De Sirene loeit waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" HEUSDEN VIERT FEEST 3e JAARGANG. NO. 17 DONDERDAG 9 MEI 1946 van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10'ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Eindelijk heeft Heusden zifn bevrij dingsfeest gevierd. En op een grootsche wijze, zooals zelfs de oudsten zich een dergelijk feest niet kunnen herinneren. Zaterdag 4 Mei, om 4 uur 's morgens werden de bewoners van de buurtschap „De Witte Burcht", omvattende Burcht straat, Burchtplein, Nieuwe Burchtstraat en Wittebroodstraat, wreed in hun nachtrust gestoord door het lawaai van radiomuziek. Buiten gekomen, moesten zij zich wel in een geheel andere we reld wanen. Dezelfden ochtend nog wa ren door ijverige handen de straten in een ware lentetuin omgetooverd. Met groote haast werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de fees telijkheden, welke officieel om 1 uur een aanvang zouden nemen. Terwjjl de ouderen de laatste hand legden aan de versiering, niet alleen van zichzelf, maar tevens van de stad en de wagens, die aan de allegorische optocht zouden deelnemen, maakten de kinderen een rondgang door de stad en ontvingen na afloop een kleine trac- tatie. Vanaf het hoofdkwartier van de buurtvereeniging „Brebo Pegani Hozu wa" schalden reeds vroeg de feestelijke klanken die, uitgezonden door middel van een versterker^ tot ver in de om geving doordrongen. Om 1 uur arriveerde het regiment Oranje Hooglanders, samengesteld uit leden van laatstgenoemde buurt, uitge rust met imitatie doedelzakken voor hun hoofdkwartier. Zij vormden een na bootsing van de Schotsche troepen in parade-uniform en konden op zich reeds een buitengewoon succes genoemd wor den. De voorzitter- der buurt, welke zich waarnemend burgemeester van zijn district noemde, kwam naar buiten, ge volgd door zijn twee wethouders en raadsleden, terwijl allen zich naar een voor het hoofdkwartier opgestelde ver hooging begaven. Daarna ging men over tot het hijschen der Nederlandsche, Engelsche en Amerikaansche vlaggen, terwijl de respectievellijke volksliede ren door de Oranje Hooglanders ge speeld werden. Vervolgens daalde de wnd. burge meester met zijn wethouders van het podium, inspecteerde onder leiding van den commandant de Oranje Hooglanders en onderhield zich met enkele manschap pen. Na afloop sprak hij tegenover den commandant zijn tevredenheid uit. Hierna wendde Z.Ed.bare zich tot de aanwezigen en behandelde in deze openingsrede het ontstaan van Brebo Pegani Hozuwa, hetgeen zeer simpel een afkorting is van Breestraat, Boter markt, Pelschestraat, Gasthuisstraat, Nieuwstraat, Hoogstraat, Zustersteeg. en Waterpoort. Tevens schetste hij de bevrijdingsgedachte en voegde er aan toe, dat in het tee ken van deze dag moesten staan de letters L.O.L., hetgeen beteekent lol. Na deze plechtigheid werd het feest lied van het buurtcomité Brebo Pegani Hozuwa onder de aanwezigen verspreid en gezamenlijk gezongen op de wijze van het alom bekende Jamboree-lied: Het is heel lang geleden, dat wij hier zooiets deden, en alles laten rollen, dus stop nu alle zorg de doofpot in. Wij vieren allen feest vandaag en laat ie fijn dus zijn. Komt, zingt nu allen mee dit lied en denk aan het refrein: Refrein: Viert nu feest, om het meest. Zet je longen uit en laat het klinken voor en na. Menschen hoort, zegt het voort: Brebo Pegani Hozuwa! De .daken moeten trillen, de vreugd is niet te stillen, want Holland is vandaag een jaar bevrijd, op van die vervloekte moffen, dat was gelukkig boffen, na jarenlange ondergrondsche strijd. Laat klinken onze vrijheidszang voor Heusden blij en luid, verlost van tluitsche slavendwang, haal dus nog flink eens uit: Refrein Wij 'laten ons niet kloppen en ons de mond niet stoppen, want heel de buurt is reuze eensge zind vandaag. En wie durft er te zwijgen, die zullen wij wel krijgen, wij pakken hem heel stevig in de kraag. Zet allen dus van onze buurt je beste beentje voor, wij laten ons door niets verslaan, maar zingen weer in koor: Refrein Daarna trok de wnd. burgemeester ztch in afwachting van de opstelling van de optocht met zijn gevolg, waar onder zich een 'zeer vitale 88-jarige grijsaard bevond, terug, terwijl kleeding en houding der deelnemers niet alleen een typische, maar bovendien een zeer komische indruk maakten. Om half 2 vond de opstelling plaats van de diverse wagens die aan de allegorische optocht deel zouden nemen. Het zou teveel ruimte in beslag nemen elk der ruim 30 wagens afzonderlijk te behandelen. Men kon evenwel op merken dat tijd nog moeite gespaard waren om ook deze optocht zoo ge slaagd mogelijk te maken. Buitengewoon sympathiek was het ini tiatief van £nkele vrouwelijke ledein van de buurt Brebo Pegani Hozuwa on der den naam Actie voor Putten's Jeugd, Deze actie kwam uit met een eigen wagen welke de optocht besloot en oliebollen verkocht ten bate van Put ten's jeugd. Hierbij dient te worden aangetee- kend dat het zoo zwaar getroffen en nog steeds in zoo moéilijke omstandig heden verkeerende Heusden zich thans als voorbeeld stelt voor zooveel mis schien minder getroffen gemeenten die maar al te weinig denken aan het groo te leed dat thans nog geleden wordt}. Een voorloopige verantwoording der gelden die deze actie bijeen wist te brengen volgt hier: Opbrengst oliebollenwagen Houtverkoop Breestraat Dhr. Lindaert Dr. Schimmel Wijkcomité Wijlkschestr. Wijkcomité Vischmarkt Hans Conf. Ateliers „Heusden" Door de Oranje Hooglanders opgehaald bedrag tijdens de voorstelling gegeven door het Theater Clara Bella f 144,20 129,68 25,00 25,00 25,00 25,00 5,00 50,00 210.46 Totaal 639,34 De groep Oranje Hooglanders heeft de hun toegekende derde prijs eveneens voor bovenstaand cloel afgestaan, het juiste bedrag hiervan is nog niet be kend. Zij, die alsnog wenschen bij" te dra gen voor Putten's Jeugd kunnen 5it doen bij de penningmeesteresse Mevr. Joh. de Mol-Mulder, Nieuwstr. N 105p Heusden. Na afloop van den optocht werd aan de kinderen van de Witte Burcht een tractatie aangeboden, terwijl ook de burchtheer en burchtvrouwe met de verdere buurtbewoners den inwendigen mensch gezamenlijk gingen versterken. Onder deze bevond zich ook de Edel achtbare heer Burgemeester der stad. Tijdens deze bijeenkomst ontving De Witte Burcht per speciale koerier een uitnoodiging van Brebo Pegani Hozuwa om een bezoek te komen afleggen aan hun buurt. Om zes uur besteeg het bestuur van Brebo Pegani Hozuwa onder feestelijke klanken de verhoo^ing, waarna zich twee afgezanten naar de grensscheiding van De Witte Burcht begaven om het eminente gezelschap, dat reeds in aan tocht was op te wachten. Voorop gingen twee schildknapen, waarachter de burchtheer en burchtvrou we in schilderachtige middeleeuwsche kleederdracht. Hierna kwam het gehavende heden, voorgesteld door een meisje gekleed in een gescheurde jurk, waarachter volg de de majestueuze Toekomst, voorge steld door een vrouwelijke Schout bij i*Jacht met haar mannelijke dienstbode, die een stofzuiger bij zich droeg, een. schortje voor had en een bordje op den rug, waarop f 36 per week. Toen de gasten bij het hoofdkwartier arriveerden, verliet de wnd. burgen*mes ter vergezeld van een zijner wethouders de verhooging en sprak een welkomst woord. Hij noodigde den burchtheer uit de troepen een inspectie af te ne men. Doch deze kon volgens zijn zeg gen hiertoe niet overgaan, daar hij slechts het symbool was van het Ver leden dat dood is. Daarom verzocht hij het Heden deze taak over te nemen Het Heden, in lompen gekleed, achtte zich daartoe evenwel niet in staat en vond het tevens boven haar waardigheid om, zooals het thans met haar gesteld was een dergelijke officiëele daad te verrichten, maar zij sprak de hoop uit, dat de Toekomst het zeker wel zou willen doen. De Toekomst, gekleed in keurig uni form, nam hierna de parade af en on derhield zich gedurende enkele oogen- blikken met een der strijders, waarna zij verklaarde er trots op te zijln dat het leger zulke dappere helden had. Na afloop der inspectie speelden de Oranje Hooglanders het Wilhelmus. Na deze plechtigheid werd de Ed. Achtb. Heer A. v. Delft, Burgemees ter der stad, die zich onder de aanwezi gen bevond, verzocht met zijn echtge- noote op het podium te willen komen om daardoor het nationaal karakter der feestelijkheden duidelijker te doen blij ken. De daarop gehouden pseudo-raads- vergadering deed de hilariteit ten top stijgen. Na 'afloop sprak de Burchtheer een kort maar krachtig dankwoord uit, terwijl ook de Schout bij'' Nacht haar tevredenheid in de volgende bewoor dingen uitte: Zeer geacht Comité en bevolking van het Buurtschap Brebo Pegani Hoziiwa, Uw welzijn gaat ons harte zeer te na Derhalve zijn wij naar hier getogen, Om dit te aanschouwen met eigen oogen Alvorens hiertoe over t;e gaan, Zijn wij eerst eens „Incognito" „De Witte Burcht" gaat niet altijd voor show Heel voorzichtig op verkenning uitgegaan. De eerste kennismaking met Uw comité Viel ons gelukkig reusachtig mee. Wij vonden daar Een stel van zessen klaar. Zij vergaderden met gepaste vreugd In alle eer en deugd, Tenminste, een enkel glaasje, het was toch limonade Duiden wij hen toch niet ten kwade. Gij behoeft toch niet geheel uit te drogen. Terwijl het de stemming toch eenigs- zinds doet verhoogen. Bij 'ons bezoek bleek ons alras, Dat er een zeer befaamden dich ter, en wel een Heusdensche „Clin- ge Dorenbosch" bij was. Hij werd door ons ontdekt door een van zijn hoogstaande gedichten, Zooals hij het voordraagt, krijgt al het doodgewone, geheel andere ge zichten Een voorval uit het volle leven, zoo juist door hem zelf bijgewoond, Door hem voorgedragen en door ons aangehoord, Welk een diepen indruk heeft dat op ons achtergelaten, hoe machtig heeft ons dit bekoord, Het is werkelijk prachtig, zoo'n gave van het woord. Beste vrinden, Mijn oprechten dank voor al het ge- bodene is de vertolking Van het „Witte Burcht" Comité met haar bevolking. Tot elkander bracht ons dit bevrijdings feest Hieruit spreekt een ware geest Van samenstaan en samen gaan, Hier komt het juist in Heusden zo op aan. Dan pas komen wij uit den grootsten jiood Zoo wordt Heusden waarlijk groot. Bij de grensscheiding! der beide buurten werd miet het noodi ge cet- remionieel, waarbij de burchtheer vervaarlijke manipulaties niet zijn zwaard uitvoerde, afscheid geno men. - i Daarna vond een tegenbezoek plaato aan de Witte Burchjb Voor af geglaan door de Oranje Hoog landers begaf het bestuur van Bre bo Pegani Hozuwa zich naai* de naburige heerlijkheid. De burchtheer ontving hen met het volgende welkomJs woord WelEdel Grootmogende Heeren, Als Burchtheer van Buurtsdhiap „De Witte Burcht" is het mij een grootje eer en genoegen, U, Hooge Raad van het aangrenzende buurt schap „Brebo Pegani Hozuwa", van harte welkomi te mogen hee- ten in ons midden. Wij zijn allen nog zeer onder, den indruk van de plechtige ont vangst, welke wij in Uw Hoofd kwartier van U en Uw bevolking mochten ondervinden. Op dezen feestelijken dag her denken wij het heuglijke feit, dat onze „Heerlijkheid" een jaar geleden bevrijd werd door Uw heldhaftige „Oranje Hooglanders" van de on dragelijke tyrannie van het germja- nendom. i Dat U dit Bevrijdingsfeest met ons gezamenlijk wilt vieren, stemt ons tot diepe vreugde en dank baarheid'. ,v De hartelijke woorden van vriendschap en de vele bewijzen van uw medeleven, hebben ons diep ons hart getroffen, i Zoo voelen wij ons gedrongen Uw moedigste aanvoerders, voor hun bezielende leiding de hoogste eer te bewijzen, die in onze macht ligt en deze uitverkorenen tot Rid der te slaan van onze Buurtschap „Die .Witte Burcht". Voor het aanvaarden van deze buitengewone onderscheiding;, zijt gij tot het afleggen van den vol genden eed van trouw verplicht „Ik zweer trouw aan den Burcht heer van het Buurtschap „De Wit te Burcht". i .„Ik zal gehoorzamen aan alle wetten en ordonantiën door hem| vastgesteld en al degenen die in de toekomst nog volgen mogen. (De Voorzitter, tevens wnd. Bur gemeester van Brebo Pegani Ho zuwa viel hem hier in de rede en verklaarde zich daartoe bereid, wanneer deze wetten en ordonan tiën niet in strijd waren mjet de be palingen door Brebo Pegani Hozu wa vastgesteld. i Een der toeschouwers ging zoo in deze plechtigheid op, dat hii zijn stem liet hooren en riep„Hit heeft groot gelijk"). De burchtheer vervolgde „Ik zweer alle vrouwen te zul len achten, weduwen en weezen te beschermen en de dieren met zachtheid te behandelen. „Ik zweer voor zoover mogelijk een kuis en ridderlijk leven te zul len leiden. i „Ik zweer dat U op< ,müjn hulp, kunt bouwen in tijden van oorlog en vree.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1