De Sirene loeit Politiek van de week Qemeenteraadsverslagen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" 3e jaargang. no. 2 donderdag 14. maart 1946 und VAN alten* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H, ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De Belgsiche regee rings crisis blijft voortduren. Het contact van Prins-Re gent Karei heeft geen nieuwe gezichts punten naar voren gebracht. Nadat de Schrijver de vorming van een kabinet van de hand had gewezen, zou Spaak nogmaals trachten een regeering te vor men. Het dagelijksch bestuur van de Liberale partij heeft echter eenstfemniïg verklaard, de nieuwe voorstellen van den heer Spaak niet te kunnen aan vaarden. Toch is deze Maandagavond in zijn pogingen geslaagd door te kiezen voor een regeering, voor het grootste deel bestaande uit socialisten, aange vuld met partijloozen, die met hem willen samenwerken. Volgende week wil hij zijn nieuwe kabinet aan het parle ment voorstellen met het verzoek zijn regeering en haar reconstructieprogram te steunen, maar niet de koningskwestie in stemming te brengen. Franco duldt geen inmenging van byitenaf. Hij laat de laatste tijd geen gelegenheid voorbij gaan om dit in het openbaar te kunnen verklare)^ waarbij hij vooral afgeeft op het communisme in het algemeen en op Rusland in het bijzonder. Intusschen heeft ook de .fegeering der Vereenigde Staten een afwijzende houding aangenomen ten opzichte van het Fransche voorstel om de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad der U.N.O. te brengen en weigert dit voor stel te steunen. Later echter heeft Frankrijk een nieu we nota aan Engeland en Amerika overhandigd, waarin de termen worden aangeduid op grond waarvan wel de gelijk zou blijken dat deze kwestie be hoort tot de competentie van den Vei ligheidsraad. Men acht het niet onwaar schijnlijk dat Frankrijk desnoods zon der den steun van de Britsche regee ring en die der Vereenigde Staten te zamen met Sovjet-Rusland zal trachten de kwestie aanhangig te maken. De Iraansche kwestie vormt deze week weer de hoofdschotel van het politieke menu. Zij vormt ook vooruit de belang rijkste noot zoowel politiek als diplo matiek omdat hier groote zaken op het spel staan, vooral daar de kwestie nogal delicaat is. Het gaat hier im mers tusschen bondgenooten die op moe ten passen dat hun onderlinge verhou ten passen dat hun onderlinge verhou ding niet al te zeer vertroebeld wordt. Maar ook onder vrienden is nu een maal niet alles geoorloofd. Men heeffl het kunnen merken aan de rede van? Churchill te Fulton, die ondanks een vriendelijk gebaar aan Rusland, toch geen dbekjes om zijn politieke mee ning draaide. Zijn aansporing dat En geland en Amerika zich nauwer aaneen zouden sluiten, ook op militair ge-i bied, sprak al heel duidelijk. Ook wil de hij -het atoomgeheim maar liever niet uit handen gegeven zien, aange zien het nu eenmaal beter is te voor komen dan te genezen. Wel pleitte hij voor een goede verstandhouding met Sovjet-Unie. Ofschoon de reactie op deze rede niet direct onverdeeld gunstig is ge weest vooral niet van communistische en Sovjet-Russische zijde, waar een professor in de historie nogal uit den band sprang met enkele onvriendelijke opmerkingen, is men er in het algemeen toch niet bijzonder van geschrokken, waaruit blijkt, dat Churchill dingen ver telde, waarover velen het stilzwijgend reeds lang eens waren. Het is maar de zaak wie er voor durft uit te komen. Ook diplomatiek heeft de kwestie deze week niet stilgestaan. "Vorige week Woensdag had de Iraan sche minister-president Sultanek bij het Sovjet-Commissariaat van buitenlandsche zaken een protest ingediend tegen het niet nakomen der evacuatie-belofte door de Russen. Nadat de Iraansche ambassadeur een beroep op de Vereenigde Staten had gedaan om de Iraansche en Britsche protesten te steunen, heeft ook deze regeering een ndta aan Sovjet-Rusland overhandigd. Zij vroeg onmiddellijke te rugtrekking der Roode troepen uit Iran en drong er op aan stipt te worden ingelicht over het te nemen besluitl der Russen, de hoop uitdrukkend dat dit zou zijn in overeenstemming met de Amerikaansche nota. Intusschen blijven de Russische troe pen rustig waar ze zijn en het antwoord van hun regeering laat op zich wach ten. De Britsche regeering heeft echtier nogmaals op een spoedige beantwoor ding van de nota aangedrongen. Ook inzake Mandsjoerije had de re geering der Vereenigde Staten ©en no ta aan de Sovjet overhandigd, een pro test inhoudend tegen de voortgezette aanwezigheid van Roode troepen in dit gebied. Ook het weghalen der zware industrie-machines kon haar goedkeu ring niet wegdragen. De Russen wijtten de vertraging vol gens een verklaring aan de Chineesche regeering te Tsjoengking aan techni sche moeilijkheden. Ook de Britsche regeering had iets later ^en ongeveer gelijkluidende nota aan de Sovjet-Unie overhandigd als de Amerikanen. Nog later werd door het Chineesche nieuwsbureau „Central News" gemeld dat de Russen begonnen zijn met hun evacuatie uit Mandsjoerije. Ztij; zouden het Chineesche opperbevel echter niet op de hoogte hebben gesteld van hun vertrek. In Indo-China is Vietnam, dat de drie provincies Tonkin, Annam en Co- chin-China omvat, door een overeen komst tusschen de Fransche republiek en de regeering varr Vietnam tot een vrije staat verklaard, die deel uitmaakt van de Indo-Chineesche federatie en van {jet Fransche rijk. Het Fransche kabinet heeft deze erkenning goedge keurd. Joego-Slavië heeft in een officiëel communiqué ontkent dat het een mili taire coup tegen Triëst voorbereidt. Het noemde het verscherpen van de controlemaatregelen langs de demarcatie lijn het resultaat van bewegingen van de troepen van den Poolschen gene- rfaal Anders. Wie zal er nu weer in zijn recht staan? Vergadering van den Raad der gemeen te NEDERHEMERT op 7 Maart des nam. 2 uur. Voorzitter: Ed.Achtb. Heer C. W. v. Ommeren. Aanwezig alle leden. Na opening leest de Voorz. de no tulen voor van de vorige vergadering welke zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd. Van B. en W. te Culemborg is een schrijven ingekomen betreffende het in stellen van een schoolartsendienst in het district Bommeler- en Tielerwaard, met als centrum Culemborg. De kos ten hieraan verbonden komt voor deze gemeente op 6,05 per inwoner, zijnde over 1946 f61,Het totstandkomen van dezen dienst vindt de volledige in stemming van den raad. Op de vraag van den Voorz. of het schoolbestuur deel zal nemen aan dezen dienst, ant woordde de heer R. J. O omen dat het schoolbestuur zich nog niet heeft uit gesproken in deze kwestie. Verzoek van de Ned. Jagersvereen.' om in de politieverordening op te ne men, het verbod om te jagen met z.g. lange honden. De Voorzitter merkt op, dat hierin door de plaatselijke politieverordening ten deele voorzien is en leest het be treffende art. voor. Dhr. Oomen vindt dit voldoende, enkele andere leden stellen voor om de belasting op losloopende handen te verhoogen. Na eenige discussie werd besloten aan de Jagers vereen, mede te deelen dat een aanvullend artikel opge nomen zal worden, waarin het aan eige- In aansluiting op hetgeen reeds werd vermeld in het artikel van Donderdag 21 Febr. j.l., wil ik thans nog eenige frappante voorbeelden van ontoelaatba re toestanden aanhalen, waarvan men zeer zeker nimmer gedacht zal hebben dat ze nog eens in het openbaar ge hekeld zouden worden. W. v. d. Velden uit Veen ontving een brief van den Kamp-Commandant Blom, gedateerd 1 Februari 1946, wel ke luidde als volgt: Ik geef U nogmaals in pverweging het door U gebruikte battle-dress van liet kamp alsnog in te leveren, daar dit Rijkseigendom blijft. Niet inleveren zou onaangename ge volgen met zich mede kunnen brengen, daar dit onder de term „verduisteringi" valt. De Kamp-Commandant, Namens deze, en hier volgt de handteekening van zijn 23-jarigen zoon, thans adjunct-com mandant, terwijl men in Den Haag wist mede te deelen dat een adj.-com mandant den leeftijd van minstens 30 jaar moest hebben. Hier klopt iets niet! In verband met bovenstaand briefje is het ook niet recht duidelijk, waarom W. v. d. Velden tot op heden nog steeds geen ontslagbewijs heeft gekre gen, terwijl men hem op het Distri butiekantoor mededeelde dat, wanneer hij niet in staat was een ontslagbewiijls over te leggen, men hem ook niet in het bezit kon stellen van vergunnin gen voor het aanschaffen van bur- gerkleeding. Toen F. W. v. d. Velden uit Wijk zich over dit ontslagbewijs te lefonisch in verbinding stélde met den Kamp-commandant en deze hoorde met wien hij sprak, gaf hij! te kennen dat hij het gesprek niet verder wenschte voort te zetten. Waarschijnlijk zal W. v. d. Velden op deze manier lang op zijn ontslagbewijis moeten wachten. In begin October 1945 werd den heer v. Deursen, op dat moment adj.- commandant van het kamp Giessen, de toegang tot het kamp ontzegd. Com mandant Blom had tevens opdracht ge geven desnoods van de wtapens ge bruik te maken. Van Deursen kreeg zijn ontslag om dat hij met geïnterneerden sterken drank zou hebben gebruikt, waarbij hem een ontslagbewijs werd verstrekt dat, zoo wij dadelijk zullen zien, niet door de competente instantie bleek te zijn afge geven. Hier schijnt evenwel een mis verstand te hebben plaatsgehad, daar het voorval zich als volgt zou hebben afgespeeld. Diverse geïnterneerden had den last van maagkrampen en hadden daarvoor van den behandelenden ge neesheer een drankje gekregen. Del hoofdverpleger van het kamp, eveneens een geïnterneerde, vertelde den adj.- commandant dat het naar sterken drank smaakte en drong er op aan dat hij maar eens moest proeven. Comm. Blom meende hier schijnbaar een drinkpartij te hebben ontdekt tus schen den adj.-commandant en de ge ïnterneerden en nam hierop de reeds genoemde maatregelen. Luitenant v. d. Horst zou naar de gedragingen van meergenoemden adj.-commandant na vraag doen hij dokter Egberts te Wou- drichem. Toen hem op 1 December 1945 gevraagd werd of hij bij dokter Egberts geweest was vertelde hij dat hij er zoojuist vandaan kw'am. Later verklaarde de dokter evenwel dat lui tenant v. d. Horst nooit eenige navraag omtrent deze aangelegenheid had ge daan. Toen men op het Militair Gezag, Groenhovenstraat 15 te Den Haag het ontslagbewijs te zien kreeg was men daar ten zeerste verwonderd, aange zien het was afgegeven in overleg met Luitenant Koppendraijer, inspecteur van Ret kamp te Vught en Luitenant van Uden, destijds militair commissaris in het Land van Altena, terwijl het onder teekend had moeten zijn door Kapitein Klein, die hoofdinspecteur van het kamp- wtezen was, ter rectificatie van deze fout heeft men hem later dan ook een origineel ontslagbewijs doen toekomen gedateerd 8 December 1945, en hem tevens zijn salaris tot dien datum uit betaald. De Kamp-commandant en de adj.- commandant mogen als officieren geen gebruik maken van de kamp-keuken en blijven daarom in het bezit van hun distributiebescheiden. Het schijnt even- wiel, dat hier niet al te nauwgezet de hand aan gehouden wbrdt. Op zekeren dag kreeg W. v. d. Vel den opdracht, levensmiddelen te ha len van Bakkerskil voor het kamp Gies sen. Deze levensmiddelen moesten als reserve-voorraad in den kelder worden opgeslagen. De adj.-commandant die hier het beheer over had, deelde Com mandant Blom mede, dat hij overging tot verdeeling dier levensmiddelen on der de geïnterneerden, waarop hij ten antwoord kreeg: „Och wel neen, daar kun je gerust voor eigen gebruik van nemen, want ik heb het zelf ook maar en hier volgde een veelbetee- kenend roeigebaar (bij de moffen beter bekend onder den term „organisieren (Wordt vervolgd). (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). naars van honden verboden is om deze op bebouwd-, bepoot- of grasland los te laten loopen. Van den gemeenteraad van Standdaar- buiten is een verzoek binnengekomen adhaesie te betuigen aan een door haar aan de Tweede Kamer gezonden adres om de vergoeding aan oorlogsslachtof fers op basis van de waarde in 1940 te herzien in een vergoeding naar de werkelijke schade. Besloten wordt aan dit verzoek volledige instemming te be tuigen. Het verzoek door het gem.-best. aan het Staatsboschbeheer, om populieren uit den polder te mogen rooien om klompen te laten maken, is afgewezen. Inmiddels is door het in distributie brengen van klompen in deze leemte voorzien. Eveneens werd door het Staats boschbeheer afwijzend beschikt op het verzoek van vorderen van brandhout op het Eiland. Van de Brandweer Inspectie, Distr. 3, is een schrijven binnengekomen naar aanleiding van de inspectie gehouden op 7 Nov. 1945. Er wordt door be doelde Inspectie geadviseerd om: 1 De woning van den Commandant telefo nisch aan te sluiten. De Voorz. deelt mede dat dit reeds verzocht is bij de P.T.T. te 's-Bosch2 acht de Inspectie het gewenscht om klein materiaal aan te schaffen3 wordt geadviseerd om kleeding en uitrusting aan te koopen. Er zijn n.l. beschikbaar: Batlle Dresses a f 35, laarzen a f 15 en helmen a f 10, zoodat een volledige uitrusting ongeveer f 60 per persoon kost. De Voorz. vraagt de meening van den raad over 'de nood zakelijkheid van een dergelijke uitrus ting. De leden achten het aanschaffen van oliepakken heel wat practischer, zoodat besloten werd om te informee- ren naar de leveringsvoorwaarden en de prijs van oliepakken4 vond de Inspectie het gewenscht om op de mo torspuit 2 extra haspels met slangen aan te brengen, waarvoor dan het on derstel van de motorspuit verzwaard zou moeten worden. Daar de motors puit steeds door een vrachtwagen getrokken wordt acht men dit niet noodig. Als punt 5 adviseerde de Inspecteur om op het Eiland twee brandputten te boren en een z.g. babyspuit aan te Koopen. De Voorzitter vindt twee brandputten te weinig en vindt het practischer om in elk huis een snel- blusscher te plaatsen, wat gezien het geringe aantal huizen en het verspreidt liggen der woningen nuttiger kan zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1