De Sirene loeitI Politiek van de week. Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 2E JAARGANG. NO. 104 DONDERDAG 7 MAART 1946 ^HD van ALTEM* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur In België is men in een impasse ge raakt. Nadat de Schrijver, de voorzitter der Christelijke Volkspartij, aan Prins- Regent Karei zijn opdracht tot de vor ming van een kabinet had teruggege ven, omdat zijn onderhandelingen een negatief resultaat hadden gehad tenge volge van de socialistische oppositie tegen een volksreferendum inzake die koningskwestie, werd Spaak met een informatieve opdracht belast. Deze kon echter ook niet slagen, daar de Libe ralen geen deel aan de regeering willen nemen, omdat voorgenomen was een linksche coalitie te vormen. Zoodoende ziet men thans geen uit weg, daar tot nu toe alle partijen op hun standpunt blijven staan. Prins Karei wil nu persoonlijk de partijlen consultee ren om te trachten een compromis te bereiken. Onmiddellijk nadat men in Spanje vernomen had dat Frankrijk voornemens was per 1 Maart de grens te sluiten is men er daar zelf toe overgegaan. Sedertdien heeft zich een vrij drukke politieke bedrijvigheid afgespeeld rond om het probleem „Spanje". Overal drin gen de 'linksche partijen aan op het verbreken der politieke betrekkkingen met Spanje. Toch komt de Spaansche sche regeering haar verplichtingen te genover de Vereenigde Volken na, wat blijkt uit de uitlevering van Duitsche Gestapo- en sp tonnage-agenten. Intus- schen Werden echter te Barcelona op nieuw viier Spaansche republikeinen te rechtgesteld. Bovendien werden aan de Fransche grens Spaansche troepen ge concentreerd. Tegenover een nota van de Fransche regeering aan Engeland en Amerika om de betrekkingen met Franco te verbreken werd evenwel ©en afwijzende houding aangenomen. Van haar kant heeft de regeering der Vereenigde Staten een voorstel ge daan om een gezamenlijk Anglo-F ran sch- Amerikaansche verklaring af te leggen over de te volgen politiek jegens Spanje. Zoowel te Parijs als te Londen werd dit voorstel na eenig beraad aangeno men. Maandagavond werd deze verkla ring door het Britsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken gepubliceerd. De inhoud dezer verklaring komt hierop neer. De geallieerden kunnen niet samenwerken met een fascistisch Spanje. Derhalve wordt het Spaansche volk aangeraden zich op vreedzame wij ze \un het Francoregiem te ontdoen, de phalanx af te schaffen en een over- gangsregeering te vormen. Eerst dan kan er sprake zijn van herstel der vol ledige diplomatieke betrekkingen en tot nemen van practische hulpmaatregelen. Tegelijkertijd werden te Washington in beslag genomen Duiitsche documenten met betrekking tot Franco gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Franco op bepaalde voorwaarden beloofd had aan de zijde van Duitschland en Italië den oorlog in te gaan. Het Fransche voorstel om de Spaan sche kwestie voor den Veiligheidsraad der UNO te brengen is volgens Reuter door de Britsche regeering afgewezen, daar de Britsche regeering het Spaan sche regiem als een binnenlandsche aan gelegenheid beschouwt. Terwijl de rechtsche partijen over het algemeen instemming betoonen met de gezamenlijke Anglo-Fransch-Ameri- kaansche verklaring, zijn de meeste link sche bladen teleurgesteld en staan zij zeer sceptisch tegenover het effect diei verklaring. Het is nu echter de vraag hoe het Spaansche volk zal reageeren. Maandag heeft de Canadeesche regee ring een rapport gepubliceerd over de Russsiche atoom-spionnage-srffaire. Het bewijsmateriaal toont aan dat door leden der Sovjet-ambassade geope reerd werd onder directe instructies van Moskou. Behalve op de vervaardi ging en de samenstelling van de atoom bom hadden de geheimen ook nog be trekking op het vervoer van Amerikaan- sche en Canadeesche troepen uit Europa en de Pacific naar Amerika, op de legering en het toekomstig gebruik van parachute troepen en op meerdere mi litaire gegevens. Canada begint zich min of meer ze nuwachtig te gevoelen. Ook de kwestie Iran begint weer op te leven. Nadat indertijd bij1 het drie- mogend heden verdrag was overeengeko men dat geallieerde troepen op 2 Mrt. 1946 Iran zouden moeten hebben ver laten, wat door de Britsche troepen inderdaad is geschied, deelde radio Mos kou op 1 Maart mede, dat de Russi sche troepen op 2 Maart hiermede een aanvang zouden maken, maar slechts in de Oostelijke gebieden; in de andere gebieden eerst dan, wanijeer de situatie rustig zou zijn. Dit zou echter een verdragbreuk be- teekenen. E-ngeland en Amerika hebben hierover reeds met elkaar overleg ge pleegd. In Londen noemde men zelfs deze crisis de hevigste sinds het einde van den oorlog. Een der leden van het Iraansche parlement noemde het Russische optre den verdragbreuk en verklaarde dat deze aangelegenheid opnieuw voor de U.N.Ö. behoorde te worden gebracht. Deze ver klaring werd eenstemmig toegejuicht. Later werd vernomen dat Rusland aan den Iraanschen minister-president een aantal eischen zou hebben gesteld, o.a. betreffende een bondgenootschap met de Sovjet-Unie, erkenning van de autonome regeering van Azerbridsjan olie-conoessies aan de Sovjet-Unie en de vorming van een eigen l^ger in Azerbridsjan onder leiding van Rus sische militaire advizeurs, welk leger gestationneerd zal worden op voorde Sovjet-Unie belangrijke strategische pun ten. Intusschen zal de Iraansche regee ring het roode leger „verzoeken" te blijven waar het thans is. Minister president Sultanek zou dit geweigerd hebben. Zoodoende besloot Rusland zijn troepen niet uit Azerbridsjan terug te trekken, zoolang de toestand niet was opgehelderd. Het gevolg van dat alles is geweest dat de Britsche regeering thans een nota aan Rusland heeft overhandigd, waarin gewezen wordt op de bepalingen van het driemogendheden-verdrag en ophel dering wordt gevraagd over het blijven handhaven van troepen van het Roode leger in sommige deelen van Perzië. Met belangstelling wordt .thans uit gezien naar het antwoord der Sovjet- regeering. In Britsch-Indië en Egypte blijft het rommelen. Alhoewel de grootste troebe len in Bombay, Karatsji, Madras en Rangoon, voorbij ztijn is het er toch nog niet volkomen rustig. De Britsch-Indische leiders hebben echter verklaard dat zij tegen gewéld zijn, eerstens omdat zij het resultaat willen afwachten van het bezoek van drie Britsche ministers aan hun land en bovendien, omdat zij van meening zijn dat de muiterij voor een groot deel het werk zou zijn der communisten, die de zaak in verkeerde banen willen leiden. In Egypte heeft de Britsche regeering een scherp protest ingediend tegen de onlusten met een eisch om schadever goeding. De Egyptische regeering meent echter dat juist het tegenovergestelde het geval is en dat zij recht hebben op schadevergoeding. Verder handhaven zij hun eisch, dat de Britsche troepen uit Egypte moeten worden teruggetrok ken. Engeland moet echter denken aan zijn positie ten aanzien van het Suez- kanaal en zal zich daarom wel wach ten om hierop zonder meer in te gaan. waarna door den Secretaris de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen een schrijven van de N.V. P.E.G.M. met mededeeling dat er geen materiaal en personeel beschikbaar is om de straatverlichting in deze ge meente weer bedrijfsklaar te maken. Dhr. F. v. Dalen zegt dat er veel lichtpalen hiervan verdwijnen of ver nield worden. De Voorzitter zal een en ander aan de P.E.G.M. doorgeven. Besluiten van Ged. St., houdende goedkeuring 2e wijziging begrooting '44 en houdende bericht van ontvangst der wijziging Alg. Pol. verordening inzake losloopende hondenv Verzoek van den gemeenteraad van Standdaarbuiten om adhaesie te betuigen aan een door hen aan de tweede kamer der Staten-Generaal gericht adres inzake vergoeding van oorlogsschade op basis van de werkelijke kosten van herstel. De Voorzitter zegt dat de Tweede Kamer thans wel heel goed op de hoog te is omtrent de schadevergoedingen enz. en het lijkt hem dan ook niet meer noodig om aan dit adres adhaesie te betuigen. Besloten worden al deze in gekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Aanbieding gem.-rekening 1944. De Voorzitter zegt, dat deze reke ning sluit met een batig saldo van f 10176,81 wat den gewonen dienst be treft en met een nadeelig saldo van f 6234,37 wat betreft de kajpitaaldienst. Inkomsten gewonen dienst f90174,26 Uitgaven gewonen dienst f 79997,45 Batig saldo f 10176,81 Uitgaven Kapitaaldienst f70547,15 Inkomsten Kapitaaldienst f64312,78 Vergadering van den Raad der gemeen te BRAKEL, op 1 Maart 1946, des voormiddags half 11. Voorzitter: W. J. Pos. Aanwezig alle leden. Secretaris: Mr. J. van Dalen. De Voorzitter opent de vergadering met voorlezing van het formuliergebed Nadeelig slot f 6234,37 De Voorzitter wil dezelfde heeren voor het nazien dezer rekening aanwij zen als welke de gem.-begrooting '46 hebben nagezien. Aldus besloten. Bahandeïing begrooting 1946. De heer Duijzer brengt namens de commissie van onderzoek rapport uit en vraagt of den post van f 50 voor huisnummering nietkan vervallen. De menschen kunnen beter zelf het huis nummer op hun woning laten schilde ren, waarop de Voorz. antwoordt dat deze post niet alleen voor huisnumme ring is doch ook voor bevolkingsre gisters. Dhr. Vermeulen zegt dat op zijn wo ning nog geen nummer is aangebracht. De Voorz. zegt een en ander te zul len onderzoeken. Vervolgens zou de heer Duijzer gaar ne nadere inlichtingen hebben betreffen de het uitbreidingsplan. De Voorz. zegt dat hieromtrent niet veel valt te zeggen, hij is echter in Arnhem geweest en aldaar is een en ander besproken. De desbetreffende Ambtenaar is thans echter in Militairen dienst en Hit zal wel weer eenige vertraging geven. Vermoedelijk zal het uitbreidingsplan in verband met deruil verkaveling alhier, gratis geschieden, in het andere geval is dit nog al duur. In Arnhem is echter op spoed aange drongen. Ook de begraafplaats is in het uitbreidingsplan opgenomen. Deze begraafplaats zal spoedig noodig- zijn in verband met de vele sterfgevallen in het vorige jaar en het begraven van Duitsche militairen. De heeren Duijzer en Vermeulen vra gen waar de begraafplaats zal komen, waarop de Voorzitter zegt, waarschijn lijk bij het land van Joh. Ver voorn. De heer L. v. Dalen vindt dat de „Haag" ook wel geschikt voor begraaf plaats is. De Voorzitter zegt dat deze midden in het uitbreidingsplan ligt. Op een vraag van dhr. Vermeulen, waar precies de begraafplaats komt te liggen, zegt de Voorz. dat dit op het land van M. Versteeg nabij Joh. Ver voorn zal zijn. De heer F. v. Dalen vraagt of het niet mogelijk zou zijn het bestaande kerkhof uit te breiden, doch is volgens meening van den Voorz. niet mogelijk. Dhr. Vermeulen vraagt hoe of het In de afgeloopen week mocht ik een schrijven ontvangen van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Almkerk, waarvan de inhoud luidde als volgt: In Uw artikel „De Sirene loeit"! van 21 Febr. 1946 wordt o.a. vermeld, dat de uitkeering van de geldelijke vergoeding van tewerkgestelde geïnter neerden via de Arbeidsbeurs zou zijn geschied. Deze bewering nu is geheel onjuist. De taak van het Arbeidsbureau was en is nog steeds bemiddeling verleenen bij de tewerkstelling van ge detineerden. De inschakeling van het Arbeidsbureau had ten doel misbruik te voorkomen, waardoor z.g. vrije ar beiders werkloos zouden blijven loopen en gedetnieerden voor weinig of geen loon het werk zouden doen. Zonder schriftelijke toestemming van "het Ar beidsbureau mochten dan ook geen ge detineerden tewerk gesteld worden. Was deze toestemming verleend, dan werd door Bureau Oogstvoorziening het loon, dat door den werkgever voor deze ge detineerden moest worden betaald, vast gesteld, terwijl de Ned. Heide Mij. met de loonadministratie en de inning van de verschuldigde vergoeding was belast, waarna het bedrag aan den betreffenden Commandant van het Infer- neeringskamp werd afgedragen. Het Ar beidsbureau had dan ook, noch met het vaststellen noch met de inning of uitkeering van het loon van tewerkge stelde gedetineerden eenig© bemoeienis. Ik zou het dan ook ten zeerste ,op prijs stellen, indien U ter voorkoming van .mogelijk misverstand bovenstaande in Uw blad zou willen opnemen. De Dir. v. h. Arbeidsbureau Almkerk w.g. A. J. PÖULI. Gaarne heb ik aan dit verzoek vol daan, maar ten overvloede dient te worden opgemerkt, dat in bedoeld ar tikel geenszins tot uiting kwam dat het Arbeidsbureau in deze gefouteerd zou hebben. Er is slechts gespnfoken over een rapport, voorgelezen door den Inspec teur, Luitenant v. d. Horst, waaruit bleek dat de uitkeering via de Arbeids beurs (dus aan personen, die via de Arbeidsbeurs werden uitgezonden) slechts zeven cent per uur, per geïn terneerde bedroeg, terwijl het den heer v. d. Velden bekend zou zijn dat me nigmaal vier a vijf gulden per dag werd betaald. Het is bovendien vanzelfsprekend, dat niet de Arbeidsbeurs de loOnen uitbetaalde, al mag dit in abnormale tijden, zooals de bezettingsjaren, dan wel eens voorgevallen zijn. Wij weten allen dat zij in overeenstemming met haar taak slechts bemiddeling verleent tusschen werknemer en werkgever. Ook de heer Spiering, opzichter van het Bureau Oofgstvoorziening meende er blijkens een ingezonden mededeeling op te moeten wijzen dat de admini stratie werd gevoerd door de Ned. Hei de Mij., welke de gelden aan den Kamp-Commandant overmaakte. Uiteindelijk is niet de vraag gesteld: waar zijn deze gelden niet, maar waar zouden zij eventueel w e 1 gebleven zijn (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). Correspondentie aangaande boven staande rubriek kan uitsluitend gericht worden aan den Uitgever van dit blad. moet gaan bij een nieuw kerkhof met de eigen graven of welke thans reeds aangekocht zijn. De Voorz. zegt, dat deze ruimte altijd voor den eigenaar bestemd kan blijven. Dhr. Duijzer zegt vervolgens, dat de post brandbluschmiddelen wel wat laag geraamd is. Er behoeft maar het minste te gebeuren of men komt reeds tekort. De Voorzitter is het met deze mee ning eens en zegt dat bij eventueel© grootere uitgaven deze post altijd nog bij wijziging verhoogd kan worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1