De Sirene loeit Politiek van de week waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor liet Land van Heusden en Altera, de Langstraat en de Bommelerwaard" Programma Programma voor Oud-Heusden. van de viering van het Bevrijdingsfeest te Heusden op ZATERDAG 4 MEI 1946. 3E JAARGANG. No. 15 DONDERDAG 2 MEI 1946 *"*ND VAN ALTENA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur toe zaak Iran blijft de gemoederen bezig houden. De zitting van den Vei ligheidsraad van vorige week Dinsdag begon wederom met een verzoek van den Russischen afgevaardigden Gromy- ko om de Iraansche kwestie van de agenda af te voeren. Hij suggereerde hierbij dat sommige leden schenen te twijfelen aan de goede trouw van de Sovjet en Iran. Niet-afvoering zou, vol gens hem de meest betreurenswaardige gevolgen kunnen hebben. Amerika, Au stralië, Engeland en Nederland ver klaarden zich tegen dit voorstel. Een Fransch amendement om de beoordee ling der kwestie over te laten aan de Algemeene Vergadering in Augustus, werd met 8 tegen 3 stemmen verwor pen. Hierop verklaarde Gromyko, dat Rus land de handhaving der kwestie op de agenda in strijd achtte met het Handvest der Vereenigde Volkeren, en dat het zijn delegate dientengevolge met moge lijk was, verder deel te nemen aan de discussie over dit onderwerp. In te genstelling tot de algemeene verwach ting verliet hij de vergadering echter niet. Volgens Engelsch-Amerikaansche be richten zou het hoofdkwartier van het Roode leger te Tebriz thans zijn ont ruimd, alhoewel men in de stad veel Russische burgers kan opmerken, als mede soldaten in democratische unifor men, die geen Azerbeidsjans spraken. Intusschen zijn te Teheran de bespre kingen begonnen tusschen de Azerbeids- jaansche en traancch.e r&g**£iriri[rip-r\ Ten aanzien van de Spaansche kwes tie werd na een lang debat alleen overeenstemming bereikt inzake de mo- reele veroordeeling van het Franco-regiem. Donderdag diende de Australische afgevaardigde Hodgson een nieuw voor stel in tot benoeming va« een sub-com missie van vijf leden, die een grondig onderzoek zou instellen naar de kwes tie Franco-Span je. Hierin stelde hij 3 vragen: of de Spaansche kwestie een zaak van internationaal belang is, of zij internationale wrijving veroorzaakt en of zij den wereldvrede en de wereld- veiligheid in gevaar brengt. Gromyko was het niet eens met de commissie-methodes en noemde het een herhaling van de bankroet-methoden Van het verleden. Hierbij leverde hij felle critiek op de Britsche vooroor- logsche non-interventiepolitiek. Hij ver wachtte op deze manier alleen negatieve resultaten. Vrijdag werd een kleine wijziging gebracht in de Australische motie. De Veiligheidsraad zou besluiten verdere onderzoekingen te verrichten om te kun nen va tste len, of de s tua;ie in Span e tot internationale wrijving heeft geleid en een bedreiging vormt voor den inter nationalen vrede en, indien deze over tuiging aanwezig is, de practische maat regelen vast te stellen, die de Veree nigde Naties kunnen nemen. Door de ze lezing wordt de Veiligheidsraad zelf verantwoordelijk voor de beslissing over de te nemen maatregelen en niet de subcommissie. Dit voorstel werd Maandag aange nomen, terwijl Gromyko zich van stem ming onthield. De conferentie der ministers vin bui- tenlandsche zaken tot voorbereiding der vredesverdragen is inmiddels te Parijs begonnen. In het reglement van orde is- o.a. bepaald, dat bij de besprekingen, wel ke betrekking hebben op de vredesver dragen, alleen de leien, wier regeerin gen de wapenstilstand geteekend heb ben, of geacht worden zulks gedaan tje hebben, recht van stemming zullen hebben ten aanzien van het betrokken vredesverdrag. Men vermoedt dat ook de kwestie Franco ter sprake zal worden gebracht, terwijl volgens een bericht uit New York Byrnes zal voorstellen, dat alle Euro pee sche landen gedurende vijf ja ren hun in- en uitvoerrechten laten ver vallen, teneinde het economisch herstel van het vasteland te bespoedigen. Bij de vaststelling van de agenda bleek nog dat Duitschland- en Oosten rijk weldra in behandeling zullen ko men. De eigenlijke besprekingen begon nen over de door Italië te prestoeren schadevergoedingen. Er zouden onmid dellijk deskundigen moeten worden benoemd om te onderzoeken, welke Ita- liaansche materialen voor schadevergoe ding in aanmerking komen, zonder dat Italië dientengevolge weer van buiten af zal moeten worden geholpen, daar volgens de Engelschen en Amerikanen Italië niet in staat is het geld op te brengen dat de Russen zouden willen eischen. Verder werden nog op de agenda geplaatst de bespreking van Italië's grenzen en de kwestie-Triest. In de zitting van Zaterdag werd we derom besloten een commissie te vor men, ditmaal voor de bespreking der samenstelling van de huidige Italiaan- sche vloot. Voorloopig mag Italië vier (Wijzigingen voorbehouden). 9,00 Samenkomst der kinderen van de scholen. Rondgang. Tractatie. 13,00 Klokgelui. Uitsteken der vl anrrrciM buurtv Botermarkt, enz. 13,30 Opstellen van grooten historischen en allegorischen optocht op het Burchtplein en in Burchtstraat en Breestraat. Volgorde van den optocht: Herauten te paard. Heusdensche Fanfare. A. Buurtver. Sterrestraat, Zuidersin gel (W.Oudheusdenschestr. 1 Conferentie „Groote Drie" met delegate's der Geall. Mogendh. 2 Slagschip. 3 Lichte Kruiser. B. Buurtvereen. Burchtstr., Burcht- plein, N. Burchtstraat, Witte broodstraat. 4a Verleden. 4b Heden. 4c Toekomst. 5 De' Damclub. C. Buurtvereen. Putterstr., Zuider singel, Werf, Herptschestraat. 6a Vredesengel 6b Vredesengel. 7 Paratroops. 8 Ooievaars" 9 Dienstbode-vraagstuk. 10 Zigeuners. 11 Monky's Jeep. D. Buurtvereen. Vischmarkt, Wilhel- minapletn, Engstraat, Ridderstraat. 12 De Vischhal. 13 Oude visschers (buiten meded. 14 De vischsport (buiten meded.) 15 De twaalf maanden. 16 Boerenbruiloft. 17 Het Kroost van de Markt (bui ten mededinging E. Buurtver. Wijkschestr. en Drie- trom petterstraat. 18a Nederland 18b Hooge Veluwe. 18c Indië. (Nederland en Indië blij- ve één 19 Wagen met kinderen (buiten me dedinging F. Buurtvereen., Breestr., Boter markt, Pelschestr., Gasthuisstr., Nieuwstr., Hoogstr., Zustersteeg, Waterpoort. (Brebo, Pegani, Hozilwa). 20 Regiment Oranje-Bovenlanders. 21 Boerenbruiloft. 22 De Elf Provincies. 23 Indië. 24 Vliegtuig Voedselvoorziening 25 Brabantsche Koffietafel. kruisers behouden. De rest zal worden toegekend aan de Ver. Staten, Enge land, de Sovjet-Unie, Frankrijk. Grie kenland en Joego-Slavië. Intusschen heeft de Italiaansche re geering een memorandum gezonden, waarin zij betoogt, dat de afscheiding van Zuid-Ti rol, dat in zijn geheel door Oostenrijk wordt opgeëischt, een zwa re economische slag zou beteekenen. Maandag kwam Tripolis ter sprake. Oorspronkelijk wilde Engeland en Ame rika deze Italiaansche kolonie onder voogdij der V.N.O. plaatsen. Rusland eischt dit echter voor zichzelf op. Thans kwam Be vin met het voorstel Tripolitanië en Cyrenaica in één staat te vereenigen en onafhankelijk te verklaren, klaren. Men kon het over deze kwestie als nog niet eens worden, daar Rusland zijn eischen niet zonder meer zal laten varen en tegelijkertijd tracht door ver schillende concessies Frankrijk op zïjtn hand te krijgen, teneinde de vorming van een Westersch blok tegenover de Sovjet te verijdelen. 26 Wagen met kinderen (buiten me dedinging 27 Fröbelschool. 28 Sneeuwwitje met de zeven dwer gen. 29 Speeltuin. 30 Theater. 31 Actie Putten's Jeugd. WEGWIJZER OPTOCHT: petterstr., Vischmarkt, Nieuwstr., Bo termarkt, Pelsestr., Putterstr.. Herpt- schestr., R.K. Kerkstr., Schramstraat, Demertsingel 1., Herptschestr., Zuster steeg, Hoogstr., Botermarkt, Breestr., Burchtstr., Nw. Burchtstraat tot Oud heusdenschestr., Sterrestr., Wittebrood- str., Burchtstraat, Breestr.. Engstraat, Vischmarkt, Wilhelminaplein. Vervolgens naar Herpt en terug. 21.00 Muzikale wandeling door Heus den (Vertrek Vischmarkt.-) 23,45 Vuurwerk, aangeboden door de Buurtvereen. Wijkschestr.-Drie- trom petterstraat. PROGRAMMA Buurtver. Brebo Pegani Hozuwa. 18,00 Ontvangst comité Witte Burcht'' met haar bevolking. 18,15 Openbare Raadsvergadering. 19,30 Concert met medewerking van het Schotsche Regiment Oranje- Bovenlanders. 20,00 Prijsuitdeeling voor de Buurt. 20,30 Surprise. 20,35 PROGRAMMA Burchtstraat (Witte Burcht f. 18,00 Bezoek aan Brebo Pegani Ho zuwa. 19,00 Ontvangst Comité Brebo Pegani Hozuwa. 19,05 Cabaret. 19,30 Afscheid Brebo Pegani Hozuwa. 19,35 In overleg met den Rijkswater staat zal des nachts om circa 12,30 uur de laatste pont vanaf Heusden afvaren. 8,00 Reveille, uitsteken der vlaggen en rondgang der herauten door het dorp. 9,30 Opstellen kinderoptocht bij ca fé Brok. 10,00 Vertrek optocht naar het feest terrein.' 11,00 Herdenking der Gevallenen. Twee minuten stilte. 11,30 Tractatie van alle kinderen in café Brok. 13,00 Samenkomst der voetbal-elftallen bij café - Brok, vervolgens in op tocht naar het feestterrein. Weet U wat gordijntjes ziiju. Dat zijn stukjes min of meer wit goed, waar een ruit voor en meestal een persoon achter zit. Veel ruiten zijn weg. Ook veel gor dijntjes züjn verdwenen. Maar de men sen zijn gebleven. En van die menschen zijn de oogen en vooral de tongen nog steeds actief. Oogen, die óver, langst 'en tusschen de gordijntjes door gluren. En die ogen kijken, kijken en zien. Ze zien zooveel, zelfs meer dan er is. En dan begint de tong. Die tongen werken op volle kracht. U kunt zich niet voorstellen, wat er allemaal over die tongen gaat. Geboorte, dood, leven en sterven, eer, maar voor al oneer. Men verwondert er zich over, dat die tongen niet splijten. „Kijk. daar gaat dinges, en hij loopt met de dochter van je weet wel. Wat heeft dat meisje toch een eigenaardig geval op haar hoofd!" Dit is vrij on schuldig, want het is waar, je ziet rare hoeden tegenwoordig. Maar dan schakelt de tong een ander register in. Het geluid wordt zacht en gedempt. Men luistert aandachtig en het begint meestal„Weet je datenz. of „Heb je al gehoord wat...". En de tong buigt en kronkelt zich. Ooren hoo- ren en andere even ijverige tongen zet ten het verhaal voort En nog mooier wordt het, nog smakelijker opgedischt en laten we het maar bij de ware naam; noemen, er wordt nog venijniger ge kletst. ^^dtrrjR- riei." car ntrrkrFdati groeit en groeit en meestal wordt het onderwerp van het verhaal de dupe* In den tijd die achter ons ligt, U, weet wel, toen er hier van die rare „ras-menschen" rondliepen, die droom-, den van wereldheerschappij, waren die „Hernn" een prachtig object om de roddellust op bot te vieren. In dat op zicht is het streven der Nederlandersi „tegen de Moffen" dan ook 'n bijzonder succes geweest. Maar ja, toen deze ,,Lebensraum"zoe- kende Germanen, noodgedwongen weer in hun „Heimat" waren teruggekeerd, kwamen de tongen „onder, en over el kaar", weer los. We waren toen weer zo echt huiselijk „onder ons," en nu richtte al die energie zich op de me- demenschen. En niet alleen de oude besjes roeren1 hun tongen. Ook de huismoeders, jon ge vrouwen en meisjes en... ja, ook de heeren gaan zich er maar af te vaaje aan te buiten. Er zijn zoo van die menschen, die weten, dat die en die al lang in een kamp had moeten zitten. En wanneer hun dan de raad gegeven wordt eeni aanklacht in te dienen, dan trekken ze terug met het smoesje, dat het tochi niets uithaalt, maar in werkelijkheid,, omdat zij dan immers hun handteeke- ning moeten plaatsen en zich niet recht op hun gemak voelen, wanneer ze als getuigen tegenover de persoon in kwes tie komen te staan. De fantasie, die bij het kwaadspre ken vaak onbewust een groote rol speelt is nog steeds aan geen tijd of grenzen gebonden. Het is veel gemakkelijker een heilige als een booze geest voor te stellen, dan omgekeerd. Men beseft nog maar al te weinig, hoeveel kwaad door deze zoogenaamde onschuldige praatjes wordt aangericht. Laten wij ons daarom het devies stellen: Hooren, Zien, maar Zwijgen! (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). 13,15 Aanvang voetbalwedstrijden (ge- costumeerd 15,00 Aanvang volksspelen. 18,00 Feestelijke bijeenkomst der bewo ners van Oudheusden in de ver sierde zaal van dhr. Brok, tevens uitreiking der behaalde prijzen. 19,00 Voortzetting van den feestavond muziek, zang en voordrachten. 23,45 Slotwoord van den Voorzitter der Feest-Commissie. 0 0 O|j-cnl|lgor«xlc doo» VoorclttCt VclII J-#Ui «J V.r -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1