De Sirene loeitII Politiek van de week. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" De Paaschklok beiert... 3E JAARGANG. Nó. 12 DONDERDAG 18 APRIL 1946 UNO VAN ALTÜ^ Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur „De nacht vergaat wat beweegt daar in het graf? De dood verbleekt het girootje uur is aangebroken. De zon rijst op uit haar graf Mijn Heiland, die den levens vaan draagt". Paschen, het Opstandingsfeest se dert Christus' overwinning van dood en graf, valt in een tijdsbe stek ,dat ook de natuur alom Bot nieuw leven ontwaakt en de lente in volle gulheid haar zegen rijke lijk strooit over de ontluikende aarde. De natuur kleedt zich in bruidstooi, en stam en wortel, zaad en ei, manifeste eren jong, op bloeiend leven. Onze heidensche voorvaderen, die dicht bij de natuur leefden, werden steeds weer diiep aange grepen door de seizoenen-wisse ling!. De ouide heidensche inslag van het Paaschfeest bleek de eeu wen door taai en onuitroeibaar. Wie kent nog) 'heden ten, dage niet de Paascheieren, de Paasch- haasjes, het Paaschvuur? Vooral het Paaschei toonde de sJjerk-iUust ratieve le vensontwaking, bij het uittreden uit de schaal van het jonge, goudgele kuikentje. Waarschijnlijk Zochten onze'hei densche voorvaderen al, de Ostara- eieren, door priesteressen ver stopt en zochten ze zoo naar de sprankeling van het licht. Was Os- tara niet d e heidensche licht godin Licht schept vreugde, lidht wekt blijde gevoelens. Eierdans is tot op den huldi gen dag gehandhaafd gebleven. Het Paasch ei draagt gezond- heidskiemen en kiemen van kracht. De boer, verlangend naar een goe den oogst, groef het ei wel in de aarde, als afweermiddel tegen blikseminslag, als onheilwerend. In nauw verband met het Paasch ei staat de Paaschhaasheel Vat afbeeldingen vjertoonen de combi natie haas en ei. Het oude volks geloof toch nam aan, dat mlet Pa schen de haas het presteerem kon eieren te leggen! [Elders, vooral in het Oosten van ons land, brandden de Paaschvu- r^n. Wanneer de Lente zegevie rend den Winter overwon, moest alles, wat nog aan het ruige jaar getijde herinnerde, worden vernie tigd het Paaschvuur laaide zui verend en reinigend, op, uitwissend de laatste winterherinneiing en de rook van het vuur dreef zegenend over veld en akker. Uit winterboei bevrijd zwelt'beek en rivier aan tot machtigen stroom^ gezondheid en schoonheid schen kend aan de putstens van zijn wa teren. Alleen op bepaalde punten geschept, zal men deelgenoot der gaven kunnen worden. In onzen tijd, tragedie-vol, be hoeft de mensch geestelijke be moediging, sprankel ware vreugde, die te intenser zal zijn, naarmate het geloof is in de verrijzenis van Gods Zoon. Forsche blijheid doorstraalt Pau- lus' woord „Christus, eenmaal ge storven, sterft niet meer, de dood zal niet meer over Hem heer- schen". Wanneer dit de vast-innerlijke overtuiging des harten is, zal de mensch met zekeren tred zijn le vensweg gaan. Het verzoek van Gromyko aan den Veiligheidsraad om die kwes tie Iran van de agenda <af te voe ren, als zijnde niet ✓mieer aap de orde, kon men eigenlijk verwachten als een logisch gevolg yan <de tus- schen Rusland en Iran gesloten over eenkiomst De meeste gedelegeerden waren hiervoor aanvankelijk niet erg te vinden, mede waarschijnlijk door de houding van, den Iraapschen ambassadeur Hussein Ala, die lie ver een beetje ruggesteun gehad zal hebben en toen van #ijm re geering nog geen gewijzigde in structies had ontvangen. Boven dien, zou de evacuatie van de Rus sische troepen op 6 M|ei gun derdaad voltooid zijn, d:an was nietsi ge makkelijker dan de kwestie als nog onmiddellijk af te voeren. Vrijwel lonmaddellijk na die be sprekingen, die in bovengenoem- den geest waren gevoerd, had (Hus- sein Ala ten overvloede nogi een. brief tot den Raad gericht miet het verzoek de Iraanschiei kwestie aan te houden, zoolang de Russische troepen nog in het land1 zouden blijven, waarop prins Firouz in Te heran, als het ware om een soort neutrale diplomatie aan den dag te leggen, verklaarde, dat Ala geen instructie had voor een dergelijke brief. Ook Gromyko fiet zich niet onbetuigd en verzocht nogmaals de kwestie van de agenda af te voeren. In den loop der week kwam nog éen bericht binnen uit Teheran, waarin verklaard werd, dat er nog steeds geen fceeken is1, waaruit blijkt, dat de Russen bezig zijn Azetrbeidsjan te verlaten. De troe penconcentraties zouden er inte gendeel nog grooter zijn dan ooit tevoren. Vrii onverwacht kwam dezer da gen dan ook het bericht, dat Hus sein Ala nieuwe instructies van zijn regeering had ontvangen met het oog op 'het vertrouwen, dat deze regeering ineens in de Russen schijnt te hebben gekregen. Als gevolg hiervan heeft ook Allia een verzoek bij den Veiligheidsraad in gediend om de kwestie van tie agenda af te voeren. Vooral de Amerikanen Mijven echter op hun eenmaal ingenomien standpunt staan en het wachten is nu op de beslissing vgn den Raad zelf. In Iran worden oixdertusschen voorbereidingen getroffen vooron der handelingen met de „regee ring" van Azerbeidsjan. Spanje begint" weer een beetje op den voorgrond te raken en schijnt, hoewel niet vrijwillig, de plaats van Iran te gaan innemen op de eerstvolgende vergaderingen van den Veiligheidsraad/ Ditmaal is het Polen geweest, dat de hernieuwde belangstelling voor de zaak heeft opgeëischt. Po len is nd. van meening', dat de Vereenigde Volkeren de diploma tieke betrekkingen met het Fran co-regiem moeten afbreken. Het huidige systeem in Spanje zou de internationale vrede in gevaar brengen. De meeningen der verschillende delegaties hieromtrent schijnen nogal verdeeld te zijn. Men is ech ter benieuwd of de Poolsche afge vaardigden over nieuwe inlichtin gen beschikken:, die aan de an deren niet bekend zijn en die het verzoek zouden kunnen rechtvaar digen. Dit vermoeden lijkt niet onwaarschijnlijk, daar ook de Ver eenigde Staten het Poolsche ver zoek zullen steunen. Indien dit verzoek wordt aan vaard, lijkt het wel zeker, dat het geheele regiem-Franco onder de loupe zal worden gjenomen. De regleering-van Acker heeft zich ook aan den Belgischen Se naat gepresenteerd en is er daar doorgesleept, zdi het dan ook slechts met een meerderheid van 2 stemlmen. De voornaamste bezwaren wa- Daar werd iets groots verricht. Inderdaad, daar werd, de tegen woordige omstandigiheden. in aan merking genomen, een uitzonder lijk werk 'tot stand gebracht. Daar werd gebouwd, de Weder opbouw tot schand. 12 Maart j .1. ving P. Collas uit Maastricht, oud 64 jaar, met vier arbeiders aan met den, bouw van een schoorsteen voor de Melkfa briek te Heusden. Vijf weken zijn sedert dien verloopen en de laat ste hand is gelegd. Bijna een jaar wordt er gewerkt aan den Wederopbouw van Heus den en tot ons leedwezen moeten wij1 constateeren, dat de woningen der huiseigenaren, werkelijk heel aardig zijn opgeknapt. Er zijn er zelfs bij, die er beter 4111zien dan voor 1940. Arme huurders- Het mag voor de buiseigenaren werkelijk wel als een dubbele ze gen beschouwd worden, dat Tho- maes hier zijn /sipiedende blikken niet meer kan rond werpen en dat zijn troon ten val is g(ebrachit. Het zou anders zeer zieker niet gebleven zijn bij een proclamatie, waarin de huisjesmelkers, met een stok ach ter de deur werden aangespoord om de daken van hun huizen aan te laten smeren, maar hij zou zijn grieven waarschijnlijk hebben ge uit in termen, die nu jiiiet direct voor .publicatie geschikt zijn. Hij zou zich kunnen uitkuren, niet .al leen op de huiseigenaren, wier so ciale gevoelens in den regel ver drongen zijn door him egoïsme, maar tevens op de ouders der ont aarde jeiigd, welke laatste zich piet ontziet het stadsplantsoen, gelegen op het Wilhelmina-, schuilnaam Havenplein, metterdaad te vertrap pen, alsmede op de joyeuse jen- trée, die door den aanblik van de puinhoopen aan de Oudheus- denschepoort, nabij de Gasfabriek, de bezoekers geboden, wondt. Heusden is nog ver van zijn vol tooiing verwijderd. Niet alleen Heusden, maar ook tal van andere plaatsen schijnen aan hetzelfde euvel mank te gaan. In Drunen, waar men reeds an derhalf jaar den Wederopbouw heeft kunnen gadeslaan, zou men zich thans kunnen afvragenzijn dit voor de Duitschers werkende sabotee rende bunkerbouwers, of werken ze nu aan den opbouw van Herrij zend Nederland Vanaf September 1945 is men daar reeds bezig met gebouwtjes, die meer op blinkertjes, dan op ren ook daar, - dat de regeering niet steunt op de meerderheid van den volkswil, d,e geringe Vlaam se he vertegenwoordiging en het feit, dat de twee kleinste partijen' 10 van de 19 zetels bezetten. De liberalen hebben zich echter op de bres geplaatst doo{t Ce ver klaren, dat de regeering wel' links, maar niet uiterst links is. Door de belangrijke positie die zij! jln het kabinet bekleeden, zullen zit matigend kunnen optreden. Rii de stemming kwam men tot het bovenvermelde resultaat met 84 stemmen vóór en 82 tegen. Het gevolg is in ieder geval, dat er voorloopig! een einde aan de re- geeringtecrisis is gekomen. woning,en lijken en de bouw hier van' kan, niet wat tempo, tnlaar wel wat tijdsduur betreft, wedijve ren met den bouw van een wol kenkrabber in Amerika. Hoe weinig is men doordron gen van het groote leed jdat de ge zinnen, die op bet gereed komen van deze woningen zitten te wach ten, hebben, doorgemaakt en de opofferingen die zii zich thans nog moeten getroosten. Ik bien er van, ovetruigd, dat er voor hetzelfde geld, en in dezelfde tijd, heel wat meer en beters tot stand had kunnen komen. Vóór de bevrijding wedijverde men om een baan en werd er gewerkt, om op die mlaniier gevrij waard te blijven voor uitzending naar Duitschland'. Maar thans, nu er gewerkt moet worden, draait men de rollen ,om en mien neemt de houding aan, die men destijds verzuimd heeft. Velen zijn, zich er allerminst van bewust, dat alleen reeds door hun laksche houding', de heele zaak stagneert. Een uurwerk zal niet aan de gestelde eischen, voldoen, wanneer een onderdeeltje, hoe klein ook, defect is. Het is een eerste vereischte, dat ieder zich volkomen bewust is van de taak, die hii thans te vervullen [heeft. Als voorbeeld kan hier gesteld worden bovengenoemde 64-jarige Maastrichtenaar, die, al voelt hij zich misschien nog jong, toch zeer zeker niet gerekend kan worden tot de generatie, die Nederland thans omhoog moet helpen. Uit onze jongere generatie moet toch de toekomst van ons Vader land wojden opgebouwd. Op de eerste plaats dienen zij dan ook hun handen uit de mouwen pe ste ken, opdat zij later hun rijd, zii het dan niet vóór, toch zeer zeker ook niet ten achter zullen zijn. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). Toogdag 2e Paaschdag. Op initiatief van de „Herv. Jeugdraad", wordt er 2e Paasch dag over het geheele land classi caal een toogdag gehouden voor Herv. Jongeren. Voor de classis Heusden wordt deze dag gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Waal wijk. 's Morgens half elf Jeugddienst, voorganger Ds. S. Nijdam van Raamsdonksveer. In de mdddag- samenkomst spreekt Ds. J. H. Gr olie van Utrecht over het on derwerp: „De Kerk in de We reld". 1 In beide diensten wordt mede- IÉ11S

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1