor het warmbloed- naard de meeste vraag, doordat dit door doelmatige fokkerij zoodanig is ver beterd. dat het voor alle werk geschikt, is. Het Ned. 'warmbloedpaard is, glo baal beschouwd, een best paard en van groote handelswaarde. De paardenhan del op het buitenland was voorheen van zeer groote beteekenis. In 1920 werd voor f 17 millioen, in 1921 voor f 15 millioen aan paarden uit gevoerd. Hiervan betrok Duitschland 14.000 stuks voor een bedrag van 9 mill, gulden. In 1925 wijzigde dit land de invoerrechten ten voordeel© vajn de koudbloedpaarden met een verschil van 140 R.M. voor koudbloed, tegen 500 R.M. voor warmbloed. Dit was een groote slag voor de warmbloed-* fokkers. Zij waren nu gedwongen zich grootendeels op eigen behoefte in te étellen. Deze behoefte zit bijna voor 100 pCt. in den landbouw. Groningen is het grootste fokcentrum. Tusschen de Gro ningsche en Geldersche fokkers be staat een verschil in mentaliteit. I.n Groningen is door omkruising met het Oldenburgerpaard de Groningsche fok kerij ontstaan. Afwijkingen in fok rich ting worden door het stamboek belet. Gelderland bezit veel fokkers en beste fokkers, maar hier zijn verschillende andere rassen ingemengd. De Gelder- dersche fokkerij is hierdoor geen rein- teelt, maar is er zeker niét minder om en zij staat veel hooger in bloed. Hoewel het Groningsche en Gelder sche paard in type elkaar betrekkelijk dicht naderen, is het verschil nog heei groot. Een te licht Groni'ngsch. is b.v. nog lang geen Geldersch type, ook,, al heeft het dier een langen staartt In de overvolle Nutszaal, waarin meer dan 300 boeren en tuinders uit de Bommelerwaard aanwezig waren, heerschte een opgewekte stemming, on danks de moeilijkheden, waarmede ve len hebben te kampen. Velen waren ter Vergadering gekomen om hun klach ten, grieven of wenschen naar voren te brengen, Daarvoor was ook deze ver gadering juist belegd. De WelEd. heer Hemessen, voorzitter van de Commissie Landbouwherstel, uit gaande van de Stichting voor den Land bouw in Gelderland opent de vergade ring met een zeer korte inleiding. Spr. deelt mede, dat op meerdere plaatsen in de getroffen gebieden, zulke ver gaderingen worden belegd, juiSst om op de hoogte te komen van wat er onder onze boeren- en tuindersstand leeft. Wij weten zeer wel, dat allies niet gaat zooals het moet. Vooral dfe schadevergoedingen is een veel omstre den punt. Deze oorlogslast njoet dolor het geheele volk worden gedragen. Dit is een Christenplicht. En kan men er niet komen met een vermogensheffing van 10 pCt., dan moet het maar 15 worden. De heer A. v. Loon te Bruchem toont aan de hand van een voorbeeld aam,, dat de vergoeding oorlogsschade i!s ge baseerd op de prijzen van 10 Mei 1940 en mede in verband met de zeer sterk© stijging der prijzen van de bouwmateria len, de getroffenen verre van afdoende worden geholpen. De heer Becker wijst er op, dat het Kon. Besluit vergoeding oorlogsschade inderdaad uitgaat van de prijzen van Mei 1940. Tegen dit uitgangspunt voor berekening der oorlogsschade wordt in deze sterk, zeer trecht gereageerd'. De Voorzitter antwoordt, djat inder- daadt het bedoelde Kon. Besl. leid draad is. Algemeen verwacht men, dat de volksvertegenwoordiging over de ze zaak nog wel het een en ander zal zeggen. Deze zaak is niet alleen ©en landbouwbelang, maar geld voor de geheele wederopbouw. Maar hier ligt een taak voor onze landbouworganisa ties en niet te vergeten on^e politiek©1 partijen. Laat ieder deze zaak in zijn eigen partij naar voren brengen. Brekelmans uit Rossum vraagt hoe het gaat met de definitieve herbouw der boerderijen. Wordt hiermede in '46 begonnen? De heer de Jong van Dienst We deropbouw boerderijen kan in deze geen toezegging doen. De heer v. Hemessen deelt mede, dat de noodwoningbouw is stopgezet. Hieruit volgt vanzelf, dat men meer met de definitieve bouw zal beginnen, b.v. het bouwen van schuren me eenige woonruimte. In welke volgorde deze bouw zal geschieden zal een Commissie uitmaken. Van Zuijdam uit Zaltbommel laat aan de hand van een voorbeeld zien, dat als voor de oorlogsschade vergoeding niet het huidige prijspeil wordt aange houden, dit voor vele boeren in deze streken de financiëele ondergang be- teekend. De heer v. Hemessen wijst er op, dat hij heeft gezegd, dat er een algeheele schadevergoeding moet komen. De heer v. d. Bogerd vraagt of met den opbouw van de boerderijen te Hedel moet wor den gewacht tot het Ruilverkavelings plan klaar is. De heer de Jong ant-f woordt dat daarop niet behoeft te worden gewacht. Goesten uit Well vraagt, wie de nood boerderijen moeten betalen. Dhr. de Jong antwoordt, dat de boeren de ze geheel gratis kunnen gebruiken. Goesten uit Well wijst er op, dat het zeer noodzakelijk is, dat de gedupeer den weten, hoe hoog de schadevergoe- dingg is. Eerst dan is men in staat opdracht te geven tot herbouw. Ieder die aan de wederopbouw werkt, wordt goed betaald, alleen de gedupeerden zelf krijgen niets. De heer de Jong antwoordt, dat alvorens met de defini- teive wederopbouw wordt begonnen de belanghebbende wordt medegedeeld, hoe hoog zijn schadevergoeding is. Van Anrooij uit Kerkdriel stelt voor, namens deze vergadering een adres te richten tot den Minister om 'een beter© koers voor de berekening der schade vergoeding. De Voorzitter antwoordt, dat het zijns inziens juister is, dat wat; op alle vier de vergaderingen naar vo ren wordt gebracht, wordt samenge vat en dat aan den Minister wordt voorgelegd. Op een vraag zegt spr. ook toe, dat aan dit verslag algemeen© publiciteit zal' worden gegeven. De heer Becker begrijpt, dat er vraagstukken aan bod zijn, die ook po litieke belangstelling noodig hebben. In de Bommelerwaard is de woningtoe stand zeer en zeer slecht. Spr. zou daarom toekomstige gemeenteraadsleden op deze vergadering tegenwoordig, wil len opwekken, in zijn plaats de woning bouw in het middelpunt van belang stelling te brengen. De woningpolitiek is in deze streek steeds een vergeten zaak geweest. De voorzitter onderschrijft deze woorden geheel; Sprekers meening is, dat det Bommelerwaard in het verleden wel eens voorop heeft gestaan, laat ze ook op dit terrein de achterstand inha len. Van de Werken uit Zaltbommel vraagt hoe de regeling is van de schadevergoe ding van de vernielde boomgaarden. Spr. licht( deze zaak met een voorbeeld toe. De schadevergoeding- van vernield platglas is niet voldoende. Ir. Vening van Dienst Landbouwherstel deelt me de, dat alle werkzaamheden om ver nielde boomgaarden weder pootklaar te maken, worden betaald. Ook de aan koop van toornen kan worden gedecla reerd. Voorts is een afloopende rege ling ontworpen voor de jaren, dat de boomgaarden nog geen of geen vol doende vruchten afwerpen. Omtrent platglas kan spr. nog niet enkele gunstige mededeelingen doen. Verhoeks uit Velddriel stelt een vraag over de loonen uit te betalen aan de tractor-loonploegers. Het schijnt, dat in Noordbrabant een andere regeling is. Ir. Vening deelt mede, dat in den Bommelerwaard oorspronkelijk een af wijkende regeling heeft gegolden. De loonploegers zouden direct van het Rijk hun gelden krijgen. Deze betalingen liepen wat traag, maar er is toegezegd, dat dit spoedig in orde zal komen. Vanaf 1 Jan. moet de gedupeerde de loonploeger zelf betalen en die kan dit dan declareeren. Spr. kan tenslotte nog meedeelen,i dat binnenkort 'n voorschot van 80 pCt. van de waarde van de verloren gegane oogst 1945 zal worden uitbetaald en ook zal 80 pCt. van de pachtwaarde van de landerijen bij wijze van voorschot worden verstrekt. Hovens uit Zaltbom mel komt nog terug op de schadever goeding van de vernielde boomgaarden, speciaal wat betreft zijn eigen moeilijk heden. De heer Brands gééft hem de noodige inlichtingen. Voorts worden door eenige aanwezigen nog vragen ge steld of opmerkingen gemaakt over de toewijzing van de Canadeesche paarden, gestolen paarden en vee, enz. o.a. door v. Herp, Rossum; Tien uit Zaltbommel; Schreuders, v. Genderen. Hoskam, Jo- rissen, Verhoeks, v. d. Oord en Smits. Deze vragen werden allen door den heer Brands beantwoord. Spr. erkent, dat in de provincie Utrecht veel paar-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1