Binnenland Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. No. 103 MAANDAG 4 MAART 1946 'UHD vjan Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentien 20 cent per regel Advértentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Plechtige herdenking van den slag in de Java-zee. In vele plaatsen werd Woens dag de slag 'O-p de Javazee op plechtige wijze herdacht. Bij die in den Helder, de .plaats van waar uit in 1941, zij die hun leven la ter in de Javaziee lieten, waren vertrokken, was H.,Mi. de Konin gin tegenwoordig. Bij het monument „Voor hen die vielen" wapperde de Nederland sche, Engelsche en Amerikaansche vlaggen. Om 3 uur arriveerde H.tML de Koningin, waarna minister De Booy een zieer korte herdenkings rede uitsprak, waarin hij de na men der schepen noemde, die in. den slag op de Javazee ten onder zijn giegaan en de plichtsbetrach ting van de Nederlandsche en In dische zeelieden, die aan dezen slag! hebben deelgenomen, prees. Vice-admiraal G. W. Stioeve hul digde vervolgens de onverschrok kenheid der mariniers. In een dood sche stilte van een minuut, herdachten daarop alle aanwezi gen de gevallenen. Namens 'de geheel e Nederland sche jeugd sprak de voorzitter van den Heldierso'hen Jeugdraad,de heer J. K. Schendelaar, God dan kend, dat wii thans onze helden .in vrijheid kunnen eeren. H.jM, de Koningin legde daarna de eerste krans aan den voet van het gedenkboeken neer. Heeft Sjahir ontslag aangeboden In 'het Dondensche blad „The Star" komt het volglende bericht voor: „Volgens niet bevestigde be richten uit Battavia, zou Sjahrir, de Indonesische^ leider, na bespre kingen met andere Indonesische leiders, zijn ontslag Tiebbën aan geboden. Volgens andere berichten van British United Press, ontvan gen de In'dooesiche leiders nog. steeds telegrammen, waarin pres sie op hen wordt geoefend omi alleen volledige onafhankelijkheid te aanvaarden". Britsche troepen in April van Java weg De „Daily Express" bevat (h'et vol gende bericht van Erarik Boston, den bijzonderen correspondent op Java Naar men verwacht zullen de Britsche troepen begin April van Java gaan vertrekken en plaats maken voor Nederlandsche bezet- tni gstroepen. Mr. Van Kleffens permanent vertegenwoor diger bij den Veiligheidsraad. De Regeeringsvoorlichtlngsdienst meldt Het lidmaatschap van den per manenten te New York zetelen den Veiligheidsraad der Vereenig- de Naties vereischt, dat Nederland daarin, evenals de andere staten leden, permanent vertegenwoor digd is. De Regeering heeft besloten, dat Mr. E. N. van Kleffens Neder land in den raad zal vertegen woordigen. Aangezien de Minister van Buitenlandsche Zaken als re gel te 's Gravenhage aanwezig moet zijn, heeft H.M. de Koningin goed gevonden, dat Mjr. E. N. van Klef fens aftreedt als hoofd van het departement van Buitenlandsche Zaken, en in deze hoedanigheid wordt opgevolgid door Mjr. J. H. van Royen, tot dusverre minister zonder portefeuille terwijl de heer van Kleffens deel blijft uitmaken van het kabinet als minister zon der portefeuille. Politieke beteeke- fcis heeft deze eerstdaags intreden de wijziging niet. Teelt van aardappelen en witlofwortelen 1946. Medegedeeld wordt, dat de aan plant van aardbeien ook voor het teeltjaar 1946 vrij kan geschieden. Wel is men verplicht :de aan te planten opper vlak te ter registratie op te geven bij de afdeëling Tuin bouw van het Bureau Provinciaal Voedselcomimissaris voor Noord- bra'bant, spoorlaan 50, Tilburg. Nog .wordt medegedeeld, dat de teelt van witlofwortelen dezer da gen is vrijgögevien en dus niet meer door een tuinbouwvergunning be hoeft te zijn gedekt. Het trekken van witlof echter is ajleen geoor loofd, indien dit" plaats vindt door een erkend groenteteler (aangeslo ten A) en ge d ek t is door teelt- vergunning. Nederlandsche krijgsgevangenen. Door bemiddeling, van het Zweedsche gezantschap te Tokio zijn van het „Japanese Prisoners of War Information Office" de volgende cijfers ontvangen inzake Nederlandsche krijgsgevangenen. In de eerste kolom zijn vermeld de geïnterneerden bii het einde van van den oorlog, 2e kolom de over ledenen gedurende den oorlog. Hakodate 316 v 6 s Tokio 1295 80 Osaka 983 87 Zentsuji 36 5 2 F ukuoka 2 60 6 274 5565 Mukden 56 Formosa 27 Hongkong 6 Siam 5596 Malakka 1893 Borneo 185 Java 11466 Verliezen op zee (vermisten of gedood) 508 j 9 2193 191 1732 24794 4^33 Plus c.a. 1800 overleden te Siam, waarover geen rapport is ontvan gen. Totaal 6433 overledenen. Vervolg raadsverslag DUSSEN. Een dergelijke bepaling heeft het groote voordeel, dat het col lege van B. en W. dan behoor lijk voorbereid kan zijn op het geen aan de orde komt, yvaar- door onvruchtbare débattien wor den voorkomen. Vergissingen als b.v. in de vorige raadsvergade ring gemaakt zijn met betrekking tot de benoeming van een der den wethouder, zijn dan uitgeslo ten. Dit is vooral in de tegenwoor dige omstandigheden, nu er een vacature voor burgemeester is, van veel belang. Wii achten het niet gewensebt om thans met een ingrijpend voor stel als een wijziging van 'het R. v.O. is ter tafel te komen. Der gelijke aangelegenheden kunnen beter door den jiieuwen 'burge meester, eventueel met den nieu wen gemeenteraad worden .be handeld. Intusschen zouden wij het wel op prijs stellen, indien de raads leden bereid zouden zijn onder werpen, die zii bij de rondvraag' behandeld wenschen te zien b.v. 24 uren tevoren ter secretarie ken baar te maken. Daarmede zou een ordelijk en vruchtbaar verloop der vergadering zijn gebaat. Dioor den heer v. Biezen jzijh, schriftelijk de volgende vragen in gediend i a) In verband piet de (talrijke klachten in de gemeente over de verdeeling van de H.A.RJC gjoe- deren, waarbij verschillende voor aanstaande personen in de ge meente terecht >of misschien ten onrechte worden belasterd, zag ge noemde gaarne een commissie uit den raad ingesteld, om deze klach ten te onderzoeken. b) In velband met da armoede in vele arbeidersgezinnen, klei ne zelfstandigen en kleine boeren, dringit hii aan op spoedige uitbe taling van aohterstalligle evacuatie- gelden. cl Eiveneens de schade geleden door huurderving zou hij gaarne zco spoedig mogelijk zien uitbe taald. d) Zou de Schade Enquête com- qmissie in den Bosch willen ver zoeken om de voorloopige reke ning! van geleden -schade zoo spoe dig mogelijk weer op 50 pCt, te willen brengen, zooals dit aanvan kelijk was vastgesteld. Dertig pCt. kan n.l. niet -voldoende worden geacht 0m1 het hoogst noodige aan te schaffen. 1 i. e)Zou hai bij de bevoegde in stanties er op aan willen dringen, •cm bij de noodwoningen een klein schuurtje te doen bouwen en te vens al deze noodwoningen af te doen bouwen, velen zijn nog zon der licht en water. Br werd be weerd, dat deze nood woningen 1 5 December gereed zouden Zijn, nu is het 26 Februari en is dit nogi niet het geval. Ook dienen de be woners nu toch ook eens te weten, hoeveel huur zii moeten verwonen. f) In het belang van de neringr doenden zag hii1 gaarne een on derzoek ingesteld of zii 'die thans hier nering uitoefenen, daartoe volgens de vestitgingswet ook ge rechtigd zijn. g) Zou hii het Distributiekan toor te Almkerk willen verzoeken, om voortaan in wijk C voor zie ken en a.s. moeders g maal zitting te doen houden. - De Voorzitter, de verschillende punten beantwoordende zegt, dat wat punt a. betreft, de raad niet bevoegd is om een onderzoek te doen instellen naar de handelin gen van de H.A.RTC. v De heer v. Biezen poemt dit antwoord kort maar krachtig. Hii is het er echter piet mee eens. Vooraanstaande personen in de ge meente worden belasterd en als het zoo door gaat, wordt dóór de ze lasterpraatjes de geheele ge meente geschaad. Spr. acht het een gemeentebelang, als door het in stellen van een onderzoek in deze zaak klaarheid wordt gebracht. Heeft de raad daartoe geen be voegdheid, dan zag spr. giaarne, dat B. en W. tot de dan wel be voegde instanties het verzoek richt te, om door een commissie een onderzoek te doen instellen. De Voorzitter acht deze zaak niet tot de bevoegdheid van B. en W. beboerende, men zal zich tot de politie moeten wenden. De heer v. Biezen meent, dat de Voorzitter van den raad tevens hoofd van de politie is. De Voorzitter antwoordt, d#t zulks niet. het geval is, hij 'heeft niets met de politie te maken. Men kan tenslotte niet alles wat ver teld wordt gaan onderzoeken. Maar hij wil de kwestie in het college van B. en W. nog eens onder de oogen zien. De heer v. Biezen meent, dat het B. en W. toch moet interesseeren» wat buiten de gemeente van Dus- sen wordt gezegd, en als het zoo doorgaat, zal men daar spoedig zeggen, het is in Dussen een zooi. De heer Snoek' heeft bii een andere gemeente informatie's in gewonnen, de Burgemeester van die gemeente verklaarde, dat een burgemeester wel toezicht op de bemoeiingen van de H.A.R.K. heeft. Hii meent evenwel, dat het vorige college van B. en W. in deze meer schuld treft dan het huidige. Hii acht het wel ge wensebt, dat men zich tot het Hoofdbestuur wendt zijn er die het niet gioed hebben gedaan, dan moeten deze er worden uitgegooid, blijkt dat alles in orde is, dan worden deze personen gerehabi liteerd. De heer v. Biezen zou willen, dat B. en W. zich eerst tot (den rayonleider van de H.A.R.IK.' wen den, helpt dit niet en gaat deze niet in op het verzoek om een onderzoek in te stellen, dan zou hii hetzelfde verzoek willen rich ten toit hen die boven den rayon- leider staan. Het gaat er bii spr. voornamelijk om, dat de handelin gen van mensehen, die misschien ten onrechte worden beschuldigd, door een commissie van drie be trouwbare personen worden on derzocht, op die manier wordt een einde gemaakt aan alle laster praatjes. De Voorzitter zegt nogmaals toe, deze kwestie nogeens in een ver gadering van B. en W. te zullen bezien. Wat punt b. betreft, reeds meer malen is op spoedige uitbetaling aangedrongen bij het D.B.V.O., tot heden evenwel zonder gevolg. B. en W. zullen nogmaals aandringen. Wat de huurderving betreft, punt e, ook hierover zullen B- en W. zich nogeens tot het D.B.V.Oj wenden. 1 Punt d. Het percentag'et van 30 pCt. is vastgestetld bij algemeen landelijke regeling. De Voorzitter betwijfelt of de Minister bereid ge vonden zal worden het percentage voor Dussen te verh oogen tot 50 procent. De heer v. Biezen merkt op, dat het percentage aanvankelijk was bepaald op 50 pCt., zii die daar van gebruik hébben gemaakt, heb ben daarvan geprofiteerd. Nu het teruggebracht is op 30 pCt. kun nen zij, die toen hun beurt "hébben afgewacht, nu zelfs het hoogst noo dige niet eens koopen. )Er dient kracht achter gezet te worden, meent spr., om het percentage weer op 50 gebracht te krijgen. Andere gemeenten zijn weer voor bii Dussen. De Voorzitter vraagt, waarom daarop dan niet reeds vroeger is aangedrongen. De heer v. Biezen zegt, dat niet eerder een raadsvergadering is ge houden, het gaat er bij hem niet'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1