Aan onze Lezers! De Sirene loeit Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Nieuwe bestemming Van Horne Kazerne te Weert. INGEZONDEN STUKKEN. Aangezien op de bonnen reeds Vrijdagsmorgens gekocht kan wor den, zal in het vervolg ons Vrijdag- nummer, reeds Donderdags ver schijnen. Adverteerders en Correspondenten gelieve hiermede rekening te houden DE REDACTIE. Wien de schoen past ZB JAARGANG. No. 96 DONDERDAG 7 FEBRUARI 1946 van alt eNA Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Aangezien Majoor A. H. Schouten, uit onze omgeving komt, n.l. uit Wijk en Aalburg, nemen wjj, tevens om de interssante gegevens, die er in zijn opgenomen onderstaand artikel over uit de „Maas- en Roerbode." Voor ons zit Majoor A. H. Schouten, Commandant van het Kaderbataljon te Weert, tevens Garnizoenscommandant,, dat op 18 Febr. a.s. zal worden geïn-( strueerd. Vanuit een der bovenvertreK- ken van het Stafkwartier der van Horne kazerne zien we over de paviljoens van dit groote gebouwencomplex. De kazerne, doet telkens, als we haar be zoeken, weer opnieuw aan een klein stadje denken, waar de huizenblokken gescheiden zijn door breede straten en omzoomd met gazons, kleine pleintjes met plantsoenen, waar verkeer is met wagens, en wa,ar menschen loopen, kris en kras door elkaar. In dit geval zijn het dan rqilitairen. Er zijn weinig mili tairen op het oogenblik in de kazerne, nu het 4e Bataljon Stoottroepen naar Indië is, en het 5e Bataljon is over geplaatst. Er zijn nog wat loopende, zaken af te handelen door den Staf! Stoottroepen en dan kan majoor Schou ten beginnen met de inrichting van de gebouwen voor zijn werk: de Kaderop leiding van het z.g.n. nieuwe leger. Majoor Schouten is geen onbekende in de officierenwereld want reeds vóór 1940 was hij tien jaar bij het Militaire onderwijs, n.l. 8 jaar als Luitenant- Leeraar en 2 jaar als Comp. Comman dant aan de S.R.O.I. te Breda. Na zijn bevrijding uit krijgsgevangenschap in Duitschland, trad hij weer in actie- ven dienst en kreeg de opdracht tot» het vormen van een kaderbataljon in de kazerne te Weert. In Nederland komer. thans 2 ofS ciersopleidingen van ongeveer 400 man te Harderwijk en Amsterdam. Verder 3 kaderbataljons te Zuidlaren, Erme- lo en Weert, elk van 800 ma,n. Majoor Schouten werkt nauw samen met den Hoofd-Jnstructeur van zjn Bataljon, tevens zijn plaatsvervanger, Ka pitein L. Tas, welke zijn opleiding heeft genoten in Engeland en tevoren reeds Commandant^wan een Kaderschool met 1900 leerlingen was te Hooghalen,. Ook Majoor Schouten heeft verschil lende weken in Glasgow doorgebracht, waar hij een Engelsche opleiding zag. Dit Engelsch opleidingssysteem heeft veel goede hoedanigheden, die dan ook in toepassing zullen worden gebracht bij de opleiding der Kon. Landmacht. Samenstelling Kaderbataljon. De samenstelling van het Kaderbatal jon is als volgt: 1 Bataljonstaf, 1 Staf- Compagnie en 5 Instructie-Compagnie ën met totaal 800 cursisten. De ge- heele sterkte bedraagt: 55 officieren, 150 onderofficieren, 800 cursisten en 200 manschappen, dus totaal 1200 man. De indeeling van den Bataljonsstaf is 1 Majoor (Commandant), 1 Kapitein of Lt.-Adjudant, 1 Hoofd-Instructeur, 1 Verplegingsofficier, 1 Administrateur, 2 Off. van Gezondheid (allen met toe gevoegd personeel). De Staf-Compagnie bestaat uit: 1 ka pitein, 2 luitenants, koks, chauffeurs, wachtpersoneel, schoen- en kleermakers enz. enz. ongeveer 150 man. Elke Instructiecompagnie wordt sterk; 1 Comp. Commandant, 1 Opv. Comp. Commandant, 6 Peletons-Commandan- ten, 16 a 18 Onderofficieren instructeurs 160 cursisten en eenig administratief personeel De 800 cursisten, die in het kader bataljon zullen worden opgeleid, zijn dienstplichtige onderofficieren van de lichtingen 1938 en 1939, beroepsperso- neel en capitulanten beneden den leef tijd van 45 jaar. Momenteel melden zich dagelijks tientallen dezer, volgens den oproep van de regeering, en worden in de v. Hornekazerne getest op ge schiktheid. Het Bataljon-Weert zal het eerst in werking treden vóór Ermelo en Zuid-Laren en wel op 18 Febr. Voor de October-Divisie. De opleiding is er op gericht, dat zij allen bestemd zullen worden als kader voor de Divisie, die in Oct. onder de wapenen komt. De opleiding is verdeeld in 3 perio den. De eerste duurt tot de tweede helft van April, waarin die cursisten van welkten rang zij ook ziijln, zelf de geheele opleiding als soldaat door zul len moeten maken. Daarna volgt de 2e periode, de z.g.# corpstraining, de ze duurt tot 1 Aug. Hierin krijgen allen een meer specialistische opleiding. De 3e periode van 6 weken, van Aug. tot 15 Sept. is een z.g. Division-opleiding. voor alle Officiers- en Kaderscholen, tezamen op een bepaald terrein in Ne derland. Na deze training worden op 1 Oct. de cursisten als Onderofficiers- instructeurs ingedeeld bij de alsdan onder de wapenen komende lichtingen. Majoor Schouten besluit ons pers- gesprek met een algemeene opmerking over de opleiding. Hij zal streng wa ken dat er de noodige tucht en orde heerscht onder zijn mannen. Ik werkte steeds onder het motto, en daar houd! ik me aan: „Liever met volle vertrou wen, dan met douwen", waarmee de Verhooging persvergoeding hooi. Het Bedrijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder maakt bekend, dat in verband met de verhooging van den persdraadprijs de volgende maximum- prijsregeling geldt voor alle afleveringen van hooi op of na 1 Jan. 1946. De maximum-vergoeding, welke voor het hooipersen aan koopers van geperst hooi mag worden doorberekend, bedraagt! f8,15 per 1000 kg. Dientengevolge zijn de maximum-verbouwersprijlzen voor geperst hooi van onderscheidenlijk le, 2e en 3e kwaliteit verhoogd tot f 93,15, f83,15 en f73,15 per 1000 kg bij levering franco langs boord of langs wagon binnen 10 km vTan bedrijf ver- kooper. Groothandelaren zullen aan detaillis ten per 1000 kg geperst hooi ten hoog ste in rekening mogen brengen de ge noemde bedragen (al naar gelang van de kwaliteit), vermeerderd met een han delsmarge van f4,75 per 1000 kg, de werkelijk wettelijk geoorloofde vracht kosten en de werkelijk gemaakte assu- rantiekosten betreffende de verkochte partij. Voor verkoop door detaillisten blijven de gebruikelijke handelsmarges van kracht. Voor de beoordeeling, o"f aflevering op of na 1 Jan. 1946 heeft plaatsgevonden, zal de op den vracht brief of het cognossement vermelde verlaaddatum doorslaggevend zijn. Kunstmesttoewijzing 1946. Gedurende de oorlogsjaren zijn de mogelijkheden om een voldoende be mesting toe te dienen steeds minder geworden, zoodat de vruchtbaarheid van den grond ernstig heeft geleden. Thans maken het wereldtekort aan kunstmest en onze precaire deviezenpositie het nog moeilijk voldoende kunstmeststoffen in te voeren. Niettemin vertoonen de normen voor het oogstjaar 1946 reeds een gunstiger beeld, hetgeen uit de volgende cijfers blijkt. Bij de eerste toewijding voor het be mestingjaar 19451946 werd voor al len akker- en tuinbouwgrond per ha 20 kg stikstof (N), 20 kg fosforzuur (P 205) en 20 kg kali (K20) beschik baar gesteld en voor de fruit- en groen teteelt onder glas 40 kg stikstof. 40 kg fosforzuur en 60 kg kali. Thans kon bij de toewijzingen ook meer onder scheid worden gemaakt naar de soort der gewassen en den aard der verschil lende gronden. Zoo is voor de teelt van consumptie-aardappelen gemiddeld 70 kg zuivere stikstof en bijna 80 kg kali per ha toegewezen en voor den verbouw van granen op klei- en zavel gronden 30 kg zuivere stikstof en 20 tot 30 kg kali per ha en voor zand- majoor dan wil zeggen, dat hij, met1 aan zijn ondergeschikten een „douw" te ge ven, nooit tot een goede samenwer king kan komen. Wèl als er vertrouwen is in de leiding. Wat Weert betreft, merkt de Majoor op, dat zijn eerste kennismaking met deze stad met zijn mooie singels en prachtige omgeving een zeer goeden indruk op hem heeft gemaakt. Ook de bevolking is zeer vriendelijk. Hij*! hoopt echter de burgers niet te veel last te behoeven aan doen, en zal trachten zijn officieren in de „Mess" Germania, (dat spoedig een andere naam zal krij gen), onder te brengen voor het groot ste gedeelte. Binnenkort hoopt hij per soonlijk kennis te maken met de bur gerij. Temeer omdat hij1 vele jaren in Weert denkt te blijven, wijl' de v. Hornekazerne geruimen tijd zal blijven het centrum van militaire op leidingen. We hebben afscheid genomen van den sympathieken Commandant, met de hoop nog eens spoedig terug te ko men in de kazerne, om de burgers eenig inzicht te kunnen geven in het nieuwe opleidingssysteem. J. v. d. V. i grond 40 kg stikstof en 40 kg kali per ha. Ook zijn o.a. voor de teelt van za den. suikerbieten en fabrieksaardappe len de beschikbaar gestelde hoeveel heden verhoogd. Voor de fosforbemes- ting wordt voor alle gewassen op de klei- en zavelgronden 30 kg zuivere fosforzuur en op de zand-, laagveen- en veend al gronden 40 kg zuivere fos forzuur verstrekt. In de toewijzingen voor de groente- en fruitteelt is even eens een belangrijke verbetering geko men. Hier kan voor verschillende teel ten een stijging worden geconstateerd van 20 kg zuivere stikstof per ha tot 160 a 200 kg, van 20 kg fosfaat tot 60 kg per ha en kali van 20 tot 80 of 100 kg per ha. Hoewel de genoemde hoeveelheden, vooral van kali, niet voldoende zijn, kan uit deze gunstige ontwikkeling worden afgeleid, dat de invoer van kunstmest stoffen en grondstoffen voor de kunst- mestfabricage zooveel mogelijk door de Regeering wordt bevorderd. Bovendien komt als gevolg hiervan de binnenland- sche kunstmest-industrie langzaam op dreef. Als de import en de productie zon der stagnatie verloopen, kan tweederde deel van de toegewezen meststoffen reeds begin April op de plaats van bestemming zijn. De overige hoeveel heid wordt vóór 1 Juli a.s. verwacht. Tuinbouw. Tuinders en fruittelers, die in 1945 hun land door oorlogsomstandigheden niet hebben kunnen betelen of waarvan de opbrengst beneden de onkosten van bewerking bleef, doen goed hiervan vóór 15 Febr. a.s. opgave te doen bij den P.B.H. van hun dsitrict, in verband met de mogelijkheid van vergoeding der meerdere kosten. Reeds meermalen deelden wij me de, dat ingezonden stukken slechts dan in aanmerlang kunnen komen voor op name, wanneer ons den naam van den inzender wordt bekend gemaakt. Ge schiedt zulks niet, dan wordt het in- gezondene terzijde gelegd. Naar aanleiding van onze rubriek „JDe Sirene loeit", ontvingen wij uit Hank een ongeteekend stuik, dat dus daarom alleen al niet geplaatst wordt. Bovendien ligt het niet in onze be doeling alle plaatselijke misstanden dei illegaliteit aan den kaak te gaan stel len als wij daartoe overgingen zou den we vermoedelijk overstelpt wor den met ingezonden stukken. Een inzender uit Veen deelen wij mede, dat wij zijn klacht zullen on derzoeken. Deze hoort daarover dus nog nader. DE REDACTIE. Wanneer het spreekwoord „Wien de schoen past, trekt hem aan" nog steeds van toepassing is, dan heeft men naar aanleiding van de vorige artikelen kun nen constateren dat ier menig passend paar gevonden is. Ten overvloede moet er echter op ge wezen worden dat men een onderscheid dient te maken tusschcn de werkelijke en de z.g.n. oud-illegalen. Het zou dan ook zeer ongepast zijn wanneer men de reeds aangehaalde feiten van toepas sing bracht op personen, die zich tij dens de bezettingsjaren door hun uit nemend illegale werk metterdaad ver dienstelijk hebben gemaakt. Tot nog toe is slechts gesproken over z.g. oud illegalen, die nooit illegaal zijn ge weest, of nog erger, in die voor ons zoo zware tijden onder den een of anderen dekmantel hand en spandiens ten hebben verricht voor den vijand. Ook zijn het allerminst gebeurtenis sen uit een en dezelfde gemeente, in-< tegendeel, waar ik mij ook bevond, in het Noorden of het Zuiden des lands* slechts met een kleine variant bleek alles op hetzelfde neer te komen. Vorenstaande uiteenzetting beteekenC allerminst dat er ook maar iets terug-' genomen wordt van het reeds geschre vene, wanneer het noodig mocht blijken, feiten te beklemtoonen en alsnog nader te omschrijven, dan zal dit ook zeer zeker gebeuren. Er moet thans gebouwd worden* orde gesticht, geleid en geregeerd. Dit alles kan en mag alleen geschieden op basis van recht en hierbij mogen wij geenszins gebruik maken van het reeds te vaak geëigende middelper soonlijke haat, om daaruit bepaalde maatschappelijke voordeden te kunnen puttenEn of die maatschappelijke voordeden nu bestaan uit shag, koffie, suiker, thee, konijnen, rijwielen, radio- toestdlen, brandstoffen of een varken, hier wordt niemand gedwongen schoe nen te passen, maar er wordt wel ver langd andermans goed te respecteeren en dienovereenkomstig te handelen!! De fundamenten waarop Herrijzend Nederland dient te worden opgebouwd zijn naastenliefde en recht. Het ligt niet in de bedoeling in persoonlijkheden te vervallen, het is echter onzen plicht de wantoestanden en het gepasseerde onrecht aan de kaak te stellen. Hiervoor wordt slechts gebruik gemaakt van het kostbaarste dat wij door de bevrijding hebben ver kregen n.l. de vrijheid van pers; zoo dat een ieder, die een andere meening is toegedaan, dezelfde middelen gebrui ken kan. Voor de hand ligt dat, alvorens een wijderen blik om ons heen te werpen* allereerst de eigen omgeving hiervoor in aanmerking komt. Het is een noodzakelijkheid dat de misdaad wordt gestraft, rechtvaardig: maar streng, ongeacht of deze crimi neel of politiek is en zonder onder-» scheid des pfeirsoons als ook de sport van de maatschappelijke laddei welke deze heeft weten te bereiken. Jammer is het daarom dat de zuivering der z.g. „lichte gevallen" den vorm dreigt aan te nemen van een 80-jarige te zullen worden. Wij kunnen ons vergelijken met puin- r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1