Een historische Aprilmop. VERLOVINGSKAARTJES Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland FIRMA L. i VEERMAN - HEUSDEN Harry Poll voor de R.K. Volksuniversiteit te Den Bosch. 3E JAARGANG. No. "7 MAANDAG 1 APRIL 1946 Herdenking van hen, die voor onze vrty- heid het leven moesten laten. van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Veiligheidsraad houdt voet bij stuk. De Veiligheidsraad heeft bet Sovjet voorstel tot uitstel van de bespreking der Perzische kwestie tot io April met 9 tegen 2 stem men verworpen. Gromyko verliet na het verwer pen van het Sovjet voorstel de bijeenkomst- Russische terugtocht uit Perzië. Volgens reizigers, die in Tehe ran aangekomen zijn, zijn de we gen Kazvin volgjepropt met colon nes Sovjet-Russische tanks en vrachtwagens. De colonnes bewe gen zich in die richting, van Kazvin. Over een gebied van duizenden vierkante kilometers trekken de Sovjet-Russische strijdkrachten zich vloor de Kaspische zeehaven samen om ingescheept te worden voor Bakoe. Nummercoupures. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat van 31 Maart t.m. 6 April numlmercoupures wor den uitgereikt voor Versnaperingen 766, 767 suiker 768 brood 769 .(Am1. Bloem) 770 (Inl. bloem); 771 (reductie); bloem 772, 773; rijst 774; boter 775; margarine 776, 777; vet 778; kaas 779, 780; melk 781, 782vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegelsvleeschwaren art. 52aardappelen 783, 784eie ren 755 eieren (rantsoenenboo- nen) art. 37 tabak 785, 786, 787. De toeslag bedraagt voor ver snaperingen, bloem, rijst, kaas en tabak 50 pCt., voor suiker, mar garine en vleeschwaren 10 pCt., voor melk 20 pCt. De toewijzingen voor boter worden uitgereikt op basis van een kwart maal het aan tal ingeleverde rantsoenen. Die toe wijzingen voor vjet op basis van het nieuw voorschot in de week van 17 t.m. 23 Maart. De toewijzingen, behalve die voor melk en aardap pelen zijn geldig voor detaillisten van 7 t.m. 20 April, voort grossiers van 7 April t.mf. 4 Mjei. De toewij zingen voor melk en aardappelen van 7 t.m. 13 April. De toewijzin gen 769 en 770 reeds in de week van 31 Maart t.m. 6 April. De re ductiebonnen van 31 Maart t.m. 27 April. Grossiers in lucifers ontvan gen toewijzingen G53, G54 of G 5 5 op basis van het aantal rant soenen van de coupures 726, 727 en 728 vermeerderd met 10 p'Ct. Geldigheidsverklaring kunstmestbonnen. Het Kunstmestdistributiebureau heeft geldig verklaardde stik stofbonnen voorzien van opdruk No. 4 de fosfor zuurbonnen voor zien van opdruk No. 4 en 5 de kalibonnen voorzien van opdruk No. 4 en 5. Erkenningen en vergunningen Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren. Een aanvang zal worden ge maakt met het uitreiken van erken ningen voor den groothandel in eieren, den groothandel in pluim vee en wild en den detailhandel in wild en gevogelte. Aan de hand van deze erkenningen zal het Be drijfschap voor Tduimvee en Eie ren vergunningen uitreiken. Op na der te bepalen datum vervallen de thans geldende vergunningen,. Het zal niet zijn toegestaan zonder er kenning en vergunning een der bovengenoemde takken van han del uit te oefenen. Erkenningen kunnen schriftelijk worden aange vraagd bij de desbetreffende vak groepen. De „Commissie Nationale Herden king 19401945" is van oordeel, dat de groote nationale herdenking onzer dooden, allen, die voor de vrijheid, van ons Vaderland streden en vielen, dient plaats te vinden op eenzelfde tijd stip, door alle Nederlanders gezamen lijk. De Commissie heeft daarom beslo ten jaarlijks den avond vóór den Be vrijdingsdag, dus dit jaar 3 Mei 1946 te bestemmen tot nationale herdenkings avond en voor dien avond het volgende programma vastgesteld 1. Van des avonds 18 uur af zullen van alle openbare gebouwen en particu liere woningen in alle gemeenten de vlaggen halfstok gehangen worden. 2. Om 19.30 zal een ieder, die daartoe in de gelegenheid is, kunnen deelnemen aan de z.g. stille omgang, die zal aanvangen van een punt, dat niet verder dan plm. 30 minuten loopens verwijderd is van die plaats in de ge meente of naburige gemeente, waar Nederlandsche verzetstrijders of -sol daten door duitsch geweld den dood vonden of zijn begraven. Verder zullen van 19.45 tot 30 se conden vóór 20 uur de klokken van alle kerken, voor zoover aanwezig, lui den. 'Om 20 uur zal, nadat 30 seconden tevoren door middel van een kort signaal van de alarmsirenes of anderszins dit tijdstip is aangekondigd, twee minuten van volkomen stilte in acht genomen worden. Alsdan zal alle arbeid worden neergelegd en elk verkeersmiddel bui ten beweging worden gesteld en zal ie der hetzij in- of buitenshuis vertoevend, voorzoover daartoe in staat, staande de dooden herdenken. Er zullen geen toe spraken worden gehouden, terwijl de weg naar de plaats der plechtigheid slechts te voet en in volkomen stilzwij gen, zonder vlag of vaandel wordt af- afgelegd. Vanaf 18 uur zullen geen openbare vermakelijkheden plaats vinden en alle verkooplokalen gesloten zijn. Te 's-Gravenhage zal een plechtigheid plaats vinden, waarbij de deelnemers denzelfden weg zullen 100pen als de eerste „18 dooden". Zij vertrekken te 1.9.15 uur van de Cellen barakken, be kend onder den naam „Oranje-hotel" naar de duinen bij Waalsdorp, waar de fusileering van die eerste en honder den na hen plaats vond. Deze herdenking zal door alle Ne derlandsche zenders worden uitgezon den. Een hoornsignaal, zal het tijdstip van stilte aangeven. Na de 2 minuten van stilte zal de Koninklijke Militaire Kapel het Wilhel mus spelen, hetwelk zwijgend wordt aangehoord. Op den eersten April zijn ouder gewoonte de meeste dwaze geval len geoorloofd en deze gewoonte grijpt terug tot diep in de voorbije eeuwen. De Aprilmoppen werden niet al leen getapt bij de groep der „klei ne luyden", doch in de weelderige zalen van de grooten der aarde. Zoo hebben de geschiedschrij ven een Aprilgrap opget eekend. van den machtigen Bourgondi- schen hertog, Filips den Goeden uit het jaar 1 566. De Graaf droeg op 31 Maart van Wij kunnen U weer leveren in Envelop Komt U eens kijken? Drukkerij - Tel. 19 genoemd, jaar zijn hofnar op, een origineele Aprilgrap uit te denken, die, wanneer zie succes zou heb ben, beloond zou wórden met een muts vol goudstukken. Wanneer de hofnar daartoe ech ter niet in staat zou zijn, zou 'hij worden onthoofd. Men kan zich voorstellen, dat de nar zich niet in de prettiig|ste stem ming' bevond, ook niet. omdat hij wel wist, dat de vorken nu [niet zoo heel zuinig waren op een men- schenleven. De hovelingen, misschien wel wat begaan met het lot van den ar men Kölling!, zoo heette de nar, vulden diens, beker rijkelijk, zoodat de nar weldra volmaakt dronken in slaap zonk. Hoe ontsteld was deze, toen hij eerst den volgenden dagj, dus 1 April, door een bode van den vorst werd gewekt en deze hem er op wees, dat hij de inslaande" April mop bjjjkbaar vergeten was. Het vonnis mtoesit nu dadelijk worden uitgevoerd. Bevend over al zijn leden, knielde de arme Kölling neer en legde het geblinddoekte hoofd op het blok. Toen volgde de genadeslag) doch meteen worst, i.p.v. met een bijli Toch was de ontsteltenis, dxie deze hangeling veroorzaakte gjrioot, want de nar rolde, voor dood van het schavot. Ook de graaf, die de terechtstel ling1 bijwoonde, was ontdaan. Zuch tend en hoofdschuddend knielde hij neer bij het, naar zijn m-eening, ontzielde lichaam: van zijn nar, uit roepend „Wel driemaal wilde ik zijn muts met goudstukken vullen, als de nar maar weer in het leven terugkeerdeP' Terstond sprong die doodlgfewaan de zot op, trok zijn mfuits van het hoofd, hield deze glimlacheod den vorst voor, zeggend ,,Ik hield me maar dood, het was maar iaën Aprilgrap!" Wij lezen in het Dagblad „Oost- Brabant" Voor een flink bezette zaal van de Predikheerenpoort trad de heer Harry Poll voor de R.K. Volksuni versiteit op, met een lezing en declamatie betreffende het passie vers in de Nederlandsche littera tuur. De voorzitter, de heer van Alem, leidde den spreker in, die dank zij het boeiende onderwerp bn de treffende declamaties, een dankbaar gehoor hébben mocht. In het eerste gedeelte zijner voordracht behandelde spreker het passievers in de 17-de eeuw en gaf hij verzen van Vondel en Jacob Revius ten beste. Het tweede ge deelte was gewijd aan de latere dichters, van wie hij aan de hand van het passieverhaal een aantal lij dens gedichten declameerde, die niet nalieten indruk te maken. Een prachtig slot besloot deze met warmte voorgedragen passielezing. In zijn dankwoord uitte de heer v. Alem namens de talrijke aanwe zigen zijn groote waardeerinjg voor het gebodene, waardoor een reli- gieuse kunstavond gegeven was van een hoogstaand karakter. De R.K. Volksuniversiteit kan op .een geslaagde Passie-avond terugzien. HEUSDEN. De Herv. Mieisjesvereeni- ging „Jong Leven" zal op Don derdag 4 April voor genoodigden, op Vrijdag 5 April voor verdere belangstellenden, haar 9e jaarfeest vieren in de Chr. Bewaarschool. Aanvang half acht. De Chr. Jongelingsvereen. Eben-Haëzerher dacht Donder- dag en Vrijdagavond in de Be waarschool haar 39-jarig: bestaan, het eerste jaarfeest na de bevrij ding'. De Eer e-Voorzitter^ Ds. Vogel,, memoreerde dit in zijn openings woord en wijdde woorden van waar dee ring aan den voorzitter, den heer W. v. d. Steenhoven, die 25 jaar aan de vereeniging was verbonden. Na gebed en zingen gaf het lid C. Baaijens uit Herpt, een keurige bijbelinleiding ,naar aanleiding van Gen. 22 119, gevolgd door een overzicht over de vereen, en le den gedurende de laatste vijf jaren, van den secretaris, den heer L. Groen wat groote instemming en applaus ontlokte bii de aanwezigen. Door afgevaardigden van Kerke- raad, Zangvereen., Knapen vereen.. Jeugdclub en Meisjesvereen., als mede door de afd. Well van de J ongel .ver. werden waardeer ende woorden en gelukwensehen uitge sproken. Hierna werd een reciteerwed- strijd gehouden, waaraan door le den van Knapen- en Jongelings vereen. werd deelgenomen. Als Ju ry fungeerden Be heer en "Ds. Vo gel, W. Knoop en D. Kamerman. 'tWas werkelijk aardigi hoe de knapen, die voor het eerst voor het voetlicht traden, ernst en luim wisten te declameeren. Ga zoo voort jongens! Na de pauze werd opgevoerd het karakterstukje in 3 bedrijven „De schuur aan die grens". Op buitengewone wijze werd dit stukje, hetwelk zoo'n mooie in houd had, door de leden dames en heeren vertolkt. De rollen wer den door allep. op zeer verdienste lijke wijze gespeeld .en waren hier ook weer enkelen, die in de hoofd rollen zeer voldeden. Geen wonder, dat Ds. Vogel aan het slot van den eersten avond allen dankte, die op eenigerlei wijze hadden medege werkt tot het welslagen van dit jaarfeest, bijzonder de heeren ju ry-laden en zij die aan de vertol king van het tooneelstuk hun bes te krachten hadden gegeven. Na het zingen sloot de Voorz., W. v. d. Steenhoven, met dank gebed. Vrijdagavond werd een en an der herhaald, zonder jeugdvereeni- gingen, voor het publiek. De C.J.V. mag op zeer geslaag de avonden terugzien.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1