Gemeenteraadsverslag VERLOVINGSKAARTJES Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" FIRMA L. J VEERMAN - HEUSDEN De laatste zuster van het St. Catharina-klooster te Heusden. 3e JAARGANG. NO. 14 I MAANDAG 29 APRIL. 1946 vjan alïéNA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Verslag van de vergiaderinlgj van den tijde.lij ken Raad der ge meente WERKENDAM, o-p i 5 April j.L, des nam. 8 (uur. VoorzitterEdelachtb. Heer J. de Bruyne. 1 SecretarisWeled. Heer J. A. Timtmermans. Alle leden zijn aanwezig t.w. v. d. Caaij, G. Cornet, Ant. v. Dru nen, D. van Oord, C. yr d. Sltellt, A. Vermeulen en A. Wijnja, De voorzitter opent de verga dering met het fbrmiulierglebed De notulen der vorige vergade ring worden gbedgekeurd. Ingekomen stukken en mede- de elingejn 1. De Voorzitter deelt mede, dat als plv. burgl. isi aangewezen wetn. A. Wijnja en bij ontstentenis van dezen we tb. v. d. Caaij. Dat voor stembureau I zijn aan gewezen v. d. Caaijl; voorz., A. Vermeulen en D1. van Oord, leden, als plv. resp. J. A. (Timliniermans, S. Kuiper en T. G. van Oord. Voor stembureau II A. Wijnja, voorz., G. Cornet en O. jv. d. Stelt, leden, als plv. resp. W. A- de Klerk, Warnar en Ant. v. Drunen. De Voorz. geeft een uiteen zetting, zooals voor enkele weken is bekend gemaakt omtrent het stroomverbruik door de Duitschers tijdens de bezetting. Dat het Veerbedrijf voor 1946 onderhands is verpacht aan Heystek, doch op een andere ba sis als voorheen. Thans ontvangt de gemeente van de opbrengst der eerste f 12000.50 °/0 en van de opbrengst boven f 12000.-85 procent per jaar. i v Na een gehouden controle over 3 maanden mag verwacht worden, dat de opbrengst van het bedrijf minstens f12000.per jaar zal bedragen. Verder Zegt spr., dat het veerbedrijf tot tevredenheid wordt bediend. 2. Goedgekeurd wordt een schrijven van Ged. Staten betref fende wijziging bezoldigingen Se cretarissen en Ontvangers. a. Adres van den Raad der gem. Standaardbuiten, gericht aan de 2 e Kamer om adhaesie, inhou dende verzoek om de geleden oor logsschade niet op basis van prij zen van 1940, doch op werkelij ke kosten te vergoeden. Wordt aldus besloten. 3. Verordening nopens het ver huren en huren van woonruimten in de gemeente. 4 Na artikels ge wij ze behandeling van deze verordening, wondt de ze conform het voorstel van J3. en W. vastgesteld. Bij een nadere toelichting zei- de ae Voorzitter, dat de verhuur der verplicht is, zoodra een wo ning, om welke jredenen ook, on bewoond is, daarvan schriftelijk aan B. en W. moet kennis geven en dat bij nalatigheid tot strafver volging kan worden overgegaan. 4. Besloten wordt het voor schot voor de scholen vast pe stel len op f15.per leerling. 5. De besturen der Bijz. scho len hebben een verzoek .gedaan om beschikbaarstelling van gel den voor herstel der schoolgebou wen en aanschaffing leermiddelen, wegens geleden oorlogsschade. Aangevraagd voor de Herv. scholen te Werkendam en Bies bos ch f7417.en voor de Re- hobothschool f8950.Wordt al- zoo besloten. 6. Benoeming leden Burgjerlijk Armbestuur. De Voorzitter deelt mede, dat volgens art. 3 van het Reglement van het B.A. dezer ge meente, de leden gedurende een periode van 3 jaar zitting (hebben. De heer Brienen had eerder jmoe- ten aftreden, doch tijdens de be zetting is daar niets van gekomen. In de vacature was gesteld D'. A- Brienen en A. C. Konipgs1. De heer Brienen kreeg 4 stemimjen en de heer Konings 2 stemjmlen ,(1 stem van onwaarde). De heer Brie nen was gekozen. In de vacature wijlen C. C. Kie- boom werden gesteld, Joh. v. vd. Heuvel C.Hzn. en H Visser. De heer v. d. Heuvel kreeg 3 en de heer Visser 4 stemlmen, Zoodat de heer Visser is gekozen. 1 7. Benoemd werden tot leden der Commissie tot Wering van Schoolverzuim, wegens periodieke aftreding, 'de heeren Adr. Hak kers, A. v. Houwelingen, Mj. J-.' de Jager, S. Kuiper, Joh. .C. Vis ser Jzn., Warnar en Anti. v. Dru nen. I 8. Uitloting gfeldleeningl 1900 rroot f80.000.4 aandeelen a 500.worden uitgeloot, zijnde de no. 59, 53, 49 en 79 uit te betalen 1 Juli 1946. 9. Het presentiegeld voor le den van het Stembureau wordt vastgesteld op f 6.voor elke zit ting. 10. Bouwen van een tiental wo ningen. De Voorzitter deelt me de ,dat de Inspecteur van jde Volks huisvesting heeft medegedeeld, dat deze gemeente 10 stuks woningen heeft toegewezen gekregen op het urgentie-program voor permanen ten woningbouw in 1946. Naar aanleiding van deze toe zegging stellen B. en W. voor, een 1 o-tal woningen t.w. 4 midden stands- en '6 arbeiderswoningen voor rekening van de gemeente te bouwen met Rijksgelden. De oe- doeling is, dat de 6 arbeiderswo ningen aan de Uitbreiding worden gebouwd en de 4 middenstands woningen in het Laantje. De bouw kosten zijn niet bij benadering vast te stellen. Wel doet het Rijk voor deze gemeente een toezegging van 90 pet. in het exploitatietekort. Wordt alzoo besloten. 11Naar aanleiding van het bericht van Ged. Staten over >de verhooging van salaris van Secr., Ontv. en Ambt., wordt de begroo ting in verband daarmede gewij zigd. 12. B. en W. leggen den Raad de gemeentebegrooting voor, wel ke aanwijst een tekort van f31.500, welk tekort hoofdzakelijk ontstaat door maatregelen van het Rijk. Het vleeschkeuringsbedrijf wijst sen verlies aan van f1026.25. Het veerbedrijf wijst een winst aan van f 4000.De subsidie voor het Burg. Armb. bedraagt f 17.500. Dit hoogere bedrag wordt voor een deel veroorzaakt door gezin nen van politieke gevangenen. Al deze begrootingen werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 13. Bezwaarschriften Honden belastingen. Besloten wordt de aanslag van L. Maasdam, Wed. P. C. Vos, Joh. v. d. Stelt en A. Holster met een half jaar te ontheffen. G. J. Meulenberg en A. W. Wij kunnen U weer leveren in Envelop Komt U eens kijken? Drukkerij - Tel. 19 van Dongen terug te brengen van f 6 op f 3 en van JVL A. Paans te handhaven. f Het lid D. van Oord wijst pp den slechten toestand der brug ad. Nieuweweg. De bewoners in de omgeving worden wakker gehou den door het ratelen der losse planken, wanneer er een auto over rijdt. Dezelfde spr. vraagt ook of er iets gedaan kan worden aan de waterplaats op het plein, De voorz. zegt, dat punt ;i aan architect Bottenberg zal worden doorgegeven en voor punt 2 den gemeentereiniger opdracht zal worden gegeven. Het lid A. Vermeulen vraagt of er nog iets aan te doen is, dat de Gebr. Vos onschuldig in de cel opgesloten zijn. De Voorzitter zegt, dat er in die richting reeds gewerkt wordt. Hierna komt ter tafel een tee- kening van het groote uitbrei dingsplan, hetwelk door de leden wordt bezien. Daarna sluit de voorz. de ver gadering. 1 1 In Februari 1616 stierf de procura- trix zuster Jacomina de Moy „De ee- nige zuster, die nog in leven was, was Margaretha Spierinx van Well. Aan Bisschop Metsing deelde zij me de, dat ze in 1529 was geboren en in 1545 haar professie had afgelegd. Later vinden we haar vermeld, als een 92 a 93-jarige zuster. Uit haar eigen schrijven blijkt, dat ze een doch ter was van Jhr. Gerard Spierinck van Well, „Kastelein, drossaard en dijkgraaf van Heusden e.o." Naar Schutjes mededeelt, stierf zus ter Margaretha te 's-Bosch. Juten deelt verder mede, dat de kloostergoederen onder het beheer van de zusters gebleven waren tot aan het overlijden van bovengenoemde pro- curatrix en hij vervolgt dan, dat nu het stedelijk bestuur van Heusden de tijd gekomen achtte, om deze goederen zich toe te eigenen, onder voorwendsel, dat de laatste zuster door haar hoo- gen ouderdom niet bekwaam was het beheer ervan te voeren. Het stond te vreezen, dat „de goederen deur het sober beleyt van joffr. Spierincx sou den com men tot ruïne ende bijgevolge het goet ende eerlick tractjament van deselve joffrouwe doen cesseren, tge- ne men zeer ongerne ende met Ieet- wesen soude sien." Daar zuster Margaretha wel wist, hoeveel moeilijkheden het bestuur der kloostergoederen voor haar zou mee brengen, had ze de hulp ingeroepen van haar neef Jhr. de Jeger en Mr. Gerard van Someren, beiden raden te Den Bosch. De Regenten stellen haar nu voor een jaargeld toe te kennen van 600 gul den. Juten gelooft, dat ze geweigerd heeft de voorwaarden te aanvaarden, wat hij opmaakt uit een verzoekschrift, dat ze later zendt aan de Gecommit teerde Raden van de Staten van Hol land en West-Friesland. Wanneer ze later betaling verzoekt van het toegezegde jaargeld, wordt haar dit geweigerd, omdat „deze goe deren haer syn ontrocken ende bij! Uwe Ed. Mo. gedeputeerde onlanx ver pacht." De verpachting bracht veel op. Zus ter Margaretha verzocht nu een jaar geld van f 800, maar te Den Haag was, men al even royaal als de regenten te Heusden. Ook zij schonken haar een jaargeld van 600 gulden, onder bepaling van opgave van alle be scheiden." Dit besluit, zegt de Schr., is getee- kend 28 Sept. 1616. HEUSDEN. Het Departement Heusden van 'tNut van 't Algemeen, mjaakt hierbij van de glelegenheid gebruik een rectificatie aan te brengen be treffende het bericht van de film, die Dinsdag 30 April a.s. zal worden vertoond. De juiste titel is ,,Een lied van de Aarde"; vervaardigd door de Arbeids groep van het Atelier Svend Nol dan. De muziek is van Fritz Wenneis, de zang van ko ren onder leiding' van Schumann, de Nederlandsche bewerking is geschied door H. Pelster-Knoblidh. Spreker Ben Roy aards. Geluids opnamen Multifilm, Haarlem. Een beeld te geven van wor ding en wezen der aarde, van den mensch in zijn verhouding tot mfi- kro- en makro-kosmios, dat was Svend Noldan's doel bij het ma ken van zijn film „Een lied van de aarde". 1 1 Onze eigen nietigheid, onze on belangrijkheid in verhouding tot de groote, geweldige dingen om ons heen duidelijk te belichten^ maar zóó, dat dit niet beangstigt of benauwt, doch integendeel ons onszelf gelukkig en vrij doet ge voelen te midden onzer dagehjk- sc'he beslommeringen en aardsche zorgen, dat was Svend Noldan's opzet. Deze film wil dan ook aller minst een wetenschappelijk betoog zijn, een voorzichtig naast en te genover elkander stellen van ver schillende theorieën, wil niet zijn een film, gemaakt door een .„ge leerde natuurvorscher". Het is slechts een film gemaakt door een „gelukkige natuurvriend" met open oog voor al wat mooi én belangrijk is hetzij uiterst klein, hetzij onmeetbaar als het overweldigende sterrenfirmament, waaronder wij leven. Dat het overzetveer bij de groote brug een belangrijke scha kel vormt in het verkeer mist het Land v. Heusden en Altena, blijkt wel uit het feit, dat dagelijks tus- schen de 1000 en 1500 personen, plus een groot aantal vracht- en personenauto's wordt overgezet. Het wachten beperkt zich tegen woordig tot slechts weinige minu ten. Klachten hoort men dan ook niet meer. Als er nog iets te ver beteren valt, zou het zijn het plaat sen, aan iedere zijde der rivier van een windscherm, waarachter men bij slecht weer even kant schuilen, evenals dit in 1940 het geval was. Met geringe kosten was hieraan te voldoen en de wa terstaat zou de reizigers opnieuw aan zich verplichten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1