Qemeenteraadsverslagen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor hei Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" VERSLAG 3E JAARGANG. No. 11 MAANDAG 15 APRIL. 1946 ^HD van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 et. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vervolg Raadsvarslag WIJK EN AALBURG. Wijziging' der verordening! op de heffing van begrafenis recht en. B. en W. stellen een verhooging' voor van 50 pet. voor de vakken Aj, B en C, dit in verband 'met een! schrijven van den koetsier van den lijkwagen, waarin deze aandringt op verhooging van zijn tarief. Ook het salaris van den grafgraver, die de begraafplaats tevens in be hoorlijken toestand moet houden, is Verhoogd en op f 600' gebracht. De heer Bonman zon klassie A willen verboogen en het tarief voor klasse C op zijn ouden stand willen handhaven. De Voorzitter merkt op, dat heel weinig van klasse C gebruik wordt gemaakt en heeft, evenals de wet houders, er geen bezwaar tegen, te handelen als door den heer Bpu- man voorgesteld. De nieuwe ta rieven worden hierop met alge- meene stemjmen vastgesteld. Benoeming leden der Gomjmis- sie tot Wering van Schoolverzuim. Herkozen worden de heer en A. v. d. P,ol Rzn., H|. R. Rengersen, R. v. Suifichem Jr., P. J. Bleijen- berg, J. O. v. Rijswijk en J. Schou ten, terwijl in de plaats van dhr. A. T. van Woerdekom, die jde ge meente heeft verlaten, wiordt ge kozen de heer A. P. van Baaien* Voorstel van B. en Winzake bouw van urgentie-woningen. De Voorzitter licht toe, dat aan vankelijk het aantal van deze wo ningen was bepaald op 2. Vermoe delijk zal dit getal echter worden verhoogd tot 6. Het zullen wo ningen worden van bescheiden om vang, doch zullen vallen onder de middens tand swoningen, waarvan de kosten worden geraamd op f 12000 per stuk. B. en W. hebben over leg1 gepleegd met de bouwvereeni- ging en deze heeft zich bereid ver klaard, den bouw over te nemen. Het Rijk is bereid in oen eventueel exploitatietekort 90 °/0 bij te pas sen. B. en W. stellen voor, gezien de groote woningnood die in de gemeente heerscht, het aanbod te accepteeren, al zouden 50 wonin gen gebouwd worden, dan waren ze nog zoo verhuurd. Met algemeene slem/men gaat de raad ook met dit voorstel accoord. Het vermenigvuldigingscijfer voor het schoolgeld voor het lager on derwijs wordt vastgesteld op 2. Rondvraag. De heer Bouman merkt op, dat er op de Ebbe nog verschillende putten zijn van granaten, hij zou deze doen dichten voor het gras verpacht wordt. De Voorzitter zal dit doorgeven. De heer Bouman zegt vervol gens, dat het veer bij Heusden om 10 uur het overzetten staakt, voor den zomer acht hij dit wel wat vroeg en zou bij den Rijkswater staat willen aandringen, dat dit 12 of minstens 11 uur werd. Spr. zou de aangrenzende gemeenten willen verzoeken, adhaesie te betui gen aan dit adres. Besloten wordt in dezen zin te handelen. De heer Bouman vraagt of er niet een anderen weg te vinden voor het schoonhouden der school, nu moeten de schoolkin deren dit zelf doen. De Voorzitter antwoordt, dat het gemeentebestuur reeds alle moeite heeft gedaan een schoon maakster te krijgen, tot heden evenwel steeds zonder succes, on danks het hiooge loon dat werd geboden, mocht de heer Rounüan zoo iemand weten, dan houden B. en W. zich gaarne aanbevolen. De heer Bouman mieent wel ie mand hiervoor te weten en .zal dit zoo aanstonds meed eel en. Hij vraagt verder of niet de mogelijk heid bestaat, dat te Wijk een uur werk wordt aangebracht om dan tijd aan te geven, daaraan bestaat groote behoefte. De Voorzitter acht dit een moei lijke kwestie. De heer v. Wij'k zegt, dat het uurwerk te Aalburg blijkbaar nog in vrij behoorlijken toestand ver keert, dit zou men moet en t e pa reer en. 1 De Voorzitter zal hieromtrent navraag doen bij het kerkbestuur. De heer Bouman acht het wel gewenscht, dat bij jde kapotte'brug ip. de nabijheid van den heer E,. A. v. Ballegooijen, een lichtpunt werd gteplaatst, de overtocht is daar in het donker zeer gevaarlijk. De Voorzitter antwoordt, dat daar een dezer dagen een nood brug! komt. De heer Bouman zag; gaarne, dat de zerk lang|s de oude be graafplaats, die tengevolge van het oorlogsgeweld geheel werd ver nield, zoo spoedig mogelijk wordt hersteld, de toestand doet nu pijn lijk aan. De Voorzitter is het daarmede eens en zal op spoed aandringen. De 'heer Vos heeft gezien, dat verschillende raadsvergaderingen met gebed worden geopend, doch ook gesloten. Spr. dring aan dit laatste, n.l. het sluiten met gebed, ook hier te doen geschieden. De Voorzitter zegtt, dat B. en W. dit zullen bezien. De raad gjaat over in geheime zitting', wijl de heer JSouman nog iets heeft voor geheim com(ité. In 't vorig nummer, toen er spra ke was over de weegbrug te Aal burg, stond „dat Bouman er voor zou zijn, dat er een moderne weeg brug kwam", moet gelezen wor den „vraagt of er thans een mo derne weegbrug komt". Waarop van Wijk zegt,* dat er een komt van 1500 ton, die oude was berekend op 500 ton. Pit (moet zijn .respect. 1 5 en 5 ton. Verslag van de laatst gehouden Raadsvergadering der gemeente ALMKERK. Voorzitterde heer C. G. de Jong', wnd. burgemeester. Secretaris de heer A. Geudeke. Aanwezig waren alle leden, be halve de heer Jac. Kolff. De Voorzitter opent de vergade ring met het formuliergebed, waar na eerst de heer Van der Wal als raadslid wordt beëedigd. De notulen van de beide vori ge vergaderingen worden onver anderd vastgesteld. Ingekomen stukken Een verzoek van den Raad van Standdaarbuiten om adhaesie te be tuigen aan een tot de Staten-Ge- neraal gericht adres inzake ver goeding wegëns werkelijk geleden oorlogsschade. Op voorstel van B. en W. wordt besloten adhaesie te betuigen. Een brief van het Gemieentefbie- stuur van Diussen houdende ver- Zoek de deldd-eeden van de lijk koets aan die gemeente te ver- koopen. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. gietmeend hebben t.da. een accoord te treffen in dien zin, dat wij de dekkleeden aan Diussen ver- koopen en Dussen ons helpt met de lijkkoets. De heer Snoek zegt, dat het met het oog op de bestaande plannen tot oprichting van een begrafenis- vereeniging1 gewenscht is de dek kleeden niet te Verkoopen, doch deze wel in bruikleen aan de ge meente Dussen af te staan tot we deropzegging. Aldus wordt be sloten. Een adres van den C.B.T.B. hou dende verzoek om afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 25, 2e lid, der Nijverheidsonder wijs wet, voor de stichting! ens in standhouding van een landbouw- huishoudschool De Voorzitter zegt, dat de Raad in 1939, naar aanleiding van een soortgelijk verzoek van de N.Br. Mij. van Landbouw heeft uitge sproken, dat landboUWhui shoudo n- derwijs in deze gem. noodiig is. Hi, leest daarna een concept be sluit van B. en W. Voor, 'waarbij het betrokken besluit van 1939 wordt ingetrokken en voorts de oprichting en instandhouding van een Christelijke landboutwbuislhOud- school door den C.B.T.B. wordt noodig! geoordeeld. De heer Snoek zegt, dat door de N.Br. Mij. van Landbouw en den C.B.T.R. in den Haag bespre kingen zijn gevoerd om' te komen tot samenwerking tusschen de ge noemde organisatie's. Na eenige besprekingen inzake den grondslag Pan het te geven onderwijs, stelt de heer Snoek voor de beslissing aan te houden, welk voorstel door den heer De Witt gesteund wordt. Aangezien dit voorstel niet voldoende gesteund wordt, komt het niet in stemfmiing'. Het voorstel van B. en W. in stem ming gebracht wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren Snoek en de Witt. Voor de Commissie tot wering van schoolverzuim worden be noemd Te Nieuwendijk G. Scher mers, A. C. de Later en de Jager. Te AlmkerkA. Geudeke, A. Mol, S. Wiilemse en A. Koek koek Bzn. Te WaardhuizenZ. van Her wijnen, D. Potters en A. ÖVEelsen. 't Vermeni gvuldi gingscijfer voor het te heffen schoolgjeld wordt vastgesteld op 2. 1 Naar aanleiding' van een adres van de Besturen der Bijzondere sch olen om verhooging van de ex ploitatie-vergoeding tot f15.p. leerling, wordt besloten, gelet op het feit, dat de begrooting voor het jaar 1946 zonder raming van een extra bijdrage niet sluitend ge maakt kan worden, aan Ged. St. te vragen in hoeverre verhooging mogelijk is. De vergoeding voor de Bijzon dere scholen voor 1945 wordt vast gesteld, overeenkomstig het voor stel van B. en W. Het voorschot op de vergoeding voor 1946 wordt bepaald op f8.95 per leerling. Voorts besluit de Raad tot wij ziging van de Gemeente- en, be- drijfsbegr00tingen over 1944 en de gem-begrooting 19 4 5 Thans komen de begrootingen voor 1^46 in ^behandeling. De lieer J. de Jong zegt de post presentiegeld voor de raads leden te laag te vinden, met "het oog op hen die voor het bijwonen van een raadsvergadering loonder ving hebben wegens verlet. Hij stelt voor het presentiegeld van f2.50 te brengen op f4.p. lid en per vergadering. i De heer Ouwerkerk bespreekt de salarissen van het personeel van het G.E.B.. Besloten wordt Ged Staten voor te stellen het presentiegeld te ver boogen als wordt voorgesteld en de salarieering van het personeel van het G.E.B. nader te bezien'. De betrokken begrootingen wor den daarna miet algemeene stemf- men vastgesteld, zooals zij door B. en W. zijn aangeboden. Het aantal opcenten op de hoofd som der Personeele belasting wordt vastgesteld op 150. Rondvraag. De heer J de Jong Zegt in een dagblad te hebben gelezen, dat de hondenbelasting is vastgesteld. Hij was van meening, dat dit door den raad moest gebeuren. De Voorzitter merkt op, dat er niet bij Vermeld stond, wanneer zulks werd vastgesteld. De heer Rrang'er vraagt, welke bestemming er gegeven moet wor den aan de tegels, die jn de dorpt- straat zijn opgeslagen. De Voorzitter zegt, dat het hem niet bekend is, van wie idle -tegels zijn en wat er mee moet gebeuren. Hij zal daarnaar bij den heer v. Loenen informeeren. De heer De Witt vraagt een be ter onderhoud van den weg achter de Kerk, wat ook aan den heer v. Loenen zal worden doorgegeven. Niets meer aan de orde zijnde en (niemand verder het woord ver langende, sluit die Voorzitter de vergadering. der vergadering van het Kringbes tuur van den Chr. Roeren- en Tuindersbond, gehouden op 6 April 1946. De Voorzitter, de heer P. Wig- boldus, opende deze vergadering met gebed, en sprak bij zijn ope nings woond zijn blijdschap uit over de toegezegde medewerking aan onze organisatie van de gemeente raden te Almkerk en Andel voor de oprichting' van Chr. Huishoud scholen. Vervolgens las de secre taris, de heer L. J. Vogelaar de notulen der vorige vergadering voor. Door een commissie was een bespreking gevoerd met Mj:. V. d. Vleuten te Tilburg (secretaris van de voorloopige Stichting v.d. Land bouw voor N.-Rrabant). De heer L. van 'tSant bracht hierover rapport uit. Eenparig was men van oordeel, dat de tot stand- koming van de Prov. Afdeeling van de Stichting voor den Land bouw dringend noodzakelijk is. Het Kringbes tuur heeft daartoe zijn volledige medewerking toegezegd. De heeren van 'tSant te Sleeu- wijk en G. v. d. Beek te Genderen, werden afgevaardigd, de vele en groote moeilijkheden die er voor dit gebied zijn te gaan bespreken met het Stichtingsbestuur in den jff

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1