VERLOVINGSKAARTJES Qemee nteraadsverslagen Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" FIRMA L. J VEERMAN - HEUSDEN 3E JAARGANG. No. 3 MAANDAG 18 MAART 1946 VAN alïlha Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Varvolg Raadsverslag EETHEN. Rondvraag. Dhr. v. Everdingen zegt, dat voor 1940 reeds de aandacht is gevestigd op den lantaarnpaal van het electrisch licht bij den heer Brouwers te Heesbeen, die toen reeds schuin hing. Het euvel is nog verergerd, deze paal hangt nu reeds in een boom. De Voorzitter zal hieraan aandacht doen schenken. Dhr. v. Everdingen dankt vervolgens den Voorzitter voor de woorden, die deze bij Zijin installatie tot hem richtte, hij hoopt zijn krachten in dienst van de gemeente te stellen. Dhr. v. Buuren begrijpt dat het on derwijs in de gemeente door het ver trek van mej. Prins er al weer niet op vooruit gaat. Hoe staat het met het onderwijs in Drongelen en met de personeelsbezetting. De Voorzitter antwoordt dat de toe stand van het onderwijs nog niet is, zooals hij moet ziijin. De noodkerk in Drongelen nadert evenwel haar voltooi ing, de verwachting is dat ze volgende week geheel gereed komt en daarna dus ook voor het onderwijs in gebruik genomen kan worden. Met de perso neelsbezetting is het ook misère, vooral nu Mevrouw Klokke door ongesteldheid ook was verhinderd les te geven. Van Mej. de Oraaff is bericht ontvangen dat ze vermoedelijk nu spoedig haar werkzaamheden zal kunnen aanvaarden, het is erg moeilijk met de huisvesting. De heer v. Buuren merkt op, dat de huur der noodwoningen nu in orde is, doch hoe staat het met; de huur voor de opgelapte woningen, komt ook daarvoor een andere regeling? Er wor den bedragen genoemd van f 5 a f5,50 per week. De Voorzitter antwoordt ontkennend, de toestand is wel wat gek, de men- schen hebben allen het idee dat ze in hun eigen woning zitten, iets wat niet waar is. Het rijk dient tot onteige ning over te gaan. Zij die echter vroe« ger huurden, zullen ook thans huur moeten betalen. Een huur van f5 a f 5,50 geldt voor woningen met een werkplaats. Dhr. v. Buuren vraagt of er al nadere gegevens zijn voor de plannen voor den opbouw. Er wordt blijkbaar weniig rekening gehouden met de slacht offers. De Voorzitter antwoordt dat bij den wederopbouw voor de verbouwplan-- nen veel werk wordt verricht. Er is een bespreking geweest met Ingenieur Verheijden en het college van commis sarissen voor den wederopbouw, waar bij de burgemeesters uit de omgeving tegenwoordig waren. De vergadering heeft tot 's avonds 6 uur voortgeduurd, de kaarten werden ter tafel gebracht en het blefek dat de plannen resds in een zeer ver gevorderd stadium wa ren. In verband met de besprekingen werden eenige wijzigingen aange bracht, daarna zullen ze aan den raad worden voorgelegd, zoodat ook deze er advies over uit kan brengen. Dan gaan ze ngar Den Bosch voor het advies van Ged. St. en dan tenslotte naar Den Haag. Zooals de plannen thans zijn ont worpen zijn ze voor de dorpen Ee- then en Genderen zeer bevredigend en niet van ingrijpenden aard. Voor het geheele Land van Heusden en Al tena bestaat het streven om de boer derijen buiten de kommen der dorpen te brengen en in d^ze kommen burgers en fabrieksarbeiders onder te brengen. Het komt dus hierop neer dat er over het geheel weinig verandering zal ko men. Voor Drongelen staan de plannen nog slechts in de kinderschoenen, waar ook dit dorp echter zoo goed als geheel agrarisch is, zal ook daar niet veel verandering komen. Dhr. v. d. Heuvel vraagt hoe of het nu zit met de eigen woningen, doch die met hypotheek zijn bezwaard, moet ook daarvoor huur worden betaald, dan ko men de e egenaren wel op bijzondere zware lasten te zitten. De Voorzitter zegt dat deze kwes ties met de Schade-Enquète-Gommissie geregeld dienen te worden. Dhr. ^v. d. Heuvel merkt op dat iedereen klaagt over de hooge kosten van den wederopbouw, ook het ont werpen van plannen voor opbouw. Zal het rijk ook daarin bijspringen? De Voorzitter noemt deze vraag een punt van groote zorg. De regeering wil hebben dat de bewoners vertrouwen in haar stellen, maar op het dogen- blik is het zoo, dat zij, die niet ka pitaalkrachtig zijn, niet kunnen bou wen. Het is goed dat deze kwestie hier ter sprake wordt gebracht. B. en W. hebben reeds in krachtiger termen dan door de gemeente Standdaarbui- ten is geschied, bij de regeering aan gedrongen op een betere regeling. Komt deze er niet, dan gaat de gemeente haar financiëelen ondergang tegemoet. Dhr. v. d. Heuvel is ook overtuigd, dat als er geen andere regeling komt, verschillende ingezetenen niet zullen kunnen bouwen. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat het Land van Heusden en Altena 54 woningen heeft toegewezen gekre gen, volgens het z.g. urgentieplan, waar van Eethen er 8 krijgt. Deze verdeeling is vastgesteld naar gegevens voor de invasie. De kosten voor deze wonin gen bedragen f 9000 voor middenstands woningen f12000, een particulier kan voor deze bedragen onmogelijk gaan bouwen. Dhr. Gouda zag gaarne, dat de in November afgekondigde stopzetting van den bouw van noodwoningen ongedaan werd gemaakt, zij die thans nog steeds geëvacueerd zijn, zlijn daarvan de dupe geworden, vooral voor de boeren, die nu ver van hun bedrijf zitten, is dit erg lastig. De Voorzitter stemt dit toe, de stop zetting hield evenwel verband met de gedachte te trachten tot definitieven bouw over te gaan, waarvan tot heden echter niets is gekomen. Het gemeen tebestuur heeft in den bouw van boer derijen evenwel niets te zeggen. Gaar ne zullen B. en W. evenwel namens den raad aandringen op bespoediging. Dhr. Gouda zou den Distributie-- dienst willen verzoeken de loopende zaken in de zittingsuren af te werken. De ingezetenen moeten nu vaak daar voor een reis naar Wijk maken, wat voor de meesten haast ondoenbaar is. De Voorzitter zegt dat over deze kwestie reeds herhaalde malen afkeu ring is uitgesproken. De nieuwe leider heeft evenwel toegezegd een geheel nieuw systeem te zullen gaan volgen. De kring Wijk zal daarvoor als proef konijn dienst doen. Men hoopt met minder personeel dan meer te kunnen afdoen. Spr. acht het wenschelijk het resultaat van deze proefneming even af te wachten. Werkt de nieuwe re geling niet naar wensch, dan kan al tijd nog worden gereclameerd. Dhr. Gouda heeft reeds herhaaldelijk gemerkt, dat personen, die niet di rect yjwielbanden noodig hebben, de ze krijgen toegewezen, terwijl de aan vraag van anderen, die deze wel drin gend noodig hebben, wordt afgewezen. De Voorzitter merkt op, dat de raad in de distributieaangelegenheden niets heeft te vertellen, het is hem evenwel' ook bekend, dat er zeer veel klachten zijn. Dhr. G. v. d. Beek zou de bewering van dhr. Gouda met massavoorbeelden kunnen staven. Dhr. Gouda zegt dat het zelfs zoo sterk is, dat personen die niet eens een rijwiel bezitten, banden toegewe zen krijgen. Dhr. G. v. d. Beek noemt het een chaos die nergens op lijkt. Dhr. v. Andel heeft .zooeven gehoord dat het zeer bezwaarlijk valt, woningen weer opgebouwd te krijgen. Nu be grijpt hi| echter niet, dat 5 woningen van de diaconie zijn afgekeurd, terwijl er 3 bij zijn die nog heel goed in orde zijn te brengen. De Voorzitter merkt op, dat deze woningen wel op aandringen van den opbouw zijn afgekeurd, doch voorloopig blijven staan. Dhr. Gouda vraagt of het niet wen schelijk is, dat ook hier wordt aan gedrongen op den bouw van een schuur tje bij de noodwoningen, zooals men dat in Dussen wil doen. De Voorzitter meent, dat daartoe geen bezwaar bestaat. Dhr. v. Andel vraagt of er al iets bekend is over het torentje te Bab.- Broek, het ligt nog steeds zooals het er van het begin af heeft gelegen. Spr. noemt het zonde van het goede materiaal dat nu ligt te bederven. Als de pcbouwdienst er niet voor zorgt, kan de gemeente dan zelf het materi aal niet doen opbergen? De Voorzitter zat deze kwestie nog eens onder de aandacht van den op- bouwdienst brengen. Dhr. v. Andel vraagf of de uitdeeling van H4RK-goederen niet beter kan plaats vinden, zoodat de menschen spoe diger worden geholpen. Het is hier een passen en meten zonder einde en daardoor schiet het niet op. De Voorzitter heeft deze klacht, reeds eerder gehoord, hij zal daaraan aan dacht schenken. Dhr. G. v. d. Beek zegt dat er zoo veel ongerechtigheden en onbillijkheden in onze geheeld zware geteisterde streek zijn, dat bijl vreest, dat de bewoners voor hun leven gedupeerd zullen blij ven. Deze bewoners zijn toch leden van het geheele Nederlandsche gezin. Men vraagt zich weieens af, hebben wtj nu een regeering met verstand, men moet het soms betwijfelen. Onze streek heeft het ongeluk gehad, in de frontlijn te hebben gelegen, moet zijl daarvan alleen de gevolgen dragen? Dit is toch zeker de plicht van het gefieele Nederlandsche volk. Zeker er is reeds ontzettend veel gedaan door een groot deel van het Nederlandsche volk, doch deze bedoelt spr. ook niet, hij heeft het oog op de regeering, die behoort het zoo te regelen, dat; alles waf verwoest is, wordt hersteld. Dhr. v. Buuren onderschrijft, dat met de huidige regeling niet veel te verwachten is. Dhr. Gouda gelooft dat de regeering wel van goeden wille is, de groote fout zit evenwel in de ambtenarij, die het van den een op den ander schuift. Dhr. v. d. Beek heeft gehoord, dat er van de 9 millioen Nederlanders, 1 millioen ambtenaren zijn. Als men dan de helft van deze ambtenaren opdoek te en het bedrag der salarissen be steedde aan den wederopbouw, dan was de zdak in orde. Dhr. Gouda vraagt hoe het zit met de telefoonverbinding B.-Broek en Eethen. De Voorzitter antwoordt dat hem s'tellig is beloofd, dat deze zaak in orde komt. De vergadering wordt hierop ge sloten. Wij kunnen U weer leveren in Envelop Komt U eens kijken? Drukkerij - Tel. 19 Vervolg Raadsverslag NEDERHEMERT. Aanbieding gem.-rekening 1944. Gewone dienst 1944: ontvangsten f 34380,30, uitgaven f 29084,74, batig slot f 5295,56. Kapitaaldienst 1944: Uitgaven f 14489,35, inkomsten f 10508, nadeelig slot f 3981,35. De begrooting dienst 1946 werd post voor post behandeld en daarna vast gesteld als volgt Gewone dienst 1946: in ontvang sten en uitgaven op een bedrag van f 31703,01. Kapitaaldienst 1946: Ontvangsten f 24977,50, uitgaven f 25000, nadeelig slot f 22,50. De begrooting dienst 1945 werd ge wijzigd ten bedrage van f 5632,08 en f 880,90 terwijl eenige af- en overschrij vingen werden gedaan tot een bedrag van f 790,40. Rondvraag. Dhr. de Gaaij vraagt om een schadevergoeding aan de tuin ders uit te keeren voor gevorderd tuin dersglas, evenals in Brakel gedaan is. Besloten werd om eerst inlichtingen in te winnlen bij het 'gemeentebestuur te Brakel. Dhr. Verheij vraagt hoe of het staat met de reparatie van den lijkwagen;. De Voorzitter zal op spoedige af werking aandrin(gen. Verder vraagt de heer Verheij of er waarschuwingsborden geplaatst kun nen worden bij Smits aan het Veer in verband met de kinideren, die de kleuterschool bezoeken en verder bij Gijben. Ook zag spr. gaarne het Bin nenpad afgesloten voor motorvoertui gen. Dit wordt in overweging geno men. Dezelfde spr. informeert of de wo ningen gelegen tusschen het stoomge maal a.d. Rietschoot en den Nieuwen- dijk spoedig op het net der PGEM aangesloten kunnen worden en of er bij dhr. Ruger in de straat nabij Aalst een lichtpunt aangebracht kan worden, tevens wanneer de straatverlichting we der in orde gemaakt zal worden? De Voorzitter zegt dat hij een en - ander aan de PGEM voor zal leggen en om spoedige afwerking zal verzoe ken.. Dhr. Verheij vraagt wie voor het Molenpad moet zorgen, daar dit thans onbegaanbaar is. Daar dit een weg van den polder is, woriït dit niet in behandeling genomen. Dhr. Oomen wijst er op dat ondanks het verbodsbord en de politieverorde ning, toch door motorvoertuigen van het Molenpad gebruik gemaakt wordt. De Voorzitter zal de politie hierop toezicht doen houden. Dhr. v. d. Werken vraagt of iemand die ouder is dan 65 jaar ook voor overbruggiTLgssteun in aanmerking komt? H. Verbeek is n.l. reeds een Week of 8 zonder werk en komt voor deze steun niet in aanmerking, evenmin als voor tewerkstelling bij de Heide Mij. De Voorzitter zegt dat deze man inderdaad te ogd is en niet voor over- bruggingssteun in aanmerking komt, doch spr. zou bij het Arbeidsbureau informeeren of er een andere moge lijkheid is en of plaatsing bij de Hei de Mij. alsnog mogelijk is. Dhr. v. d. Werken stelt verder voor, om de aan de wed. G. J. v. d. Werken toegekende uitkeering tijdelijk te ver- hoogen totdat de wee zen rente uitbe taald wordt. Dit wordt met alg. st. goedgekeurd. Spr. wees ook op den woningnood in deze gemeente. G. v. d. Werken woont o.a. met 6 personen in een krot. Is er voor dit gezin nu geen betere woning beschikbaar? De Voorzitter heeft deze toestand in oogenschouw genomen en vindt die ook onhoudbaar, doch alleen bij ui terste noodzaak kan tot vordering van een woning worden overgegaan. "Een der leden merkt op dat o.a. van "dhr. A. Vos een geschikt woonhuis leegstaat, doch dat de eigenaar ditj thans als pakhuis gaat gebruiken. De Voorzitter stelt voor om zich met den Inspecteur van Volkshuisvesting in verbinding te stellen in verband met de eventueele vorderingsmogelijkheid van een woning. Niets meer aan de orde zijnde, sluit «de Voorzitter de vergadering. Numm ertoe wijzingen. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat in de week van 17 tot en met 23 Maart 1946 nummercoupures zullen worden uitgereikt voor: versna peringen 732, 733; suiker 734; brood

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1