De Sirene loeit!! Politiek van de week. Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Loon naar arbeid. 2E JAARGANG. NO. 1 O 2 DONDERDAG 28 FEBRUARI 194-6 VAN AlTÜtA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentien 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De Canadeesch-Riussischie spion- -na ge-affaire heeft zijn eindviorm nogi niet g]evonden, maar toch zul len velen hebben opgekeken van de verklaring der Sovjet-regeeri ng via RadiiO-Moskou, die het geval feitelijk ronduit bekende, maar op een dergelijke manier, dat de we reld er niets wij zier van werd, wat natuurlijk ook zuiver de bedoe ling1 was. Radio-Mloskou verklaar de n.l. dat Sovjetagenten eenigie technische "inlichtingen hadden ver kregen. Het bleek echter, dat de techniek der Russen reeds, veel ver der gevorderd was. "Daar de agen ten niet tot deze actie giemacn- tiga waren, werden zij teruggeroe pen. De, Canadeesehe regeering heeft hierop nog' geen commen taar geleyerd. In hoeverre Is niet atoomgeheim nu in "Russische handenWïf we ten liet niet ten de Russen zwij gen hierover vierder, maar klagen intussichen over en protesteeren te gen de anti-Russisehe campagine die door bepaalde landen in woord en geschrift wordt gevoerd. Tijl Uilenspiegel zlei in zijn tijd ten minste nog' eerlijk ,,Zie haten me, maar ik maak het ernaar". Terwijl in België de voorzitter der Christelijke Volkspartij, A. de Schrijver, nog: bezig was met zijn informatieve besprekingen overeen eventueele kabinetsformatie, had Zondag; de verkiezing: plaats voor den provincialen raad, buiten de senatoren die vorige week recht streeks werden gefcoizien, nog( 44 wonden verkozen, die met nog 22 anderen, die buitien het partijver band om worden aangewezen, de weJJedige senaat zullen uitmaken. Tegen de verwachting; m bereikte de C.V.P. met 21 zetels en krijgt daarom in de volledige senaat van de 167 en 83, met als gevfollgj dat de links-liberalen een absolute meerderheid hebben van 1 zetel. De kracht van de C.V.P., is nu hierin gelegen, dat zij, wanneer geen regeeringj samen met <ïe ka tholieken kan worden gevormd, door haar oppositie zoo sterk is, dat er toch niet normaal gere geerd kan worden. Om een samengaan van de drie grootste partijen mogielijk te ma ken, C.V.P.j socialisten en com munisten, moet echter eerst 'de ko ningskwestie opgjelost worden, daar de C.V.P. den koning terugwenscht en de beide andere partijen giet, terwijl bovendien de C.V.P. haar afkeer tegen de communisten zou moeten zien te overwinnen. Daar dit in België blijkbaar steeds moeilijk te voorzeggen is hoe een dergelijke toestand zich zal ontwikkelen, dienen wij kalm de reacties van onze zuiderburen af te wachten. Het Britsche rijk heeft denlaat- sten tijd nogal eens moeilijkheden. Dat komt ervan aïs je uioeder en voogd bent van zooveel verschil lende kinderen. Egypte protesteerde tegen de aanwezigheid van Britsche troepen in het land. Bij de .bestorming van de grootste Engelsche kazernes te Caïro vielen zelfs eenigfe dooden. De Egyptische regeeringj heeft ern stig gewaarschuwd, vooral daar zij niet gaarne zouden zien, dat de verwerkelijking van haar nationale verlangens hierdoor gevaar zou loopen. De Britsche regeering heeft in middels een formeel protest inge diend bij koning Faroek wegens het falen ter voorkoming van der gelijke rustverstoringen. Bphalve eenige proteststakingen is het thans weer betrekkelijk rus tig. De troebelen in Britsch-Indië waren van ernstiger aard en ook woedden zij op grootere schaal. De Indische vloot was aan liet muiten en staken geslagen, wegens ontevredenheid over demobilisatie behandeling van manschappen, voedsel en betaling'. Er werden complete miniatuur- veldslagen geleverd met als ge volg', 'dat reeds meer dan 200 doo den te betreuren zijn. Het Britsche leger is met kracht opgetreden, waardoor de toestand minder ern stig is geworden/Het centrale sta kingscomité heeft met meerderheid van stemmen besloten de wapens neer te leggen, zich over te gé ven en het werk te hervatten. Inmiddels, heeft de Indische wet gevende vergadering) met 74 tegen 40 stemmen een mjotie van afkeu ring; aangenomen tegen de règee- ringi, wegens de naar hun ipeening onrechtvaardige maatregelen tot regeling van den toestand. Eenige partijen Zijn van meening, dat de oorzaak der ongeregeldheden meer gelegen is in het rassenverschil en het ontbreken van een nationale re geering. Toch is de rust nog nfijet volledig weergekeerd en zal Engeland nog verschillende groote moeilijkheden te overwinnen hebben daar ook Britsch- Indië erg op zijn onafhankelijkheid is gesteld. Ook Franca-Spanje is rebels. Franco weigert thans de monarchie te herstel len, daar de kroonpretendent Don Ju an het Spaansche volk zijn politieke vrij heden wil hergeven. Franco beweert ongevoelig te zijn voor critiek uit het buitenland. Erger heeft hij het echter gemaakt met de executie van 12 Spaansche re publikeinen, waarbij vermoedelijk zijn ongevoeligheid wel een beetje in het gedrang zal komen. Vooral voor den republikein Garcia was groote sym pathie in Frankrijk, daar deze.heeft ge vochten in de maquis. De Fransche na tionale constitueerende Vergadering heeft er dan ook op aangedrongen om het verbreken der diplomatieke be trekkingen met Spanje voor te bereiden. In Frankrijk speculeerde men er waar schijnlijk op dat men ook Engeland en de Vereenigde Staten in die richting zou kunnen bewegen. Ook de afdeeling Amsterdam der Gemeenschap Oud-Il legale Werkers heeft een dergelijk ver- Zoek tot onze regeering gericht. Intusschen heeft de Fransche mi nisterraad besloten de Fransch-Spaan- tu-ens met ingang van 1 Maart a.s. te sluiten. De bewoordingen van het ministeriëele communiqué doen vermoe den dat de Fransche regeering bereid zou .zijn het vraagstuk voor den Vei ligheidsraad van de U.N.O. te brengen, in verband met de gevaren die uit deze situatie voortvloeien voor den vrede. Franco speelt met vuur. Vergadering van den Noodraad der ge meente DUSSEN op Dinsdag 26 Februari om 4.30 uur. Voorzitter: Wethouder j. H. A. M. v. Etten. Afwezig de heeren v. d. Biezen, v. Daal en v. Vugt als de Voorzitter de vergadering opent. Wegens afwezigheid is het lid van den tijdelij'ken gemeenteraad, de heer J. A. v. Velthoven in de eerst gehouden zitting op 11 Jan. j.l. niet beëedigd. De in art. 45 der Gemeentewet voor geschreven ambtseed en zuiveringseed worden thans in handen van den Voor zitter afgelegd. De notulen der vergadering van 11 Jan. j.l. worden door den secretaris voorgelezen en vastgesteld. Tijdens de ze voorlezing komen de heeren v. Bie zen en v. Daal ter vergadering. Ingekomen stukken: a. Circulaire van den Prov. Noord- Brabantschen Bond van het! Wit-Gele Kruis te Tilburg inzake gezondheidszorg met bijbehoorende brochure. b. Het jaarverslag over 1945 van de werkzaamheden van den ambtenaar belast met het toezicht op de Keeten verordening. c. De begrootingen voor 1945 en 1946 van den Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht in het Land van Altena. d. Een circ. van de Ned. Jagers- vereen. met verzoek de Alg. Politie verordening in dier voege te wijzigen dat het jagen met z.g.n. lange hon den wordt tegegegaan. e. Circ. van den Raad der gemeen te Standdaarbuiten, waarbij die Raad verzoekt adhaesie te betuigen aan een tot de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal gericht verzoek te bevorderen, dat de huidige regeling betreffende vergoe ding van oorlogsschade in dien zin wordt herzien, dat de schaderegeling wordt gebaseerd op den grondslag van de werkelijke kosten van herstel. Voorgesteld wordt de sub a t.m. d genoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. Met betrekking tot het stuk sub e wordt voorgesteld de betreffen de adhaesie wel te willen betuigen. De heer Snoek zag gaarne dat aan het verlangen van de Ned. Jagersver- een. werd voldaan en een bepaling in de politieverordiening werd opgenomen in den door deze vereeniging aangege ven zin. De Voorzitter merkt op, dat als aan het verzoek werd voldaan, dit voor de ingezetenen minder aangename gevolgen zou hebben, geen hond zou dan meer mogen losloopen, zglfs niet op het eigen erf. Weth. v. Honsewijk zegt, dat er reeds een verordening bestaat, waarbij het jagen met lange honden is verbo den, er is reeds een persoon daarvoor verbaliseerd. De heer Snoek zag dan gaarne beter politietoezicht op deze bepaling. De heer v. Biezen begrijpt de situatie niet, volgens de één bestaat er een be paling in den aangegeven zin, volgens den ander bestaat ze niet. Spr. acht de opname van een verbodsbepaling wel van belang, er moet toch een mogelijkheid bestaan het jagen met lan ge honden te verbieden, terwijl dit voor andere honden geen nadeelige ge volgen behoeft te hebben. Op voorstel van B. en W. wordt be sloten dit adres tot een volgende ver gadering aan te houden. B. en W. zul len de kwestie dan nog eens bezien. De overige stukken worden voor ken nisgeving aangenomen. Vervanging wethouder J. H. A. M. vanEtten, in de raadsvergadering van 11 Januari is in beginsel besloten tot benoeming van een derden wethouder, zoolang het ambt van Burgemeester wordt waargenomen door wethouder v. Etten. Abusievelijk is toen medegedeeld, dat hieromtrent eerst goedkeuring van Ged. St. verkregen moest worden Dit is niet juist. Ingevolge het eerste lid van artikel 96 der gemeentewet kan onmiddellijk tot benoeming worden over gegaan. Bij de hierop gehouden stemming verkreeg de heer A. Z. Snoek 4 stem men, terwijl 3 stemmen in blanco wa ren uitgebracht. De heer Snoek ver klaart zijn benoeming te willen aanne men en hoopt dat zijn functie slechts' kort zal behoeven te duren. Tegemoetkomingen ingevolge art. 13 der L. O. wet 1920. Hem, die in de gelegenheid is ge weest het laatste radiobaken van Pater Henri de Greeve te beluisterden, kan dies inhoud hiervan niet anders dan de grootste voldoening geschonken hebben. Wil de vrede, na de vreeselijkste oorlog welke de wereld ooit geteisterd heeft, duurzaam zijn, dan is het noodzakelijk, dat de sociale verhou dingen grondig herzien worden. Dit kan alleen tot stand komen wan neer de kloof tusschen werkgever ien werknemer overbrugd wordt door een juiste waardeering der arbeidspresta-^ ties, welke wordt uitgedrukt door het loon. Daartegenover staat dat de arbeider tegenover den werkgever en tegenover zichzelf niet het minst, verplicht is zijn arbeidsprestaties zoo hoog mogelijk op te voeren. Dit laatste is evenzeer van het allergrootste belang voor den wederopbouw van ons zoo zwaar ge teisterde land, waarbij het devies moet zijn: niet praten, niet kijken, niet wach ten, maar doen. Gaan wij dit motto van toepassing brengen op ons zoo zwaar getroffen omgeving, dan zullen de vruchten hier van spoedig merkbaar zijn. Wij willen ons een oogenblik ver plaatsen in de omstandigheden waarin de gemiddelde arbeider verkeert. Deze op zijn beurt heeft het recht te eischen van zijn patroon op de eerste plaats een menschelijke behandeling waarvan een menschwaardig bestaan het gevolg zal zijn. Een onderneming kan slechts dan tot bloei komen, wanneer de verstand houding voortspruit uit het hierboven aangehaalde. Vanzelfsprekend is, dat in principe hier geldt, dat het loon evenredig moet zijn aan de arbeidsprestaties. De tijd van de totale arbeidsinzet is gelukkig voorbij, echter spreekt het vanzelf dat de stelregel van de juiste man op de juiste plaats, nog nimmer zoo zeer van kracht is geweest als juist in dezen tijd, wat helaas door schade en schande telkenmale opnieuw weer bewezen wordt. De welvaart van ons land in de toe komst kan nooit komen van gemakzuch tige baantjesjagers of pa rasitee rende nietsnutters. Juiste, onbevooroordeelde sociale voorlichting van ter zake kundige per sonen zal de moreele en materiëele opbouw gunstig beïnvloeden en doen slagen. Hiervan uitgaande kunnen wij allen het best een aanvang maken met ons van toepassing te brengen de kernspreuk van Pater de Greeve: „Verbeter de we reld, begin met jezelf". Dit is de aangewezen weg en uiteindelijk ook de eenige doeltreffende manier om van de nog steeds heers diende corruptie in het maatschappelijk leven zoo spoedig mo gelijk te geraken tot een correcte ge meenschap van goedwillende personen. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). Ingevolge de beschadiging door oor logsgeweld hebben diverse lagere scho len in de gemeente tijdelijk stil gelegen. Ter uitoefening van de bevoegdheid van den gemeenteraad heeft het toenmalige college van B. en W. besloten inge volge artikel 13 der L. O. wet de ver voerkosten te betalen van de hinderen der stilliggende scholen naar een school elders. Thans wordt op alle sccholen in de gemeentè wederom les gegeven. Er bestaat daarom geen aanleiding meer de vervoerkosten te betalen voor leerlingen, die een school te Dussen kunnen bezoeken, en nog steeds elders op school gaan. Voorgesteld wordt daarom de gedane toezeggingen voor deze kinderen in te trekken. Eene uit zondering ware daarbij te maken voor de leerlingen, die op de hoogste klasse gezeten zijn, en die het- voornemen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1