De Sirene loeit Politiek van de week. Binnenland waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heosden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Buitenland 3E JAARGANG. No. 13 DONDERDAG 25 APRIL 194-6 ^MD van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Het verzoek van Iran om de Iraansche kwestie van de agenda van den Veiligheidsraad af te voe ren schijnt een gevolg) te zijn ge weest van rechts treekschen Russi sche invloed. Zoo meldden althans vele waarnemers te "Teheran. Dien tengevolge werd dit feit be schouwd als een bedreiging! voor de doeltreffendheid van de werk zaamheden van de Organisatie der Vefeenigde Volkeren en tevens als een 'bewijs van de zwaarte fvan den Russischen druk op de Iraan- sche regeering, die op deze manier juist bewijst niet teveel vertrouwen in de UNO te hebben. Een reden temeer ,omJ de kwestie niet zonder meer opzij te schuiven, zooals ook bleek uit de verklaringen die naar aanleiding hiervan imi de vergade ring1 van den Raad werden, afge legd. Vrij wiel alle leden verzetten zich tegen de afvoering. De secretaris-generaal, Trygve Lie, die van meening was, dat deze kwestie een belangirijk precedent kan vormen voor toekomstige pro cedures, stelde een drieledigie vraagiWordt de zaak automatisch afgevoerd, totdat de raad een on derzoek beveelt, ofwel tot een lid opnieuw een behandeling vraagt, ofwel tot gemeld wordt, dat de vrede bedreigd wordt? Een commissie van deskundigen fteêft deze vragen "bestudeerd, maar uit haar rapoprt is gebleken, dat ér geen overeensitelmmin,g is be reikt over de vraag or de Iraansche kwestie al dan niet op "de ageinda van den Veiligheidsraad moet blij ven. I «Daar nog geen verdere besluiten zijn genomen, staan we in ieder geval voor het feit, dat het pro bleem nog steeds in behandeling is, al wordt er dan \geen directe voortgang mee gemaakt. De voornaamste reden voor de verslapping van de aandacht der buitenstaanders voor de kwestie Iran-Rusland is wel de Spaansche kwestie die thans ter tafel ts ge bracht. Ook Spanje zelf toont zich geïnteresseerd, al .is het dan bui ten den Veiligheidsraad om. Dere- geering 'heeft een uitnoodigjng ge zonden aan Engeland, Amerika, Australië, Nederland, Egypte en Brazilië om een comlmissie van technische deskundigen te sturen teneinde de Poolscbe beschu'digin gen te ontzenumen. De Poolsche klacht in den (Vei ligheidsraad kwam hierqp .neer Het Franco-regiem is aan de macht gebracht door de asmiogend- heden en was hen in alles behulp zaam. De uraniumimijnen 'in Spanje werken op het gebied van de atoom-energie, wat een gevaar vormt voor de internationale vre de. En bovendien zouden er nog ongeveer ioo.ooo Duitsche of Franscbe (Vichy?) militairen in Spanje verblijven. De Poolsche afgevaardigde, dr. Lange, wenschte een resolutie van den Raad waarin deze zou verkla ren, dat het Franco-regiem de we reldvrede in gevaar brengt en waarin het alle leden zon oproepen de diplomatieke betrekkingen met de huidige Spaansche regeering af te breken. Frankrijk en jVlexico steunden het voors tel, doch van KI effens zag gieen direct gevaar in en was voorloopig slechts voor een be spreking zonder* meer. Stettinius wenschte als oplossing! een vreed zaam herstel van een democrati sche regeering. Definitieve besluiten werden naar aanleiding; hiervan niet geno men. De Australische afgevaardig de stelde voor een comlniiissie van vijf leden voor onderzoek naar Spanje te zendien in opdracht van den Raad. Dit voorstel had alge- meene instemming!, ook in Spanje. Los hiervan schijnt Engeland, na den Portugeeschen president te hebben verzocht, eenzelfde advies te geven, aan generaal Franco of ficieus te hebben gesuggereerd, onverwijld af te treden. Later meldden te'egramJmen uit Madrid, dat vanuit Franse he bases door cummunistische .gjuerillatroe- pen in Spanje wordt geopereerd, waarover men zich in Madrileen- sehe regeeringskringen érnstig on gerust maakte. Franco zelf schijnt de hoop te koesteren, dat de geallieerde com missie van onderzoek de bewerin gen in den Veiligheidsraad zal weerleggen. In verband met de bijeenkomtst der vier ministers van buitenland- sche zaken van Amerika, Enge land, Frankrijk en Rruslanid te Pa rijs, waar de ontwerp-vredesver dragen zullen worden opgesteld en een beslissing zal worden genomen over de begindatum1 van de vre desconferentie, heeft de Grieksche regeering een miemiorandum over gelegd aan de Groote Vier. Hierin eischt zij ongeveer een tiende gedeelte van het geheele B>ulgaarsche grondgebied op en bo vendien nog 950 vierkante mijl van Albanië. Volgens dit memorandum baseert Griekenland zijn aanspra ken uitsluitend op strategische en 'niet op annexatie-overwegingen. Poolsche soldaten willen niet weg. De meeste Poolsche soldaten, deel uitmakend van het legercorps van generaal Anders "in Italië, heb ben blijkbaar besloten niet naar hun vaderland terug te keeren. Zii verklaren ronduit, dat Polen thans gesovjetiseerd wordt en niet meer het land is, waarvoor zii gevoch ten hebben. Tot eind jYlaart had verlangen getoond om terug te niet meer dan twee procent, het keeren. In totaal verwacht men dat uiteindelijk c.a. 100.000 man buiten Polen zullen blijven. Gene raal Anders, de 54-jarige comman dant der Poolsche troepen in Ita lië, heeft zich gehouden aan de belofte, die hij aan Attlee en Be vin heeft gedaan, zich met het; besluit van zijn manschappen niet te be moeien. Fusie communisten en socialisten in Duitsch- land. Twaalf honderd gedelegeerden van de communistische en de so cialistische partijen kwamen in het Berlijnsche Operhhaus bijeen om een Fusie te voltrekken tusschen beide partijen. Onder geweldig ap plaus drukten de leider der com1- mimisten, Wilhelm Pieck en 3e so cialistische leider, Otto Grothe- wohl, elkaar de hand. Pieck ver klaarde, dat de hieuwe partij, de socialistische eenheidspartij, in har- Vol enthousiasme worden door jong en oud reeds voorbereidingien getroffen om den 4ien Mei> de dag waarop een jaar geleden een einde werd giemaakt aan de tyrannieke overheerschin g, waaronder ons land vijf jaren te lijden had gehad, 200 luisterrijk mogelijk te vieren. Een jaar geleden werd voor de zoo veel s t e maal afgerekend met het moordende waanzin idee, dat dé vreeselijke naam van oorlog draagt. Die naam, waaraan voor velen van ons zulke treurige herinnerin gen verbonden zijn. Wij denken met een gevoel van smart, onwil lekeurig terug aan hen die' ons dierbaar waren en op zoo wreede wijze van ons werden weggerukt. Velen zien telkens in hun droom beelden weer de oude huiselijke omgeving voor zich, waarin zoo veel lief en leed' werd doorge maakt, terwijl dan bij het ontwaken de nuchtere ontgoocheling! komt, dat dit alles eens zoo was geweest, maar in enkele uren soms, de prijs was geworden voor de zoo vurig verlangde, vrijheid. Voor onze geest rolt zich (jan als een film a*fj datgene wat wij in die enkele dagen hebben door leefd. Wij trachten ons te verplaatsen naar de vijf oorlogsjaren en ko men dan tot de conclusie, dat we er ons geen begrip meer van kun nen vormen hoe lang het eigenlijk wel geduurd heeft. Alleen 5 Me/ 1945, den dag, waarop de blijde mare ons lAnd vervuilde „Neder land is bevrijd". 1 i Met gemengde gevoelens van haat, wraakzucht, leedvermaak en blijdschap werd hiervan kennis ge nomen. Niet slechts Mijde verrassingen, maar in hoofdzaak: teleurstellingen \verden ons bereid. Politiek verdachte persnoen wa ren reeds, of werden alsnog), (opge sloten rn kampen, in afwachting van het vonnis, dat over hen zou worden uitgesproken. Betreurens waardig is het omtrent deze kwes tie te moeten hooren, dat diverse personen, die eigenlijk in die kam pen thuis hoorden, vrij rond bleven en blijven loopen en dat zeer velen die waren opgesloten, in vrijheid behoorden te zijn. Deze laatste categorie, alsmede de z.g. lichte gevallen, waarvan thans het grootste gedeele reeds in vrijheid is gesteld, ondervindt hiervan 3e grootste Terugslag. Het is sthans, dat naar aanlei ding van de op komst zijnde bevrij dingsfeesten, voor diverse van de ze personen zich minder prettige incidenten hebben voorgedaan. Oranever eeniginglen, cornté's en buurtschappen, beijveren zich thans reeds, om dit festein met de mleest gepaste luister te vieren. Vergade ringen worden belegd en. 'gelden steentje bij en zetten hun beste ingezameld. Allen dragen hun beentje voor om de .gemaakte plannen te doen, slagen. Allen Neen, niet allen. Er zijn comité's en buurtschap pen die meenen, dat er een, bepaal de groep van personen'is, die hier van uitgiesloten dient te worden, n.l. de z.g. ex-geïnterneerden. De houding wélke zij hierdoor aannemen :is allerminst goed te keuren. Het ligt niet in de (bedoeling personen voor te spreken welke anderen door hun gedrag persoon lijk leed of schade hébben berok kend en thans, na in de maatschap pij te zijn teruggekeerd, niets ge leerd schijnen te hebben. Integen deel, het gaat hier slechts om drie personen welke tijdens "tie Duitsche bezettingsjaren misschien gefou- teerd mogen hebben, maar waar van nooit iemand een/ig nadeel pf last heeft ondervonden en die bo vendien thans door hun houding ondubbelzinning doen blijken, dat zij mede willen bouwen aan sde toekomst van ons land. Slechts door eendracht is dit te bereiken, niet door kleinzielige be krompenheid die de chaos, wa,aruit Nederland zich' tracht op te hef fen, alleen maar 'kan vergrooten. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). monie met de bezettingjsautoriteien zou werken. Vreeselijke ontploffing te Schayk. Op Twpeden Paasohdag is onder Schaijk opnieuw een zéér ernstig ongeval geschied. Een drietal jongens, t.w. de ge broeders Manaers 9 en 13 jaar oud en de 9-jarige Vjosi, waren op stap gegaan en hadden eeni gen tijd rondgedoold in de uitgestrekte bosschen, liggende onder de gje- meenten Schayk en' Herpen. Hier moeten zii ^een projectiel gevonden hebben, wat zii mede naar huis wilden nemen. Op een gegeven oogienblik heeft een der knapen het projectiel vermoedelijk een handgranaat op een steen gegooid. De gevolgen waren ontzettend. Een-geweldige explosie was tot in verren omtrek te hooren. Twee der kns^oen, de 9-jarige Vos en de 9-jarige Manders, waren vrijwel op slag dood. De 13-jarige Man ders was ernstig gewond, doch wilde van de plaats van de ramp vandaan. Hii strompelde voor waarts tot hii ten lese in eenboer derijtje binnen kwam. Een geneeskundige was spoedig ter plaatse, die overbrenging naar een ziekenhuis gelastte, men heeft hoop dit slachtofefr in het ieven te kunnen houden. De beide andere jeugdige slachtoffers waren spoe dig gevonden. Men kan zich (de groote verslagenheid in de ge meente voorstellen. K.L.M.-plannen luchtverbinding Eindhoven- Londen. Ook al met het oog op de groo te belangen, die de Philipsfabrie ken (voor wie de K.L.M. Eind hoven steeds een grooter aantal passages naar alle windstreken verzorgt) daarbij hebben, heeft de Kon. Luchtvaart Mij. een project ontworpen, voor een directe lucht- verbinaing tusschen Eindhoven en Londen. Men kampt op het oogenblik nog met gebrek aan vliegtuigma teriaal, maar zoo eenigszins moge lijk, zal nog dezen zomer (de nieu we luchtlijn worden geopend. Ui teraard kan thans over "bijzonder heden der dienstregeling nog niets worden gezegd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1