De Sirene loeit Politiek van de week waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" van alt ena LEZING door Mr. Dr. B. SENS. Ondank is 's werelds loon. 3E JAARGANG, No. 8 DONDERDAG 4 APRIL. 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Het geval Iran en de Veiligheids raad der UNO hebben deze week een vuurproef te doorstaan gehad, en zij zijn deze nog niet geheel te boven ge komen. Het veiligheidsapparaat zal zijn deugdelijkheid nog moeten bewijzen. Het hoofd der Russische delegatie, Gromyko, zorgde reeds in een der eerste zittingen voor een onaangename verrassing door resoluut op te staan en de vergadering met zijn delegatie te verlaten, daar de overige leden van den Raad, Polen uitgezonderd, niet genegen waren de bespreking van de Perzische kwestie uit te stellen. Twee dagen tevoren had Stalin ver klaard, dat er een overeenkomst was gesloten tusschen de Russische en Iraan- sche regeering. Naar aanleiding hiervan merkten de leden van den Veiligheids raad ojp, dat deze wijze van regeling in ieder geval zoo spoedig mogelijk de goedkeuring behoefde van de Vereenig- de Volkeren. In de zitting van den Raad, die hier op volgde, sprak Gromyko als zijn meening uit dat bepaalde elementen be zig waren een nieuwe wereldoorlog voor te bereiden. De Sovjettroepen waren naar ^yjn zeggen op 24 Maart hun terugtocht uit Iran begonnen. Zoodoen de was hij van meening dat er geein redenen aanwezig waren de Perzische kwestie op de agenda der vergade ring te plaatsen. Byrnes, Sir Alexander Cadogan en van Kleffens waren een andere meening toegedaan. Iran had een klacht inge diend betreffende een geschil ien ingeval van overeenstemming zou de Raad wel een gemeenschappelijke verklaring van Rusland en Iran ontvangen hebben. Iran moest dus tot de besprekingen wor den toegelaten en deze zouden onver wijld doorgang moeten vinden. Bij de hierna gehouden stemming werd het Russische voorstel met 9 te gen 2 stemmen verworpen, waarop Gro myko antwoordde, dat de minimumeisch van zijn regeering was: uitstel tot 10 April. Ook dit voorstel werd met gelijk aan tal stemmen verworpen. Hierop verliet Gromyko de vergadering, terwijl een der leden van zijn delegatie nog ver klaarde, dat de Russen wel die bespre kingen zouden blijven bijlwonen, die met de kwestie Iran niets tje maken hadden. Desondanks werd in de vergadering de bespreking der kwestie voortgezet. De Iraansche ambassadeur te Washing ton. Hussein Ala, lichtte het standpoint; van zijn regeering toe, waarbij hij de Russische voorstellen mededeelde van bezetting van bepaalde gedeelten van Perzië voor onbepaalden tijd, interne autonomie van Azerbeidsjan en de op richting van een Iraans-Russische olie: maatschappij, waarin de Sovjet 51 pCtv. der aandeelen zou bezitten. Dit had Iran (noeten weigeren. Zoodoende be stond er absoluut geen verdrag tus schen Perzië en Rusland. Donderdagavond hield de Veilig heidsraad een geheime zitting, waarbij in aanzienlijke mate overeenstemming werd bereikt. De russen waren na tuurlijk niet tegenwoordig. President} Truman verklaarde overigens niet be vreesd te zijn voor een permanent weg blijven der Sovjets. In de zitting van Vrijdagavond werd men na een uiteenzetting door Hussein Ala het er over eens, dat zoowel aan Rusland als aan Iran een verzoek om nadere inlichtingen zou moeten wor- gericht, teneinde de zaak beter tie kun nen beoordeelen. Het secretariaat der Vereenigde Volkeren zorgde voor het verzenden der officiëele brieven, waar op het antwoord zou worden ingewacht voor de vergadering van 3 April. Hussein Ala verklaarde Dinsdag dat hij zijn antwoord klaar had en in de vergadering zou bekend maken. Van Russische zijde werd nog niets verno men en men twijfelt er zelfs hard aan öf er wel een antwoord zal binnenko men. Door Britsche verkenningsvliegers werd intusschen gemeld, dat het er naar uit ziet, dat de Russen inderdaad bezig zijn Iran te ontruimen, gezien de activiteit der Russische troepenbe wegingen in Noordelijke richting en de aanwezigheid van Sovjettroepentrans portschepen in de Zwarte Zee-havens. In ons overzicht van vorige week werd abusievelijk vermeld dat de Fran- schen Spanje weer voor den Veiligheids raad willen brengen. Zij wenschen ech ter de toepassing van economische sanc ties, met name het ontjiouden van ben zine aar. de Spanjaarden. Het Britsche Foreign Office zou de kwestie liever voorgelegd zien aan den raad van ministers van Buitenlandsche Zaken. Engeland houdt ook niet van verbre king der politieke betrekkingen en veren gelooven evenmin aan het nut van sanc ties. omdat zij vreezen Franco en de bezittende klassen toch niet te treffen. Er komt op deze manier niet bijzon der veel schot in de Spaansche kwestie. De Schrijver beeft in België niet kunnen slagen met zijn poging voor ee,n nieuwe regeering. De CVP wilde niet aan 'n minderheidsreg. meewierken geziien de ervaring van Spaak en tot een zaken kabinet kon zij niet komen door de weigering der communisten om mee te werken. Na een nieuwe opdracht van den Prins-Regent heeft de socialist Achille van Acker dit laatste ook willen prc- beeren, maar daar de CVP van mee ning was dat het feitelijk in züjln be doeling lag een coalitieregeering van vier partijen te vormen, wat zij1 noch in het nationaal belang achtte, noch overeenkomend met de waardigheid der partij, zegde zij haar steun niet toe. Met den s^eun der liberalen heeft v. Acker nu toch een meerderheidsre- geering gevormd, bestaande uit 6 soci alisten, 6 liberalen, 4 communisten en 3 partijlooze deskundigen. Van de 19 ministers zijn er 17 Walen en 2 Vlamin gen. Bovendien zitten zij nu met een ster ke oppositie van de zijde der katholie ken. die 44 procent der bevolking ach ter zich hebben, zoodat de regeering nooit een weerspiegeling kan fijn van den volkswil. Volgens v. Acker zal de regeering zich ^lechts met economische, finan- ciëele en sociale zaken bezighoudeh, wat waarschijnlijk de koningskwestie en andere politieke kwesties uitsluit- Welke ontvangst zal de Kamer van Afgevaardigden deze regeering berei den en hoe lang zal zij zich kunnen handhaven? Zaterdagavond hield Mr. Dr. J. B. Sens, geboren Heusdenaar in café „Central' aan de Vischmarkt, op uit- noodiging van de R.K. Middemstands- vereeniging een lezing over het heden van Heusden en Heusdens toekomstmo gelijkheden. De zaal was geheel bezet, toen de Voorzitter van de R.K. Middenstands- vereeniging dhr. A. Verschuur opende met een woord van welkom tot de aanwezigen en in het bijzonder den spreker van dezen avond en deze bij het publiek inleidde. De Spr. begon met te herinneren, dat de geschiedenis-Heusden rijk en grootsch is, Heusden kan daar trots op zijn. Waar Pater Dr. Heijman in zijn rede van 18 Februari, meer de oude geschiedenis van Heusden behandelde, wil spr. het van 19001940 bezien. Spr. haalde hierop aan een artikel in de Maasbode van 19 Juni 1938 van Uni Nooteboom, waarin vooral de schoonheid en de stilte van Heusden faerd belicht. Spr. vertelde daarna, ver schillende steden in het binnen- en bui tenland te hebben bezocht, doch zelden 'n plaats te hebben gezien, van zoo'n zeld- Deze titel kan, wanneer we de loop der gebeurtenissen na de bevrijdingen eens onder de loupe nemen, zoo schit terend van toepassing gebracht worden op ons zoo dierbaar Zuiden. Het Zuiden, dat, we mogen wel zeg gen, als het zwaartst getroffen deel van Nederland beschouwd kan worden; en dat toch bijna het derde"'deel van ons land uitmaakt. Hebben ook wij niet gestreden tegen het satanisch geweld van den duitschen overheerscher Tellen ook onze gelederen niet de bloedgetuigen van het verzet, gevallea door het verraad der Gestapo-handlan- gers! Hebben ook de onzen niet alles wat hun dierbaar was, geofferd, niet alleen voor hun welzijn, maar voor dat van ons geheele Nederlandsche volk! Diverse leden van de zich in ons Zuiden bevindende organisatie tot hulp aan geallieerde piloten moesten hun heldenmoed betalen met den dood, hen die hun dierbaar waren in droefheid achterlatend. Niet alleen zij, maar met hen zoovele anderen uit ons midden warden in/ kampen gesmeten om daar de meest onmenschelijke folteringen te ondergaan. Folteringen, waarbij velen met hun strijdleuze „Leve de Koningin, leve het Vaderland'' op de lippen, het leven lie ten. Hoe solidair hebben onze Zuide lijke boeren zich over het algemeen ge-c dragen, in vergelijking met het gros van hun collega's in het Noorden, die niet alleen, zooals algemeen bekend is, niet tevreden waren met hooge prijzen, maar de bevolking zelfs het hoogst noo- dige huisraad en linnengoed afpersten, om op die manier aan hun nooit te be vredigen zucht naar rijkdom te voldoen. Het Zuiden was ten koste van on noemelijk leed en ellende bevrijd, ge zinnen waren uit elkaar gerukt, wonin gen totaal vernield of beschadigd, ei gendommen of bezittingen die ons zoo dierbaar waren totaal weggevaagd. Nie mand heeft tijd gehad hier lang bijl stil' te blijven staan. Er moest gewerkt worden. En waaraan moest er gewerkt wor den? Er moest uitvoering gegeven worden aan het zoo grootsch opgezette plan „Zuid helpt Noord''. Eendrachtig heeft men zijn krachten daaraan gegeven. Kos ten nog moeiten werden gespaard. Aan gegrepen door de onnoemelijke ontbe ringen waaraan het Noorden door het afschuwelijk hongerspook overgeleverd was, werden inzamelingen gehouden en deed men zijn uiterste best om de bijf- eengebrachte levensmiddelen zoo spoe dig mogelijk op zijn plaats van bestem ming te krijgen. Voordat de mof het slagveld moest verlaten wist hij evenwel nog vele van de in de oorlogsjaren reeds zoo schaarsch geworden en goed verstopte auto's mee te slepen. Even later vor derde het M.G. een ontzagwekkend aan tal vervoermiddelen, eveneens bestemd voor de Noordelijke provincies. Hoe groot was echter onze verwondering, na de totale capitulatie, de Noordelingen niet alleen met onze wagfens, maar tevens met door de duitschers achterge laten en ook door hen zelf verstopte vervoermiddelen, waarvan de bezetter geen gebruik meer had "kunnen maken, te zien rondrijden. Maar niet alleen dit heeft onze ver bazing opgewekt. Waar vond men de prachtigste C.N.V. goederen? Het was niet in het zwaar getroffen Zuiden, dat toch zeker de meeste aan spraken hierop kon doen geelden. Wat is>achteraf gebleken over de ver deeling van het vee? Voor het Zuiden kwam het zoo nauw niet. De woningnood! Na meer dan anderhalf jaar bevrijd te zijn moeten nog honderden gezin nen zich op zeer primitieve wijze behel pen, worden daarbij vaak financiëel uitgezogen en hebben niet eens een noodwoning tot hun beschikking. We zouden ons naar aanleiding van datgene dat we tot op heden onder vonden hebben het best kunnen verge-* lijken met het stiefmoederlijk misdeelde kind. Deze opsomming zou tot in der treu- re vervolgd kunnen worden. Dit is ech ter niet noodig, we hebben de feiten van dag tot dag zelf kunnen consta- teeren. Moge echter met steun van de over heid, de tijd spoedig aangebroken zijn dat we ons één kunnen voelen, zooals we ons in de vijf oorlogsjaren één ge voeld hebben, om zoo een hechte een heid te vormen, die opgewassen is tegen alles wat ons mogelijk nog van binnen uit zoowel als van hittenat bedreigen kan. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). zame schoonheid als Heusden bezit j Spr. haalde eenige tafereelen uit zijn jeugcf naar voren, heel Heusden was toen speelplaats, slechts verstoord door Dirk van Kuijk en Bart je v. d. Wiel. Het was er schoon, lief, gezellig en gemoedelijk. Wie in Heusden zijn bestaan kan vinden, doet verstandig de wereld te laten voor wat zij is, en in Heusden te blijven. De innerlijke rust en schoon heid zooals Heusden die biedt, vindt men nergens. Schoon is Heusden, maar ook stil, nu zelfs is het er wel wat te stil. Zoo was het ten tijde van spr.'s jeugd nog niet, toen was er een groen* te en botermarkt, met het ruime café „De Koornbeurs' van Jan Koot. Heer lijk en gezellig was 't 3 maal per week op de markt voor inkoopen, ware dit niet te herstellenmet een verbod om tie venten, komt dit terug. De Vischmarkt ook weg, de vischbank meet weer de plaats worden waar visch yerkocht wordt. JDe Veemrkt waaar is die gebleven? Wie durft het aan met de veeteeltor ganisatie in het Land v. Heusden en Altena contact te zoeken. Men moet er voor vechten en er wat voor doen. De binnenhaven, thans Wilhelmina- plein, een juweel van stedelijk schoon, onvergetelijk schoon, met al die stoom bootjes en schepen, en het draaibrug- getje bij den haveningang. Dit alles is voorbij, de buitenhaven een prul van een haven zonder behoor lijke kademuren, aanlegplaatsen en toe voerwegen. Thans meer een vluchtha- haven dan haven voor goederenvervoer. Deze haven dient te worden uitgediept en van kademuren te worden voorzien. De tramverbinding met zijn tram huisje aan het Burchtplein, schoon en idylisch, weer een stuk van Heusden verdwenen en wat kwam er voor in de plaats. Een electrische tram van Heus den in de richting van Sleeuwijk ware te overwegen. Heusden moet door markt, winkels en handel en i/zdustrie de omgeving iets bieden en tot zich trekken. Bierbrouwerij, Cichorei fabriek, Grut- terij, alles is verdwenen, terwijl de fa brieksgebouwen nog aanwezig zijn. 'Daar moet een onderneming inkomen, stap er op uit. Weg is onze windmolen;, een pracht sieraad, stel U in verbinding met de vereeniging Holl. Molens, want deze molen moet terugkomen. Waar zijn de turfschippers, klompenmakerijen en andere kleine industrieën. Eenig terrein voor die industrie en andere industrieën diene er te komen. In spr.'s jeugd werd het economisch leven van Heusden beheerscht door 2 factoren, n.l. die van het koopend pu bliek uit de omtrek en de scheepswerf. Het eerste zal worden bevorderd door goede en goed bevoorrade winkels met flinke reclame, men moet ook eens wat durven. Naast de nu bestaande industrieën moet gezocht worden naar nieuwe.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1