Qfficiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Vergadering Gelderschen Chr. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem. Het Bureau voor Arbeidsrecht werkt weer. 2E JAARGANG. No. 101 MAANDAG 25 FEBRUARI 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentien 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur VAN AlT^A Zaterdag 16 Febr. 1.1. hield het 2e kamerlid Chr. v. d. Heuvel te Arnhem voor den Gelderschen Christelijken Boe ren en Tuindersbond een belangrijke rede: Spr. schetste o.a. in welke groöte financiëele moeilijheden ons land ver keert. De staatsschulden beloopen on geveer 30 milliard gulden en ons ge- heele volksvermogen wordt getaxeerd QP 25 milliard gulden. Ook in an dere landen ziijn de moeilijkheden groot. Voorts behandelde hij o.a. de volgen- punten: le herstel oorlogsschade spe ciaal ten plattel ande, 2. de a.s. ver- mogensaanwasbelasting, 3e. de loon-en prijspolitiek der regeering, 4e. de or ganisatie van den Nederlandschen "Land bouw. Vooropgesteld zij, dat de oor logsschade door het heele Nederland- sche volk moet worden gedragen. Dit is billijk tegenover dien mensch, die de oorlogsweeën in den vollen om vang hebben ondergaan. Het besluit vergoeding oorlogsschade kent een uit- keering toe gebaseerd op de waarde en prijzen van 10 Mei 1940. Dit be- teekent, dat slechts 30 a 40 pCt. der geleden schade, gerekend naar de hui dige prijzen zal worden vergoed. Er is bij de regeering aangedrongen op schadeloosstelling op den voet van ver- vervangjingis waarde. Een vermogensheffing moet komen, willen wij de allergrootste moeilijkhe den overwinnen. Hoe zal het ook anders mogelijk zijn de oorlogsgetroffenen te helpen. Er zal komen een vermogens- aanwasbelasting. Hoe deze wet er uit zal zien is nog niet bekend. Om uitzon deringen moeten we niet pleiten. Wel is de vraag al naar voren gekomen de waardevermindering van de landbouw gronden door minder goed onderhoud!, weinig of geen bemesting enz. in de laatste jaren. Sommigen "becijferen deze waardevermindering op f 1000 per h.a. Spr. komt dit te hoog voor. Ook heeft hij een berekening gehoord van f 500 per ha. Ook schijnt men te willen overgaan tot herwaardeering van het bezit. Dit zal zeer groote moeilijkheden opleveren. Zeer waarschijnlijk zal de vermogensaanwas beneden f 5000 niet worden belast. Door de Stichting van den Landbouw is medegewerkt om de verhooging van de loonen onder voor waarden dat de prijzen der producten daarmede in overeenstemming worden gebracht en dat geen 100nsverhoogingen aan andere bedrijven zouden worden toegestaan. Deze z.g. loonstop is noo- dig willen we niet komen op het punt dat inflatie niet meer te stuiten is. En dat moet voor alles worden voor komen. De moeilijkheden zijn zeergroot, als men bedenkt dat we momenteel uit het buitenland boter kunnen invoe ren die ongeveer f 2,50 per kg zal kosten. Hier te lande is de kostprijs, ongeveer f 4,50 a f 5, Hoe uit deze moeilijkheden te ko men. Daarenboven de kostprijs der ver schillende producten laat groote ver schillen zien b.v. de kostprijs der aard beien, in de Bommelerwaard is -slechts de helft van die in Beverwijk. Met de melk is dit ook zoo, evenwel zijn er verschillen natuurlijk. De grootste moei lijkheid is, welke prijzen moeten wor den vastgesteld. Men kan voor één pro duct geen twee prijzen vaststellen. We moeten komen tot rationalisatie vafn 't bedrijf. De lasten die op 't bedrijf drukken, moeten zooveel mogelijk omlaag, willen wij tot normale toe standen komen. De sociale lasten be dragen momenteel f 192,50 per f 1000 loon. Vpor de tuinbouw ziet spr. de toe komst zeer donker in. Naar Duitschland zullen alleen wat grove groenten wor den uitgevoerd. Engeland wil geen to maten en geen komkommers. Spr. zet uitvoerig uiteen dat de maximumprijzen der tuinbouwproducten moeten verval len. Internationaal is men op het ge bied van de voedselvoorziening tot sa menwerking gekomen. Als er er gens overproductiê is, dan wil men het teveel sturen naar streken waar te weinig is. Hierin zit een g|oed idee, want over, de geheele we reld is nog nooit van overproduc tie sprake geweest. Was er er gens overproductie, dan waren daarnaast weer streken waar men tekort kwam. TVCaar ook hieraan zijn bezwaren verbonden, b.V. wie zal dit financieren. Wil de land- en tuinbouw zijn plaats in onze maatschappij be houden en een redelijk deel van het volksinkornen krijgen, dan zal het noiodig zijn dat een tot de tan den toe ge wapendie landbouworga nisatie voor haar belangen op komt. In den bezettingstijd zijn reeds besprekingen tusschen de diverse landbouworganisaties gevoerd om tót samenwerking te komen. Ook de arbeider was hierbij be trokken. Het streven was echter boer en tuinder in zijn organisatie en geen h.opelioos eenheidsstrteven. De Stichting van den Landbouw, welke uit onze landbouworganisa ties zal worden opgebouwd, zal een publiekrechterlijk lichaam zijn met verordende bevoegdheden. Even wel onder goadkeuririgj der rdgiee- ring. Dit is juist, aanglezien de regeering tenslotte de groote lijn moet trekken. De Overheid moet niet optreden als kal ver sch etser en aardappelprikker. Dit moet ze over laten aan de bedrijfs glenooten. We moeten van de Overheidsbemoéi- ing jaf. Voor de landibouWiOrg'anisatie is nog een ghroote taak weggelegd. In de eerste plaats de ^ultureale opvoeding van het platteland en daarenboven het dóorlóopend toe zicht uitoefenen op de bedrijfsor ganisaties, dat deze niet verambt e- lijfct en verstart. Dit alles ,zal van de landbouworganisaties veel ener gie vragen en spreker wekt daar om alle boeren en, tuinders op, sluit u aan en versterkt ,ulw or ganisatie. 1 Dadels binnenkort zonder bon. Binnenkort zullen dadels zonder bon i.d. handel verkrijgbaar zijn. De Regeering heeft een partij van 3000 ton aangekocht, die voor het grootste deel reeds in ons land is aangekomen. De beste kwaliteiten zullen ter beschik king van den consument worden ge steld, het overige wordt afgeleverd aan de verwerkende industrieën. Teelt van Lucerne. De Rijksdienst voor Landbouwher- stel deelt mede, dat het in de bedoe ling ligt dm de teelt van Lucerne in de zout water-inundatie ge b'. te bevorde ren, in verband met de gunstige werking van dit gewas op het herstel van den grond. Daartoe zal deze Rijksdienst aan betrokken telers de afname garan deeren van Lucernehooi en Lucerne- meel tegen nader vast te stéllen mini mumprijzen. 1 In verband met het bovenstaande wordt belangstellenden in de oprich ting van een zgn. Grasdrogerij mede- deeld, dat de* dienst bereid is den bouw van een beperkt aantal droge rijen in bovenvermelde gebieden mo gelijk te maken. Nadere inlichtingen omtret de voorwaardenn waaronder de medewerking aan de stichting van droogbedrijven kan worden gegeven, kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij den Rijksdienst voor Landbouwher- stel, Hooge Nieuwstraat 6 a, s'-Graven- hage. De Bureaux voor Arbeidsrecht van hett N.V.V. zijn alle weer in werking' getreden en zullen weer bijstand verleen en aan alle leden van bij het N.V.VL aangesloten bonden die hieraan behoefte heb ben. Het Bureau voor Arbeidsrecht te Gorinchem is nu een lOnderdeel van het Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Rotterdam. Dit laatste staat onder leiding! van Mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw. Indien een lid zich vioor hulp aan het Bureau voor Arbeidsrecht vervoegt moet hij meebrenigien zijn contributieboekje of -kaart, voorts zooveel mogelijk eventueele be wijsstukken die op zijn geval be- t rekking hebben Welke zaken behandelt het Bu- reafu voor Arbeidsrecht Ontslagkwesties, loonvorderingen, klachten in verband met de uitvoering van de sociale wetgeving als ziekte wet, ongevallenwet, invaliditeitswet, enz. Het bureau voor arbeidsrecht te Go- rinchem is voorloopig gevestigd: Hugo de Grootstraat 22 te Gorinchem, waar de Correspondent iederen Donderdag avond van 89 uur zitting houdt, voorts is er te beginnen op Zaterdag 23 Februari en verder om de 14 dagen, van 45 zitting in gebouw PALVU, Laantje Gorinchem, waar een verte genwoordiger van het Regionaal Bu reau voor Arbeidsrecht aanwezig zal zijn. Het werkgebied van het Gorinchem- sche Bureau voor Arbeidsrecht omvat: Gorinchem, Arkel, Kedichem, Meer kerk, Hoornaar, Noordeloos, Hoog- Blokland, Schelluinen, Vuren, Herwij nen en de gemeenten in het Land van Altena met Werkendam. HEUSDEN. Op 25 Febr. a.s. zal de tijdelijke gemeenteraad in vergadering bijeenko men, des avonds om 7 uur. Agenda: 1. Opening. 2 Notulen vergadering 20 Dec. 1945. 3. Ingekomen stukken. 4 Rekening Godshuizen en Burg". Arm bestuur Herpt 1944. 5 Verzoek van de Boerinnebond Herpt, voor subsidie met voorstel B. en W. 6. Verzoek van de R.K. Jonge Boerenstand te Herpt voor subsidie met voorstel B. én W. 7. Verzoek van D. Bruijsters voor gedeeltelijke teruggave van pacht over 1945 voor perceel ,,De Groene Steeg". 8. Vöorstel van B. en W. om betaalbaarstelling van het voorschot op de gemeente vergoeding ex art. 101 der L. O.-wet 1920 aan de R.K. Schoolbe sturen. 9. Vaststelling vermenigvuldi- gingscijfer schoolgeldheffing. -Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 19 Febr. j.l. 27 zuigelingen ter onderzoek aange boden, en wel uit Heusden 15, Gende- ren 2. Aalburg 5, Öudheusden, Herpt en Elshout, elk 1 en Hedikhuizen 2. Eerstvolgende zitting 5 Maart. Dinsdagavond j.l. werd in „Goncordia" onder groote belang stelling de beslissingswedtrijd om het clubkampioenschap biljarten A gespeeld tusschen de gelijk ge- eindigde clubs N.V. Heusden en Stoottroep I welke wedstrijd door eerstgenoemde met niet minder dan 102 werd gewonnen. Volko men verdiend, kunnen we er aan toevoegen, want de N.V.'ers heb ben hun concilrrente dien avond laten zien wat biljarten is, en zon der tekort te doen aan de capaci teiten van de spelers der Stoot troep, kunnen we zeggjen dat diè club kampioen is geworden, die het hardst ervoor heeft moeten vechten, gezien de veel hooger ge middelden van de N.V.'ers. Vermeld dient nog te worden dat in afd. B het kamJpioensohap is behaald door Stoottroep TI. Dinsdagavond 12 Maart zullen de kampioenen gehuldigd worden in hotel Conoordia. Inmiddels zijn dan weer aan den gang de wedstrijden om het per soonlijk kampioenschap, waaraan wordt deelgenomen door nagenoeg alle leden van de alhier en te Herpt gevesttigde clubs. Gespeeld wordt in vijf klassen, al naar ge lang het gemiddelde der spellers. De eerste ronde hiervoor wordt gespeeld a.s. Dinsdagavond 26 Fe bruari, in „Goncordia", aanvang 7 uur >en wel vioor groep A Id.w.z. de groep met de hoogste gemid delden, varieerencle van 3 tot 8.71. Biljartliefhebbers, voor u weer een gelegenheid tot hlet bijwonen van interessante wedstrijden. ANDEL. De gemeente zal voor het jaar 1946 op de hoofdsom der Persioneele belasting 12 opcenten beffen. f i I Het bedrag^ per leerling! voor de Brjz. school:, voor 1946, is be paald op f 8 voor het gil.o. en op f 11.75 voor het v.g.fo. De Herv. Jonge!, vereen^ „Obadja" hoopt haar jaarver gade- ring te houden op 5 ;Maart, de knapenvereen. op 12 Maart a.s. Tot voorzitter van Andel's fan fare is gekozen dhr. G. Naaijen Antz. De heer A. v. Tilborg is gekozen tot voorzitter van de zangvereen. „O. G." alhier. Tot leden van het Bijbelgenoot schap zijn gekozen de heeren: Ds. Klerkx. Dr. Oosterom) en ML v. Rijswijk. De jaarvergadering der Herv. Meisjes vereen, wordt morgen gehouden. ALMKERK. Op Donderdag 28 Febr. hoopt de Geref. Meisjes vereen. „De Hieere zij onze Banier" in de zaal v. Dijk haar jaarfeest te vieren. De alhier gehouden schaakwed strijd, welke dezer dagen te Upp.dijk gehouden werd, eindigte als volgt: G. Pellikaan 4,5; Cl. Verhagen 3,5; L. v. Burgel 3 en A. v. Burgel 1 p. Op de j.l. gehouden verkiezing van notabelen der Ned. Herv. Kerk alhier, werden herkozen de heeren A. J. v. Dis en M. Straver. AM3IERZODEN. Onze gemeente is één der plaat sen, waar de tooneelkring „De Eglan- tier" zal opvoeren het tooneelstuk „Ne derland leeft" ten behoeve van de herstellingsoorden voor oud-illegalen. AALST. -Zaterdagavond j.l. gaf de v.v. R.O.D.A. een uitvoering in de O.L. school met medewerking van de Too- neelvereeniging „Ons Idiaal" uit Neder- hemert. Het lokaal was stampvol, toen te ongeveer 7 uur de secretaris der v.v. deze avond opende, waarna werd op gevoerd „IJzeren Hein" een tooneel- spel in 3 bedrijven. In de hierna vol gende pauze werd een verloting ge houden met als prijzen vier taarten. Na de pauze volgde „Wie ben ik", blijspel in 3 bedcrijven. Beide stukken werden vlot gespeeld en vielen bij het publiek goed in den smaak, getuige het applaus na elk bedrijf. Met een woord van dank aan allen die tot het welsla gen van dezen avond hadden meege werkt, werd gesloten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1