Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Evacuatie van gerepatrieerden uit onze Oost. 3E JAARGANG. No. 5 MAANDAG 25 MAART 1946 'and VAN au"* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Uitreiking Nummercoupures. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de plaatselijke dis- tributiediiensten van 24 t.m). 30 Maart cum'miercoupuries zullen uit reiken voor: jam 757; thee 758, 765 brood 735 (Am. Ibloem0, 736 Inlbloem737 (reductiemlelk 759, 760; zachte zieep 761; aard appelen 762, 763 boter 764. Toe slag' voor jam 50 pet., miellk 20 pet., zachte zeep ro pot. De toe wijzingen voor boter worden uit gereikt voor een aantal rantsoenen, gelijk aan het nieuwe voorschot van de week van 17 t.m. 2(3 [Maart de toewijzingen voor thee op ba sis van 4 maal het aantal ingele verde rantsoenen. Bovenstaande nummer-t oe wij zingen, met uitzon dering van die voor melk en aard appelen zijn geldigj voor detaillis ten van 31 Maart t.m. 13 April, voor grossiers van 31 Maart t.m. 27 April. Die voor melk en aard appelen zijn geldigi van 31 Maart t.m. 6 April a.s. De huisvesting van gerepatrieer den uit Indië is een zaak vain groo'te zorg voor de overheid. De ze zorg; te helpen verlichten is de taak van ieder rechtgeaard Ne derlander. De bewoners van deze streek, waarvan 'n groot gedeelte van de bevolking geëvacueerd is gjeweest, dus aan den lijve heeft ondervon den, wat dit be teekent, zullen, in dien het slechts' ©enigszins moge lijk is, gaarne bereid glevonden worden, een persoon pf gezin op te nemen. - Deze opname bebopft niet .gra tis üe geschieden, doch de kwar tiergever kan voor de huisvesting en voeding van de gerepatrieerden een bedrag in rekening brengen van f 3.per dag vooir den eer ste ingekwartierde van 17 jaren of ouder, voor den .2de f2.50 en voor eiken volgende f2.voor personen beneden 17 jaar vf 1.7 5 per dag. Zij, die in de gelegenheid zijn een Indisch gezin Le huisvestep, gelieve hiervan opgave te doen aan Mevr. v. Gooir, voorzitster der H.A.RJK., Burchtstraat te Heus den, bij wie tevens alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen. HEUSDEN. Donderdag 28 Maart hoopt de C.J.M.V. „Eben-Haëberal hier, haar jaarfeest te houden, in de Christ, bewaarschool. Wegens de plaatsruimte wordt het jaar feest giesplitst in 2 avonden. Don derdag voor de jeugdvereenigin gen en verdere belangstellenden voor zoover plaatruimte, vrijdag 29 Maart voor alle andere belangstel lenden. Donderdagavond gaf dé Heusdensche Tooneel vereeni ging voor de 3de maal een opvoering' van ,,'nHuis vol herrie". Ook dit maal voor een 200 goed als to taal uitverkochte zaal. Hieruit blijkt dus wel, dat de vorige op voeringen bij het Heusdensche pu bliek in den smaak waren ge vallen. De heer Groen opende met een kort woord. De heer W. Reeder dankte voor het keurig,© ,spel en bood alle dames van het gezel schap' een ruiker prachtige bloe men aan. f De heer A. de Graag sloot met een dankwoord toit het publiek, den ophouw, die deze uitvoering' heeft mogelijk gemaakt en voor haar aardige attentie aan de dd- mes, dén hieer Kamerman, 'den re gisseur ten den heer J. Dieutlo als g'rimeur, dhr. en -mevr. Dekkers voor het beschikbaar stellen van meubelen enz. voor aankleeding! van het tooneel, den heer Ver be ij en vierder allen die medewerking' hadden verleend'. De Heusdensche tooneelvereeni- ging kan met genoegen terugzien op een drietal bijzonder geslaagde uitvoeringen. Uitslagen Damclub V.D. van Maandag j.l. in hotel Central. Groep 1Deurloode Graag 02 JonkerKlaren 02 SchaapBax 20 NieuwkoopTe Vruchten 20 Groep 2: J. de GraagKuijs 20 v. DonkBaaijens 02 Op Dinsdag 16 April a.s. hoopt de heer A. de Moor den dag te herdenken, dat hij yoor 30 jaren in dienst itrad bij Iele po litie. Begrijpelijkerwijze zal deze dag voor den heer de Mpor niet onopgemerkt voorbijgaan. Op het Consultatiebureau v. zuigelingen waren Dinsdag j.l. 34 zuigelingen voor onderzoek aan wezig, waarvan'uit Heusden 15, Aalburg 6, Wijk 2, Veen 3, Herpt 3, Hedikhuizen 3, Oudheusden 1, Elshout 1 AALST. Voor de Geref. Gem. alhier hoopt Woensdag 27 Maart Ds. Lamain Biddag te houden en wel om 9,30, 2,30 en 7 uur. Het bestuur der Mannenvereeni- ging alhier, is samengesteld als volgt: Ds. A. P. v. d. Kooij, voorz.; Corn. Bouman Hz., 2e voorz.B. de Ko ning, secr.Aart v. Veen, penningm.; A. J. Kok, alg. secretaris. Er zijn thans 15 leden. De Oranjevereen. „Trouw aan Oranje" te Aalst en de JRiet- schoof, kwam1 Maandag .18 Maart in algemeene ledenvergadering bij een in café van Dijk. Daar de voorz. verhinderd was, opendie de vice-voorzitter met een hartelijk welkomstwoord. Door den secr. werden de notulen der vorige vergadering en een jaarverslag ge lezen welke onder dank .voor den samensteller is goedgekeurd. De penningm. deed rekening en ver antwoording', waaruit o.a. bleek, dat er een batig! saldo i-s van f 702.35. Hierna volgde bespreking feestelijkheden op 4 Mei. Met na genoeg algemeene stemknen werd besloten op den nationalen feest dag' alleen een filmvoorstelling te organiseeren en wel des middags voor kinderen en 's avonds voor volwassenen. De Gebr.'s Haasakker sstelden hun schuur hiervoor igeheel bêlan gel oos ter beschikking, terwijl de muziekvereeniging om meclewer- King verzocht is. Bij de gehouden inschrijving' tot bode was de laag ste inschrijver C. iExalto voor f 22.44. Bij de rondvraag kwamen nog enkele dingen ter sprake, waarna met het zingen van 3 cou pletten van het Volkslied deze ver gadering gesloten werd. Op Vrijdag 15 Maart werd de ouderavond der O. L. school gehouden in genoemde school. Negenoeg alle ou ters en een groot aantal leden van Volksonderwijs gaven van hun belang stelling blijk. Dhr. Rüger sprak als voorzitter der Oudercommissie het ope ningswoord. De leerlingen der laagste klassen zongen onder leiding van Mej. Maas toepassèlijke liederen, waarna zij een geschiedenis vertelde. Vervolgens kregen de hoogere klassen een beurt. Door het hoofd der school dhr. Dek ker werd een geschiedenisles behandeld. In de pauze tractatie. Na de pauze werd vergaderd door de afd. Volkson derwijs. De aftredende bestuursleden werden allen herkozen, terwijl in de bestaande vacature werd gekozen dhr. Dekker. De Oudercommissie is samen gesteld als volgt: A. Dekkers, J. v. d. Pol en W. Vernooij. Te ongeveer 10 uur sprak liet hoofd het slotwoord, waarmede deze gezel lige avond weer tot het verleden be hoorde. Uitgaande van de afd. Aalst van de B.O.G. werd op 15 Maart in café v. Dijk een vergadering belegd om te komen tot oprichting van een werktui- genvereen. Er was veel belangstelling toen de secr. der B.O.G. deze avond met een werkomstwoord opende. Dhr. Stevens, assistent bij de Rijkslandbouw- voorl.dienst kreeg hierna het woord. Spr. begon met aan te toonen de nood zakelijkheid om ook op de kleinere be drijven zooveel mogelijk machinaal te gaan werken, om den kostprijs zoo laag mogelijk te houden. Zijlns inziens is dit te bereiken door gezamenlijke aanschaffing van nuttige landbouwwerk tuigen. Hedel en omgeving werden hier mede sterk geholpen door de Rijndor pen. Hier moet men echter van eigen initiatief uitgaan. De schoffelmachine zal alleen te gebruiken zijn, alsook goede zaaimachine beschikbaar is. Na deze uiteenzetting werd overge gaan tot oprichting van een vereeniging. Een voorloopig bestuur werd gekozen. Er zal f 20 per ha ingelegd worden. 19 leden traden toe met in totaal 110 ha. Zoo mogelijk zullen de volgende werktuigen aangeschaft worden o.a.: sproeimachine, schoffelmachine, aanaard- machine, 9-tands cultivator, droogont- smettingstrommel, landrol, eggen, rug sproeiers enz. Een reglement zal opge steld worden en in de volgende verga dering worden behandeld. Dhr. Stuvers sprak het slotwoord, waarin hij zijn volledige medewerking toezegde en de hoop uitsprak, dat dit mag leiden tot meerdere welvaart. AALBURG. Zaterdagmiddag vond hier een ern stig ongeluk plaats. Kinderen, die een gra naat hadden gevonden, waren daarmede aan het spelen. Op een gegeven oogenblik vloog het projectiel uit elkaar, waardoor het zoontje van den heer Schouten in de Polsestraat op slag werd gedood en het zoontje van G. van Os zoodanig werd ge wond, dat onmiddellijk overbrenging naar het ziekenhuis te 's-Bosch noodzakelijk was. ALMKERK. Ds. v. Krugten, Herv. pred. alhier, heeft een beroep ontvan gen naar de Herv. Gem van Rijs- oord. 1 Op 28 Maart a.s. hoopt de Chr. Hist. Kiesvereen. in de zaal van den heer v. Dijk een vergadering te houden, waar alsdan een spreker zal optreden. BOMMELERWAARD. Op 15 Maart 1946 heeft te Zal tb omm el een bespreking' plaats gehad 'tusschen de besturen der verschillende afdeelingen van de landbouworganisaties in den Bom melerwaard, t.w. de Afdeehng Bommelerwaard G.O.M., de Afdee lingen Rossum, Kerkdriel, Veld- driel en Ammer zoden van den N. C.B. en de af deel in g .Bommeler waard C.B.T.,B., om te komen tot samenwerking. Dieze bijeenkomst was belegd op verzoek van de Stichting van den Landbouw in Gelderland. Besloten wordt om in afwijking van het advies van genoemde Stichting één Kring! voor de ge heel© Bommelerwaard te vo men. Als bestuursleden worden aange wezen J. Roseboom te Nederhe- mert, J. A. de Groot te Rossum, G. J. Akkermans te Kerkdriel, A. J. Ver hoeks te Velddriel, H. Hos- kam te Amiruerzoden en A. v. d. Graft te Well. Hiervan wordt A. J. 'Verhoeks gekozen als voorzit ter, secretaris H. C. van Os te Zuilic'hem. Besproken wordt nogl de schoen- distributie en de mogelijkheid om voor de getroffen glebieden rijwie len te krijgen. Tenslotte wordt nog1 bespr oken e enige arbeidsaan gel e genheden en de uitbetaling van rotte aardappels oip geblokkeerde rekening. Hierna sluiting. CAPELLE. Het muziekgezelschap „Kunstna Arbeid" houdt Woensdag 27 Maart a.s. 's avonds 8 uur in de zaal van den heer E. Cové zijn jaarvergadering, waarop o.m. voorkomt verkiezing vaneen vier tal bestuursleden, wegens periodieke af treding. In de zaal van dhr. Ant. v. Dijk te Vrijhoeve-Capelle hield de heropge richte afd. Sprang-Capelle van den Bond van Plattelandsvrouwen onder leiding van het voorloopig bestuur Woensdag 13 Maart j.l. een algemeene vergadering welke met het oog op den kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk en een uitvoe ring, niet zoo druk bezocht was. Na een openings- en welkomstwoord van de presidente van het voorloopig bestuur Mevr. J. Verhoeven-Blankers en voorlezing en goedkeuring van de notulen der vergadering, waarin tot wederoprichting der afd. was besloten, volgde bestuursverkiezing. In het bestuur werden gekozen: Mevr. J. Verhoeven-Blankers, presi dente, Mevr. A. Z. Mayers-v. d. Hoe ven, secretaresse, Mevr. Heijmans-van der Woerdt, penningmeesteresse, Mevr. E. Rijken-Rijken en Mej. P. J. Rijken. Door een tweetal afgevaardigden, die de vergadering van den jongen Boeren stand hadden bijgewoond, werd verslag uitgebracht over deze vergadering. Dhr. .W. G. de Waard uit Werken dam, voorzitter van de N.-Brab. Mij. van Landbouw, zette doel en streven van den Bond van Plattelandsvrouwen in een gloefdvolle rede uiteen en wees er op, dat ook de afdeelingen door het geven van voorlichting nuttig werk kun nen verrichten en op die manier actief medewerken aan het belangrijke werk, van den wederopbouw van ons Vader land. De presidente sloot met een woord van dank deze vergadering, Onder overgtiotote belang stelling1 vierden de echtelieden H. Haverhals en Th. Sprangers, wo nende a.d. LoopschendijkDon derdag 21 Maart j.l. den dag1, waarop zij vóór 45 ,jaar in het hu welijk traden. De Ned. Herv. Knapenver- eeniging op Ger. Gr. „,Samuël" hield jJL. Dinsdagavond in ,„E1- thato" haar jaarvergadering, die goed bezocht was. Na de gebrui kelijke opening werd het program ma op vlotte wijze afgewerkt. De onderwerpen en voordrachten, die blijk gaven van goede studie, wer den door de aanwezigen met be langstelling gevolgd. De vereenigingj „Het Groe ne Kruis" voor de - gemeente Sprang-Capelle houdt Donderdag 28 Maart a.s., des avonds half

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1