De Sirene loeit Binnenland Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 92 VRIJDAG 25 JANUARI 1946 UHD van Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Vliegtuigen voor de Ned. Marine. Van de door de Kon. Marine in En geland bestelde Jacht-Verkennings- vliegtuigen ontvingen wij de volgende gegevens Het toestel is gebouwd voor het ge bruik op vliegdekschepen en heeft der halve samenklapbare vleugels. De waar nemer-Navigator bedient geen bewape ning maar fototoestel en radio. De Fairey-Firefty MKI heeft een De Fairey-Firefly MKI heeft een Rollc Royce Griffon II motor van 1740 pk. De nieuwste uitvoering MK IV heeft een Griffon 72 motor van 2300 pk. en heeft een snelheid van 621 km/u. Het toestel is van geheel metalen constructie. Het landingsgestel is in trekbaar evenals het staartwiel. De bewapening bestaat uit vier 20 mtn kanonnen, ingebouwd in de vleugel- voorrand. Onder den vleugel kunnen worden meegenomen twee afwerpbare tanks elk van 200 liter en 2 bommen van 450 kg. of pakketten. Als nacht jager gel ruikt, wordt een Radarinstal latie geplaatst. Spanwijdte 12,5 m, leng te 11,55 m, 'hoogte 4,36 m., totaal ge wicht 5993 kg. Oproep Bouwvakarbeiders voor geteisterde gebieden. In verband met het feit, dat in de zwaarst getroffen gebieden van ons va derland, als Noord-Limburg, Wieringer- meer, De Betuwe, Land van Heusden en Altena enz. voor het noodzakelijke herstelwerk te weinig arbeidskrachten zijn, heeft de stichting „Bouw", een oproep gericht tot de groote bouwvak arbeidersbonden om onder hun leden een energieke propaganda te beginnen voor het zich vrijwillig melden, om ieder een tijdlang in de zwaarst ge troffen gebieden te gaan werken. De noodzaak en plicht van deze melding, aldus „Bquw", dient als een nationale taak te worden erkend, opdat straks, als de overheid tot uitvoering van haar plannen wil overgaan, deze uitvoering ook zoo vlot mogelijk kan verloopen. Welke architect voor Wederopbouw? Elke gedupeerde, die tot herstel of wederopbouw van zijn woning, enz. wil overgaan, is geheel vrij in de keuze van denarchitect, wien hij de plannen wil doen ontwerpen, met dien verstande echter, dat de keuze moet worden goed gekeurd door den stedebouwkundige su pervisor en de architecten-keuzeoommis- sie. Bij niet- acceptatie van de archi tectenkeuze legt genoemde commissie een lijst van aanbevolen architecten voor, waaruit de principaal zijn keuze kan doen. Vincent Cleerdin. Naar de N.Brab. Crt. verneemt heeft de griffier van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, Vincent Cleerdin, met ingang van 21 Jan. zijn werkzaam heden wederom hervat. N.S.B.-Boeren in Zuidholland. Wegens politieke onbetrouwbaarheid der eigenaren of pachters moest<n in Zuid-Holland niet minder dan 560 agra rische bedrijven, met een totaal-opper vlakte van 5142,66 ha onder beheer gesteld worden, n.l. 325 landbouw- en veeteeltbedrijven met 4617,86 ha; 195 tuindersbedrijven met 459,37 ha en 40 bollenbedrijven met 65,43 ha. Uurwerken voor de Bommelerwaard. Pater Reijnaldus, Capucijner kloos ter te Den Bosch, doet een beroep op allen, die daarvoor in de termen vallen, om de zwaar getroffen bewo ners van de Bommelerwaard aan uur werken te helpen: de torenuurwerken zijn verdwenen, evenals die voor huise lijk gebruik. Bossche Tribunaal. Voor het Bossche Tribunaal had Willem Andries Wijgers, geboren 24 Juli 1904, van beroep boterhandelaar, wonende te Wijk en Aalburg, zich te verantwoorden wegens lid maatschap van de N.S.B., Economisch Front en dienstname bij het N.S.K.K In N.S.K.K- verband droeg verd. een Duitsche uniform en een geweer. Voorts was verd. geabon neerd op het Nationaal-Soclalistisch week blad „Volk en Vaderland", en bezocht meer malen N.S.B.-vergaderingen. Het Tribunaal achtte alles bewezen en zag in deze zaak geen rechtvaardigingsgrond of verzachtende omstandigheden. De uitspraak luidde: internet ring van twee jaar met aftrek, ontzegging van het recht om in de Nederlandsche gewapende macht te dienen en ontzegging van het kies recht voor den duur van tien jaar. RIJKSDIENST LANDBOUWHERSTEL. Verstrekking van graszaad voor geïnundeerd of beschadigd weiland. De Rijksdienst voor Landbouwherstel heeft de beschikking over een hoeveelheid gras zaad voor herinzaai of bijzaaien van geïnun deerd of beschadigd weiland. Zij, die meenen hiervoor in aanmerking te komen, moeten dit schriftelijk opgeven bij den P.BH. van hun district en wel voor 31 Jan. 1946. Zij moeten dan vermelden: naam. adres, org nummer en oppervlakte van het grasland waarvoor graszaad wordt gevraagd, polder waarin het is gelegen en hoeveelheid be- noodigd graszaad. Er wordt nogmaals de aandacht op ge vestigd, deze gegevens zoo nauwkeurig mo gelijk te verstrekken Reeds gedane opgaven ter verkrijging van graszaad dienen als ver vallen te worden beschouwd. De verstrekking van graszaad geschiedt gratis. Opgave Boerenleenbank. Het ligl in de bedoeling om binnenkort plm. 75 pCt. van de oorlogsschade uit te betalen. Hiervoor is noodig, dat de heeren P.B.H.'s weten, bij welke boerenleenb >nk de getroffene is aangesloten. Men dient dit voor 31 jan. 1946 schriftelijk bij den P.B.H. op te geven. Indien er in zijn plaats van inwoning slechts één boerenleenbank is en men is daar bij aangesloten, dan is deze schriftelijke op gave niet noodig. BON 04 LEDER AANGEWEZEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat bon „04 leder" der lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid van 25 gram leder en/of rubberzolen en hak- kenmateriaal. Men moet deze bon eerst bij den schoenhersteller inleveren. Wan neer deze verklaart de reparatie bin nen c.a. 14 dagen uit ie kunnen voeren. Bon „04 leder" blijft geldig en kan in combinatie met reeds aangewezen of nog aan te wijzen bonnen voor schoen reparatie worden gebruikt. KLOMPEN EN RUBBERLAARZEN. Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat arbeiders van een groot aan tal bedrijven voor klompen of rubber laarzen in aanmerking komen. De distri- diensten zullen plaatselijk bekend ma ken wanneer aanvragen kunnen worden ingediend. Bedrijven met meer dan 10 arbeiders kunnen ten behoeve van hun arbeiders collectief rubberlaarzen aanvragen. Voorts kunnen de bedrijven ten be hoeve van het bedrijf rubberlaarzen aan vragen. Deze laarzen blijven eigendom van het bedrijf. De distributiediensten verstrekken inlichtingen welke bedrij ven voor klompen of rubberlaarzen in aanmerking komen. Terugbetaling van aan de grens van repatrieerenden inge komen-geiden. De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Bijkantoor Almkerk maakt bekend, dat verklaringen, ingevolge art. 3, tweede lid der Beschikking van den Minister van Financiën dd. 29-12-M5, nr. 27, kunnen worden aangevraagd ie- deren Dinsdag, Woensdag en Vrijdag, telkens van 912 uur op het kantoor te Almkerk. Medegebracht dient te worden: a.^. het ontvangstbewijs van ingele verde grensgelden b. eventueel nog ih bezit zijnde loonafrekeningen c. repatrieeringskaart d. persoonsbewijs of paspoort (in dien belanghebbende niet persoonlijk komt). Nadat de Inspecteur der Belastingen toestemming tot uitbetaling heeft ge geven, zal betaling volgen door "be middeling van het Bijkantoor Almkerk, zulks onder verrekening van eventueel aan dit Bureau verschuldigde kleeding en loonvoorschotten en aan andere pu bliekrechtelijk of daarmede gelijk te stellen lichamen verschuldigde bedragen. Wanneer tot uitbetaling mag worden overgegaan, ontvangt belanghebbende daartoe bericht van het Bijkantoor Alm kerk. De regeling geldt uitsluitend voor gerepatrieerde Nederlandsche onderda nen, uitgezonderd schippérs. HEUSDEN. Onze vroegere stadgenoot, de heer A. Bouman, is bevorderd tot Commies bij het Ministerie van Financiën te Den Haag. Aangezien de pont slechts tot 10 uur overzet, wilde Dinsdagavond tusschen half elf en elf uur een der werklieden, die bezig zijn met de herstelling van de brug over de Bergsche Maas, over de balken der nood brug naar de overzijde der rivier gaan Hij had daarbij het ongeluk daarvan af te glijden en van groote hoogte in het ijskoude water terecht te komen. Gelukkig werd het on geluk opgemerkt en wist men hem bijtijds te redden, zoo lat het ongeluk voor hem, ondanks een hoofdwonde, nog goed afliep. Mtfge het evenwel een waarschuwing zijn voor hen, die in den avond hetzelfde zouden willen probeeren, immers het is duidelijk gebleken, dfit men dan spot met zijn leven. Op het Consultatiebureau voor Zuigelingen alhier, werden op 22 Januari 10 zuigelingen ter onderzoek aangeboden, waarvan uit Heusden 8, Herpt 1, Elshout 1. Volgende zitting 5 Februari. Maandag j.l. speelde de damclub V.D. een competitiewedstrijd tegen W.D.V. te Waalwijk met den volgenden uitslag WD.V. V.D. A. Moonen A. de Graag 0 2 Fr. v. Münster-J C. P. Kalden 0 2 W. v. Pruijssen B. Klerks 0—2 Ph. Hollemans A. Nieuwkoop 0 2 H. C. v d. Hammen C Schaap 0 2 N. N.C. Bax 1 1 Fr. v. d. Gouw-J. Klaren 0 2 M. Nijholt J. Deurloo 1 1 A. Schilders F. te Vruchten 1 1 W. Dooremans-Jac. Timmermans 0-2 3-17 Het tweede 10-tal speelde Maandag j.l. in haar clublokaal Hotel „Central* Maan dag j 1. een vriendschappelijke wedstrijd tegen .Ons Genoegen* uit Haarsteeg. Hiervan was het resultaat V.D. OG. G. Jonker-Joh. v. Beijnen 0—2 A. Fitters-P. v. d. Loo 0 2 C. Baaijens Wim v. Beijnen 2 0 W. G v. Driel Fr. v. d. Brand 1 1 Joh. de Graag A. v. Engelen 0-2 A. Sakens Bertus v. d. Brand 0-2 P. Verbeek-H. v. d. Heijden 2 0 A. v. Donk-Jos. v. d. Brandt 02 W. Kuis-Ad. Treuren 0 2 A. de Waard J. Beekmans 0 2 5-15 Dhr. A. de Graag speelt a s. Zater dag een simultaan-séance te Roosendaal op verzoek der damvereeniging aldaar. Onzuivere zuiveraars. Hoe vaak komt het niet voor dat één persoon in staat is zijn meening aan de heele gemeenschap op te dringen en op die manier zijn woede en haat die hij tegen een bepaald individu heeft te koelen En hoe graag roddelt men daar dan niet ver der op door of doet men zich te goed aan kletspraatjes van anderen Woorden, bij de een of andere gelegen heid in scherts uitgesproken, werden ge bruikt om, toen er eenmaal gezuiverd moest worden, iemand aan den galg te brengen, terwijl de zuiveraars, in dit geval, zelf niet zuiver waren, hetgeen bleek uit het feit dat laatstgenoemden tijdens de bezetting goe deren in het zwart verkochten en na de bevrijding, gevorderde en inbeslaggenomen artikelen zooals b.v. shag, koffie, suiker, thee, konijnen, rijwielen, ja zelfs radiotoe stellen, ten eigen bate aanwendden. Wij hadden gestreden tegen de wantoe standen der duitsche overheersching en wat moesten wij ervaren toen Bijltjesdag (ja, inderdaad, hij is jammer genoeg niet geko men zooals wij hem ons hadden voorge steld) was aangebroken Men kon direct zien op wien het fnofse nazibeest zijn stem pel had achtergelaten, veel geschreeuw en weinig wol, maar even vroolijk stopten zij aan alle kanten hun zakken vol. Inderhaast met wapens uitgeruste horden trokken rond om, tegelijk met de N.S.B.- ers en colaborateurs, lieden, tegen wien uit persoonlijken haat of concurentienijd een aanklacht was ingediend, op te halen en een nu niet direct prijzenswaardige behan deling te doen ondergaan. Het is zelfs voorgekomen dat iemand die noch NSB -er, noch landverrader zijnde, werd opgehaald en door een der z.g. oud illegalen (de illegaliteit schaamt zich over zoo iemand, die bovendien tijdens de be zetting niet illegaal was) ten aanschouwe van allen die het maar zien wilden, tusschen een groep landverraders werd geplaatst, daarna met de handen in de hoogte moest gaan staan en op wapens gefouilleerd werd, terwijl hem alle mogelijke beleedigingen werden toegeschreeuwd. Deze verkrachter van het Nederlandsche recht kreeg het zelfs zoover, dat het slachtoffer zeven weken lang gedetineerd werd tusschen het uitschot van het Nederlandsche volk. Deze persoon, die na de airborne landingen in ons vaderland baanbrekend werk verrichtte op het gebied van piloten en para-troep redding, is thans, na meer dan een jaar nog steeds niet in zijn eer hersteld. Om het vorenstaande te completeeren nog het volgendeToen hij eindelijk weer over zijn vrijheid kon beschikken kwam de, op dat moment, uniformlooze (dit laatste zeer tot zijn spijt) politieman naar hem toe om met een dik opgelegd smoesje zijn on schuld in bovenstaand geval te betuigen. Thans, en hu weer in uniform, doet hij echter alle mogelijke moeite om den per soon in kwestie alsnog den das om te kun nen doen. Ook is ons een geval bekend van een persoon die door concurrentie-nijd in een politiek onbetrouwbaar daglicht werd ge steld, waarop vanzelfsprekend interneering volgde. Tijdens de bezetting had hij een kern gevormd waarvan de leden vrijgesteld waren van uitzending naar Duitschland. Zeer verdienstelijk werk werd door hen ver richt in den vorm van hulpverleening bij rampen, zoowel tijdens de bezetting, als na de bevrijding. Door enkele reeds nader om schreven zuiveraars, die absoluut onkundig omtrent het geval waren en ieder bewijs materiaal misten, werd bovendien een rap- 4>ort opgemaakt, waardoor de ongelukkige in den beruchten bunker van een onzer in- terneeringskampen terecht kwam en hier een behandeling moest doorstaan waarvan hij thans de nadeelige gevolgen, ten op zichte van zijn gezondheid, nog ondervindt. Na de bevrijding van een bijna vijfjarig juk van barbarisme en vandalisme hadden wij ons een aaneengesloten Nederlandsch volk voorgesteld met slechts één doel voor oogen, nl. Recht Van datgene, wat ech ter gepasseerd is, ondervinden wij nu, en ook in de toekomst nog de nadeelige ge volgen, die ons volk verdeeld en de her rijzing van ons Vaderland zeer belemmerd hebben. i - ^vxf v i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1