De Sirene loeit Politiek van de week Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD «oor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. No. lO DONDERDAG 11 APRIL. 1946 UND van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De Organisatie van de Vereenigde Volkeren heeft een succes geboekt en de Veiligheidsraad heeft de krachtproef behoorlijk doorstaan. Vóór de opening der zitting van vorige week Woensdag waren over het algemeen de meeningen nog al sceptisch gestemd ten opzichte van het, vermoede lijke verloop der vergadering. Toen men de Sovjet-afgevaardigde Gromyko vroeg o'f hij de zitting zou bijwonen, ant woordde hij: „Ik weet het nog niet", wat nu niet bijzonder hoopvol klonk. Ook vermoedde men, dat de Russen trachtten de Perzen over te halen ©en antwoord in te dienen, gelijkluidend aan het hunne. De Iraansche regeering verlangt echter ook goede betrekkingen te onderhouden met Engeland en de Vereenigde Staten. Met het duidelijke gevolg, dat zij wel voor zich zelf zou den zorgen. De zitting bracht een niet geheel ver-* wachte opluchting teweeg door de Rus sische verzekeringen, dat de Sovjettroe pen op 6 Mei zullen zijn teruggetrok ken en dat dit terugtrekken niet samen hangt met Sovjet-Iraansche onderhan delingen. De kwestie zou worden opge schort tot 6 Mei, waarna door beide partijen rapport zou dienen te worden uitgebracht. Alsdan zou de Raad be slissen of nog iets gedaan behoort te worden, terwijl toch ieder tusschen- tijds incident kan worden behandeld. Bovenstaand voorstel werd door E^yr- nes in de vergadering van den volgen den dag uiteengezet en toegelicht. On danks Australië's oppositie werd dit voorstel met 9 tegen 1 aartgenomen. Rusland en Iran zullen dus door recht- streeksche onderhandelingen hun be trekkingen moeten regelen, daar de UNO nu eenmaal niet het normale diplomatieke verkeer kan vervangen. De dag daarop maakte de Iraansche regeering bekend, dat tusschen den Iraanschen premier Chavam Sultaneh en den Russischen ambassadeur 'n over eenkomst was geteekend: De Russische troepen zullen Iran onvoorwaardelijk verlaten binnen 6 we ken, te rekenen va/zaf 24 Maart. Binnen 7 maanden na dien datum zul len de clausules voor een overeenkomst betreffende de oprichting van een ge mengde Iraansch-Russische petroleum— maatschappij in het Noorden van Iran door het parlement moeten zijn goedge keurd. En ten derde: het probleem Azer- beidsjan wordt als een zuiver binnen- landsche aangelegenheid erkend en het zal de taak van de Iraansche regeering zijn het lot van deze provincie overeen komstig de grondwet te regelen. Ook Moskou heeft deze overeen komst officieel bevestigd, zonder even wel commentaar te leveren. Geconstateerd kon worden dat de Russische ontruiming thans in vollen gang is. Rusland is ook nog eens teruggeko men op de atoomspionnage en deze keer met een ontkenning. De voormalige boekhouder bij de Sovjet-ambassade in Canada, Goezenko, wordt ervan be schuldigd een misdadiger te zijn. Hij1 zou geld hebben gestolen van de am bassade en als hij naar Rusland terug keert, zal hij moeten terechtstaan. Volgens de mededeeling der Sovjet ambassade te Ottowa zijn de lasterlijke verklaringen van den misdadiger en de berichten in de Canadeesche pers ten aanzien van diplomatieke leden van de ambassade volkomen fictief en ver dienen geen vertrouwen. Na het overwinnen van talrijke moei lijkheden zijn vorige week Zondag in Griekenland eindelijk verkiezingen ge houden, ondanks de boycot-pogingen der linksche groepen. De monarchistische volkspartij ver wierf het grootste aantal stemmen en heeft er op verzoek van den Griek- fccnen regent, aartsbisschop Damaskinos, in toegestemd, een nieuwe regeering te vormen. Daarentegen dringen de linksche groe peeringen aan op nieuwe verkiezingen. Toch hebben de eerstgenoemde po pulisten in samenwerking met de gema tigde partijen een nieuw kabinet ge vormd, maar om met het nationale be vrijdingsfront, de EAM, tot overeen stemming te kunnen komen, hebben zij een uitstel aanvaard van het referendum inzake de koningskwestie. Verleden week Woensdag heeft mi nisterpresident van Acker in het Belgi sche Parlement zijn regeeringsverklaring voorgelezen. Zooals eerder gezegd zal de regee ring hoofdzakelijk aandacht besteden aan de financiëele, economische en maat schappelijke problemen. Op de eerste plaats dus streven naar een goede spaar- politiek. Verder herziening van de be lastingwet, terwijl de economische po litiek vooral wordt bepaald door de kolenslag, omdat dit de eenige grond stof is waarover België beschikt, de ver hooging van de koopkracht van den franc om inflatie te voorkomen en ver hooging van den export. Na een uitgebreid debat werd de vertrouwensmotie, die naar aanleiding hiervan werd opgesteld, met 107 stem men goedgekeurd en door 91 stemmen verworpen. Dit beteekende in ieder ge val een succes voor de regeering. Ook de Senaat zal zich echter nog hebben uit te spreken, waar het er waarschijnlijk nog een beetje beter en zwaarder aan toe zal gaan, daar de CVP hier over meer invloed beschikt. Vrijdag heeft de Fransche regeering officiëel medegedeeld, dat Frankrijk zfijin eisch tot internationaliseering van het Ruhrgebied en het Rijnland volledig handhaaft. Terwijl Roemenië de diplomatieke be trekkingen met Franco-Spanje heeft ver broken, heeft het Britsche Foreign Of fice hetzelfde gedaan met de betrekkin gen tusschen Engeland en Albanië, in verband met de vijandige Albaneesche houding o.a. ten opzichte van de Brit sche militaire missie in Albanië. Vergadering van den tijdelijken Raad der gemeente WIJK EN AALBURG, op Donderdag 4 April, des v.m. 10.30 uur. Met den Voorzitter, den Edel- Achtb. Heer C. B. J. Landweer, en den gemeente-secretaris, zijn al le leden aanwezig, uitgezonderd de beer v. Son. Na opening leest de Secretaris het formuliergebed en daarna de notulen der vorige vergadering, die worden goedgekeurd. Ingekomen stukken Verzoek van den heer J. Pel ikaan, om ontslag als onderwijzer aan de O.L. school te Wijk, we gens benoeming in gelijke 'betrek king te Dordrecht. Op voorstel van B. en W. wordt het ontslag: eer vol verleend met ingang van 1 Mei 1946. Schrijven van den Inspecteur der Domeinen te Dordrecht, waarinde- ze het gemeentebestuur vraagt of het prijs stelt op verlenging: van de pacht van .perceel 137 grasland langs het Heusdensch Kanaal, te gen den ouden prijs vanf 17.per jaar. Op voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemimen be sloten, deze pacht weer voor 6 jaar te continu eer en. Schrijven van Ged. Staten, waar bij goedkeuring wordt gehecht aan de wijziging der politieverorde ning betrekking hebbende op het sluitingsuur der café's. Bericht van Ged. Staten, dat bii Kon. Besluit van 15 Januari 1946 de jaarwedden van Secretarissen en Gemeente-Ontvangers dienen te worden verhoogd. De voorgestelde verhooging van de functionarissen komt in deze gemeente neer op een verhooging van 20 pet. B. en W. stellen voor deze verhooging' te verleenen, waarmede de raad accoord gaat. Adres van den raad der gemeen te Standaard bui ten, waarin wordt verzocht adhaesie te willen betui gen aan zijn adres tot de regeerinlg, waarin wordt gewezen op de onbil lijkheid om de vergoeding aan de oorlogsslachtoffers van de opge- loopen schade te vergoeden op ba sis van 1940 en waarin wor dt aan gedrongen deze te bepalen op de huidige waarde. Op voorstel van B. en W. wordt besloten adhaesie te betuigen. Voorstel van B. en W. pon de maandelijksche huur van eleetrici- teitsmeters voor de inwoners van Aalburg voor rekening van het Eb'befonds te nemen. Die heer Bouman merkt op;, dat hii ook had gevraagd om| pok eeni ge K.W. voor rekening van het Ebbefonds te nemen. Le Voorzitter antwoordt, dat B. en W. meenen, dat niet verder ge gaan mag worden, omdat het pEb- befonds anders te zwaar belast zou worden, mocht het in de toekomst wel mogelijk blijken, dan kan al- tij d nog worden gezien. Het voorstel van B. en W. wordt h i e r op aan genomen Voorstel van B. en W. tot ver strekking van een bedrag van f 4000 uit de middelen der afdee- ling Aalburg aan den Coöperatie ven Boerenbond „Onderling Be lang'' aldaar, voor den bouw van een nieuwe weegbrug met weeg toestel. t De Voorzitter licht toe, dat de bestaande weegbrug, tengevolge van de oorlogshandelingen, totaal vernield is geworden. Het geldt hier een speciaal Aalburg's belang en daarom achten B. en jW". hun voorstel gemotiveerd. De heer Bouman meent, dat de weegbrug toch verzekerd is, kan langs dien weg niet getracht wor den, het bedrag te verkrijgen. De Voorzitter merkt op, dat de bepaling er bij wordt gemaakt,,, dat 't bedrag, dat van de verzeke ring wordt verkregen, in het Ebbe fonds zal worden teruggestort. De beer v. Suilichem ziet niet in, dat de Boerenbond zelf dit be drag niet kan betalen, waarom moet direct hier worden aange klopt. i Wethouder v. Wijk, voorzitter van den Boerenbond, zegt, dat de toestand bii den Bond zoo is, dat zij dit bedrag niet kan ibetalen, bovendien zijn haar gebouwen eveneens ernstig beschadigd. Ook is een vrij groot gedeelte yan haar financiën geblokkeerd, aangevraag de deblokkeering werd slechts voor f 600 verleend. De heer v. Suilichem zegt, <er niet tegen te zijn het 'bedrag toe te staan, het voorstel doet evenwel wat vreemd aan. Immers de ge meente heeft over de weegbrug niets te zeggen. De heer Bouman is ook wel van meening, dat de weegbrug' voor de ingezetenen van Aalburg van be lang is, doch zou er voor zijin, dat er 'n moderne weegbrug kwam.; Corruptie, chantage, sabotage, oplich ting en bedrog zijn woorden die telkens opnieuw als duitstere vlekken voor on ze oogen opdoemen. Zij hangen als een waas voor het groots licht dat wij ons van de bevrijding hadden voorgesteld. Duisternis heerscht nog alom. Het eenige, wat ons met een zucht van verlichting van het hart kan, is: „We zijn bevrijd". Maar voelen we ons nu i/zderdaad zoo gelukkig als we het ons hadden voor gesteld? Allesbehalve. Het is een van de grootste desillu* sies geweest die ons te wachten stonden. Waar blijft het zoo veelvuldig beloof de „recht?" Men heeft ons koeien met gouden horens beloofd, maar knollen voor ci troenen verkocht, én, al wil een mensch dan bedrogen zijn, moeten we ons daar om alles laten welgevallen Ons land heeft zich in de laatste jaren bij de rest der beschaafde wereld een zekere reputatie verworven. Deze reputatie, afgedwongen door het held haftig optreden van een zeker deel on zer landgenooten, hebben wij de laatste maanden niet alleen in gevaar gebracht gezien, maar de gevolgen zijn reeds merkbaar. De schanddaden van Unilever en HARK zijn reeds doorgedrongen in Amerika, het land dat ons zoo groot- scheepsch door middel van de HARK geholpen heeft. Voor eenige dagen schreef men mij van daaruit dat men het in het vervolg maar beter oordeelde de pakketten rechtstreeksch naar ken nissen en familieleden te zenden, daar men dan zeker wist dat het goed be* steed was. Dit hebben we dan weer te danken aan een stel a-sociale elementen die, per soonlijk niet gedupeerd Zijnde, het leeu wendeel in de wacht sleepten. Het is, ik kan haast wel zeggen een publiek geheim, maar deze ontoelaat bare handelwijze vond niet alleen in de hoogere, maar ook in de lagere klas sen van de HARK plaats. Zooiets kon dan ook niet uitblijven, daar de meeste organisaties tot stand waren gekomen door vriendjespolitiek en hielenlikkerij. Deze personen konden elkaar dus niet alleen vertrouwen, maar waren boven dien aan elkaar gewaagd. Het is in elk geval een verblijdend teeken, dat het Nederlandsche opspo ringsapparaat, dat in de afgeloopen be zettingsjaren met het opsporen van frau de en corruptie ten gevolge van zeer bekende omstandigheden zijn krachten niet radicaal genoeg in heeft kunnen zetten, zijn werkzaamheden thans we derom hervat heeft. De wederopbouw van ons land zou een veel grooter kans van slagen hebben wanneer de rechterlijke macht, inplaats van spijkers op laag water te zoeken, eens een kijkje achter de schermein ging nemen en de rotte plekken in som mige kringen van onzen Nederlandschen Staat zonder meer wegsneed. Het is zeer droevig te moeten con- stateeren dat de hoogere instanties van bepaalde, ook publieke organen, zelf boter op hun hoofd hebben en daar door de corruptie bij hun ondergeschik ten in de hand werken, maar nog veel erger is het, wanneer men, zooiets merkende, werkeloos blijft toezien. Er zijn helaas maar al te veel onge rechtigheden aan het licht te brengen, maar men brenge ze dan tenminste in derdaad aan het licht. Het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht heb ben thans dubbel^ zware verplichtingen. De eerste instantie om de zaak zonder aanzien des persoons te vervolgen en laatstgenoemde om streng en zuiver recht te doen gelden, opdat een ieder wete, dat de zwendelaars in dit land hun straf niet meer ontgaan. Het is een eerste vereischte van moreele volksgezondheid om de oneer lijkheden met wortel en tak uit te roeien. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). -♦

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1