De Sirene loeit!! Politiek van de week. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" SCHAPENSCHURFT. 3E JAARGANG. No. 6 DONDERDAG 28 MAART 1946 van Atf LNA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Ondanks alles is de Iraansche kwestie langzamerhand naar den Veiligheidsraad der UNO toegegroeid en is er met "één dag uitstel ook in terecht gekomen. Het begon vorige week met een of- ficiëel protest van den Iraanschen Am bassadeur te Washington bij het secre tariaat van de Vereenigde Volken, be treffende de Sovjet-Russische activiteit in Iran, toch wilde hij dit feit niet als onvriendelijke daad uitgelegd zien. De Iraansche wet legt haar regeering deze verplichting op. De volgende dag verzocht Cromykp, de Russische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, de bijeenkomst van de zen Raad uit te stellen tot 10 April, om hem gelegenheid te geven zijn ver klaringen voldoende voor te bereiden en zoo volledig mogelijk inlichtingen van zijn regeering te ontvangen. Onmiddellijk daarop diende Stettinius, de Amerikaansche gedelegeerde, een eisch in der Amerikaansche regeering dat de Veiligheidsraad op 25 Maart zou bijeenkomen. Trygve Lie, de secretaris-generaal der UNO, antwoordde hierop, dat de Raad over deze kwestie zou beslissen. De Britsche permanente afgevaardig de, Sir Alexander Cadogan, voorspelde dat 4e Veiligheidsraad de Iraansche kwestie als een geschil zou beschouwen en niet als een toestand, zoodat Rus land niet kan stemmen. Het Russische verzoek om uitstel werd door Frankrijk gesteund, vermoedelijk omdat ze de zaak daar liever onderling geregeld willen zien en bovendien ien waarschijnlijk vooral, omdat ze liever niet gedwóngen worden tegen Rusland te moeten stemmen, daar zij van hun kant in de Spaansche kwestie steun ont vangen van de Sovjet-Unie. President Truman verklaarde nog, dat ode Veiligheidsraad in ieder geval op Maandag 25 Maart zou bijeenkomen. 'Ook Trygve Lie verklaarde hetzelfde, daar volgens hem dringende .zaken te •behandelen zijn. De zienswijze der Vereenigde Staten over de Iraansche kwestie zal door Byr nes persoonlijk in den Veiligheidsraad naar voren worden gebracht. De Britsche delegatie had instructies ontvangen zich ie verzetten tegen elke sserdaging der kwestie ?n den Raad. Stalin verklaarde in een interview, dat hij aan de UNO groot belang hecht te als een waardevol instrument voor het behoud van den vrede en de inter nationale veiligheid. Hij zeide overtuigd te .zijn, dat noch de landen noch hun legers naar een nieuwen oorlog ntreven. De huidige oorlogsvrees heeft dus geen reden van bestaa^, aldus Stalin, en moet onder alle omstandigheden wor den weerlegd. Truman heeft zijn groote voldoening geuit over deze verklaringen. Zondagavond kwam via Radio Mos kou plotseling het bericht, dat behou dens onvoorziene omstandigheden -de ontruiming van Iran door het Roode Leger in vijf tot zes weken voltooid zal zijn. Dit bericht wekte echter onmid dellijk de argwaan van Engeland en de Vereenigde Staten, daar het niet gehdel ongegronde vermoeden bestond, dat de Ru-s^n getracht hebben hun prestige te redden door hun troepen uit Iran terug te trekken, in ruil voor een algeheel ze'fbes'uur van Azerbeidsjan en de op richting van een onder Sovjet-Russische controle staande oliemaatschappij. Mm moet immers hierbij ook niet vergt ten. dat naar schatting op dat moment nog ongeveer 100.000 man Rus sische troepen in Noord-Iran aanwezig waren. Of hierdoor een geheel vrijwilli ge en onpartijdige overeenkomst gega randeerd kan worden lijkt een zeer pe nibele vraag. De Iraansche ambassadeur te Washington hield het ook voor vast staand, dat het bezwaar van de Russi- he inmenging in Iran nog bestond en verklaarde het protest bij den Veilig heidsraad te zullen doorzetten. Toen Maandagavond de Veiligheids raad weer bijeenkwam, werd biijl de openingszitting besloten, de behande ling der kwestie 24 uur uit te stellen, teneinde de diplomatieke vertegenwoor digers te Moskou en Teheran in staat te stellen, zich er officieel van te over tuigen, dat de Sovjettroepen bezig zijn Perzië te ontruimen. Reeds voor de zit ting waren de delegaties dit officieus overeengekomen. Onmiddellijk kregen via hun regee ringen de Amerikaansche en Britsche ambassadeurs te Teheran opdracht een onderzoek in te stellen naar die redenen: van het Russische besluit tot ontrui ming. Ook zal een Britsche delegatie ,.van parlementsleden zich naar Perzië bege ven om zich persoonlijk op de hoogte te stellen. De volgende faze zal zich wel voor namelijk afspelen in den Veiligheidsraad waar Rusland zich ook nog zal hebben te verantwoorden over de schending van het verdrag der Big Three, waarbij was bepaald, dat de ontruiming op 2 Maart voltooid had moeten zijn. Ten aanzien van Spanje verklaarde Churchill in een interview, dat hij van meening was, dat de Spanjaarden zich best van Franco zullen willen ontdoen maar dat zij zich anderzijds niet door vreemdelingen de wet willen laten voor schrijven. Daarom pleitte hij ervoor hen hun eigen gang te laten gaan. De Fransche ministerraad daarentegen heeft besloten een nieuwe nota aan En geland en Amerika te sturen om de kwestie alsnog voor den Veiligheids raad te brengen. Te Parijs meent men dat de gematigde leden van het kabinet hiermee de beschuldiging willen weer leggen dat zij op de hand van Fran co zouden zijn en tevens tijd willen win nen en voorkomen, dat Frankrijk in de Veiligheidsraad op één "lijn zal worden gesteld met Rusland. Zondag zond de Spaansche regeering een waarschuwing aan Engeland en Amerika betreffende Fransche militaire voorbereidingen aan de Fransch-Spaan- sche grens en wees alle verantwoordle lijkheid A*oar de gevolgen van zich af. Men verwacht dat Londen op deze nota niet zal antwoorden. In België is het kabinet Spaak 24 uur na liet voorlezen der regeerings- verklaring gevallen met 90 stemmen tegen, 90 voor en 15 blanco. De Chr. Volkspartij zegde haar steun toe en hoopte op een samengaan van socialisten en katholieken. De sociaEsten op hun beurt weiger den echter hardnekkig iedere samen werking met de katholieken en verzoch ten den steun van communisten en libe ralen om het kabinet jte redden. De liberalec verklaarden echter zich te moeten on.houden. De communisten beloofden voorwaar- delijken steun, maar verklaarden zich ontevreden over den nieuwen minis ter van Landsverdediging.» Hierop zag Spaak zijn kabinet ver loren, maar toch verklaarde hij nog het te betreuren, dat de programma's der partijen zoo dicht bij elkaar staan, maar dat de personen weigeren samen 1(S gaan. De realiteit is, dat geen enkelje partij op dit oogenblik kans ziet iets te doen. De Prins-Regent ontving later De Schrijver, voorzitter der Chr. Volkspar tij, en belastte hem met een informatie- opdracht, met de uitvoering waarvan de ze onmiddellijk een aanvang maakte. De communistische partij verzet zich echter ten sterkste tegen deelname van de C.V.P. aan de regeering, zelfs indien een regeering van Nationale Eenheid tot stand zou komen. Het gaat er op lijken als zou België het in het vervolg zonder kabinet moe ten doen. Frankrijk en Libanon zijn overeenge komen, dat alle Fransche- troepen op zijn laatst op 31 Dec. 1946 geëvacu eerd zullen zijn, terwijl het gros reeds voor 30 Juni zal zijn vertrokken.' Onder de gedetineerden bevond zich een reeds bejaard persoon, genaamd A. v. d. Dobbelsteen, woonachtig te Til burg. Deze persoon was niet alleen in valide, maar had daarnaast tevens een oorontsteking, waarvan hij eind Novem ber 1945 door den dokter genezen werd verklaard. Overgebracht naar het kamp „Steur- gat", wegens liquidatie van het kamp Giessen, werd hij aldaar opgenomen in een ziekenzaal. Toen v. d. Dobbel steen in den nacht van 28 op 29 Jan. jl. onwel' werd, schreef de dokter hem den volgenden ochtend medicijnen voor, die hem door een bewaker, een ziekere de Haan, die zich als verpleger uitgaf, werden toegediend. In den avond van den 29en Januari bracht de Haan de medicijnen, terwijl hij *tot de a rijd ere geïnterneerden zei: „Als hij weer van; die kuren krijgt, sla hem dan maar op z'n donder, want hij simuleert, zoo groot als hlij is. En als jullie het niet doen zal Ik het wei eens eventjes doen, dan is hij zoo gene zen." In den ochtend daarop volgend ver scheen de Haan met een verpleger. Na v. d. Dobbelsteen te hebben aange kleed namen ze hem mee naar het ver- bandhuisje. Omtrent hetgeen zich daar heeft afgespeeld kan men zich niet ver gissen wanneer men weet, dat eenigen tijd later de deur geopend werd, v. d. Dobbelsteen met ontbloot onderlichaam, de beenen over den grond sleepend en met beloed hoofd naar een bunker werd' gesleurd. Het toeval wilde dat z'n vrouw en kind hem 's middags kwamen opzoeken. 31 Januari werd hij "weer uit den bunker gehaald en overgebracht naar een andere zeikenzaal gebraccht waar het raam gesloten werd en de Haan op wacht stond om eventueele nieuwsgie rigen uit de buurt te houden. De dok ter werd terstond gewaarschuwd en een priester diende hem de laatste H. Sacra menten toe. Den volgenden dag omstreeks 12 uur kwam een ziekenwagen uit Gorincbem den ongelukkige weghalen. Hij werd in een deken gerold en op een bran card gegespt de wagen ingedragen. La ter beweerde men dat Ijij tijdens den tocht naar het ziekenhuis overleden was. Is het verantwoord, dat dergelijke personen mede mogen helpen aan de politieke herscholing van hen die, al hebben ze dan gefouteerd en moeten ze daarvoor thans hun straf uitboeten, toch even goed mensch zijn en daarom ook dien overeenkomstig behandeld dienen te worden. Of vallen zij, door het feit dat ze zich „misschien?" misdragen hebben automatisch buiten het gebod der naastenliefde? Laat hen, die zijn belast met de herscholing en zich maar al te vaak door hun wraakgevoelens of door een gevoel van overmacht willen laten gaan, naar eer en geweten hier een antwoord op geven en ik weet heel zeker dat ze zich dan wel tweemaal zullen bedenken alvorens zich te buiten te gaan aan dergelijke lage mofsche gruweldaden. Eenige tijd geleden vertelde mij een bewaker die zelf als politiek gevangene in een duitsch interneeringskamp had gezeten: „Ik weet wat het zeggen wil opgesloten te zitten. Het zal bij mliji dan ook niet opkomen hen het leven ondragelijker te maken dan het reeds is, integendeel, ik zal hen zooveel het in mijn vermogen ligt behulpzaam zijn". Mochten allen deze meening zijn toege daan, het zou niet alleen veel leed ver zachten, maar bovendien zou dit optre den respect afdwingen ten opzichte van het beleid der regeering, die deze per sonen aanstelt en... uit hun ambt ont zet wanneer ze zich misdragen. Ik zou aan de opsomming van deze walgelijke praktijken nog ellenlange ar tikelen kunnen wijden, doch dit ligt allerminst in mijn bedoeling. C Tot sjot nog één voorval waaruit we de conclusie zouden kunnen trek ken: om der wille van de smeer likt de kat den kandeleer. De zich thans nog Commandant Blom noemende persoon was niet afkeerig van een borrel en heeft dit ook duide lijk laten zien in het voorjaar van 1941, toen hij bijna eiken avond een bezoek bracht aan het café van v. d. Heuvel te Nieuwendijk. Hij' scheen het zelfs zoo bont te maken dat zijn vrouw zei „Ik wilde dat die moffen maar weg waren, want mijn man komt eiken avond dronken thuis". Het was in genoemd café dat een .Duitsch officier, ge naamd Lupke, Blom een pluim op den hoed stak door in zijn bijlzijn te vertel len: „Dat is de eenigste Hollandsche soldaat die we hier ontmoet hebben, die tegenover ons een correcte houding aanneemt en salueert." Blom, hiermede vermoedelijk zeer in genomen, liet zich van zijn kant niet onbetuigd ten zei: „Laat „Mientje" maar in Engeland, want ik heb nu veertig piek in mijn handen en dat is iets an ders dan voor den oorlog, nu kunnen we (tenminste nog eens een flinke bor rel koopen." Op de vraag van een der aanwezigen wie hij met „Mientje" bedoelde, gaf hij ten antwoord„We* ,Mientje" die aan den overkant zit." Is het niet betreurenswaardig, dat Harer Majesteits wapenrok thans nog wordt ontsiert door personen die zich op een dergelijke laaghartige wijze over onze geëerbiedigde Koningin hebben uit gelaten? Laten we hopen dat ook daar, even als op zoovele andere plaatsen, spoe dig de juiste man op de juiste plaats zal worden gesteld. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). Bij de vele plagen welke de oorlog ons bracht voegt zich njog een nieuwe. Door gebrek aan bestrijdiitgsmiddelen en controlemogelijkheden vanwege het Vee artsenijkundige Staatstoezicht, heeft de voor 1939 bijna in ons land niet meer voorkomende schapenschurft zich zoo onrustbarend uitgebeid, dat zulks bij niet zeer snel ingrijpen voor de schapenstapel een nationale ramp dreigt te worden. In overleg met het Veeartsenijkun- dig Staatstoezicht zal de Ned. Wolfe deratie thans trachten een bestrijding in het leven te roepen waarvan de deug delijkheid is bewezen door een op rui me wijze opgezette proef voor 3e Ver- eeniging van Oud-leerlingen der Rijks- Iahdbouwwinterschool te Schagen, on der leiding van den dierenarts P. de Boer aldaar. De voortzetting van deze methode heeft Hollandsch-Noorderkwar- tier bijna geheel vrijgemaakt van deze ziekte De Ned. Wol federatie roept aller hulp in om deze bestrijding zoo goed mogelijk te organiseeren. De Provinci ale Wolvereeniging voor Noord-Brabant zal zich in deze Provincie met de or ganisatie belasten en vraagt daartjoe de medewerking van de Zuivelfabrieken. De bedoeling is, dat deze de gegevens uit hun omtrek verzamelen en deze aan de Prov. Wolver, doorgeven als in hun omtrek bestrijding noodig blijikt. Het meest gewenscht is een aantal te behan delen dieren van 140 a 200 stuks op een centraal punt bijeen te brengen, wel ke dan in één dag kunnen worden be handeld. Ongeveer 10 dagen later wordt de behandeling herhaald. De Ned. Wol federatie zo^gt voor de instrumenten, de middelen en de leiding, terwijl door den Rijksveeartsenijkundigen Dienst toe zicht zal worden gehouden. De kosten voor de beide handelingen zijn voor een volwassen dier ong. f 2,50 per stuk terwijl deze voor lammeren naar rato van de ontwikkeling voorloo- pig ong. f 0,50 zullen bedragen. Het risico van de behandeling blijft voor rekening van den schapenhouder. Na de tweede behandeling worden de schapen vanwege Staatstoezicht na-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1