Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" IN 's LANDS BELANG. Het beleid van Ir. Louwes tijdens de bezetting. M0E1LI)KHEDEN BI) DEN AFZET VAN ONZE GROENTEN 3E JAARGANG. No. 18 MAANDAG 13 MEI 1946 ^hd VAN Atf Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur „De Comlmissie komt tot die slotsom, dat Ir. S. L. Louwes een bii voortduring op; de be langen der Nederiand se he be volking' gericht beleid, ter za ke van de lcvensmiiddelenvoor- ziening heeft jglevoerd en dat hii daarbij groote verdiensten aan den lande heeft bewezen. Zij js van oordeel, dat zij in aanblijven tot het laatste in 's lands belang'is geweest". Aldus luidt de conclusie van de op verzoek van Ir. S. L. Louwes door den Minister van Landbouw, Visscherii en Voedselvoorziening bij beschikking van 17 Augustus 1945 in het leven geroepen comtmlissie voor het instellen van een onder zoek naar het door Ir. Louwes als Directeur-Generaal van de Voed selvoorziening tijdens de bezetting gevoerde beleid. De GonÉnlissic, bestaande uit de heer en Dr. F. H. Fientener van Vlissingen, voorzitter. Ir. J. W. Albarda, E|. H. ,Ë!bels, G. W. J. van Koevofden, Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen, leden, en Mr. J. Ie Poole, secretaris, voegt aan haar conclusie toe, dat, hoewel zij somjmige handelingen van den heer Louwes niet, goed keurt, zulks der comjmissie geen aanleiding geeft wijziging te bren gen in haar slotsom. De Minister van Landbouw, Vis scherii gn Voedselvoorziening beeft naar aanleiding! yan het rapport der Comlmissie Ir. Louwes schrif telijk zijn dank betuigd voor de zoo gewichtige diensten, die de Directeur-Generaal van de Voed selvoorziening den lande onder zoo moeilijke omstandigheden heeft be wezen. De bewindsman, die er op wijst, dat het rapport in hoofdzaak een weerlegging van ten laste ge legde feiten behelst en dus niet positief gesteld kon rijin, is van meening, dat het Nederlandsche Volk en de Regeering Ir. Louwes grooten dank .verschuldigd zijn voor de wijze, waarop de Directeur- Generaal, ondanks de ontzaggelijke moeilijkheden, waarvoor hij schier dagelijks stond, de voedselvoorzie ning van ons land gedurende de bezetting heeft weten te verzorgen. Indien Nederland in dien tijd de zoo bekwame leiding op het gebied van de voedselvoorziening van Ir. Louwes had moeten missen, zou, naar het oordeel van den Minister, de voedselschaarschte tot belang rijk ernstiger gevolgen hebben ge leid dan thans het geval is ge weest. Dat het voedselvoorzienings apparaat in het Westen des lands nog tot op het laatste m(ornlent heeft gefunctionneerd en in staat is geweest, terstond na de bevrij ding met alle kracht het herstel van de voedselvoorziening terjhand te nemen, schrijft de bewindsman toe aan den heer Louwes en aan het vertrouwen, dat in dit appa raat z.i. zoo terecht aan Ir. Lou wes werd .geschonken. Vergadering van den tijdelijken Raad der gemeente WIJK EN AALBURG op Donderdag 9 Mei, des voorm. 11 uur. iMet den Voorzitter en Secre taris zijn alle leden, «uitgezonderd de heer v. Son, aanwezig. Na ope ning met het formuliergebed, leest de secretaris de notulen, (die on veranderd worden vastgesteld. Van het Bestuur der Vereeniging School m.d'. Bijbel te Aalburg be richt, dat besloten is tot stich ting van een nieuwe school met den Bijbel te Aalburg en de me dewerking van den raad' daartoe wordt ingeroepen. Waar dit adres eerst een paar dagen geleden is binnengekomen, wordt het geren- voijeerd naar B. en W<, Schrijven van het Bestuur der Coöperatie te Aalburg, waarin me degedeeld w,ordt, dat de Statuten sier vereeniging op 10 April 1945 zijn geëindigd, dat toen niet de mogelijkheid bestond bij de Kroon verlenging aan te vrag,en, zoodat thans, waar het niet in de be doeling ligt tot liquidatie van de vereeniging ipver te gaan, noodza kelijk is de vereeniging opnieuw op te richten. De mjedewerking van den raad is hiervoor nocdjig1, aangezien de vereeniging is ge sticht met Ebsgelden.. Hoewel ook dit adres nog! slechts een paar dagen terug is binnengekomen en niet op de agienda geplaatst kon worden vragen B. en W. machti ging, dit alsnog aan de agenda toe te voegen, aangezien het een ug;rente ziaak betreft. De heet v. SudlichemJ is niet tegen de zaak pp zichzelf, doch acht het wel een bezvwaar ze zon der voorbereiding te behandelen. Zijn B. en W. eenstemjinjlg in hun voorstel Zoo ja, dan wil spr. ook' over zijn bezwaar heen stappen. De Voorzitter antwoordt, dat B. en W. eenstemmig voorstellen, het verzoie'k Jn deze vergfadering in! behandeling te nemien. Met algemeene stemmen wordt hierop besloten de verlangde me dewerking te verleenen. Voorstel van B. en W. oim' het electricitteitsnet gedeeltelijk onder gronds te gaan mlaken. De Voorzitter licht dit voorstel toe en zegt, dat het net door de oorlogsomstandigheden veel heeft geleden. Er zajin noodherstellingen verricht, zioodat thans zoo gloed als de geheele gemeente weer van stroom wordt voorzien, doch; het is notodig tot definitieve herstellin gen over-.te gaan. Bovengrondsche vernieuwing wordt begroot op f72000.'n ondergrondsch net op f 68000.de voordeelen van een ondergrondsch net rijn van dien aard, dat B. en NV. meenen te moeten voorstellen tot het' laatste. De vernieuwing der straat verlichting is in het bedrag! begre- pten. Het is niet de bedoeling in eens het geheele net onder grondsch te maken. Aan de hand van een kaart geeft spr. aan, dat het gedeelte vanaf de timimjer fa belt van Gebrs. v. Alphen langs den Hoogen "Maasdijk tot die Coö peratie te Aalburg, van daar de stoep af over het kruis te Aal burg1, Perzikstraat en naar de reeds genoemde timmerfabriek met alles wat binnen deze lijn ligt, voor ondergrondsch in aanmerking komt, de uitloopers hierop blij ven voorloopig bovengrondsch. De heer C. Bonman vraagt, hoe veel de voorloopige hers tel kosten hebben bedragen, waarop de Voor zitter antwoordt, dat dit moeilijk is aan te geven. De oorlogsschade is evenwel begroot op f 72400. De heer v. Helden vraagt, hqe groot de schuld is die nog op het net rust, waarop de Voorzitter antwoordt van plm. f 30.000.! Die beier v. Helden vraagt of het niet beter is, het net aan de P.N.E M. te verkoopen. De Voorzitter ziegt, dat B. en W. van oordeel zijln, dat hjet onder de gegeven om-s tandi gheden beter is het net ieerst weer in behoorlijk ken staat te brengen. D(e heer v. Suilichem v'raagt ,of het niet beter is mët het werk' te wachten tot ben goedkoopier tijdstip. D,e Voorzitter mlerkt 'op, cfat' ook B. en Wl .dit onder hiet oog heb ben gezien, doch de ingenieur meende, dat daarop niet gewacht behoeft t|e worden, belangrijke ver laging is niet te verwachten. De heer v. Suilichem meent, dat ook dip Oudestraat met zijn boch ten en draaien voor eein onder-' grondsch net in aanmerking kom|t. De Voorzitter is het daarmede eens en het lig|t ook wiel in die be doeling!, hiertoe later ook over te gaan. Óp advies van de P.N,Ei.;M. stellen B. en W. voor het werk' Ofp te dragen aan dje fihmja, v. Me eren te Dongen. In die aanne- tming'skosten is alles toegrepen, ook de aansluiting! aan de woningen. Rondvraag. De heer Bouman. vraagt hoe het staat met de kwjestie van het schoonhouden der school. Hij heeft iemand in de vorige Vergadering opgegeven die hiertoe bereid was, doch vorige week had deze ilaar- oyer nog! niets gehoord. Inmiddels heeft Zij! ander werk er jbii giekre gen en is daardoor vermoedelijk niet meer bereid er de school Óij' te nemen. Jiet ligt aan de laksheid vian het gemeentebestuur bat deze kans is voorbij gegjaan. De Voorzitter deelt mede, dat zich inmiddels iemand h|eeft aan gemeld^ doch hij wil ook' nog wel even blij! hiet door den heer Bou man opgegeven adres doen infor- meerien. De heer Bouman <zeg't, dat wel' de g'ranaattreehtiers op de Ebbe zlijn 'dichtgiemaakt, dodh op het „waardje" is zulks .nog niet ge schied- De Voorzitter <zal dit door geven. Die heer v. jSuilichem zou; gaar ne zien, dat ihiet hekwerk fangs1 de school te 'jW[ijk in behoorlijken toestand ,werd gebracht, het ver keert nu m een haveLoozen toe stand hiji acht aan den dijk een hek met een klein poortje beter1 dan de groote hekken, die er heb ben gehangen. Dan. is spr. in de school geweest !met do herdenking en heeft be merkt dat in een ilokiaal (npg een' lek in het dak iis, öerwfijd boven dien geien enkele deur van sluit werk is voorzien. Ook dit zag spr. gaarne verbeterd- De Voorzitter zal zien (wat er gedaan kan worden. De verga dering wordt hierop gesloten. Uitvoer naar Duitschland in het versehhiet. De Afdeeling Voorlichting! van het Ministerie yan Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening schrijft ons De wereld g'aat zwaar gebukt on der de gevolgen van een vreeseliij- ken oorlog. De voeding van mlil- li oenen mienschen ook in Eu ropa is een beangstigend pro bleem geworden, waarvoor zelfs machtige wereld-omspannende or ganisaties geen afdoende oplossing aan de hand kunnen doen. En als om dit mensehelijke onvermogen te hoonen, weet men In ons land momenteel geen raad met groote hoeveelheden groente, die ter wijl binnen bereikbaren afstand in Europa er schreeuwend gebrek aan is vernietigd wordt. Treft Nederland hier schuld? Zijn er mogelijkheden om dezen toestand te veranderen, die een buitenstaander schandelijk moeten voorkomen in een land, dat juist een jaar geleden bevrijd werd uit den greep van den wreeden hon ger? Wanneer deze kwestie in een grooter verband wordt 'bezien, zal het duidelijk worden, dat ons land hier in zekeren zin de gevolgen draagt van de vervulling van zijn plicht. Nadat de strijd met de wapens geëindigd was en de ruïneuze ge volgen van den oorlog e eniger mate overzien konden worden, ging er een angstig geroep over de wereld, omdat bleek, dat het voed sel apparaat dermate beschadigd was ,dat het zich liet aanzien, dat er niet voldoende eten voor alle volken geproduceerd zou kunnen worden. De roep om te producee- ren zooveel als maar miogelijk was, weerklonk overal en ook Neder land gaf daaraan gehoor. De Rie- geering wekte boeren en tuinders iojp om ondanks de moeilijkheden in de bedrijven maximale prestaties te leveren. De Nederl. tuinbouw heeft ja renlang een zeer groot aandeel ge had in de groen tevoo rziening van onze groote buurlanden Engeland en Duitschland. De oogst aan tuin bouwproducten kan wel is waar dit jaar niet zoo- groot zijln als in de vooroorlogsche jaren, maar toch altijd nog zoo groot, dat bii een ruime binnenlandsche voorziening er nog aanzienlijke hoeveelheden beschikbaar zijn voor den export. Men ging van de gerechtvaardigde verwachting uit, dat Engeland ondanks het feit dat het in de oorlogsjaren zijn eigen tuinbouw heeft uitgebreid toch geneigd zou zijn groenten uit Nederland te importeeren en dat de bezet tingsautoriteiten in Duitschland, die eind 1945 tegenover vertegen woordigers van den Nederland- schen tuinbouw verklaarden er niet op uit te zlijn de Duitscbe bevol king te laten verhongeren, de grens voor invoer van Nederland sche tuinbouwproducten mogelijk zouden kunnen openstellen. Het eerste deel dezer verwach ting' ging in vervulling. Engeland toonde zich bereid Nederlandsche groenten in ongeveer vooroorlog!- schen omvang toe üe laten. En al rijn transportmoeilijkheden in ons land zoowel als in Engeland wel eens oorzaak, dat niet het vol ledige beschikbare kwantum tijdig overkomt, dit heeft toch niet het thans bestaande overschot aan groenten ten gevolge. Deze ontstaat, omdat in weerwil van onafgebroken pogingen van Nederlandsche rijde om groenten

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1