Gemeenteraadsverslag waarin opgenomen„KIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" INSTALLATIE GEZINSCOLONNE voor de gemeenten Eethen, Veen, Wijk en Aalburg. 3E JAARGANG. NO. 16 MAANDAG 6 MEI 1946 uND van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Dinsdagmiddag 3 uur vond in ae raadszaal van het gemeentehuis te Ee then de installatie plaats van de ge zinscolonne voor de gemeenten Eethen, Veen, Wijk en Aalburg. Met Burgemeester D. A. v. d. Schans, waren de beide wethouders de boeren G. v. d. Beek en H. Vos der gemeente Eethen, Ds. Ritsema van Gen de ren, Ds. de Tombe van Doeveren en tal van vooraanstaande ingezetenen uit Groene en Roode Kruis en HARK aanwezig. Eveneens was aanwezig Mevr. v. Goor, vertegenwoordigster Ned. Volks herstel uit Heusden, Mijnheer v. d. Leeuw, Directeur van het D.B.V.O. uit 's Bosch, Burgemeester Landweer uit Wijk en Aalburg en eenige heeren uit deze gemeente. Dhr. v. d. Weide, belast met de plaatselijke verzorging van oorlogs slachtoffers, Mej. v. Dijk, Dussen, soci ale werkster van het D.B.V.O., Mej. Oliemans, hoofd van de gezinscolonne met eenige helpsters. Burgemeester v. d. Schans heette al le aanwezigen namens het gemeentebe stuur welkom. Hij schetste de eigenaardige situatie in de gemeente Eethen, d;e n.l. op ruim 2500 zielen niet minder dan 10 kerkelijke gemeenten telt. In het bijzonder richtte spr. zich tot dhr. de Leeuw, directeur van het D.B.V.O. te 's-Hertogenbosch, die zich de moeite heeft getroost op deze in stallatie te verschijnen. Het doet ons, aldus spr. buitengewoon veel genoe gen, U, mijnheer de Leeuw hier van daag in ons midden te hebben. Op allerlei wijze is nu reeds bijna een vol jaar, de voorziening in den nood van onze zoo zwaar door het oorlogsgeweld getroffen streek aan het D.B.V.O. te 's-Hertogenbosch toever trouwd en uit den aard der zaak lag een groot deel van die zorgen voor Uw rekening. U hebt zich op voorbeeldige wijze van die taak gekweten en immer is de ver standhouding tot en de samenwerking met U van de aangenaamste soort ge weest. Ook met Uw ambtenaren konden» wij 't steeds goed vinden en wlij zijin overtuigd dat zij allen ieder op ziijn of haar wijze getracht hebben en trach ten den nood van onze zoo berooide be volking te lenigen. Groot was de nood in onze getroffen dorpen. Groot is de ze nog al is het meest schrijnende leed gelenigd. Wij denken nog met ontzetting aan onze eerste komst in de gemeente na de bevrijding. Ruim een derde van de ruim 600 huizen in de gemeente Ee then lagen in puin en de anderen wa ren zonder uitzondering ernstig bescha digd. Torens, kerken, scholen alles was vernield. Vreeselijk was de aanblik op elk boerenerf, bij elk huis zooals het oor logsgeweld had botgevierd. Honderden cadavers lagen langs de wegen of dre ven in de geïnundeerde 'polders. Zij vormden een bron van verontreiniging en groot was het gevaar voor de volks gezondheid. Een 2-tal typhushaarden in ons ei land deden dreigend van zich spreken, luizen en scabiès kregen vat ook in de properste gezinnen. De door de onder voeding en slechte hygiënische toestanden verzwakte bevolking was meer dan ge woon vatbaar voor t.b.c. en dergelijke. De woningtoestanden waren zeer slecht, maar ongeveer alle inwoners haakten naar het moment dat zij uit hun evacu atieoord naar hun dorp mochten te- rugkeeren al was hun huis in een puin hoop veranderd. Wij vergeten nooit het beeld dat een oud man opleverde in een onzer dorpjes, die zijn laatste levensmaan den heeft gesleten in een slecht hok van een houten schuur naast zijn afge brande woning. Gelukkig zijn deze toestanden sterk verbeterd en zijn Wij voor ernstige epidemische ziekten bewaard gebleven. Gelukkig was onze bevolking veer krachtig genoeg en wist bij al deze ellende den moed er op bewonderenswaardige wijze in te houden, ook al zlij'n velen ook financieel in ernstige mate getroffen. Er zijn oogenblikken van inzinking ge weest en ik herinner mij hoe we ons met 2 vooraanstaande menschen uit de ze gemeente een bespreking voerde* Het waren kerels, geen zwakkelin-» gen en toch werd het ons allen een oo- genblik* te machtig. Deze momenten beleefden wij wellicht allen, maar wüjf hebben de dingen leeren aanvaarden in 't geloof en vertrouwen op onzen God, dankbaar dat Hij ons leven spaar de en ons nog zooveel overgelaten werd ook in hen die ons lief zijn, maar voorts ook in vertrouwen op de helpende hand en het medegevoel van landgenooten en anderen. Zoo is bijna zonder uitzondering een ieder weer vol moed en de boer ploegt weer voort. Het optreden ook van U en Uw ambtenaren, mijnheer de Leeuw heeft er ongetwijfeld toe bijge dragen bij ons en onze bevolking dezen moed aan te kweeken. Onze menschen voelden telkens weer dat er bij het P.B.V.O. en het D.B.V.O. een begrijpen was van de groote moeilijkheden waarin wij verkeeren, dat het ook niet was alleen een helpen als uitvoering van een opdracht maar het gevoel en me deleven. Zonder iets af te doen van wat an deren deden mag ik zeker wel in het bijzonder even de heer Weide noemen, die op zoo joviale, echt-Brabantsche wijze (al is hijl geen geboren Braban der i "zijn taak in onze streek verricht. Hij is in onze gemeente reeds geheel ingeburgerd en men heeft alleen maar aanmerking op hem dat hij niet steeds aanwezig is. Zijn medewerking Dij dei voorbereiding en ontvangst der Gezins colonne wordt door ons dankbaar ge memoreerd. Ook het werk der sociale werkster van het D.B.V.O., Mej. v. Dijk uit Dussen wordt zoowél door de bevolking als door ons op hoogen prijs gesteld. De groote waardeering, die wij koes teren voor het P.B.V.O. en wat door hen voor onze streek gedaan werd en wordt moge ik ook hier uitspreken. Wij brengen hulde aan den Directeur dhr. Hoogendijk en züjin actieve assi stente Mej. Siebenga voor hun arbeid en hun sympathiek optreden. Wij den ken daarbij aan het Hospitaalschip waar voor zij zich zooveel moeite getroosten. Zoo is er reeds veel voor onze men schen gedaan. Toch neemt dit alles» niet weg dat er nog veel ook als nood voorziening te verbeteren valt. Wij be-, hoeven slechts te denken aan het feit dat in alle soms primitieve woningen de noodige herstellingen nog slechts ten! deele zijn uitgevoerd. Ook deze dingen veroorzaken dat nog toestanden "blijven voortbestaan waar door sociale hulp ook huishoudelijke hulp dringend noodig is. Bovendien zal voorlichting b.v. bij het gebruiken dei' noodwoningen op zijn plaats zijn. Fi nancieel minder sterken kunnen bij ziek ten in het gezin vaak onmogelijk hulp, verkrijgen. Herhaaldelijk hoorden Wij spreken over het gunstige werk dat de ge zinscolonne van de R.K. Gezinszorg» op het initiatief van dhr. v. Leeuwen,! gestationeerd te Hank in de gemeente Dussen, aldaar verricht en waren wei eens wat met jaloerschheid vervuld, hoewel wij overtuigd zijn dat de Hank- sche bevolking nog onder slechtere om standigheden leeft dan de onze. Wij zijn zeer dankbaar dat ons ver trouwen in het D.B.V.O. ons niet be schaamd heeft en wij een paar weken geleden mochten vernemen dat voor de gemeenten Eethen, Wijk en Aalburg en Veen ook een gezinscolonne van, de Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg ter beschikking zou worden gesteld. Te meer zijn wij dankbaar, mijnheer de Directeur, dat U als niet-protestanty zoo krachtig hebt medegewerkt hier, een colonne der N. H. Gezinszorg te. vestigen. Wel is waar zijn deze co Ion-t nes interkerkelijk, en zal door hen zon der aanzien der geestelijke overtuiging, een ieder worden geholpen, die hulp behoeft, maar uit den aard der zaak stemt het tot verheuging dat hier een colonne wordt geplaatst, die bij de> plaatselijke situatie op kerkelijk gebied; aansluit. Een woord van dank past ons aan de fam. v. d. Kolk, die acooord ging met ons voorstel om eein deel van hun huis tot verblijfplaats der colonne in te richten en voor de hulp tot dusver verleend en aan de ambtenaren van den Wederopbouw voor de vlugge in orde brenging van het huis. Wij brengen in dit oogenblik ook hulde aan de Synode der Ned. Herv. Kerk,die dit werk op zoo krachtige wijze heeft aangepakt en nu reeds oen flink aantal jonge dames in opleiding heeft. Wij danken ook Ned. Volksher stel voor het aandeel dat deze organi satie heeft in de uitvoering van dit» werk te dezer plaatse ook door finan- ciëelen steun. Vervolgens richtte spr. zich tot Mej. Oliemans, de leidster van de gezinsco lonne en haar helpers. Hoewel geheel vreemden in de streek, vertrouwt: spr. dat ze zich geheel aan de omstandig heden zullen weten aan te passen. Het veel bewogen leven gedurende de oorlogsjaren van Mej. Oliemans heeft haar heel wat levenservaring en men- schenkennis verschaft. Hierbij gevoegd het optreden in de eerste dagen van haar verblijf, scheppen de verwachting dat ze op de sympathie en medewer king van de bevolking, organisaties en ambtenaren, zal kunnen rekenen. Spr. doet een beroep op de predikanten, de jongedames bij hun werk met raad en daad te steunen en bij te stfaan. Vergadering van den tijdelijken raad der gemeente ALMKERK, op Vrijdag 26 April 1946, des nam. 14,30 uur. Voorzitter: de EdAchtb. Heer C. G. de Jong, wnd. burgemeester. Secretaris: de WelEd. Heer A. J. v. Dobben de Bruyn, wnd. Secretaris. Afwezig de heeren J. de Witt en A. B. Snoek. De Voorz. opent de vergadering en leest het formuliergebed, en deelt me de, dat het raadsbesluit van 31 Jan. 1946, waarbij werd besloten, dat in gevolge art. 19 der L. O.-wet 1920 de instandhouding van de O. L. School niet wordt gevorderd, door Ged. St. is goedgekeurd, weshalve nu tot ophef fing van de O. L. school aan de Voor- steeg kan worden besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt tot opheffing van genoemde school be sloten met ingang van 1 Juli a.s. Vastgesteld wordt een nieuwe veror dening tot heffing van 150 opcenten op de hoofdsom der Personeele Belas ting voor het jaar 1946-'47. In verband met de opheffing van de O. L. school wordt op voorstel van B. en W. z.h.st. aan C. Verstijnen, Hoofd dier school en aan Mej. H. Kohier te Werkendam, handwerkonder- wijzeres, ingaande 1 Juli a.s. als zooda- ontslag verleend. De Voorzitter deelt mede, dat ten gevolge van de oorlogsomstandigheden verzuimd is vóór 1 Febr. 1945 een be sluit te nemen, dat de instandhouding van de O.L. school voor het jaar 1945 wordt gevorderd. Z.h.st. wordt overeen komstig het voorstel van B. en W. be sloten dit verzuim te herstellen door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te verzoeken een besluit te nemen als bedoeld in art. 22bis, 6e lid der L.O.-wet 1920. 'De Voorz. deelt mede, dat blijkens schrijven van den Insp. v. d. Volksge zondheid, deze gemeente tot het bou wen van 6 woningen mag overgaan in het jaar 1946. Dit zijn z.g.n. urgentie woningen. Het rijk neemt 90 pCt. van het exploitatie-verlies voor zijn reke- Van de zijde van het gemeentebestuur en van hem, wil spr. gaarne alle me dewerking toezeggen. Hiermede ver klaarde spr. de gezinscolonne der Bijz. Kerkelijke Gezinszorg in Eethen, Wijk en Aalburg en Veen geïnstalleerd. Dhr. v. d. Leeuw dankte voor de woorden tot hem gericht. Toen hij voor den eersten keer hier kwam, trof hij hier een toestand aan, die zooeven' door Burgemeester v. d. Schans zoo juist is geschilderd. Hij vond evenwel ook een Burgemees ter, die op het gemeentehuis zelf mede aan het ordenen en opruimen was, waarmede zoo treffend de geest van. de geheele bevolking, die zelf de hand aan den ploeg had geslagen, om het lot in eigen hand te nemen, werd aangege ven. Spr. heeft hier steeds met plezier gewerkt en thans is het zoo ver dat de menschen weer kunnen leven. Nu rest evenwel nog het sociale werk, waar voor in samenwerking met D.B.V.O. en N.V.H. deze gezinscolonne is ver strekt. Spr. doet een beroep op de da mes van deze colonne om hem te rapporteeren wat in de gezinnen nog aan hulp ontbreekt. Mevr. v. Goor uit Heusden dankt voor de ontvangen uitnoodiging, den heer v. d. Leeuw voor cJe inschakeling van het N.V.H. dat zich geheel ter be schikking stelt, om te helpen waar dit noodig is. Mej. Oliemans dankt voor de vrien delijke woorden tot haar en haar help sters gericht. Zij hoopt dat het ver trouwen, dat in haar wordt gesteld, niet beschaamd zal worden. Hiermede was de plechtigheid afge- Joopen, Men bleef onder het gebruik van een kopje thee en een gebakje nog eenige oogenblikken gezellig bijeen. ning; de overige 10 pCt. komen voor rekening van de gemeente. De prijs van de grond en de bouwkosten zijn nog niet bekend. Het ligt in de bedoeling van deze 6 woningen er 2 aan de Voor- steeg, 2 aan den Nieuwendijk en 2 in de Bloem steeg te bouwen. Dhr. Ouwerkerk vindt het aantal 6 te klein, temeer daar volgens couran tenberichten de omliggende gemeenten» een veel grooter aantal woningen mo gen bouwen b.v. Werkendam en Sleeu- wijk ieder 10. De Voorz. licht toe, dat deze aan tallen echter geen verband houden met de schade toegebracht door oorlogs geweld, maar gebaseerd is op de iiï een bepaalde periode vóór het jaar 1940 in de diverse gemeenten gebouw de woningen. Getracht zal echter wor den het aantal 6 voor deze gemeente verhoogd te krijgen. Op voorstel van dhr. M. Ouwerkerk, ondersteund door de heeren Jac. - Kolff en J. de Jong, wordt besloten het College van B. en W. te machtigen de noodige medewerking tot het bouwen van deze woningen te verleenen en ge noemd College daarvoor blanco-credidt fre verstrekken. Rondvraag: Dhr. H. Crezee wil éénrichtingsver keer invoeren voor de Kleinsteeg en de Buitenkade voor vier-wielige voer tuigen hij voorziet daar anders groo te ongelukken. Nagegaan zal worden of het maken van zulk een voorschrift voor die wegen tot de competentie van het gemeentebestuur behoort. Dhr. M. Ouwerkerk komt nog eens terug op zijn opmerkingen reeds in een vorige raadsvergadering gemaakt, inza ke het uitreiken van distributiebeschei den aan den Nieuwendijk, te Waard huizen en Uitwijk. De Voorz. deelt naar aanleiding hier van mede, dat de Directeur van den Dis- tributiedienst hem heeft toegezegd, zoo veel mogelijk zittingen op genoemde plaatsen in te zullen lasschen. De Dis- tributiedienst wordt trouwens in zijn geheel gereorganiseerd. Voor de uit reiking van bonnen wordt reeds op de diverse plaatsen zitting gehouden. Voor de uitreiking schoenenbonnen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1