Qemeenteraadsverslagen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Keusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" UND yan ALTÉHA VERSLAG 3E JAARGANG, No. 1 MAANDAG 11 MAART 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den Raad der gemeen te POEDEROIJEN. Voorzitter G. Pos. Afwezig W. J. Brienen en M. van Ooijen. De Voorz. opent de vergadering en verzoekt den Secretaris de notulen der vorige vergadering te lezen welke on veranderd worden goedgekeurd. Vervolgens wordt den heer Bok den eed ingevolge art. 45 der gemeentewet afgenomen. Ingekomen zijn Schrijven van de PGEM, dat geen materiaal en personen beschikbaar zijn om tot (verdere aansluiting van het electrisch net te Aalst over te gaan. Besluit van Ged. St. houdende goed keuring wijzigingen begrooting 1944. Idem, bericht van ontvangst wijziging Alg. Pol. verord. ten aanzien van los- loopende honden. Schrijven van den raad der gemeente Standdaarbuiten, houdende verzoek om adhaesie te betuigen aan zijn adres tot de 2e Kamer, terzake vergoeding van geleden oorlogsschade op basis van de werkelijke geleden schade. Maandstaat van den ontvanger dezer gemeente van 15 Febr. '46 waaruit blijkt dat toen f 17592,80 in kas moest zijn. Al deze stukken worden voor kennis geving aangenomen. Aan het verzoek van C. Kersten om ontheffing van hondenbelasting over '45 wordt voldaan. Op een verzoek van J. M. Dekker en J. T. A. A. Hagen, om ontslag als resp. onderwijzer en onderwijzeres aan de O. L. school te Poederoijen, wordt goedgunstig beslist. Met ingang van 1 April wordt tot! onderwijzer benoemd dhr. J. de Goeij te Gorkum. f De .gemeenschappelijke regeling van den school artsend ienst wordt overeen komstig het advies gewijzigd. Het Bestuur der Bijz. O. L. school te Aalst vraagt beschikbaarstelling van gelden in verband met de uitbreiding der scXiool wegens een toenemend aan tal leerlingen. Op advies van B. en W. wordt hierop gunstig beslist. Aan genoemde school wordt voor '46 voorschot verleend van 78 X f 15,60 is f 1216,80. Vaststelling begrooting 1946. De heer Ten Hagen brengt rapport uit, en zegt dat vele huisnummers onfy breken terwijl andere onleesbaar zijÈn. De Voorzitter zegt dat bij nieuw bouw de huisnummers van gemeente wege worden aangebracht, doch dat de bewoners zelf voor onderhoud en ver nieuwing moeten zorg dragen. Hij vraagt verder of er wel rekening is gehouden met de aanschaffing van een babyspuit. De Voorzitter zegt, dat vermoedelijk dit jaar, nog geen materiaal beschikbaar zal komen, zoodat hiervoor nog geen bedragen zijn uitgetrokken. Nadere inlichtingen worden verzocht omtrent den school artsendienst, waarop de Voorzitter zegt dat de gemeenschap pelijke regeling kort geleden is goedge keurd door Ged. St. Dhr. Bok vraagt volgens welken maat staf de bijdrage verleend moet worden. De Voorz. zegt dat bijgedragen zal mpeten worden per inwoner. De .kring bevat ongeveer 7000 kinderen. Vervolgens worden nadere inlichtin- ting gevraagd betreffende de kosten van het ophalen van dood vee. Een en ander gaat niet altijd naar wensch. De Voorz. zegt, dat de Gekro thans 2 maal per week komt en de toestand langzamerhand wel beter wordt. De kosten zijn 10 ct. per inwoner en per H.A. voor het jaar 1946. Wanneer men echter den aard der werkzaamheden in aanmerking neemt is de belooning niet hoog te noemen. De commissie vindt de kosten van bouw- en woningtoezicht wel zeer hoog. De Voorzitter zegt dat de ambtenaar, welke hiermede belast is, tot op heden nog gestaakt is. Het traject is zeer groot. Het is inderdaad juist dat de architect weinig gezien wordt. De re geling is echter door Ged. St. opgelegd. Gaarne wordt vernomen het doel der Stcihting tot Bevordering van de Wel vaart in de Bommelerwaard. De Voorzitter zegt, dat de Stichting is begonnen met een rapport over den toestand in de Bommelerwaard te laten opmaken. Later is er een argrarisch bestemmingsplan gekomen. Voorts houdt zij zich bezig met bevordering van den land- en tuinbouw alsmede met den veeteelt. In Zaltbommeï is met hare medewerking een Rijkslandbouwschool opgericht. Voorts bevordert zij fok- en controlevereenigingen voor vee. Daar enboven houdt zij zich bezig met ruil verkaveling. Een en ander heeft dan ook gunstig gewerkt. De bijdrage is berekend op 10 ct. per inwoner. De begrooting wordt overeenkomstig het advies van B. en W. vastgesteld als volgt: gewone dienst in ontvang sten en uitgaven op f 52506,05. Kapitaaldienst in ontvangsten op f 33878,75, in uitgaven op f34007,01 met een nadeelig slot van f 128,26. Tot lid van de Commissie tot Wering van schoolverzuim te Aalst, wordt be noemd dhr. A. Dekker. Het kohier baatbelasting 1946 wordt vastgesteld op f 172,62. Van M. v. Son en diverse andere personen is een verzoek ingekomen om het weg&ek van de Prins Hendrikstraat te Aalst alsmede de Donkerstraat in behoorlijken staat te doen brengen. De Voorzitter zegt dat een en ander in onderhoud is bij den Polder te Aalst. Een eventueele verbetering zou tot stand te brengen zijn met een bijdrage van de gemeente waarvoor echter een straat belasting geheven zou moeten worden. Dhr. Maas zegt dat indertijd beslo ten is alles in orde te doen makejn. Dhr. Bok vraagt of het niet mogelijk is om de wegen aan de gemeente te krijgen. Het bedrag ex-artikel 55 bis der Lager Onderwijswet 1920 voor het ge woon lager onderwijs voor het jaar 1943 wordt vastgesteld op f 1632,16. Rondvraag. Dhr. Bok vraagt inlichtingen betref fende de schadeu it keering aan den aan legsteiger. De Voorz. zegt dat dit nog niet mo gelijk is. Gevraagd zal worden of het mogelijk is een zolderschuit als aanleg steiger aan te brengen. Dhr. Bok wijst op het nieuw aan te brengen kerkhof, wat langs den nieu wen weg komt te liggen. Spr. verzoekt een en ander te doen opnemen daar er anders boomen in gepoot worden. Dhr. v. Os zegt dat het torenuurwerk te Aalst stuk is en dringt op herstelling* aan. De Voorz. zal een en ander zoo spoedig mogelijk laten herstellen. Dhr. v. Os zegt dat er een jaar geleden een boom is gevorderd voor klompen, waarvoor hij echter tot op heden nog geen betaling heeft gezien. De Voorz. zegt dit onderwerp nader te zullen onderzoeken. Dhr. ten Hagen zegt dat de afscheiding van het gemeenteland niet goed is. De Voorz. zal een scheidingsgreppel laten graven en de huur opnieuw laten bepalen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. Vervolg raadsverslag BRAKEL. Hierna wordt de begrooting voorloo- pig vastgesteld met inkomsten en uit gaven op f 59388,30 wat den gewonen dienst betreft en den kapitaaldienst op inkomsten f 77545 en uitgaven op f71529,24 met een batig slot van f 6286,46. Benoeming onderwijzend personeel. In de vacature van A. H. C. v. d. Veer wordt benoemd G. A. J. de Stig- ter, tijdelijk onderwijzer alhier. In de vacature E. v. Willigen, wordt benoemd J. S. de Kuijper te 's-Hage en als boventallig onderwijzer wordt benoemd A. J. Zwaai te Amsterdam. De Voorzitter zegt, dat er altijd nog een onderwijzeres aan de O. L. school alhier ziek is. Hiervoor is een tijdelijke onderwijzeres benoemd, doch deze laat maar weinig van zich hooren. Om voor het onderwijzend personeel een kosthuis te krijgen zal moeillijlk zijn. De heer de Kuijper, welke zooeven geleden is benoemd is gehuwd, woonruimte hier voor zal wel uitgesloten zijn. Deze heeft echter in Schelluinen zijn ouders wonen en kan daar tijdelijk onderdak vinden. De Voorzitter zegt, dat in de ge meenschappelijke regelingen schoolart- sendienst eenige wijzigingen aangebracht moeten worden en leest de aan te bren gen wijzigingen voor, waarna overeen komstig wordt besloten. Het kohier hondenbelasting over het jaar 1946 wordt op f 632,50 vastge steld. Benoeming gem.-ontvanger. De Voorzitter zegt, dat een drietal personen naar deze betrekking hebben gesolliciteerd. De heer H. Beckerman, tijdelijk gem.-ontvanger en 2e ambtenaar ter secretarie alhier wordt met alge- meene stemmen als zoodanig benoemd en wel met ingang van 1 Maart 1946. De Voorzitter roept de heer Becker man ter vergadering en vraagt of hij deze benoeming aanneemt, waarop de heer Beckerman bevestigend antwoord. Hierop feliciteert de Voorzitter den nieuw benoemden ontvanger en spreekt den wensch uit, dat de heer Beckerman, welke thans als tijdelijk gem.-ontvanger zijn werkzaamheden op keurige Wijze heeft verricht, dat zoo moge blijven voortzetten. Hierna worden de vereisch- te eeden aan den ontvanger afgenomen. De uitgaven van het onderwijs over 1943 en 1944 worden respectievelijk op f 1791,65 en f 2048,68 vastgesteld. De Voorzitter zegt dat in de vorige vergadering abusievelijk de verordening straatbelasting tot en met 1947 is vast gesteld. Dit had echter tot en met het jaar 1948 moeten zijn. Aldus wordt besloten. Dhr. F. v. Dalen vraagt of de weg onder langs de gemeente ook nog in orde komt. De Voorzitter kan niet zeggen hoe lang of dit nog zal duren. Dhr. L. v. Dalen zegt dat de wegen slecht, zijn. De Voorzitter geeft dit toe, doch men mag nog niet klagen. Dhr. F. v. Dalen is van meening, dat, als wanneer de nieuwe weg vanaf den Meidijk klaar gemaakt is een en ander veel zal schelen. De heer Duijzer vraagt of die men- schen nu ook moeten betalen waar de wegen niet zijn verbeterd. Spr. vindt dit niet billijk. De Voorzitter zegt dat oorspronke lijk het plan was, dat de wegen overal verbeterd zouden worden doch door de oorlogsomstandigheden is daarvan niets meer gekomen. Een ieder maakt echter gebruik van den weg, dus moeten ook allen betalen. De heer Duijzer zegt dat de Waard- dijk toch piet behoeft te betalen, ter wijl deze toch ook gebruik van den weg maken. De Voorzitter geeft dit toe. Dhr. v. Tuijl vraagt of de belasting naar de huurwaarde geheven wordt, waarop de Voorzitter bevestigend ant woord. Rondvraag. Dhr. L. van Dalen vraagt naar den bouw van een nieuw gemeentehuis. Spr. zou hiervoor de pastorie aan willen wijzen. De Voorzitter vraagt waar men dan met den dominé moet blijven. Veel suc ces zal dit wel niet opleveren. Dhr. L. v. Dalen vraagt of de voor zitter hiertoe reeds pogingen gedaan heeft. De Voorzitter zegt van niet. Spr. zegt dat het echter niet uitgesloten is, dat op hetzelfde terrein waar de pastorie staat ook een nieuw gemeentehuis ge bouwd kan worden. Het terrein hier voor behoeft niet zoo groot te zijn. Wanneer de pastorie afgebroken wordt kan hiervan voor den bouw van een nieuwe pastorie veel materiaal gebruikt worden. De heer Vermeulen is bang als men Zij, die zich vanaf heden op „DE SIRENE" abon- neeren ontvangen de num mers tot 1 April a.s. het eene afbreekt het andere niet meer mag opbouwen. Er is toch al geen hout. Dhr. Duijzer vraagt of het niet beter zou zijn, dat men eerst eens een aantal woningen bouwde, voordat men aan een nieuw gemeentehuis begon. De wo ningbouw is zeer noodzakelijk en hon derden menschen zitten hierop dringend te wachten. De Voorzitter zegt dat dit waar is doch dat men hier alleen eerst maar het noodige terrein ter sprake brengt. De noodige materialen worden toch Tbegewezen. De Voorzitter zal echter niet de wethouders bij de Kerkvoogdij ter sprake brengen en zoo mogelijk nader bekijken. De bouw van een inieuw gemeentehuis is daarom ook noodzakelijk in verband met de geringe ruimte van het bestaande gemeentehuis. De heer L. v. Dalen vraagt nog eens of het met het uitbreidingsplan lang kan duren, want wanneer dit klaar is zal toch een en ander nog wel ont eigend moeten worden wat ook in den regel nog al tijd vergt. De Voorzitter zegt dat in Arnhem door de oorlogshandelingen alles ver brand is. Gelukkig was hier nog een exemplaar aanwezig wat -thans in Arn hem is. De desbetreffende instanties hebben hun handen vol met werk ook van andere gemeenten. Spr. is echter geen optimist wat betreft de voorzie ning van de bouwmaterialen. Men heeft ook een tekort aan valonenschen. Dhr. Duijzer zegt dat het gemeente huis gekregen is waaraan eenige voor waarden verbonden zijn. Moet dit zijin bestemming niet behouden De Voorzitter zegt dat het Polder district gebruik kan maken van het ge meentehuis alsmede de kerk voor ber ging van hiin archief. Later kan het bestaande gemeentehuis voor Districts huis gebruikt worden. Dhr. v. d. Veer vraagt of het bestaan de gemeentehuis niet verbouwd kan wor den. De Voorzitter zegt dat dit moeilijk zal gaan en het hiervoor toch te klein is. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter deze vergadering. der Kringvergadering van den Chr. Boeren- en Tuindersbond in het Land van Heusden en Altena" en den Biesbosch" gehouden 2 Maart 1946 in café Dekker te Almkerk. De Voorzitter de heer P. Wigboldus opende deze vergadering met gebed, waarna hij een woord van welkom uit sprak. Bijzonder welkom werden gehee- ten de afgevaardigden der pas aange sloten tuinbouwvereeniging Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem. Hierna las de secretaris, de heer L. J. Vogelaar de notulen der vorige vergadering voor. Ingekomen is een brief van de Grond kamer als antwoord op een aan haar gericht schrijven, vervat in het vorig verslag. De inhoud van dit schrijven is, dat de Grondkamer alleen pacht overeenkomsten in behandeling neemt die door beide partijen zijn ondertee kend. Het staat partijen vrij een hoo- gere pachtprijs overeen te komen, mits deze ter goedkeuring aan de Grondka mer wordt voorgelegd. Een tweetal ver- faderingen zullen nog door de Grond- amer belegd worden, om over het pachtprijspeil te spreken. Het wordt vanwege de Grondkamer op prijs ge steld, als onze Kring zich op een dezer vergaderingen wil doen vertegenwoordi gen. Vervolgens is een schrijven ingeko men van den Inspecteur v. d. Veeartse- nijkundigen Dienst te Den Bosch inhou dende het volgende: In antwoord op Uw nevenvermeld schrijve*, heb ik de eer U te berichten, dat zeer binnenkort van-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1