VERLOVINGSKAARTJES Gemeenteraadsverslag Bekendmaking waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" FIRMA L. J VEERMAN - HEUSDEN LEZING door Mr. Dr. B. SENS. 3E JAARGANG. No. 9 MAANDAG 8 APRIL. 1946 *AHD VAN Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur:]. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur (Vervolg!). Het hotelwezen is er ook niet op voor uitgegaan, veel is kapot en moet hersteld worden. Dan een bioscoop, die moet er komen, zoekt contact met den bios coopbond. Voor ontspanning moe ten er .een sportterrein, zwemin richting komen, zeilsport dient de- vorderd te worden. De muziektent moet meer ge bruikt worden door fanfare en zan gvere eni ging. Waar moet de jeugjd ontspan ning zoeken, daarvoor dient er een speeltuin te komen. Kermis en carnaval moeten zooveel mo gelijk in eere worden hersteld, dit zijn allemaal zaken waardoor Heusden publiek tot zich trekt. Zoo .zag spr. Heusden in het tijd vak 1900 1940 n.l. hetgeen er was en hetgeen verdween. ,Maar hii gaf ook richtlijnen w:at moet worden geda;an om de boel weer op gang te brengen. Niet bii de pakken blijven zitten, maar aan pakken. Spr. vloog verschillende malen per reg;eeringsvliegidienst bo ven Heusden. Op zijn verzoek daal de het vliegtuig, en was pit de lucht te constateeren, dat Heus den, hoewel zwaar gehavend, toch nog mooi is. Wii moeten nu aan de toekomst van de plaats glaan bouwen. Reeds in Juli 1938 nam spr., in de Heusidensche courant, stelling tegen het sloopen der wallen. Heusden's plattegrond is die van een vesting1, wordt Heusden ont manteld, dan is het karakter van .vesting' verdwenen. Wie oog heeft voor het karakteristieke van een stad als Heusden, zal het met hem eens zijn, dat de grachten en wal len niet weg mogen. De vraag die men dan stelt is, kan Heusden dan uitbreiden? Ligt de plaats niet in een ring vast gelegd? Neen! Eerstens is er nog ruimte genoeg in de stad. De Die- mert wordt een singel, met aan beide zijden gébouwen. Verder op het Burchtplein en open stukken die er zijn, kan nbg behoorlijk gebouwd worden. Neemt men de wallen weg, d*m is 'pok de un:eke wandelgelegen heid verdwenen. Men moet de wal len vooral goed onderhouden, haalt er eens een landschapsarchitect bij. De D.U.W. (dienst uitvoering werken) om de grachten behoor lijk in orde te maken. Langs de verbeterde grachten dient eenbree- de weg een z.g.n. gordel weg te worden aangelegd, g[e hebt dan grond genoeg voor woningen en om kleine en groofce industrieën te vestigen. Er moet geen lintbebou wing komen, doch concentrische bebouwing langs den gordel weg. Zoo ziet spr. het heden en de toekomst van Heusden. Resumee- rende kwam hij tot de volgende 16 punten 1De groenten-, visch- en vee markt trachten te herstellen. 2. De buitenhaven verbeteren. 3. Een electrische tramverbin ding met het Land v. .Heusden en Altena. 4. Bestemming van leegstaande fabrieks ge bouwen 5. Een nieuw stadhuis, R. K. kerk, restauratie Prot. kerk en molen. 6. Demping' „Wiel" en verande ren tot industrieterrein. 7. Demping Dernert tot singel en aanleg rioleering-systeem. 8. Woningbouw langs den sin gel en op Burchtplein. 9. Bevordering' bouw gestichten, internaten, kazerne enz. 10. Bioscoop. 11Zweminrichting £n sport terrein. 13. Bevordering fkermis, carna val, optochten en (Oranjefeesten. 14. Muziek- en zangtoncoursen en concours hippique. 15. Verbetering van wallen en grachten. 16. Bouw aan den buitenkant der glrachten langs den glordelweg. Het is een lijisit met vele pun ten, waarvan er verschillende ge makkelijk direct zijn te pirobeeren. Men moet Mies inzetten, anders g'aat het bergafwaarts. Het is niet voldoende dat het gemeentebestuur een uitbreidingsplan laat maken, de burg)erij moet zelf miee aan pakken, initiatief toornen, er op uit gaan. Voor Heusden's belang, Winkel 'ers vereen., Mid dens tands- vereenigingi en dergelijke vereeni- gingen is hier een belangrijke taak te Vervullen. Het gaat om het zijn of niet zijn. Alles moet ev'enwel gpan met steun en medewerking van het gemeentebestuur"Dit laat ste moet niet terugschrikken om het particulier belang voor het al gemeen belang te doen wijken en het moet, indien zulks noodig is, gerust tot onteigeninig overgaan, als het belang van Heusden dit vraagt. Wij kunnen U weer leveren in Envelop Komt U eens kijken Drukkerij - Tel. 19 Alles zal geld kosten, maar Ihet is in een tijd als dezej, teefu tijd van wederopbouw, geen eisch van juiste financieele politiek, alleen op sluitende begrootingen te werken. Het nageslacht profiteert en moet dus meebetalen. Spr. sloot met een vurig opwek kend woord, om toch vooral niet bii de pakken te gaan neerzitten, doch flink en kordaat aan te pakken en sprak de hoop .uit, dat hij nog' eens de resultaten van dit aanpak ken 7JO1U mogen beleven en Heus den in glroei en Iploei mag zien toenemen. Het publiek stemde met een l,uid en langdurig applaus in miet het gesprokene. De Voorzitter der R.K. Midden- standsvereeniging dankte dien spre ker voor zijn gloedvolle rede, de aanwezigen voor hun flinke op komst en wekte op om ,de handen ineien te slaan en de richtilijjnen, door den gieachten spreker aan gegeven, te gaan uitwerken. Beknopt verslag van de vergade ring van den tijdelijken gemeen teraad van ZU1LICHEM, op 29 Maart 1946. Voorzitter C. Hobo, waarn. Bur gemeester. SecretarisH. C. van Ofs. Tegenwoordig E. C. Hooijkaas, C. A. van Veen, wethouders, en Hendr. Westerlake, raadslid. Te half drie opent de Voorzit ter de vergadering miet gjebed. De notulen der vergadering van 31 Dec. 1945 worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken Goedkeuring begroot'ng 1945 en de 2e en 3 e wij zag'ng. Voorts in verband met eenige aanmerkingen op de ie wijziging, wordt dé be grooting 1945 gewijzigd. Mede gedeeld wordt, dat de schuur van J. Schalk is gehuurd voor school lokaal. Besloten wordt, de meer dere kosten, ontstaan door aanstel ling van een leerkracht voor nut tige handwerken, Mej. Baggerman, voor rekening: der gemeente te ne men. Een verzoek van het bestuur der gemeente Standaarbuiten om adhaesie te betuigen, aan een ver zonden adres naar de Staten-Ge- neraal, om de oorlogsschade te vergoeden naar de werkelijke kos ten en niet naar het prijspeil van 1940- De heer van Veen stelt voor, om adhaesie te betuigen, want hii vindt de schadevergoeding veel te laag. De heer Westerlaken beaamt dit. De Voorzitter meent, dat het niet op den weg der gemeente ligt, om zich met een adres tot den Sta ten-Gene raai te wenden. Na eenige discussie wordt beslo ten adhaesie te betuigen. Opnieuw wordt vastgesteld de verordening op de heffing van ka de-, oever- en liggelden in deze gemeente. Besloten wordt de gemeenschap pelijke regeling! van de Schoolart- sendienst Culemborg te wijzigen, zooals dit door de Centrumge meente Culemborg is voorgesteld. De heer Westerlaken vraagt nog hoeveel dit de gemeente kost. De Voorzitter antwoordt, dat dit de gemeente ongeveer f75. per jaar zal kosten. Begrooting! 1945. De Voorzitter meent, dat alle heeren reeds deze begrooting heb ben nagezien, zoodat voorlezing of toelichting niet meer noodig is. Spr. vr,aagt of iemand nog wat te vragen heeft. De heer Westerlaken vraagt eenige inlichtingen, hoe het op zichtersschap van de gemeentelijke begraafplaats en der landerijen is geregeld. Spr. 'heeft van aanstel ling van een opzichter nooit ge hoord. 1 De Voorzitter zet uitvoerig' uit een ,hoe 'een en ander is ontstaan en geregeld. De heer Westerlaken maakt de opmerking, dat het onderhoud der begraafplaats veel te wenschen overlaat. 1 De voorzitter -deelt mede, dat hem dit bekend is en reeds bezig is, om hierin verandering te krij gen. Het is echter niet gemakkelijk werkkrachten te krijgen. Dhr. Westerlaken vraagt, waar het materiaa/ der O.L. School is ge bleven zooals het zand, steenen en het hout. De Voorzitter deelt uitvoerig me de, hoe dit is verlooepn, imaar wijst erop, dat deze ge heel e aangele genheid is afgewikkeld in den tijd, dat hier een waarnemend Burge meester was. Toen spr. terug!- kwam, vond hij alleen nog wat kachelhout. De heer Westerlaken vindt, dat in alles niet is gehandeld, zooals bii een goed beleid hoort. De Voorzitter kan het ook piet in alle opzichten met het gevoerde belieid eens zijn. Na eenige bespreking! wordt de begroeting 1946, zooals die door B. en W. is aangeboden, Vastge steld. Vastgesteld wordt de ver ordening op de heffing van opcen ten op pe personeele belasting. Door W. H. van Oostrum) is ge vraagd om een bouwterrein. Na uitvoerige bespreking1 wordt beslo ten hem een terrein op de Vorn toe te wijzen, in overleg met den aanvrager. Op een verzoek van Wi. H. van Oostrum om een vaste aanstelling als grafdelvertegen een vast sa laris, wordt afwijzend beschikt. Evenwel worden eenige vaste ver goedingen verhoogd. Aankoop bouwterrein. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. in overleg zijln getreden miet den eigenaar van een perceel bouwland aan de Hams teeg- Dit perceel is groot 1.23 H.A. en de koopsom moet bedragen f 10500. De heer Hooijkaas acht dit ter rein zeer geschikt voor woning bouw. De heer Westerlaken beaamt'dit. Spr. vindt het zeer juist gezien van B. en W. om met dit voorstel te komen. Er moet plaats kojmen voor nieuwe woningen en ook voor een nieuwe school. Mjet algem. stemmen wordt besloten tolt aan koop over te gaan. De voorzitter stelt voor om de Algemeene Politieverordening de zer gemeente te wijzigen en aan te vullen met een beperking, dat honden, die in het veld worden aangetroffen zonder geleide, kun nen worden gedooid. Dit 'is noodig omdat de laatste weken veel scha pen door de honden ^ijn gedoodi. De heer Westerlaken vraagt of deze nieuwe bepaling niet tot uit wassen zal leiden. De Voorzitter meent, dat men hiervoor niet bang behoeft te zijn. Hierna sluiting. De Burgemeester van Heusden Gezien de veiligheid van het ver keer op de Lombardstraat, zijnde een weg in beheer en onderhoud bii de gemeente Heusden^ voor het algemeen verkeer openstaande en gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente Heusden ver- eischt, dat er maatregelen worden getroffen ter beveiliging van dat verkeer, Gezien dooir: hej hierna te ne men besluit de vrijheid van het verkeer niet wordt belemmerd, Gelet op de wegenverkeersrege- lirïg en de uitvoeringsbeschikking wegenverkeer. BESLUITingaande 1 April 1946 bovengenoemde Lombard straat voor alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee gesloten te ver klaren. De wnd. Bur gem. v. Heusden. get. A. VAN DELFT. 12. Kin der speeltuin.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1