Geboorte-kaartjes met enveloppen De Sirene loeit I! Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Keusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Scherpere voorschriften noodzakelijk voor den handel In Granen, Zaden en Peulvruchten. spoorwegnieuws. WIJ BESCHIKKEN FIRMA L. J. VEERMAN - Tel, 19 - HEUSDEN :het nederl. roode kruis j afd. heusden 2E JAARGANG. No. 94 VRIJDAG 1 FEBRUARI 1946 VAN ALTÉNA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Vrijdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Vrijdagnummer tot Donderdagmiddag uiterlijk 2 uur De Afdeeling Vóórlichting van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening deelt mede: Bij het vaststellen van de regelingen voor granen, zaden en peulvruchten, zaaizaad en veevoeder, is gestreefd naar een zoo groot mogelijke vrijheid van handelen voor het bedrijfsleven. De overheid achtte dit verantwoord, omdat aanvankelijk de verwachting was, dat de importen zoodanig zouden zijn, dat in vrij snel tempo zou kunnen worden over gegaan tot vrijlating van het gebruik. Meer en meer blijkt echter, dat deze' verwachtingen door de moeilijke positie van de wereld-graanmarkt voorshands niet verwezenlijkt zullen worden. De algemeene voorraad positie is mo menteel zoodanig, dat het niet mogelijk zal zijn, de distributie voor mensch en dier op het huidige peil te handhaven, indien geen zekerheid bestaat, dat al het beschikbare daar terecht komt;, waar het gebruikt moet worden. Bij de huidige regeling bestaat te ruime gelegenheid voor niet bona-fide personen, voorraden weg te trekken van de meest noodzakelijke bestemmingen. Een en ander heeft de Overheid ge noodzaakt scherpere maatregelen te treffen. Daarbij blijft voor graanver- bouwers de gelegenheid bestaan het zelfverbouwde graan op eigen bedrijf te gebruiken. Echter dient voor de noo- dige waarborgen te worden gezorgd, dat graan, dat niet voor verbruik op het bedrijf van den verbouwer is be stemd, wordt afgezet volgens de daar voor vastgestelde regelen. Daartoe zijn thans' nieuwe voorschriften uitgevaar-* digd. Iedere handelaar en verwerker zal per 2 Februari 1946, te 24.00 uur een nauwkeurige voorraad-op- gave moeten verstrekken van de op dien datum aanwezige voor raden. Op basis van deze voorraadopgaven zullen geen heffingen worden opgelegd. Nadere instructies hierover zullen wor den gegeven door de desbetreffende instanties. Voorts zal met ingang van 3 Februari 1946 het vervoer van granen, zaden en peulvruchten, zaaizaad en veevoederartikelen nog slechts plaats mogen hebben op geleidebil jetten Er dient terdege rekening mede te worden gehouden, dat tegen het onjuist of niet opgeven van de voorraaden, als mede tegen ongedekt vervoer, door den C.C.D. onverbiddelijk zal worden op getreden. Op directe inbeslagneming van voorraden en eventueele transportmid delen moet worden gerekend. Het geldt hier een algemeen landsbe lang. Een ieder zal moeten medewerken om de beperkte voorraaden te krijgen op die plaatsen, waar zij het meest noodig zijn voor mensch en dier. Ontduiking van de voorschriften zal beschouwd worden als sluikhandel van de ergste soort. Mochten de thans getroffen regelin gen niet afdoende blijken, dan moet het bedrijfsleden er rekening mede houden, dat de Overheid niet zal schromen, hoe onaangenaam het haar ook moge zijn, verder gaande maatregelen te treffen. DE NIEUWE DIENSTREGELING. Belangrijke verbetering in de verbinding met het Zuiden. De belangrijkste verbetering, opge nomen in de op Maandag 28 Januari van kracht geworden dienstregeling der Nederlandsche Spoorwegen, is de ope ning van een autobusdienst tusschen Geldermalsen en 's-Hertogenbosch, waar door de verbinding met het zuidelijk deel van ons land aanzienlijk wordt verbeterd en de reisduur aanmerkelijk bekort. In verband met deze nieuwe verbin ding, wordt de trein die om 4.50 van Amsterdam C.S. vertrok (op werkda gen), vervroegd tot 4.30, waardoor het mogelijk is reeds om 12.45 in Maastricht te zijn. Ook uit Rottjerdam en Den Haag heeft men in Utrecht aansluiting op dezen trein. De nachttrein van 3.10 uit Amsterdam C.S. naar het Zuiden gaat nu om 7 uur uit Amsterdam (ook op Zon- en Feestdagen), men is dan om 13.48 in Maastricht. Op deze verbin ding hebben Rotterdam en Den Haag echter geen aansluiting. Reizigers, die om 5.13 uit Maastricht vertrekken (al leen op werkdagen) kunnen reeds om 12.51 in Amsterdam, 13.11 in Rot terdam en 13.31 in Den Haag zijn. Tusschen Geldermalsen-'s Bosch v.v. zullen voldoende auto's loopen om alle treinreizigers te vervoerenN Er moet evenwel rekening mee worden gehouden, dat, door de bruggen onderweg met éénrichtingsverkeer, een enkele maal een auto de aansluiting kan missen. Ten aanzien van de schipbrug bij Hedel heeft de Rijkswaterstaat evenwel zijn volle medewerking toegezegd. Bovendien zijn zoowel voor de treinen als de auto's wachttijden vastgesteld. Tus schen Utrecht en Geldermalsen zijn voorts treinen bijgelegd, terwijl op het baanvak Sliedrecht-Geldermalsen de dienstregeling wijzigingen moest onder gaan. Ook tusschen Arnhem en Nijmegen is een aantal nieuwe treinen ingelegd. De trein van 17.00 uur uit Vlissin- gen loopt thans over Roosendaal naar Den Bosch (op werkdagen) en sluit aan op het Noorden. De trein, die om 18.51 uit Rilland Bath vertrok, komt reeds van Lage- Zwaluwe (16.00 uur uit Rotterdam D.P., eveneens alleen op werkdagen). Op Zondag blijft de verbinding Goes (V 19.40)-Vlissingen (A 20.40) bestaan. De trein die om 12.01 uit Lage Zwa- luwe naar Breda vertrok, is vervroegd tot 11,45 en rijdt nu door naar Tilburg. De trein van 13.24 uit Tilburg is 13.31 in Breda en 14.20 in Lage Zwalu we. Geheel nieuw is een trein van 14.45 uit Lage Zwaluwe, die doorgaat naar Eindhoven en Blerik. Nieuw is ook de trein van 16.24 uit Tilburg naar Lage Zwaluwe en een trein van 17.52 uit Lage Zwaluwe naar Til burg, welke laatste aansluiting geeft naar Boxtel en op den trein van 19.44 van Boxtel naar Eindhoven. De trein, die om 18.00 van Rotterdam D.P. vertrok, gaf te Zwijndrecht aan sluiting op een bus, rechtstreeks naar Breda. Daarop zal nu aansluiten de trein van 19.14, waarvan de vertrektijd wordt verlaat tot 20.08, waardoor men nog aansluiting heeft naar Tilburg en Den Bosch. Een nieuwe trein van 20.52 uit Box tel naar Tilburg (A 21.20) en verder naar Breda en Roosendaal (alleen op werkdagen) sluit aan op den trein uit Eindhoven naar Den Bosch. (Vertrek Eindhoven 20.08). Deze trein gaat da gelijks loope/z. Ten einde de reisduur Den Haag RotterdamArnhem te verkorten, zijn de aansluitingstijden te Utrecht tusschen deze treinen naar elkaar toegebracht, waardoor de treinenloop op deze baan vakken is gewijzigd. UtrechtArnhem is bovendien met één paar Dieselelectrische treinen uit gebreid. Voor de Zaankanters is van belang' een nieuwe late verbinding Amsterdam- Uitgeest. Deze trein rijdt dagelijks, ver trekt om 23.35 uit Amsterdam en stopt op alle stations in dé Zaanstreek. Voor het Gooi is er een nieuwe late verbinding Amsterdam (V 23.30) Amersfoort. Ook deze trein rijdt dage lijks en stopt op de tusschenstiations. Uit Rotterdam zal om 23.00 nog een trein naar Zwijndrecht vertrekken, die om 23.30 uit Zwijndrecht naar Rotter dam terugkeert. Daardoor heeft men met den trein van 21.35 uit Amsterdam weer over een ruime sorteering Buitengewoon aardige en leuke motieven Drukkerij voor het betere genre Familie- en Handelsdrukwerken Correcte bediening Vlugge afwerking nog verbinding over Zwijndrecht (Dord recht). Een belangrijke verbetering is ook tot stand gebracht in de verbinding tusschen Enkhuizen, Hoorn en Amster dam v.v. Op werkdagen zal de trein van 17.15 uit Enkhuizen doorrijden naar Amsterdam (A 8.54) en stoppen in Purmerend en Zaandam. Om 9.54 gaat deze terug uit Amster dam, stopt in Zaandam en Purmerend en is om 10.55 in Hoorn, waar hij aansluit op den trein, welke 11.35 in Enkhuizen is. Voorts is er .een trein van 17.57 uit Hoorn, die stopt in Purmierend en in Zaandam aansluiting geeft naar Amsterdam, waar men dan om 19.35 arriveert. Om 19.05 vertrekt uit Zaandam een trein, die stopt in Purmerend, Hoorn Hochkarspel, Bovenkarspel en om 20.25 in Enkhui/en is. Deze trein sluit aan op de bestaande verbinding Amsterdam (V 18.35)Zaandam (A 18.25). Voorts zijn er in dezfe nieuwe dienst regeling vele afwijkingen van de voor gaande. die wij onmogelijk alle kunnen vermelden. Den reizigers wordt echter dringend aangeraden, de nieuwe lii.t- hangbiljetten en vouwbladen grondig te raadplegen. Extra bon voor meat and vegetables Voor de periode van 2 tot 15 Februari zal een extra-bon voor 224 gram meat and vegetables (vleesch en groente in blik) wor den aangewezen voor de leeftijdsgroepen boven 4 jaar. Sinaasappelen en mandarijnen. Inzake de tusschen Nederland en Spanje gesloten handelsovereenkomst meldt Agencc France Presse nader, dat Nederland ook sinaasappelen en mandarijnen zal ontvan gen. De koersen van gulden en peseta, wel ke voor deze overeenkomst zullen worden vastgesteld op basis van den dollarkoers te Amsterdam. Gecondenseerde melk met suiker. Behalve de blikjes gecondenseerde melk, welke bij een tekort aan melk voor het pu bliek beschikbaar worden gesteld in plaats van gestandaardiseerde melk, waarbij de prijs van een blikje gelijk gesteld is aan den prijs van één liter melk, zullen bij een dergelijk tekort ook blikjes gecondenseerde melk met suiker in een aantal steden op beperkte schaal in den handel worden ge bracht. De prijs van deze laatste blikjes mag maximaal tien cent per blikje hooger zijn dan den prijs, welke ter pladse geldt voor een liter losse gestandaardiseerde melk. De marge voor de standaardisatiebedrijven en de detaillisten zal dezelfde zijn als voor ongesuikerde condens. Pindakaas. Het is mogelijk, binnenkort voor jeugdige personen van 1421 jaar een potje van 370 gr. pindakaas beschikbaar te stellen. Op 10 Fe bruari zal een voor-inl everm gs bon bekendgemaakt worden, welke te vens als koopbon zal gelden. Hoe is 't mogelijk!! In onze vorige artikelen lieten wij reeds overduidelijk uitkomen, dat er buiten het lidmaatschap der N.S.B. nog vele andere manieren waren om zich on-Nederlands en a-sociaal te gedragen» Ter illustrering moge nog het vol gende dienen. Een persoon, die als stroman en tot dekkingvan enige z.g. illegalen diende, maakte zich voor hen verdienstelijk als spion en was er op uit anderen aan de galg te helpen, gewoonte getrouw aan de hand van gissingen of insinutaies. Wat was echter zijn voornaamste bezigheid Deze bestond uit een levendige zwar te handel bij voorkeur met de moffen. De „Kriegsmarine" en Sanatoria voor de door bombardementen over hun ze nuwen gejaagde Duitse vrouwen waren gretige afnemers. Deze wisten echter schijnbaar al te goed wat voor vlees ze in de kuip hadden, gezien het feit, dat de „Marine" het bij hem gekochte rookvlees op een andere plaats nauwkeurig op het ge wicht controleerde. Zo gebeurde het ook, dat een Nat.- Soc. burgemeester, die de grond onder de voeten te warm werd en de benen nam, alras vervangen werd door den eersten wethouder, tevens groot-indu- striëel daar ter plaatse. Dit heerschap voelde zich niet alleen zeer gevleid, maar schijnbaar tevens genoodzaakt een nog grotere activi teit aan den dag te leggen als zij!n voorganger. Onder meer beijverde hij zich, mensen aan te wijzen voor het vervaardigen van Duits-militaire objec ten. Een verzetsman achtte zich verplicht den persoon in kwestie er op te wij zen, dat dit in strijd was mipt de richt lijnen welke de Nederlandse regering; vanuit Londen hierover gaf, waarop! deze slappeling prompt te verstaan gaf, dat niet de Nederlandse regering Jn Londen, maar de Duitse bezetting zijn wettige autoriteit was. In tegenstelling met de minder gesi tueerden, welke gezamenlijk waren opge sloten, verleende men dezen profiteur een uitzonderlijk comfort in den vorm van huisarrest en werd hij niet per vrachtwagen, doch in de privé-auto van den plaatselijken O. D.-Commandant ver voerd. Maar al te duidelijk bleek hier weer, dat het recht met voeten getreden werd., Wij hebben niets aan mannen met een geweten als een trékharmonica. Wij hebben niets aan mannen, die steeds van twee wallen gegeten, ja zelfs gevreten hebben. Niet alleen de tijd der collaborateurs, maar ook die der profiteurs moet ten einde zijn. Laat ieder van ons, nu de strijd voor de wederopbouw van ons Vader land in vollen gang is, zijn plicht doen* om in een daadwerkelijke eendracht en met volledige uitschakeling van onze particuliere belangen, door werken en strijden te komen tot de herrijzing! van ons Vaderland, opdat aan het einde van dien strijd eenieder van ons met onzen nationalen held Joh an de Witt zal kunnen getuigen: Ik heb, ook in het swaerst van den storm, steeds op het deck gestaen. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). Aanmelding voor peetschappen. De laatste maanden worden door buitenlanders Nederlandsche kinderen als peetkinderen aangenomen. Deze ontvan gen dan maandelijks, gedurende zes maanden, of ineens, een pakket of een bedrag in geld. Dit alles geschiedt door

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1