De Sirene loeit!! Politiek van de week waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3e jaargang. no. 19 donderdag 16 mei 1946 uho van altth* ELFDEN FOKDAO Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De vier-mogendheden conferentie te Parijs geeft geen blijk van groote eens gezindheid. Wat niet al te veel goeds voorspelt voor de toekomst, te begin nen met de a.s. vredesconferentie. Dinsdag 30 April kwam Byrnes met het voorstel de ontwapening van Duitschland te waarborgen door een 25-jarig pact tusschen de Groote Vier. Duitschland zou er geen leger of muni tiefabrieken op na mogen houden, ter wijl de vier groote mogendheden een allesomvattende controle zouden uitoe fenen, ook in elkanders zone. Frankrijk toonde zich enthousiast voor dit plan, Engeland minder, en Molotov was er vierkant tegen. Volgens hem moest men niet te ver in de toekomst zien. Besloten werd dat Italië Zuid-Tirol mag behouden. Een kleinere grenswij ziging, door Oostenrijk geëischt, zou in overweging kunnen worden genomen, In een volgende vergadering ver klaarde Byrnes dat Amerika bereid is zijn strijdkrachten in Oostenrijk en Ita lië terug te brengen tot 15,000 man, indien de andere partijen dit ook zou^ den doen. Ook hier was Rusland fel' te gen. Overeenstemming werd bereikt over het feit, dat de Dodekanesos aan Griekenland zal komen. Het Adriatische eiland Pelagosa zal worden toegewezen aan Joegoslavië on der garantie der Ita'iaansche visscherij- rechten. Het eiland Pianosa daarentegen komt aan Italië op voorwaarde, dat het niet gemilitariseerd wordt. Over het voorstel om in het vredes verdrag een clausule op te nemen be treffende verplichte uitlevering vanoor- logsmisdadigers door Italië kon men het niet eens worden. Bovendien eisch- ten de Russen nog steeds een Itali- aansche herstelbetaling van 300 millioen dollar. Byrnes had hiertegen geen be zwaar, mits de Italiaansche economische positie niet zou worden aangetast. Wel kwam men overeen dat zonder vertraging diende te worden overge gaan tot een herziening van de wapen stilstandsvoorwaarden met Italië. Verleden week Dinsdag werd door de vier ministers besloten Transsylvanië aan Roemenië terug te geven. Over de kwestie van vrije scheepvaart op den Donau en het Russisch-Roemeensche handelsverdrag kon men het niet eens worden, daar Molotov er eenvoudig weg niet verder over wenschte te pra ten. De Roemee nsch- Boel gaars che grens lijn zal gelijk zijn aan de afbakening vol gens het verdrag van 8 Sept. 1940, waarbij de zuidelijke Dobroedzja aan Boelgarije werd toegewezen. In de Yergadering van Woensdag werd een voorstel van Byrnes om de plaatsvervangers van de ministers een lijst te laten opstellen van de punten, waarover overeenstemming was bereikt en een andere lijst van opengeblevierf kwesties, door de drie andere minis ters aangenomen. Bovendien stelde hij voor om fle vredesconferentie op 15 Juni bijeen te roepen. Hierover wterd nog geen beslissing genomen. President Truman plaatste Donderdag op een persconferentie nog gauw even een stok achter de deur door te ver tel aren dat bij mislukking der vier-mo gendheden-con fe ren tie Byrnes gemach tigd zal worden een mededeeling te doen. Vrijdagavond werd een voorloopige overeenkomst bereikt op verschillende tot nu toe zwaar omstreden punten. Molotov verzette zich althans niet lan ger tegen het Fransche voorstel om de voor-fascistische Italiaansche koloniën weer te stellen onder het beheer van Italië, namens en onder toezicht van de Vereenigde naties. Ook ging hij thans accoord met de instelling van een Geal lieerde controle-commissie, maar dan alleen voor de bestraffing van oorlogs misdadigers. Over het accoord inzake de Italiaansche herstelbetalingen wer den geen bijzonderheden verstrekt. Italië mag 45 oorlogsschepen behou den. De twee moderne slagschepen „Ita- lia,> en „Vittorio Veneta" worden ech ter zoowel door Engeland als door Amerika en Rusland voor zich opge- eischt. Hierover zal nog wel heel wat geconfereerd moeten worden. De Veiligheidsraad heeft ook weer iets van zich laten hooren. Wederom in verband met de Iraansche kwestie. Woensdag 8 Mei kwamen de afge vaardigden bijeen. Gromyko was afwe zig, terwijl Hussein Ala, de Iraansche afgevaardigde, wel tegenwoordig was. Nadat door den voorzitter was me degedeeld, dat nog geen antwoord was ontvangen van de Sovjet-Unie betreffen de de terugtrekking der Roode troepen uit Iran, werd met algemeene stemmen besloten Iran voor of op 20 Mei om een nieuw rapport te verzoeken over de evacuatie der Russische troepen. Hierna kwam bijna vanzelfsprekend aan de orde de methode van afgevaar digden om te absenteeren, wanneer een bepaald punt van de agenda hen niet aanstaat, zooals Rusland t|halnsr enkele malen heeft toegepast. Er was verschil van meening over de vraag of een dergelijke methode al dan niet afbreuk doet aan het functfi- onneeren van den raad. Zonder tot een besluit te komen werd de verga dering na 10 minuten voor onbepaalde tijd verdaagd. De onderhandelingen tusschen de re geeringen van Iran en Azerbeidsjan zijn mislukt. Radio Tebris heeft verklaard, dat het leger en de democratische par tij der provincie het leger van de cen trale regeering zullen verhinderen Azer beidsjan binnen te rukken. De Iraansche regeeringstroepen be zetten de lijn, die Azerbeidsjan van het overige deel van Iran scheidt. De premier Ghavam hoopt echter nog steeds het conflict langs vreedza- men weg op te lossen. De Britsch-Amerikaansche commissie heeft een rapport opgesteld inzake Pa lestina, welk rapport o.a. voorziet in de immigratie van 100.000 Joden, zoo mogelijk nog in 1946. De Arabieren hebben hierop fel gereageerd en hebben alvast, in afwachting van de beslissing der Britsche regeerTng, geluiden laten hooren over de mogelijkheid van een „heilige oorlog", indien het rapport aanvaard zou worden. Mogelijk zal de Arabische Liga trach ten de kwestie via Rusland voor den Veiligheidsraad te brengen. Het Fransche volk heeft gestemd over zijn nieuwe grondwet, die beoogde de invoering van het éénkamerstelsel met vérstrekkende bevoegdheden van die Ka mer. De M.R.P., de Republikeinsche Volkspartij, met aanzienlijke katholieke aanhang en de verdere rechtsche groe- peeringen, hebben met een meerderheid van anderhalf millioen stemmen de soci alisten en communisten verslagen, zoo dat de grondwet door het volk werd verworpen om zijn gevaarlijk centrali- seerend streven, dat de persoonlijke vrijheid in gevaar dreigde te brengen. Engeland heeft besloten zijn troepen terug te trekken uit Egypte. De oppo sitie in het Parlement onder leiding van Churchill en Eden verklaarde zich tegen dit besluit, daar naar hun mee ning de troepen niet in Egypte waren als bezettingsleger, maar ter verdedi ging van het Suez-kanaal. Een door hen voorgestelde motie tegen het regeeringsbeleid werd ech ter met 327 tegen 158 stemmen verwor pen. De terugtrekking schijnt reeds be gonnen te zijn. Vrij onverwacht heeft Donderdag 9 Mei koning Victor Emanuel van Italië afstand gedaan van den troon ten be hoeve van zijn zoon kroonprins Um- berto. In zijn zitting van Vrijdag heeft het Italiaansche kabinet Koning Um- berto II aanvaard als opvolger van zijn vader. Ruim een jaar geleden werden we bevrijd. Ja, en wat hebben we in al dien tijd gedaan? Gekankerd natuurlijk, als echte Ne derlanders. U weet wel, eerst op de Engelschen, Polen en Canadeezen. O schande, dat waren nu onze bevrijders. Toen op de O. D. en B. S. of wat dies meer zij. Daarna op het Militair Ge zag, een der eerste hoogtepunten. Het Was een zeldzame bron voor critiek, met zijn autovordering en al wat daar aan vast zat. Later kregen we de intler- neeringskampen en niet te vergeten de tribunalen. De zuivering. Het ging niet zuiver met de zuivering. Waren de zuiveraars zelf wel zuiver op den graat? De wederopbouw kwam er ook niet al te best af. -'En dan, schandalen te over HARK, Unilever, we zouden tot in het onein dige door kunnen gaan. Heerlijk hebben we gekankerd, met sappige woorden en verwenschingen, zooals dit de beste stuurlui, die aan wal staan, betaamt. We wisten allen hoe het niet moest. Wat konden we er tege^ doen? Maar nu Nederlanders komt er een dag, een dag waarop wij een zeer ver antwoordelijke taak ten opzichte van ons Vaderland te vervullen hebben. 'Wij zullen dan moeten kiezen, onze stem uit brengen. Ook Üw stem heeft dan macht, macht om te beslissen over de toekomst van ons in elk opzicht zoo zwaar getrof fen land. Er moet worden opgebouwd. Er moet iets tot stand gebracht worden. En et kan iets tot stand gebracht worden, mitis men goed "begrijpt waar het om gaat. Heusch, veroorloof U in deze zoo rumoe rige en drukke tijd eens de luxe om na te denkenom voor U zelf tot die overtuiging te komen op welke partij ge stemmen zult. Goed, U begint te denken: Van welke partij word ik beter? Niet goed! Fout zelfs! Door welke partij worden t^//1 beter! Met ruime blik moeten wij de toe komst tegemoet zien. Waaraan heeft ons land het meest behoefte? Niet aan kleinzielige bekrompenheid en egoïsme. Wij moeten vooruit, en zeer zeker niet weer terug naar die „goede oude tijd" van malaise en werk loosheid. Niet terug naar de oude toe standen van naijver en onderling wan trouwen. Hoe eensgezind hebben onze illegale werkers tijdens de bezetting niet sa mengewerkt, zonder aanzien des per- soons, en met eerbiediging van elkan ders geloofsovertuiging. Bekijken wij eens de prachtige resultaten van deze samenwerking. Jammer is het, dat, nu we weer in vrede en vrijheid leven, de oude kort zichtige conservatieve aard andermaal de boventoon zal gaan voeren, evenals vroeger. Ieder denkt alleen aan zijn eigen belangen. "Er zijn weer partijen en partijtjes;, die elkaar op leven en dood bestrij den en dit niet altijd met even fraaie middelen. De laatste weken hebben ons hiervan weer eenige frapante staaltjes laten zien. Daarom is het niet alleen goed, maar bovendien noodzakelijk, dat men zich er rustig en zonder voor oordeel rekenschap van geeft, wat de verstandigste keuze is. Meen niet, dat het goed is een partij te stemmen, omdat men daar altijd op gestemd heeft. Of Uw stem uit te brengen op een bepaalde partij, omdat ouders, fami lieleden en kennissen dit ook doen! Kom tot een zelfstandige, wel overwo gen keuze. Het is nu Uw kans om een bestuurs orgaan te vormen, van mannen, die in staat zijn het sociaal-economisch le ven van Nederland op te bouwen. Slechts een krachtig en eensgezind beleid zal in staat zijn ons zoo snel mo gelijk te voeren naar een nieuw Her rezen Nederland. (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). In een proclamatie verklaarde de nieuwe koning zich te zullen onder werpen aan de uitspraak van het volk inzake de vorm en de nieuwe structuur van den staat. Op 2 Juni zal een plebisciet uit spraak doen over het al of niet voort bestaan der monarchie. van de fokvereeniging „Land van Heusden en Altena en Biesbosch", op 10 Mei te Almkerk. Het weer was gunstig, naar omstan digheden waren de aanvoeren goed, gezien dat een jaar geleden zeer veel door de duitschers was weggeroofd. Veel aangeboden dieren waren prima, vooral onder de beeren waren le klas dieren. Ook zeugen met biggen waren goed te noemen, daaronder waren prachtige too rnen. Rubrieken 7 en 8 waren goed, met verschillende beste fokvarkens wel ke veel beloven. Er was tamelijk publiek, echter wei nig kooplust. De jury was hoogst tevreden. Na de keuring hield Dr. Deckers een lezing, waarin deze er op wees, voor al de fokvarkens veel vrijheid te geven door ze in het weiland te laten loopen. Het is ook van belang, met de tegen woordige voedselschaarschte wei, af val der kaasfabricatie te betrekken, waaraan op het oogenblik ruimschoots is te komen. Hij betreurd^ het, dat men op sommige plaatsen de wei weg moet laten loopen, aangezien daarvoor geen vraag bestond bij de fokkers. Dhr. J. A. v. d. Schans, voorzitter der vereeniging dankte dhr. Deckers voor zijn prachtige rede en voor hetgeen hij voor de vereeniging gedaan had. Hierop volgde de verloting van de big die eigendom werd van B. Schoen makers te Almkerk met no. 177. De uitslagen zijn als volgt: Rubriek 1Beeren boven 1 jaar. A. v. Tilborg, Genderen la prijs; C. A. v. d. Stelt, Nieuwendijk le pr. Vereeniging Drunen lb pr.T. J. Ver hagen, Sleeu wijk 2e prijs; A. d. Dek ker, Wijk 2e pr. en J. Westerlaken, Giessen, 3e pr. Rubriek 2: Beeren van 6 tot 12 maanden. le pr. kinderen H. Nieuwenhuizen, Waardhuizen; 2e pr. J. A. v. d. Schans, Drongelen,Bunt, Helvoirt en A. den Dekker, Wijk. r Rubriek 3: Beeren jonger dan 6 maanden. le pr. Jac. Koops, Dussen; 2e C. A. v. d. Stelt, Nieuwendijk. Rubriek 4: Zeugen met biggen 2 maal en meer gebigd. la prijs G. Roubos, Sleeuwijk; D. Verhoeven, Rijswijk; lb Jan Kolff, Alm kerk en G. Kolff, Rijswijk2a A. C. van Breugel, Almkerk en Jan Kolff, Almkerk; 3e pr. Wed. A. Verschoor, Almkerk. Rubriek 5: Zeugen met biggen 1 maal gebigd. la prijs P. v. Meel, Nieuwendijikj lb J. Roubos, Almkerk; 2a Wed. H. v. Beurden, Haarsteeg; 2b G. Kolf, Rijswijk; 2c W. Michels, Helvoirt; 3a J. van Andel te Andel3b W. Noor loos te Almkerk. Rubriek 6: Drachtige Zeugen 1 maal en meer gebigd. la prijs J. E. v. d. Stelt, Nieuwen dijk; lb W. Michels-Helvoirt; la G. Daim, Almkerk; lb Jan Colijn, Hees been; 2e A. Vink, Almkerk; 3e T. van Oudheusden, Waardhuizen; 3b H. Cre- zee, Nieuwendijk; 3a A. Vink, Alm kerk; lc W. Snoek, Nieuwendijk. Rubriek 7: Zeugen 1 maal drachtig, la prijs B. v. d. Dag, De Werken j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1