Nieuwe vorm van samenwerking in Indonesië. De Sirene loeit Plaatselijk Nieuws 2e jaargang. no. 98 donderdag 14 februari 1946 waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" van heusden. aalburg. andel. aalst. KORT VERSLAG Voedseluitdeeling Ned. Roode Kruis, Afd. Heusden Uitgever: K. VELTMAN te Drunen Algemeen Redacteur: J. H. ROZA te Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN te Heusden Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Op het oogenblik dat Dr. v. Mook zijn besprekingen met Sjarir in Batavia begon richtte Minister prof. dr. J. H. A. Logeman zich Zondagmiddag over de beide zenders tot het Nederlandsche volk en begon aldus: Landgenooten, gij allen weet dat vandaag in Batavia besprekingen wor den geopend, die voor de toekomst van Nederland en Indonesië beide van be slissende beteekenis kunnen worden. De poging, die daar wordt onder nomein om een einde te maken aan de vernie tiging van levens en eigendommen, wel vaart en cultuurgoedeen einde aan de negatie van al wat tusschen onze volken aan eerbied en genegenheid ge groeid was die poging zal door het geheele Nederlandsche volk met spanning worden gevolgd. Zij wordt ook. ik ben daar zeker van, door de groote meerderheid van ons volk goed gekeurd, ondanks al hetgeen het in ai zijn lagen en groepeeringen te verdu ren heeft over de wijze waarop dit con flict is ontstaan en over het leed en het onrecht, dat de revolutie heeft opge stapeld op het lijden onzer landgenoo ten onder de Japansche overweldiging. De Minister zette vervolgens uiteen dat de Nederlandsche regeering bij haar beleid ten aanzien 'van Indonesië uit gaat van de overtuiging, uitgedrukt in de rede van H. M. de Koningin! van 6 December 1942 met de woorden: „Ik weet, dat geen politieke een heid en verbondenheid op den duur blijven bestaan, die niet door de vrij willige aanvaarding van trouw van de Qvergroote meerderheid der burgerij worden gedragen." De hoofdregels waarin de regeering een voorloopige regeling wil schep pen luiden als volgt: a. Er zal zijn een gemeenebest In donesië, deelgenoot in het Koninkrijk, samengesteld uit landen met uiteenloo- pende graden van zelf regeering. b. Er zal ingesteld worden een In donesisch burgerschap voor allen, die in Indonesië geboren zijn. Nederlandsche en Indonesische burgers zullen bevoegd zijn tot het uitoefenen van alle burger schapsrechten in alle deelen van het Koninkrijk. c. De inwendige aangelegenheden van het gemeentebest Indonesië zullen door de eigen organen van dat ge meenebest zelfstandig worden geregeld, waarbij voor het gemeenebest als geheel wordt gedacht aan een op democra tische wijze samengestelde volksverte genwoordiging, derhalve met een sub- Éftantieele Indonesische meerderheid, 'n ministerie samengesteld in politieke har monie met de volksvertegenwoordiging en een vertegenwoordiger van de Kroon als hoofd van de regeering. d. Teneinde in staat te zijn om plichten na te komen, die art. 73 van het Handvest der Vereenigde Volken op het Koninkrijk legt, zal de vertegen woordiger van de Kroon onder verant woordelijkheid van de Regeering van het Koninkrijk met enkele bijzondere bevoegdheden bekleed zijn ter waar borging van fundamenteele rechten, van goed bestuur en gezonde financiën. Hij oefent deze bijzondere bevoegdhe den alleen uit indien deze rechten en belangen worden aangetast. e. De constitutie, waarin de voren bedoelde structuur zal zijn vervat, zal waarborgen bevatten ten aanzien van fundamenteele rechten als godsdienst vrijheid, rechtsgelijkheid, ongeacht ge loof en ras, beschermingg van persoon en goed, onafhankelijkheid der recht spraak, ^bescherming van de rechten van minderheden, vrijheid van onder wijs, vrijheid van meemng en meenings- uiting. f. De centrale organen, die func ties uitoefenen voor het geheele Ko ninkrijk zullen, worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de rijksdeelen. Gedacht is aan een Rijkskabinet samen gesteld uit ministers uit alle Rijksdee len en aan Rijkswetgeving, die de in stemming behoeft van de volksvertegen woordigingen der onderscheiden Rjjks- deelen. g. Na de inwerkingtreding van de bovengenoemde constitutie zal de Ne derlandsche Regeering de spoedige toe lating bevorderen van het gemeenebest Indonesië als lid van de UNO. van de vergadering van den Kring West-Gelderland van den Christe- lijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland, gehouden op 2 Fe bruari 1946. De wnd. voorzitter de heer M. D. de Graaf van Dalen opent de vergadering en heet allen welkom, inzonderheid' dhr. O. C. v. Hemessen, secretaris van de Prov. Afd. Gelderland C.B.T.B. De WelEd. Heer A. v. d. Graft, voor zitter van dén Kring is wegens onge steldheid verhinderd deze vergadering bij te wonen. Verder worden door verschillende; aanwezigen vragen gesteld over diversie zaken, zooals omtrent afschaffing der crisismaatregelen, hoe we aan de crisis maatregelen zijn gekomen, ruilverkave ling, de loon- en prijspolitiek, dé uit gifte van de hooigrasbonnen, over be taling van geleverde koeien, over da Stichting van den Landbouw, over op heffing der bedrijfsschappen, over de teruggave van de gevorderde paarden enz. en wordt een opmerking gemaakt over onze afhankelijkheid van Amerika» De voprzitter beantwoords eerst ee- nige vragen, waarna de heer v. Hemes sen het woord krijgt. Spr. zet uitvoe rig uiteen, dat van alle crisismaatrege len reeds drievierde is opgeheven. Door de Stichting van den Landbouw wordt gestreefd naar een bezonnen vrij heid. Als door de Overheid niet rege lend wordt opgetreden, dan loopt het op inflatie uit met gevolg revolutie. D. C.B.T.B. heeft steeds betoogd, ook voor de bezetting, dat de overheid niet alles tot in het kleinste moest regelen. Er moest ruimte blijven voor persoon lijk initiatief. Biji alle maatregelen der Regeering moet worden bedacht, dat we op hulpbetoon van het buitenland zijn aangewezen. De toekomst is niet roos kleurig als we bedenken, dat voor den tuinbouw reeds in 1946 een overpro ductie wordt verwacht. Ook voor den Landbouw zijn de problemen zeer moei lijk. Spr. zet uitvoerig uiteen de be doeling en werkwijze van het op te richten publiekrechtelijk lichaam, de Stichting van den Landbouw. Het probleem van de kleine bedrij ven, is ook zeer nijpend, in Gelder land zijn 24 pCt. van de bedrijVen beneden' 5 ha. Vooral ook de afzet van de produc ten van de toekomst zal groote moei lijkheden geven. De geweldige landhon- ger is ook een zaak welke aandacht waard is. Er zijn 2 mogelijkheden, om die op te heffen, n.l. annexatie en emi gratie. Spr. gaat hier uitvoerig op in. Spr. betoogt, dat, al zijn we nu bevrijd, daarom onze moeilijkheden niet verdwenen zijn. Zeer goed mogelijk, dat deze nog grooter worden. Spreker haalt talrijke voorbeelden aan om deze moeilijkheden te illustreeren. De voorz. doet nog mededeeling van de prijzen der landbouwproducten oogst 1946, zooals deze door de Commissie voor den Akkerbouw van de Stichting voor den Landbouw aan den Minister zijn voorgesteld. De heer v. Hemessen wijst er op, dat de C.B.T.B. in vele streken des lands zeer sterk uitgroeit. Ook de Be tuwe mag hierbij niet achterblijven. Spr. wijst speciaal op Culemborg en omgeving. Aldaar wonen veel boeren en tuinders, die in den C.B.T.B. hooren. Hierna sluiting door den voorzitter op de gebruikelijke wij>ze. Vrijdagmiddag 15 Febr. a.s. tusschen 2 en 4 uur, zal er in de teekenschool te Heusden, kindervoeding worden uit gereikt voor kinderen van 04 jaar. Hiertoe moeten de zalmkleurige voed sel kaarten worden medegebracht. Tevens wordt dan de gelegenheid gegeven, om voor pasgeboren kinde ren, die nog geen kaart hebben ontvan gen, een voedsel kaart in ontvangst te nemen. Hiervoor stamkaart met inleg vel medebrengen! De coll. „Nederland helpt Indië". die in Decembier 1945 ge houden werd in Heusden, Oud- heusden en Herpt, beeft daar in totaal' opgebracht f1572. In de standenlijsten der Onderl. Biljartoom petitie is in de week van 49 Febr. wat meer teekening geko men. In afd. A is één der mededingers om de hoogste plaats D.E.S. I prac- tisch uitgesloten, doordat ze in Herpt een flinke nederlaag kreeg te in casse ren (84). De andere concurrente N. V. Heusden daarentegen wist zich, door een 102 overwinning op .K.O.T. I te behalen, gelijk te plaatsen met die leiders „De Stoottroep". Deze week zal, of beter gezegd kan dus de beslissing brengen. In afd. B heeft Stoottroep II zich door een fraaie 102 overwinning op K.O.T. 2 aan de kop geplaatst. Eerst genoemde heeft nu een voorsprong van 6 punten op de volgende in de lijst, t.w. K.O.T. 3,. In deze afdeeling wist in de vorige week Herpt 2 een 8-4 over winning te behalen op D.E.S. 2. Herpt is deze competitie wel slecht begonnen doch haar eindspurt doet betere resul taten verwachten voor een volgende competitie. J.l. Zondag nam Ds. L. Trouw borst des middags voor een overvolle kerk afscheid van zijn gemeente alhier. Voor deze ure had Z.Eerw. tot tekst gekozen 1 Corinthe 3 vers 10a. Na de predikatie, die met stille aandacht werd aangehoord, hadden de gewone toe spraken plaats. Allereerst werd toegesproken Burge meester Landweer, vervolgens Burge meester Pos uit Brakel, de Ringcolle- ga's, in het bizonder Ds. Harkema uit Wijk, Kerkvoogden en Notabelen, in 't bizonder C. v. Wijnen, Organist, Koster enz., ook in 't bizonder Tienus Vos, waarvan hij met zijn gezin zooveel vriendschap had ontvangen, Kerkera— den van Aalburg en Heesbeen, Consu lent Ds. Koele uit Genderen, Cathechi- santen, Jongelingsvereen. en ten slotte de geheele gemeente, waarvan hij zoo veel vriendschap en medeleven gedu rende 4x/2 jaar mocht ontvangen. Hierna werd Ds. Trouwborst toege sproken door Ds. Hoeufft van Velsen, namens Classicaal Best. en Ring Heus den, vervolgens door Ds. Harkema,; Ds. Koele, Ouderling Schouten op wiens verzoek den scheidenden Herder en Leeraar werd toegezongen Psalm 121 vers 4. Ds. Trouwborst bedankte hier na alle sprekers en na het zingen van Psalm 145 vers 4 en 6 en het uitspre ken van den zegen, was deze plechtige samenkomst geëindigd. Van de gelegenheid om Ds. en Mevr. Trouwborst tot afscheid nog een laat- sten handdruk te geven, werd door al len gebruik gemaakt. De gemeente verliest veel in Ds. Trouwborst, doch laat ons hopen, dat wij weer spoedig een eigen Herder en Leeraar hebben. Op 69-jarigen leeftijd is overleden dhr. P. de Cloe, die ja renlang lid van den gemeenteraad is geweest. Bij een bepaalde kring van ex-po litieke gevangenen heeft naar aanleiding van de vorige artikelen de meening postgevat, dat door het publioeeren van zekere mistoestanden hun belangen wor den voorgestaan en dat er gestreden wordt tegen het „onrecht" hen, volgens hun meening, aangedaan. Voor jeder weldenkend mensch is dit begrip onverantwoord, wij zouden dan immers het paard van Troje bin nenhalen. Wanneer er gewezen is op zekere wantoestanden bij een bepaalde cate gorie dan wil dit echter geenszins zeg gen dat overheid gelijk staat aan Bar barendom, evenmin dat alle politiek verdachten de orde van den Nederland- schen Leeuw toekomt, integendeel hier moet op de allereerste plaats wederom recht geschieden. Velen onder laatstgenoemden voelen zich echter zeer verongelijkt en zouden maar al te graag het N.S.B.-insigne voor een meer Nederlandsche decora tie verwisseld zien en tevens voor een prominent Vaderlander willen doorgaan. Deze waanzin'is niet alleen belache lijk, maar typeert tevens de gevaarlijke mentaliteit welke nu reeds ongekende vormen aanneemt. Dit is kwetsend voor het Nederlandsche volk, immers de da den van terreur liggen ons nog te versch in het geheu'gen, zoodat clemen tie pleiten voor landverraderlijke ele menten even onjuist als misdadig is. Betreurenswaardig is het, dat velen, ten opzichte van wie onrecht is ge schied, thans in vrijheid worden ge- ételd en in de maatschappij terugkee- ren, zonder dat aan het herstel van hun goeden naam ook maar iets wordt gedaan, waartegen dan ook met klem geprotesteerd dient te worden, immers de volksmond gebruikt maar al te graag het bekende gezegde„Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan". Tegenover diegenen die terecht hun straf voor hun politieke vergrijpen heb ben ondergaan moeten wij echter ook onze houding bepalen en deze mag geen andere zijn dan die, welke ons door ons geweten wordt ingegeven.. Deze personen hebben hun gerechte straf ondergaan en op ons rust thans den plicht hen weer op te nemen in, ons maatschappelijk midden en hen door onze houding een gezonde politieke her scholing te doen ondergaan. Onjuist is het echter wanneer zij zich terug gaan trekken en een kring gaan vormen met de bedoeling te gaan ageeren en procedeeren tegen het gé- voerde beleid. Alleen, wanneer zij zich opnieuw be geven onder het Nederlandsche volk met het vaste voornemen zich los te scheuren van het verleden en mede te strijden voor de toekomst van ons volk, zullen zij hun volwaardige plaats kunnen hernemen. Houden zij hier vooral voor oogen, dat het boetekleed den man niet ont-» siert. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). De Geref. Meisjes vereen, alhier, herdacht onder veel belangstelling haar 25-jarig bestaan. Het geheel had een geanimeerd verloop. Op de Maandag gehouden leden vergadering der Reisvereeniging „Door Eensgezindheid" alhier, werd besloten de contributie te verhoogen tot f 1, per maand. Zoo mogelijk zal a.s. zomer een reis georganiseerd worden. Een verzoek van een niet-inwoner om lid te worden, werd afgewezen. Enkele weken geleden is alhier een mannenvereen. opgericht, met aan vankelijk 11 leden. De leiding berust bij Ds. v. d. Kooij, terwijl iedere Dins dagavond vergaderd wordt in de consi storie bij de pastorie. Nieuwe leden zijn steeds welkom.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1