Aangifte Oorlogsschade. Officieele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2e JAARGANG. No. 93 MAANDAG 28 JANUARI 1946 Honderd jarig bestaan van de Harmonie „De Eendracht" te Herpt en Bern. Teelt van akkerbouwproducten oogst 1946 aan weinig be perkingen gebonden. UflD VAN AITENA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et, Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur Op 19 Februari 1945 was het 100 jaar geleden, dat de harmonie ,,De Eendracht" van Herpt en Bern werd opgericht. Tevens was de heer Ant. D. de Hart 60 jaren, de heer W. de Hart 50 jaren lid van deze harmonie, terwijl de Voor zitter, J. M. Buijs, 25 jaren deze functie had vervuld Al deze jubileums op zichzelf vormden reeds een gelegenheid om herdacht en gevierd te worden. Begrijpelijk dus, dat men deze bijzondere gedenk dagen niet onopgemerkt wilde doen voorbij gaan. In Februari 1945 was Herpt echter geëvacueerd en was het dus onmogelijk deze feiten toen te herdenken en daarom be sloot men, de viering daarvan te doen plaats vinden op Zaterdag 19 Januari j.l, Smorgens werd in de parochie kerk door Pastoor Timmermans een H. Mis ter intentie opgedragen, waaraan zoo goed als alle parochi anen deelnamen, daarmede blijk gevend van hun gehechtheid en liefde voor hun harmonie 's Mid dags om half drie werd in de zaal van den heer Verhoeven een receptie gehouden, die zeer druk was be zocht. Behalve tal van oud-leden der harmonie, merkten we op den Z.Eerw. Heer Timmermans, pastoor der parochie, den Edelachtb. Heer A. v. Delft, waarn. Burge meester en weth. Oldendorp, be nevens vertegenwoordigers van de verschillende plaatselijke vereeni- gingen en vereenigingen uit de om geving. De heer J. M. Buijs, voorzitter der harmonie heette alle aanwezigen welkom en schetste vervolgens de moeilijke omstandigheden, waar onder de vereeniging de laatste jaren heeft verkeerd. Hij bracht dank aan de verschillende Burge meesters, voor wat deze voor de vereeniging hebben gedaan, even eens aan de waarn. Burgemeester de heer v. Delft, Pastoor Timmer mans, aan het gemeentebestuur, oud-wethouder Verhoeven, aan alle vereenigingen, de muziek- en zang- vereenigingen van den Bond ,,De Langstraat" en de andere zang-en muziekgezelschappen uit de om geving voor de hartelijke verstand houding, die tusschen deze en de harmonie bestaat. Hij bracht dank aan den heer J. Verhoeven en zijn vrouw, die de vereeniging al die jaren gastvrijheid hebben verleend en aan allen die de vereeniging hadden gesteund. Vervolgens ging spr. over tot de huldiging van de heeren Ant. D. de Hart en W. de Hart. De eerste is tevens secretaris van de vereeni ging en heeft zijn taak steeds met de grootste toewijding waargeno men en neemt die, ondanks zijn 80 jaren, nog steeds met de grootste ambitie waar Hij stelde den 80- jarige, die nog steeds geen enkele repetitie verzuimd, als voorbeeld voor de andere leden. Ditzelfde geldt voor den gouden jubilaris, die eveneens geen enkele repetitie verzuimd. Hij schetste beiden als ijverige leden en goede kameraden. Hij bracht hen dank voor alles wat zij in het belang der vereeniging hebben gedaan en overhandigde ieder een prachtigen leunstoel, na mens de leden. De heer van Oud- heusden, onder-Voorzitter der Harmonie, huldigde vervolgens den heer Buijs rnet zijn zilveren jubi leum. De Voorzitter wist steeds zelfs de grootste moeilijkheden te overwinnen, ook als Voorzitter van den Bond „De Langstraat" is de heer Buijs gebleken, de juiste man te zijn. Namens de leden overhan digde spr. den jubilaris een fraaie schemerlamp. Vervolgens wenschte Pastoor Timmermans de vereeniging en de diverse jubilarissen geluk met hun jubileum. Steeds werd de harmonie bereid gevonden de kerkelijke fees ten op te luisteren. Hij hoopt dat de vereen, zal groeien en bloeien en dat ze haar devies Eendracht gestand zal blijven, immers een dracht maakt macht. Spr. zegde toe dat de vereeniging steeds op zijn volledigen steun mag blijven rekenen. Als tweede spr. huldigde de waarn. Burgemeester, de heer v. Delft, de vereeniging en de jubi larissen. De heer de Wilt sprak namens de plaatselijke vereenigin gen en deelde mede, dat de inge zetenen een fonds hebben gesticht, waarin reeds f 250.— is bijeen ge bracht om de harmonie weder aan een vaandel te helpen De heer Luijben sprak namens de Handboog schutterij, de heer Schreuders na mens de fanfare Oefening Baart Kunst" uit Well. De heer v. Beurden uit Haarsteeg namens de harmonie „Cecilia", de Zangvereeniging en het Dameskoor uit de Haarsteeg en overhandigde namens deze ver eenigingen een fraaie bloemenmand. De heer J. M. Buijs bracht dank aan alle sprekers en dank aan den heer v. Oudheusden voor de tot hem gerichte woorden, de leden voor hun geschenk. Ook de beide heeren de Hart dankten voor de woorden tot hen gericht en de ontvangen geschen ken. De aanwezigen zette vervol gens een ,,lang zullen zij leven" in, waarmede net officieele gedeelte was afgeloopen Van de gelegen heid om de vereeniging en de jubi larissen te complimenteeren werd een zeer druk gebruik gemaakt. Inmiddels lieten zich buiten de tonen van een muziekgezelschap hooren. Het bleek dat het de Heusdensche Fanfare was, die haar zuster-ver- eeniging met haar muzikale klanken kwamen feliciteeren. De Voorzitter A. Bax deed zulks namens de ver eeniging nog mondeling. De heer Buijs dankte ook namens zijn ver eeniging voor deze hulde en bood de fanfare een geschenk in envelop aan. Na afloop dezer feestlijkheden, werd de leden der Harmonie in Café Verhoeven een diner aange boden. 's Avonds om halfacht bezorgden de „Tempo Boijs" uit Drunen onder leiding van Bep de Wijs, waaraan medewerking werd verleend door het cabaret-gezelschap onder leiding van ©en heer Jan IJpelaar, een vroolijken en gezelligen avond, die Zondagavond werd herhaald. Voor deze gelegenheid was een huldigingslied gemaakt op de ver eeniging en de jubilarissen, dat zeer in den smaak viel. Door P. Buijs uit Haarsteeg werden namens de oudmuzikanten tijdens de uitvoering van Zaterdagavond de jubilarissen nog gehuldigd en werd namens deze het vaandel fonds een envelop overhandigd. Beide avonden was de zaal van den heer Verhoeven tjokvol. VOORSCHRIFTEN WORDEN BEKEND GEMAAKT. De voorschriften voor de teelt van akkerbouwproducten oogst 1946 wor den thans bekend gemaakt. De teelt is aan weinig beperkingen en voorschrif ten gebonden. Cichorei zal slechts mogen worden verbouwd wanneer een contract is afge sloten met een cichoreidroger. Bruin mosterdzaad mag worden ver bouwd wanneer dit geschiedt op een con tract met de Ondervakgroep Eerstehands- handel in en export van Binnenlandsche Granen, Zaden en Peulvruchten Het aanleggen van blijvend grasland en van kunstweiden is niet aan beper kingen onderhevig. Het is aan eiken teler toegestaan een oppervlakte van 5 are te bestem men voor verbouw van landbouwzaden^ voor eigen behoefte. Het is echter ver-* boden voederbieten- en suikerbietenzaad voor eigen gebruik te verbouwen. Van wikken, lupinen, spurrie en ser- radella voor .zaadteelt mag op aanvrage meer verbouwd worden. Hiervoor is een teeltvergunning noodig, welke vóór 1 Februari 1946 moet worden aange vraagd bij het Bedrijfschap voor Zaai zaad en Pootgoed voor Akker- en Wei- debouw, Wasschenaarscheweg 12 te 's-Gravenhage, onder opgave van de te verbouwen oppervlakte. Deze aan vragen kunnen ook centraal via P.B.H. of P.V.C. ingediend worden. Aan den verbouw van kruisbestuivers als kool rapen, stoppelknollen, voederkool en landbouwwortelen voor zaadteelt wordt de voorwaarde verbonden, dat deze min stens 400 m van perceelen van dezelfde gewassen aangelegd door een hande- laar-kweeker verwijderd liggen. De oppervlakte van de diverse land- bouwzaden welke op contract verbouwd worden, wordt niet beperkt. Echter zal het afsluiten van contracten slechts wor den toegestaan aan die handelarenkwee- kers, die voorloopig als kweeker er kend zijn. Voor het afsluiten van zaadteeltcon- tracten nopens die gewassen, waarvoor nog geen kweekers erkend zijn, komen in aanmerking die handelaren, die hier voor van het Bedrijfschap voor Zaai zaad en Pootgoed voor Akker- en Wei- debouw vergunning hebben gekregen. Over het algemeen worden deze slechts verstrekt aan degenen, die ook in het verleden deze gewassen verbouwden of lieten verbouwen. De kweekers-hande laren zijn verplicht zoo spoedig mo gelijk, in elk geval voor 1 April 1946, aan het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw op te geven de juiste oppervlakte van de gewassen met vermelding van de rassen, namen en organisatienummers van de telers, waarmede zij contracten hebben afgesloten, waarna de telers in het bezit van een teeltvergunning gesteld worden. De teeltprijzen zullen gebaseerd worden op de thans geldende contractprij zen. Liquidatie Centraal Distributiekantoor Vught. De Directeur van het Centraal Dis tributiekantoor te Vught deelt mede, dat met ingang van 1 Februari 1946 zijn kantoor in liquidatie treedt en wordt overgenomen door het Centraal Distributiekantoor te 's-Gravenhage. Regelingen op het gebied der dis tributie worden door zijn kantoor niet meer getroffen. Het publiek wordt verzocht alle correspondentie te richten aan het Cen traal Distributieknntoor te Den Haag, Huygenspark 3839. Aan het kantoor te Vught gerichte brieven en dergelij- ken worden overgedragen aan het kantoor te 's-Gravenhage. Bezoeken kunnen te Vught niet meer worden afgewacht. Er bestaat nog een mogelijkheid al le oorlogsschaden, welke nog niet zijn aangegeven en welke ontstaan zijn na 16 Juni 1944, alsnog aan te geven, met uizondering van de reeds in het algemeen afgewezen aangiften. De aangifte dient te worden inge diend vóór 1 Maart 1946 Ook zij, die voor een schade-geval verzekerd waren bij een onderlinge molestverzekering organisatie en uit dien hoofde meenden dat geen aan gifte bij de Schade Enquête Commis sie noodig was, moeten alsnog aan gifte doen. De beoordeeling van al dan niet tijdige aangifte dient te worden over gelaten aan den SEC De aangifte dient, voor het Land van Heusden en Altena, te geschieden bij de Schade Enquête Commissie te 's Hertogenbosch, o.a. met uitzondering van le. Landbouw en Veeteeltbedrijven. 2e Tuinbouwbedrijven. 3e. Boomkweekerijen, bloembollen en sierteeltbedrijven, 4e Woeste gronden en in den bosch- bouw. Aangifte voor deze gevallen dient te geschieden bij „Dienst Landbouw- herstel" Wij maken allen die het aangaat er in hun eigen belang uitdrukkelijk op attent dat, indien geen aangifte plaats heeft, de belanghebbenden onder geen voorwaarde voor een Rijksbijdrage in aanmerking komen. Geen aangifte beteekent dus geen vergoeding. BuitenlandersOok kunnen nog aangiften aangenomen worden indien afwijzing heeft plaats gehad opgrond van nationaliteit Deze laatsten komen echter voorloopig niet in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk in de geleden oorlogsschade, zij kunnen echter wel, in afwachting van een nadere regeling, voorloopig geregi streerd worden. Onder buitenlanders te verstaan Buitenlanders, staatloozen, buiten- landsche rechtspersonen, mits zij niet behooren tot a. vijandelijke onderdanen in den zin van het besluit vijandelijke ver mogens. b. degenen van wier vermogen op grond van het besluit vijandelijke ver mogens aangifte moet worden gedaan bij het Beheersinstiuut. De schade moet binnen de Neder- landsche grenzen zijn toegebracht. HEUSDEN. Onze vroegere stadgenoot de heer Ant. van Helden, politieagent te Rijswijk, werd dezer dagen tot le klas bevordert!. Als men weet dat v. Helden ver leden jaar uit 7 cursisten, die allen H.B S. hadden genoten, als eenige cursist met alle lof het diploma behaalde, dan spreekt het wel voor zich zelf, dat van een bekwaam politieman mag worden gesproken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1