Geboorte-kaartjes met enveloppen De Sirene loeitII Politiek van de week. Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Keusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" WIJ BESCHIKKEN FIRMA L. J. VEERMAN - Tel. 19 - HEUSDEN 2e JAARGANG. NO. TOO DONDERDAG 21 FEBRUARI 1946 uND van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Na de Indonesische kwestie is in de Veiligheidsraad de Levant- kwestie aan de orde geweest, een kleine variatie op het nu lang zamerhand bekende thema en dan nog slechts een variatie in naam. Wederom ging het over het te rugtrekken van troepen, ditmaal üritsche en Fransche uit Syrië en Libanon. Weer was uit de belang;- hebbende gedelegeerden Rusland in de oppositie en ook nu moest het ondanks zijn veto de vflagj strij ken vioor het Amerikaansche voor stel dat inhoudt, dat de Veilig heidsraad zijn vertrouwen uit spreekt, dat de buitenland sche troepen in Syrië en de Libanon zoo spoedig mogelijk teruggetrok ken worden en dat onderhandelin gen te dien einde zonder verwijl zullen beginnen. Het vijfde geval, dat we voor de afwisseling' de Joegoslavische kwestie kunnen noemen, met de zelfde strekking en dat kennelijk dezelfde kant uit wilde gaan, kon niet meer aan bod komen, 'daar de zitting van den Veiligheidsraad inmiddels gesloten was tot 31 Maart a.s. te New York, waar het E'mpin State Building, de hoogste wolkenkrabber der stad, het voor- loopige hoofdkwartier zal zijn. In pen memorandum, dat merk waardigerwijze door de Russische delegatie werd Ingediend, heette n.I. de door Joegoslavië beweerde verplaatsing van PooJsche troepen in Italië in de richting van de Joegoslavische grens een Jmoge lijke toekomstige bedreiginjg van den vrede". - Namens de Britsehe regeering heeft Bevin een nota overhandigd aan Trygve Lie, den Secretaris- Generaal van de U.N.Ov waarin hij er zijn bevreemkiing! over uit spreekt, dat hierover nog geen verklaring of klacht bij de Engel- sche regeering is ingekomen. De normale diplomatieke weg zou in dit geval! de aangewezen methode ■ijn geweest. Indien de Joegosla vische regeering mtet bet antwoord daarop met tevreden was geweest, had zij de zaak zelf voor den Vei ligheidsraad kunnen brengen in- plaats van dit te laten doen door Rusland. Bovendien verklaarde Be- vin geen geloof te kunnen hech ten aan geruchten, wanneer geen overtuigende bewijzen worden aan gevoerd. Dit zal waarschijnlijk het eerste appeltje zijn, dat de U.N.O. jn 3jjn nieuwe home zal hebben te schillen en er zullen er nog wel meerdere vol gen 1 Terwijl de U.N.O. ons even een kleine .rustpoos vergunt, vragen reeds andere belangwekkende za- kbn onze aandacht. Hoe zal het afloopen met het spionnage-schandaal in Canada? En is het waar, dat atoombom-gehei men aan de Sovjet-Unie zijn uit geleverd? Op het oogenblik nog vragen, die een intensief onder zoek aan het licht zullen brengen en dan is het nog de vraag of wij er het ware van te hooren krijgen. Er zijn in ieder geval reeds verschillende personen ge arresteerd, waaronder hoogge plaatste regeermgjsatmjbtenarenl. Men spreekt zelfs van een Vijfde co lonne waarin Rusland de hand en de leiding zou hebben. TVTen kan niet zeggen dat ,de na-oorlogsche hemel nu direct on bewolkt is en dat dergelijke ge beurtenissen een sfeer van vertrou welijkheid Scheppen. België heeft Zondag zijn Kamer verkiezingen gehad, die 'buitenge woon rustig verloopen zijn. Toch heeft er een belangrijke verschui ving van zetels plaats gevonden. Men had eigenlijk een belangrijke omzwaai naar links verwacht, die in Wallonië weliswaar bewaarheid is, maar waar tegenover staat, üat rechts een belangrijke winst boek te in Vlaanderen. Van de 202 zetel's, .die te bezet ten zijn, behaalde de Christelijke Volkspartij' er 92 tegen 73 in 1939, de Socialisten 68 tegen 64, de Communisten 23 tegen 9, de Libe ralen 18 tegen 33 en de Union Démocratique Beige 1 tegen o. De belangrijkste aanwinst werd dus gemaakt door de Christelijke Volkspartij en daarna door de Com munisten. terwijl! de Liberalen het kind van de rekening worden. Het gevolg hiervan is geweest, dat d e re ge e ring-van Acker haar ontslag heeft aangeboden, zooals ook de usance is. 'Met de opdracht tot vorming1 van een nieuw kabinet zal' ver moedelijk gewacht worden tot Zon dag' de verkiezing voor de Provin ciale Staten heeft plaats gehad. De verwachting vis echter, 'dat deze opdracht zal worden ver strekt aan De Schrijver, den lei der der Christelijke Volkspartij, maar zelfs dan is nog1 piet te zeg!- gen, hoe de samenstelling van het kabinet zal zijfn. Men zal echter zeer sterk met de katholieklen re kening moeten houden, wat o.a. groote invloed kan hebben op de koningskwestie. Wijl zijn benieuwd naar het verdere verloop. VERVOLG EN SLOT RAADSVERSLAG WOUDRICHEM. Vaststelling gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1946. De commissie van onderzoek brengt bij monde van het lid Mol verslag uit en zegt dat hoewel de begrooting een somber beeld betreffende de financiën der gemeente aangeeft en met een groot tekort sluit, is de commissie) van oordeel, dat de daarop geraamde posten van uitgaaf noodzakelijk zijn te achten terwijl de posten van inkomen zoo hoog mogelijk zijn opgevoerd. De commissie vestigt er de aandacht op dat verschillende aangelegenheden, o.a. de vaststelling van de salarissen van het gemeente-personeel, vroeger tot de bevoegdheden van den Raad behoorden, doch volgens de gewijzigde voorschrif ten thans tot de competentie van B. en W. behooren. De commissie advi seert de begrooting vast tie stellen, wat den gewonen dienst aangaat, in ontvangsten en uitgaven op een bedrag van f 117125,17 en in den Kapitaal- dienst in inkomsten en uitgaven opeen bedrag van f 69611,25. Aangaande de begrooting van het Burg. Armbest. merkt de commissie op dat het uitgetrokken subsidie ten bedrage van 10500 wel hoog is, doch dat de bedragen, welke aan de verschil lende ondersteunden worden toegekend, aan den lagen kant zijn. De commissie adviseert deze begrooting goed te keu ren tot een bedrag van f 13730,90 in inkomsten en uitgaven. De Voorzitter brengt de leden der commissie dank voor hun onderzoek en den gem .secretaris voor de vele werkzaamheden om in korten tijd de begrooting samen te stellen. weer over een ruime sorteering Buitengewoon aardige en leuke motieven Drukkerij voor het betere genre Familie- en Handelsdrukwerken Correcte bediening Vlugge afwerking De begrooting voor 1946 wordt ver volgens met alg. stemmen vastgesteld en aan de begrooting van het Burg. Armbestuur wordt m.a.s. goedkeuring verleend, een en ander overeenkomstig het advies der commissie van onderzoek. Het lid Spoor merkt vervolgens op, dat aan de Chr. Bewaarschool jaarlijks een subsidie van f 300 wordt toege kend en zegt dat gaarne regelmatig een financiëel jaarverslag betreffende gemelde school zou worden ontvangen en acht het van belang, dat een Hoofd dier school wordt benoemd. Besloten wordt het bestuur op een en ander te wijzen. Met alg. stemmen wordt op voorstel van B. en W. besloten het bedrag per leerling voor de openbare school te bepalen op f 14,80. De begrooting van het dienstjaar. 1944 en 1945 wordt daarna met alg. stemmen gewijzigd overeenkomstig de dienaangaangaande door B. en W. in gediende ontwerp-besluiten. Tevens wordt besloten het vermenig- vuldigingscijfer voor het heffen van schoolgeld voor het schoolgeld jaar 1945-1946 vast te stellen op 2. Bij de rondvraag brengt het lid Mol zijn dank over aan het college van B. en W. voor de oplossing om de personen, die aanvankelijk niet in de betrokken regeling opgenomen kon den worden, na daartoe bekomen ver gunning toch onder de overbruggings- uitkeering te doen vallen. Hij vraagt tevens inlichtingen naar de oorzaak! dat niet elke week de steun aan dei oorlogsslachtoffers wordt uitgekeerd. Ook het lid v. d. Giessen vraagt dienaangaande inlichtingen, aangezien verschillende dier personen niet twee weken op den steun kunnen wachten. Op verzoek van den Voorzitter deelt de Secretaris mede dat de uitbetaling slechts kan plaats hebben indien de gemeente van het Districtsbureau voor Oorlogsslachtoffers te 's Bosch de uit- betalingsstaten heeft ontvangen, doch dat het nog al eens voorkomt den laatsten tijd dat deze staten onregel matig en te laat worden toegezonden. De Voorzitter zegt dienaangaande bij gemeld bureau op wekelijksche regel matige toezending te zullen aandrin gen. Het lid v. d. Wiel zegt dat er klach ten zijn geweest over de_ late uitbeta ling van de overbruggingsuitkeering en vraagt aan welke oorzaken dat te wij ten was. De Secretaris zegt dat de uitbeta ling inderdaad wat te laat is geweest als gevolg van het niet op tijd ont vangen van het benoodigde materiaal en de ziekte van den ambtenaar, die met de uitbetaling is belast. Aan de be trokkenen was echter een voorschot op de uitkeering verstrekt. Nadat door het lid Spoor nog een fotoreproductie van een schilderij, voor stellende de „Hoftoren" met omgeving, aan de gemeente is aangeboden en de Voorzitter hem daarvoor namens den Raad hartelijk dank zegt, onder mede deel ing dat daarvoor een behoorlijke plaats ten gemeentehuize zal worden uitgezocht, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. De heer E. W. vv d. Velden uit Wijk deed mij een schrijven toekomen van den heer Wf. v. d. Velden uit Veen. Laatst genoemlde heeft, volgens dit schrijven, tijdens de bezettingsjaren deel uitgemaakt van de K.P.-groep, welke pnder leiding stond van dien Comiman- dant Reserve-Kapitein H. v. d. Maaden, gefusilleerd met zes le den van zijn groep op 8 Maart 1945 op het fort ,,Die Bilt". Na de bevrijding was hii werk meester in het internee ringskamp te Giessen, onder Commandant Blom'. Ook daar werden zooals in andere kampen, de geïnterneerden op boerderijen in de directe omge ving tewerk gesteld, waarvoor als tegenprestatie een geldelijke ver goeding werd uitgekeerd. Menig maal werd hiervoor doon de werk gevers vier a vijf gulden per dag per geïnterneerde betaald, terwijl uit de rapporten van den Comman dant voornoemd, welke aan W. v. d. Velden door den Inspecteur Lui tenant v. d. Hors|t werden voorge lezen bleek, dat de uitkeering! via de Arbeidsbeurs slechts zeven cent per uur per geïnterneerde bedroe gen. Het gevolg hiervan was, dat er een aanmerkelijk verschil be stond tusschen biet werkelijk uitge keerde bedrag en hetgeen verant woord werd. Waar zijn deze gelden gebleven? Meerdere malen kwam het voor, dat geïnterneerden met de kolf van het geweer werden mishandeld en daarna soms vier dagjen bunker straf moesten ondergaan. Ook ontzag men zelfs de goe deren van de geïnterneerden niet en werden deze dan ook vaak op onrechtmatige wijze toegeëigend. Briefschrijver vervolgt dat een en ander geenszins te verwonderen was, daar er -onder de bewakers) personen voorkwamen die onder politietoezicht hadden gestaan, zwarthandel hadden gedreven of voor de Duits chers werkzaamheden hadden verricht. Op 1 December 1945 werd een mishandelde door Luitenant v. d. Horst verhoord en daar de per soon in kwestie zijin eerlijke mlee- ning uitte werd hij! op 2 Decem ber d.o.v. opgesloten en kregfen ook de medegevangenen dien mid dag geen voedsel. Bezoekers van de geïnterneerden was het toegestaan diverse arti kelen mede te brengen. Wanneer het bezoek evenwel vertrokken was' moesten de geïnterneerden de ont vangen goederen afgeven. In de maand November 1945 moe-ït een schip kolen gelost wor den. Den heer v. d. Hoek wist hiervan 10 H.L. ten eigen bate machtig te worden, welke hij met eenige kennissen zou Lebben ge deeld. Eenige oudillegalen, ook werk zaam in dit interne erin gskam!p,pr <>- testeerden met 'klem tegen cieze misdragingen, hetgeen tot gevolg had, dat rapporten met onjuiste inlichtingen over hen aan luite nant v. d. Horst werden gezon den en zij thans ontslagen zajnl- Ook daar zit dus nog yeel ,,puin", dat hoognoodig geruimd dient te worden. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1